:

Får arbetsgivare kolla personalliggare?

Innehållsförteckning:

 1. Får arbetsgivare kolla personalliggare?
 2. Vilka branscher behöver personalliggare?
 3. När behövs inte personalliggare?
 4. Vem får ta del av personalliggare?
 5. Måste jag informera min arbetsgivare om bisyssla?
 6. Vad får en arbetsgivare inte säga?
 7. Är det olagligt att jobba utan ID06?
 8. Vad händer om man inte har personalliggare?
 9. Vad händer om man jobbar utan ID06?
 10. Kan chef neka bisyssla?
 11. Hur mycket får man tjäna på en bisyssla?
 12. Hur många varningar krävs för uppsägning?
 13. Vad krävs för att avskeda en anställd?
 14. Kan man lägga in ID06 i telefonen?
 15. Hur ser en personalliggare ut?

Får arbetsgivare kolla personalliggare?

Positioneringsteknik kan användas exempelvis för att ge underlag till skatteredovisning, det kan handla om körjournaler från bilar eller byggnadsarbetare som loggar in i personalliggare.

– En annan populär sak på senare tid är någon sorts pennor i hemtjänsten, där man bockar av att man varit hemma hos en vårdtagare. Så att arbetsgivaren kan se hur långt tid man var där, säger Susanna Kjällström.

Hon konstaterar att arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal måste förhandla innan de inför tekniken, enligt MBL:s skrivningar om att förhandla viktigare förändringar.

Vilka branscher behöver personalliggare?

Företag som bedriver verksamhet inom någon av dessa branscher måste enligt lag föra personalliggare:

En personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig vid kontroll av Skatteverket.

När behövs inte personalliggare?

Mallen för personalliggaren ska innehålla företagsnamn och personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer. Du ska även för varje verksamhet fylla i vilken tid dina anställda börjar och slutar.

Även personal som är oavlönad eller som hyrs in från ett bemanningsföretag ska föras in i liggaren. Bedriver du en enskild verksamhet eller är företagsledare i ett företag med få anställda kan även verksamma inom familj föras som personal, om det finns skyldighet till det. Detta kan vara make/maka eller barn under 16 år.

Vem får ta del av personalliggare?

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Måste jag informera min arbetsgivare om bisyssla?

Har du frågor om kollektivavtal, lön, semester, likabehandling eller något annat som rör dina rättigheter och utvecklingsmöjligheter på jobbet? Hittar du inte det du söker, hör av dig till SSR Direkt så hjälper vi dig att räta ut dina frågetecken.

Sedan flera år tillbaka arbetar jag extra på ett bageri på lördagar och söndagar. Jag trivs med mitt extraknäck och med kunderna, dessutom ger det lite extra i kassan. Nu vill min arbetsgivare ha en redovisning av hur mycket jag jobbar och säger att vi får diskutera om jag kan ha extrajobbet kvar och i så fall i vilken omfattning. Jag kan väl göra vad jag vill på min fritid utan att chefen lägger sig i det?

Vad får en arbetsgivare inte säga?

I offentlig verksamhet har du som anställd större rätt att framföra kritik offentligt. Det beror på att du arbetar för att tjäna allmänna intresset. Offentlig verksamhet ska bedrivas så öppet som möjligt och medborgarna har rätt till sådan insyn att de kan ställa rättmätiga krav på politikerna.

Därmed har du som anställd rätt – och kanske också skyldighet – att påtala fel och brister, ur demokratisk synpunkt. Däremot får du inte bryta mot den tystnadsplikt som finns i många offentliga verksamheter.

Även i offentlig sektor är det klokt att först vända dig till ansvariga chefer med dina synpunkter. Ge dem möjlighet att göra något åt problemen innan du funderar på att göra din kritik offentlig.

Är det olagligt att jobba utan ID06?

RentSafe Sverige AB är ackrediterad utbildningsarrangör och kan därmed registrera utbildningsintyg i ID06 Kompetensdatabas.

ID06 Kompetensdatabas är ett konkurrensneutralt system för att på ett enkelt sätt hantera utbildningsbevis på arbetsplatsen. Med ID06 Kompetensdatabas samlas utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet. Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks.

Vad händer om man inte har personalliggare?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Vad händer om man jobbar utan ID06?

Sedan 2018 har lönsamheten i norsk privata förskola urholkats. Den konservativa politikern  Mathilde Tybring-Gjedde sammanfattar anledningen så här till en norsk näringslivstidning. “Marginalen har minskat kraftigt genom att ställa hårda kvalitetskrav. Två av tre privata förskolor går nu jämnt upp eller med förlust.“

De senaste åren har vardagen för norska privata förskolor kantats av ökade regleringar, minskade bidrag och strejker.

När SBB köper lokalerna till nästan 300 förskolor spelar det stor roll hur företaget ser på den norska förskolemarknaden. Det är ju just norska förskolor som ska hyra lokalerna SBB köper. Om det går bra för de som hyr lokalerna kommer det också gå bra för hyresvärden och då blir lokalerna mer värda.

Kan chef neka bisyssla?

Får jag ta en bisyssla på en annan arbetsplats? frågar ”Jag bara undrar”.

Jag är undersköterska och arbetar 75 procent natt på ett privat äldre­boende. Mer arbetstid kan jag inte få hos arbetsgivaren. För att dryga ut inkomsten tackade jag ja till en timtjänst som skulle passa mig perfekt. Det handlar om att gå in som extravak dagtid på ett sjukhem. Döm om min förvåning när jag informerar min huvudsakliga arbetsgivare om bisysslan och får blankt nej utan motivering. Har jag inte rätt att få veta varför det blir nej? Och vad i hela friden är det som skulle kunna konkurrera med min nattjänst?

Hur mycket får man tjäna på en bisyssla?

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kräver Migrationsverket på kränkningsersättning sedan en provanställd nekats fortsättning. Enligt DO missgynnades hon på grund av vård av barn.

En majoritet av alla ansökningar om omställningsstudiestöd får avslag. ”Fyra av tio avslag berodde på att utbildningen man sökt omställningsstudiestöd för var för lång”, konstaterar analytikern Linnea Morild vid Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Regeringen kommer under mandatperioden inte att inrätta statliga servicekontor på nya orter som efterfrågat sådana kontor.

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har anmärkningar mot hur arbetsförmedlare sköter kontrollen av arbetssökande. Granskningen visar att ungefär 10 procent av arbetsförmedlarna uppger att de någon gång under de tre senaste månaderna har låtit bli att skicka en signal trots att de borde ha gjort det.

Hur många varningar krävs för uppsägning?

Funderar du på att säga upp någon bör du först noggrant gå igenom vilka bevis du har för dina påståenden. Bevisen får inte grunda sig på lösa rykten eller obekräftade antaganden utan du måste ha sakliga skäl (tidigare kallat saklig grund). 

Sakliga skäl för uppsägning innebär att en anställd beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om att beteendet inte är acceptabelt. Du som arbetsgivare är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är felaktigt.

Misskötsamhet, som till exempel samarbetssvårigheter, inkompetens och dåliga arbetsprestationer kan vara sakliga skäl till uppsägning av personliga skäl.

Vad krävs för att avskeda en anställd?

Ett omedelbart avslutande av ett arbetsavtal på grund av att arbetstagaren åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren så grovt att det är fråga om avtalsbrott.

Bestämmelserna finns i 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utöver det högt ställda kravet på arbetstagarens avtalsbrott krävs som huvudregel även att avskedandet inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader.

Kan man lägga in ID06 i telefonen?

Byggprojekt är komplicerade, med många saker som måste bli rätt. Personalliggaren Hardhat ID06 är så enkel att du kan fokusera på annat.

1

Hur ser en personalliggare ut?

Med byggverksamhet menas näringsverksamhet som avser om-, till- eller nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av reglerna om personalliggare inom fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossist, restaurangbranschen eller tvätteribranschen.  

I definitionen av byggverksamhet ligger att verksamheten är näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening.