:

Vilka instrument klassas som derivat?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka instrument klassas som derivat?
 2. Vad är derivat på svenska?
 3. Är derivat ett värdepapper?
 4. Vad kännetecknar ett valutaderivat?
 5. Hur fungerar en warrant?
 6. Hur fungerar ett derivat?
 7. När ska man använda derivata?
 8. Vad är derivathandel?
 9. Hur beskattas derivat?
 10. Vad är skillnaden mellan warranter och optioner?
 11. Vad är skillnaden på warranter och certifikat?
 12. Är certifikat derivat?
 13. Vad använder man derivata till?
 14. Vad är motsatsen till derivata?
 15. Vad är ett finansiellt derivat?

Vilka instrument klassas som derivat?

Derivatkontrakt kan antingen vara "icke-standardiserade" eller standardiserade (handlas på derivatbörsen).[3] I det första alternativet är parametrarna för derivat, såväl som närvaron eller frånvaron av kollateral, fritt överenskomna mellan parterna (som regel är minst en av dem en finansiell institution), utan någon standardisering av kontrakt. I det andra alternativet - börsderivat - standardiseras kontraktets parametrar av den börs där instrumenten handlas, med obligatorisk kollateral. Dessutom vid detta alternativ är börsen alltid en av parterna i förhandlingarna, börsen utgör motpart för köparen och säljaren och ansvarar för avvecklingen av alla transaktioner. Det är även möjligt att handla via CFD (Contract for Difference). CFD:er är OTC-kontrakt som erbjuder ekonomisk hävstång på motsvarande sätt som börshandlade derivat men erbjuder handel till väsentligt lägre belopp än vad som normalt erbjuds på börser. CFD:er marknadsförs främst till småsparare och spekulanter. [4]

Vad är derivat på svenska?

Derivat är ett samlingsnamn på en viss typ av värdepapper – de vanligaste är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. Derivat är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt eller en viss tidsperiod i framtiden. Att handla med derivat kräver mycket större kunskaper än att handla med till exempel aktier och obligationer.

Ordet derivat kan förklaras som "härlett av någonting underliggande". Den underliggande produkten i ett derivat är ofta en aktie eller en obligation, men kan även vara andra värdepapper eller produkter. Värdet på ett derivat kan ändras mycket snabbare än på "vanliga" värdepapper. Du bör inte överväga att investera i derivat om du inte känner dig övertygad om att du har tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra vilket risktagande investeringen innebär och att du är säker på din marknadsanalys.

Är derivat ett värdepapper?

Sverige har sett ur såväl ett investerar- som ett företagsperspektiv en av de mest välutvecklade aktiemarknaderna i Europa. Den svenska aktiemarknaden tillhör också en av de mest utvecklade sett till börsvärde i relation till BNP.

Det finns i Sverige en stark tradition av att investera i aktier och närmare 2 miljoner svenska privatpersoner äger aktier i svenska bolag. Det innebär att nästan var femte person i Sverige har ett direktägande i aktier, utöver det ägande som sker genom att investera i aktiefonder. Den svenska aktiemarknaden är också attraktiv ur ett internationellt perspektiv och drygt 40 procent av ägandet i svenska aktier kommer från utlandet.

Varje år söker sig många nya företag till den svenska aktiemarknaden genom att notera sig på börsen. Många företag använder aktiekapital till att utveckla, expandera och bära upp verksamheten. Detta är av vikt för såväl stora som medelstora och mindre företag. Den senare kategorin företag kallas på engelska ofta för Small and Medium-sized Enterprises eller ”SMEs”. Den svenska aktiemarknaden för SME:s är den största i hela EU.

Vad kännetecknar ett valutaderivat?

Företag använder sig ofta av olika former av derivat för att säkra sig mot olika slag av risker. De risker som företag främst garderar sig mot är riskerna för ränteförändringar och valutakursförändringar, samt risker för prisförändringar på råvaror och aktier och dylikt.

En säkring innebär inte att det säkrande värdepappret (derivatet) ska beskattas enligt bokföringsmässiga grunder. Om derivatet i sig är ett värdepapper ska det i likhet med andra värdepapper beskattas enligt kapitalreglerna, jämför RÅ 1997 ref. 5. Detta gäller även om derivatet har en stark anknytning till den bedrivna verksamheten, se RÅ 2010 not. 107, mål nr 3718-10.

De derivat som används är främst terminer och optioner, men även andra former förekommer.

Hur fungerar en warrant?

Warranter är ett spännande sätt att krydda dina placeringar. Eftersom warranters värde kan förändras mycket snabbt, både i uppgång och i nedgång, är det viktigt att du är påläst och vet hur de fungerar. Warranters höga avkastningspotential är kopplad till att de även är en placeringsform med hög risk.

Här tittar vi på några konkreta exempel på hur en warrantaffär kan se ut i verkligheten. Vi antar att aktiekursen för Aktiebolaget AB i dag är 100 kr, warranten kostar 10 kr och warrantens lösenpris är 100 kr. För att beräkna en warrants värde på slutdagen används följande formler:

Hur fungerar ett derivat?

Dessutom kan derivat handlas antingen på börser eller over-the-counter (OTC).

Börshandlade derivat är standardiserade kontrakt som handlas på organiserade börser, vilket gör dem mer transparenta och lättare att handla med.

När ska man använda derivata?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad är derivathandel?

Att ha rätt i sin marknadsuppfattning så ofta som möjligt är en grundförutsättning om man ska kunna göra bra affärer. Detta gäller också när du handlar med derivat. Du måste därför försöka bestämma dig för vilka faktorer du tror orsakar kursförändringar.

Om du inte bara vill använda din intuition kan du till exempel använda dig av fundamental analys, teknisk analys eller säsongsanalys. Eller en kombination av alla tre. Det finns mängder av böcker som beskriver olika former av analys. När du väl har bestämt dig för en metod måste du göra ett antal affärer för att kunna utvärdera systemet.

Hur beskattas derivat?

I denna anvisning behandlas derivatavtal som beskattas enligt inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) och som handlas på en reglerad marknad (Lag om handel med finansiella instrument 748/2012). Reglerade marknader är t.ex. börser eller ett multilateralt handelsförfarande som drivs av en börs eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i någon annan EES-stat.

Derivatavtal som avses ovan är optioner, terminer eller övriga derivatavtal där den underliggande tillgången är t.ex. värdepapper, valutor, räntor, avkastningar, nyttigheter, andra derivatavtal, finansiella index eller andra nyckeltal som kan utnyttjas genom att man överlåter de underliggande tillgångarna eller genom att man redovisar nettovärdet. Derivatavtal för förflyttning av kreditrisker samt prisdifferenskontrakt (CFD) utgör också derivatavtal.

I anvisningen behandlas de vanligaste derivatavtalen (optioner och terminer) och dessutom beskattningen av prisdifferenskontrakt samt beskattning enligt inkomstskattelagen av warranter och certifikat som är derivat i värdepappersform.

Med en option avses ett avtal som ger optionsinnehavaren rätten att av optionsutställaren köpa (köpoption) eller åt optionsutställaren sälja (säljoption) ett visst antal värdepapper eller andra underliggande tillgångar till ett överenskommet inlösningspris. Överlåtelsen kan enligt avtalet ske antingen vid en viss framtida tidpunkt eller under en viss tidsperiod. Optionsinnehavaren betalar en avgift (premie) för rätten som innehavaren fått.

Säljoptionens innehavare har rätt (men inte skyldighet) att sälja optionens underliggande tillgång till optionsutställaren till ett i förväg avtalat inlösningspris eller har rätt att få en prestation som ett index indikerar. Säljoptionens utställare har mot en avgift (premie) förbundit sig att på optionsinnehavarens yrkande köpa optionens underliggande tillgång till ett avtalat inlösningspris eller att betala motsvarande värde i pengar (den underliggande tillgångens inlösningspris – den underliggande tillgångens marknadspris).

Vad är skillnaden mellan warranter och optioner?

I warrantskolan får du veta mer om vad som är bra att tänka på innan du börjar investera i warranter. En warrant är ett värdepapper som ger dig möjligheten att ta del av en akties eller annat värdepappers värdeförändring utan att du behöver köpa eller sälja själva aktien eller värdepappret. Du kan få en hög procentuell avkastning men riskerar samtidigt att förlora allt du har investerat. Det är därför väldigt viktigt att du förstår vilka risker som är förknippade med den här typen av värdepapper.

Vad är skillnaden på warranter och certifikat?

Optioner och warranter är närbesläktade finansiella instrument. En warrant är en option, men en option är inte en warrant. Det finns således några viktiga skillnader man som investerare bör känna till. En av dem är att warranter endast kan utfärdas av s.k. emittenter, det vill säga banker och fondkommissionärer. Detta ger dig fördelen att du alltid vet vems produkt det är som du handlar med och därför kan vända dig direkt till denna aktörs warrantavdelning via e-post eller telefon om du har frågor eller funderingar. Å andra sidan kan vem som helst ställa ut optioner, vilket ger dig än större möjligheter i optionsmarknaden. Samtidigt ställer det också ännu högre krav på förståelse och insikt i vad man gör, eftersom riskerna även de kan bli högre. Att warrantmarknaden inte är standardiserad resulterar också i att olika emittenter använder sig av olika villkor för sina warranter. Därför är det viktigt att studera villkoren innan man köper eller säljer en warrant. Vad som ofta skiljer sig är W/U och vilka exakta förfaranden och beräkningssätt som gäller vid lösen. Exakta villkor återfinns alltid i warrantens prospekt som man kan hitta på respektive emittents hemsida eller genom att ta kontakt direkt med emittenten. Två fördelar med warranter gentemot optioner är att de är billigare att handla med och kanske framförallt att emittenten alltid garanterar att det finns priser i warranterna. Detta gör också att det finns fler warranter, på fler underliggande tillgångar (aktier, index, råvaror, valutor) som hela tiden är handelsbara vilket inte är fallet i optionsmarknaden.

För att handla warranter krävs det inte heller några specialavtal innan du kan börja handla, vilket det gör för optioner. Riskerna är dock relativt stora för båda typerna av instrument - värdet på såväl warranter som optioner svänger mer än värdet på de underliggande värdepapperen. Sammanfattningsvis skall sägas att oavsett om man handlar med warranter eller optioner är det viktigt att man sätter sig in i vad handeln innebär, detta för att man skall kunna utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Är certifikat derivat?

Certifikat är värdepapper som följer värdet på en underliggande specifik tillgång. Det underliggande värdet kan exempelvis vara:

Vad använder man derivata till?

Derivatan av funktionen f i punkten x0 definieras som gränsvärdet

Om gränsvärdet existerar i en punkt x0 sägs funktionen vara deriverbar i punkten x0. Om funktionen är deriverbar i varje punkt i definitionsmängden sägs funktionen vara deriverbar. Om funktionen endast är deriverbar i vissa intervall, måste intervallen anges som villkor för deriverbarheten. Om derivatan av f är kontinuerlig sägs funktionen f vara kontinuerligt deriverbar.

Derivatan av funktionen f i punkten x0 definieras som gränsvärdet

Om gränsvärdet existerar i en punkt x0 sägs funktionen vara deriverbar i punkten x0. Om funktionen är deriverbar i varje punkt i definitionsmängden sägs funktionen vara deriverbar. Om funktionen endast är deriverbar i vissa intervall, måste intervallen anges som villkor för deriverbarheten. Om derivatan av f är kontinuerlig sägs funktionen f vara kontinuerligt deriverbar.

Det finns även en omskrivning av gränsvärdet, vilken kan vara användbar vid bevisföring:

Om en funktion f åskådliggörs av en graf så anger derivatan av f grafens lutning (förändring av y per förändring av x) för varje värde x. Derivatan i en punkt är således lika med riktningskoefficienten för kurvans tangent i den valda punkten (x, f(x)). Tangentens lutning kan approximeras med sekantens lutning i ett litet område kring punkten x. Om sekanten går genom punkterna (x, f(x)) och (x+h, f(x+h)), där h är ett litet tal, blir dess lutning i detta intervall

Approximationen blir bättre ju mindre h väljs; om avståndet h mellan punkternas x-värden går mot noll, så kommer sekanten att övergå till tangenten vid x och lutningen kommer att gå mot derivatan f ′(x); härav derivatans definition.

Om en funktion är deriverbar i en punkt, så är den även kontinuerlig i denna punkt. Det motsatta förhållandet behöver inte gälla, vilket visas av bland annat Weierstrass exempel. Ett enklare exempel än Weierstrass ges av absolutbelopps-funktionen:

Vad är motsatsen till derivata?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Vad är ett finansiellt derivat?

Derivat är ett samlingsnamn på en viss typ av värdepapper – de vanligaste är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. Derivat är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt eller en viss tidsperiod i framtiden. Att handla med derivat kräver mycket större kunskaper än att handla med till exempel aktier och obligationer.

Ordet derivat kan förklaras som "härlett av någonting underliggande". Den underliggande produkten i ett derivat är ofta en aktie eller en obligation, men kan även vara andra värdepapper eller produkter. Värdet på ett derivat kan ändras mycket snabbare än på "vanliga" värdepapper. Du bör inte överväga att investera i derivat om du inte känner dig övertygad om att du har tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra vilket risktagande investeringen innebär och att du är säker på din marknadsanalys.