:

Hur får man fullmakt för dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man fullmakt för dödsbo?
 2. Hur länge gäller en fullmakt för dödsbo?
 3. Hur blir man ombud för dödsbo?
 4. Vad innebär fullmakt vid bouppteckning?
 5. Kan man skriva en fullmakt själv?
 6. Får familj bevittna fullmakt?
 7. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 8. När gäller inte en fullmakt?
 9. Vem får röra ett dödsbo?
 10. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 11. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 12. Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?
 13. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 14. Vem får tömma ett dödsbo?
 15. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Hur får man fullmakt för dödsbo?

En fullmakt är ett slags avtal som ger en person (fullmaktshavaren) rätt att företräda någon annan (fullmaktsgivaren). Fullmakter kommer oftast till användning när du som är fullmaktsgivare inte kan närvara fysiskt för en viss rättshandling, exempelvis för att medverka vid en bouppteckning.

Hur länge gäller en fullmakt för dödsbo?

När bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket kan dödsbodelägarna företräda dödsboet tillsammans. Ni kan också välja ut en eller flera personer som hanterar dödsboets bankärenden genom att ge personen/dessa personer fullmakt att företräda dödsboet.

Fullmakt dödsbo - kontoren Ta med er fullmakten till kontoret tillsammans med en registrerad bouppteckning

Hur blir man ombud för dödsbo?

De­lä­gar­na i döds­bo­et kan fritt välja vem de vill ska fö­re­trä­da dem. Full­mak­ten går ofta till en nära an­hö­rig som sedan ti­di­ga­re har in­blick i den av­lid­nes eko­no­mi, boende och andra prak­tis­ka saker. Det kan ex­em­pel­vis vara den ef­ter­le­van­de maken eller ett barn, men det kan även vara en sambo, en vän eller ut­om­stå­en­de bout­red­nings­man. 

Om du är ensam döds­bo­de­lä­ga­re och ensam ar­vinge be­hö­ver du ingen full­makt ef­tersom döds­bo­et blir upp­löst så snart boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket.

💡 Ska du sköta ett dödsbo som nära an­hö­rig be­hö­ver du ett döds­fallin­tyg med släktut­drag.

En full­makt kan först skri­vas efter att en boupp­teck­ning är klar.

Vad innebär fullmakt vid bouppteckning?

När bouppteckningen är klar och all kvarlåtenskap ska säljas och fördelas mellan arvingar är det många som anlitar en representant för dödsboet. Oftast är det för att göra det enklare för alla berörda som ofta är mitt i ett sorgearbete. Då kan det vara skönt att utse en utomstående representant för dödsboet som sköter om allt det ekonomiska och andra praktiska saker. 

Delägarna i dödsboet har full frihet att välja vem de vill, som ska företräda dem. Dock kan en fullmakt till en representant skrivas först efter att bouppteckningen är klar. Det finns flera olika fullmakter man kan skriva beroende på vad uppdraget ska innebära. I texten på fullmakten ska det tydligt framgå vad fullmaktstagaren får lov att göra. 

Kan man skriva en fullmakt själv?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Får familj bevittna fullmakt?

Detta är den vanligaste fullmakten för dig som privatperson. Med fullmakten kan du sköta de vanligaste bankärendena. Läs om vilka ärenden den gäller för.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Hejsan får dödsboet röras av 2 arvingar utan att den 3e vet något? 3dagar efter vår fars bortgång har 2systrar gått igenom allt i bostaden och även tagit saker ,,utan att meddela mig att han va död .Ingen bouppteckning gjord. Ingen meddelade mig heller från att han avled . ?Vad ska jag göra?/ hur ska det gå till lagligt ?

När gäller inte en fullmakt?

Handlande i annans namn för annans räkning.

En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare/huvudman till tredje man om att en särskilt utsedd person (fullmäktigen) har rätt att företa rättshandlingar (exv slutande av avtal) i fullmaktsgivarens namn. Fullmäktigen medverkar till avtalets slutande, men det resulterande avtalet involverar bara fullmaktsgivaren och tredje man (10 § 1 st och 25 § AvtL).

Vem får röra ett dödsbo?

Har en nära anhörig nyligen gått bort har du troligtvis hört om dödsbo. Efter ett dödsfall måste du som har mist en make, maka, förälder eller sambo ta hand om begravning, ekonomi, bouppteckning, arvskifte och mycket annat. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ett dödsbo är, vem som tar hand om dödsboet, vilka som tillhör dödsboet och mycket mer.

När en person dör så övergår det personens tillgångar och skulder till dödsboet. Ett dödsbo är en juridisk person som upphör när själva arvskiftet är klart. Det innebär att man först och främst ska dela upp eventuella tillgångar mellan arvingar och testamentstagare till den avlidne. Med andra ord kan man säga att dödsboet sköter den här fördelningen.

Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

  Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Här är lite mer allmän info och råd

  Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?

  En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för ombud eller fullmaktstagare.

  En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för ombud eller fullmaktstagare.

  En fullmakt kan användas vid flera tillfällen eller ett enstaka tillfälle. Ofta används en fullmakt när en person inte har möjlighet att fysiskt göra något som kräver att man legitimerar sig. Om du exempelvis behöver uträtta bankärenden som att ta ut pengar från ditt sparkonto eller underteckna ett avtal men inte har möjlighet att göra det själv behövs en fullmakt om du vill att någon annan gör detta i ditt ställe. En fullmakt behövs också t.ex. om du vill att någon annan tar emot ett paket som är adresserat till dig.

  Fullmakter används ofta vid när en person företräder exempelvis ett dödsbo, har kontakt med försäkringsbolag eller skriver avtal för någon annans räkning.

  Får familjemedlem bevittna fullmakt?

  Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden skulle förlora din beslutsförmåga? Det kan kännas tungt att tänka på, men det är samtidigt något som du behöver ta ställning till medan du fortfarande har hälsan i behåll. Med en framtidsfullmakt kan du säkerställa att rätt person får förtroendet att hjälpa dig om behovet skulle uppstå.

  En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man. Det är ett juridiskt dokument som ger lagstadgad rätt för en privatperson (fullmaktshavaren) att företräda dig (fullmaktsgivaren) om du inte längre kan ta hand om det som fullmakten avser. Det kan behövas om du skulle drabbas av en psykisk störning, skada, sjukdom eller ett annat försvagat hälsotillstånd. Tidigare utfärdade fullmakter förlorar sin verkan vid den tidpunkt då fullmaktsgivaren varaktigt och i huvudsak har förlorat sin beslutsförmåga.

  Vem får tömma ett dödsbo?

  Dödsbodelägare är de personer som har rätt till arv på grund av lag, d.v.s. den avlidnes släktingar eller på grund av testamente. I det senare fallet måste personen ifråga ha rätt till en bestämd andel av den avlidnes tillgångar för att vara dödsbodelägare (s.k. universell testamentstagare). Har du funderingar kring att vara dödsbodelägare eller andra frågor? Du är varmt välkommen att kontakta Lavendla via kontaktformuläret, mail eller telefon 0770 – 33 90 70.  

  Dödsbodelägare definieras som de med omedelbart rätt till arv eller bodelning, d.v.s. legala arvingar eller universella testamentstagare.

  Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

  När en person går bort lämnar han eller hon saker efter sig. Det kan exempelvis vara ett hus, möbler eller pengar på ett bankkonto. Sådana saker kallas för kvarlåtenskap.

  Vanligtvis delar den avlidnes anhöriga upp kvarlåtenskapen mellan sig. Men innan arvet kan delas ut behöver tillgångar och skulder kartläggas.

  Det kallas för bouppteckning. Och en bouppteckning är alltså en kartläggning av vad en person hade för tillgångar och skulder vid sin bortgång. Samt vilka som ska ärva personen.

 • Det hela startar med ett frivilligt möte där alla arvtagare kan delta. Under mötet listas den avlidnes tillgångar och skulder. Dessutom fastställer man vilka som har rätt att ärva och vem som ska företräda dödsboet.
 • Den som företräder dödsboet kallas för bouppgivare. Det är bouppgivarens ansvar att alla tillgångar och skulder listas på ett korrekt sätt. Så att kvarlåtenskapen efter den avlidne blir korrekt fördelad när bouppteckningen är registrerad och klar.
 • När allt är klart skickas bouppteckningen in till Skatteverket tillsammans med övriga relevanta dokument. Det måste göras inom fyra månader från dödsdagen.
 • Ja, en bouppteckning måste upprättas senaste fyra månader efter dödsfallet.

  I undantagsfall kan däremot socialförvaltningen bestämma att en så kallad dödsboanmälan ska genomföras. Men det förutsätter att den som avlidit har mycket små tillgångar.

  En bouppteckning innehåller många delar som är reglerade i lag.

  Exempelvis måste arvtagare kallas till bouppteckningsmöte. Dessutom är det bra om två vittnen är med som intygar att allt gått rätt till. Vittnena måste vara oberoende och kallas för förrättningsmän.

  Eftersom själva bouppteckningen är en genomgång av skulder och tillgångar är det även viktigt att ha med så mycket information som möjligt. Det kan vara en fastighetsbeteckning, uppgifter om bankkonton och aktieinnehav.