:

Vad är medelantal?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är medelantal?
 2. Hur räknar man ut antalet årsarbetare?
 3. Vad menas med årsanställda?
 4. Måste man redovisa jämförelsetal enligt k2?
 5. Hur räknar man ut Medelantal?
 6. Vad är Medelantalet anställda?
 7. Hur räknar man ut sin årsarbetstid?
 8. Hur räknar man ut hur mycket man jobbar?
 9. Vad är medelantal anställda?
 10. Vad är skillnad mellan K2 och K3?
 11. När väljer man K2 eller K3?
 12. Hur räknar man ut omsättning per anställd?
 13. Vad ska ingå i noten personalkostnader?
 14. Hur räknar man ut FTE?
 15. Hur räknar man ut hur många timmar man jobbar på ett år?

Vad är medelantal?

I årsredovisningen ska det anges hur många anställda i medelantal företaget haft under året. En heltidstjänst som jobbat hela året räknas som en person. Har en eller flera personer börjat eller slutat under året måste du göra en liten räkneövning för att få fram medelantalet anställda. 

Du kan göra det på några olika vis. Här är två exempel:

Hur räknar man ut antalet årsarbetare?

De allra flesta lönesystem kan räkna fram medelantalet anställda och med ett par raska knapptryck har du eller bolagets lönekonsult fått fram en rapport som utvisar detta.

Denna rapport ska bifogas bokslutshandlingarna som underlag till noterna.

Vad menas med årsanställda?

De allra flesta lönesystem kan räkna fram medelantalet anställda och med ett par raska knapptryck har du eller bolagets lönekonsult fått fram en rapport som utvisar detta.

Denna rapport ska bifogas bokslutshandlingarna som underlag till noterna.

Måste man redovisa jämförelsetal enligt k2?

Krav på noter finns framför allt i 5 kap. ÅRL. Samtliga företag ska i noter lämna upplysningar enligt 4-24 §§ ÅRL. Noterna får inte lämnas på annan plats i årsredovisningen. Om inte något annat följer av kravet på överskådlighet, (2 kap. 2 § ÅRL) ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning (dvs. notnumret) ska göras vid de poster som noterna hänför sig till.

Bestämmelserna i K2 grundar sig på de notkrav som återfinns i framför allt i 5 kap. ÅRL. Under detta uppslagsord redovisas upplysningskravet per ämnesområde oavsett om kravet återfinns i ÅRL, i K2 eller om K2 är förtydligande till ÅRL.

Hur räknar man ut Medelantal?

Under Rapporter kan du ta ut underlag för Medelantalet anställda och sedan få en sammanställning som är fördelad på män och kvinnor.

Fördelningen av män och kvinnor baseras på de anställdas personnummer. Det innebär att om den anställde saknar personnummer så kommer dom inte vara med i fördelningen utan enbart i totala medelantalet.

Vad är Medelantalet anställda?

De allra flesta lönesystem kan räkna fram medelantalet anställda och med ett par raska knapptryck har du eller bolagets lönekonsult fått fram en rapport som utvisar detta.

Denna rapport ska bifogas bokslutshandlingarna som underlag till noterna.

Hur räknar man ut sin årsarbetstid?

Jag sitter och fyller i lappen ”begäran om föräldrapenning”

Har nu kommit till där man fyller i om sin inkomst, det står att man ska ange antal dagar och timmar under ”Årsarbetstid” hur ska man veta det, ska jag räkna tillbaka ett helt år då??

Hur räknar man ut hur mycket man jobbar?

För att räkna ut sin timlön krävs det att man tar reda på hur många timmar man egentligen arbetar. Olika kollektivavtal säger olika antal så krävs oftast att man gör research för att få en rättvis bild.

Med det sagt så finns det ett snitt på 167 timmar som fungerar i de flesta fallen. Andra vanliga arbetstimmar är 160 timmar i månaden och 175 timmar – är man osäker så använd istället 167 timmar. Använder vi detta antal kan vi räkna räkna ut timlön från månadslön.

Vad är medelantal anställda?

How is the number of agents employed in a company or group? The average number of employees in a firm / a group, according BFNAR 2006:11 calculated in three ways:

1. The average number of employees can be calculated at the individual level and the number of full-time positions under the conditions at the worksite. 2. The average number of employees can be calculated from the sum of hours worked divided by the normal annual working hours.

Vad är skillnad mellan K2 och K3?

K2 (BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag) och K3 (BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla företag som ska upprätta årsredovisning ska tillämpa K3. De flesta mindre företag kan dock välja att i stället tillämpa K2, som är ett förenklat regelverk.

När väljer man K2 eller K3?

K2 (BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag) och K3 (BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla företag som ska upprätta årsredovisning ska tillämpa K3. De flesta mindre företag kan dock välja att i stället tillämpa K2, som är ett förenklat regelverk.

Hur räknar man ut omsättning per anställd?

För att ge en definition för nettoomsättning måste vi först förklara begreppen omsättning och bruttoomsättning.

När man pratar om företagets omsättning syftar man på den totala summan intäkter från försäljningen av varor och tjänster under en viss period (månad, kvartal eller år), det vill säga bruttoomsättningen. Med andra ord är bruttoomsättning och omsättning samma sak.

Vad gäller nettoomsättning är den lika med bruttoomsättningen minus moms, skatter och andra avdrag (som vi beskriver i detalj längre ner). Intäkterna ska komma från den normala verksamheten som bedrivs i Sverige.

Som tidigare nämnt är nettoomsättningen summan av intäkterna från sålda varor och utförda tjänster från företagets normala verksamhet minus moms, skatt och andra avdrag. Det är bara intäkterna från näringsverksamhet som ingår i begreppet.

För att du ska få en sann bild av nettoomsättningen ska du bokföra alla intäkter på rätt period, det vill säga de ska periodiseras. På så sätt inkluderar perioden för all aktuell försäljning även, om betalningen kommer senare.

Vad ska ingå i noten personalkostnader?

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan? Behöver du hjälp i programmet, vänligen kontakta vår support.Läs hur vi hanterar personuppgifter

Hur räknar man ut FTE?

FTE eller motsvarande antal arbetare = (Antal faktiskt arbetade timmar / Antal arbetsdagar under referensperioden) / Heldagstimmar.

Det vill säga vi har en bråkdel. Överst står antalet faktiskt arbetade timmar i förhållande till antalet referensarbetsdagar, vilket skulle ge oss "arbetsdagen" och längst ner i bråkdelen heldagens timmar. På så sätt kommer vi att veta hur många arbetare vi behöver för att utföra samma verksamhet om vi hade heltidsarbetare.

Hur räknar man ut hur många timmar man jobbar på ett år?

Att beräkna antalet arbetade timmar under ett år kan vara användbart för att planera och följa upp arbetsbelastningen för både enskilda anställda och hela organisationer. Det finns olika faktorer som kan påverka antalet arbetade timmar, såsom lagstiftning och kollektivavtal. Nedan följer en guide för hur man kan beräkna arbetsåret.

Det finns ingen specifik norm för antal arbetstimmar som gäller för alla yrken och arbetsplatser i Sverige. Antalet arbetstimmar kan variera beroende på olika faktorer som arbetsbransch, anställningsform och kollektivavtal.

Trots avsaknaden av en allmängiltig norm, finns det några riktlinjer som kan ge en uppfattning om det genomsnittliga antalet arbetstimmar per år:

 • För heltidsanställda är det vanligt att arbeta cirka 40 timmar per vecka, vilket motsvarar 1 920 arbetstimmar per år.
 • För deltidsanställda kan antalet arbetstimmar variera beroende på arbetstidens omfattning. Det kan vara så få som några timmar per vecka eller upp till 39 timmar per vecka.
 • Enligt Lag om anställningsskydd (LAS) har heltidsanställda rätt till minst 25 lediga arbetsdagar per år.