:

Hur länge kan man få anstånd med skatten?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan man få anstånd med skatten?
 2. Hur söker man anstånd med deklarationen?
 3. Vad är anstånd Skatteverket?
 4. Kan man få uppskov med Restskatt?
 5. När kan man begära anstånd?
 6. Kan man få avbetalningsplan med Skatteverket?
 7. Hur fungerar anstånd?
 8. Vad menas med att begära anstånd?
 9. Vad kostar anstånd?
 10. Vad innebär att begära anstånd?
 11. När får man inte göra uppskov?
 12. När ska restskatt betalas 2023 för att slippa ränta?
 13. Vad betyder Skatteanstånd?
 14. Vad händer om man inte kan betala Skatteverket?
 15. Kan man delbetala skuld hos Skatteverket?

Hur länge kan man få anstånd med skatten?

Den 15 mars 2022 öppnar Skatteverkets e-tjänst för årets deklaration. De som har en digital brevlåda – som exempelvis Kivra - kommer att få sina deklarationsblanketter redan mellan den 2-7 mars. De som vill göra sin deklaration på papper får vänta tills att deklarationen skickas ut fysiskt mellan den 15 mars och 15 april. 

På deklarationsblanketten är många uppgifter redan ifyllda av Skatteverket som har hämtat in information från arbetsgivare, bank och försäkringskassa. Om allt är rätt ifyllt kan du enkelt och snabbt godkänna deklarationen, men det kan vara en bra idé att granska även det ifyllda och se över om det finns avdrag  du kan göra.

–  Det kan löna sig att ägna någon minut åt att granska det förifyllda och inte godkänna deklarationen direkt. Även om det är lockande. Tänk igenom om det finns något som kan påverka din deklaration. Godkända avdrag kan ge pengar tillbaka eller mindre kvarskatt, därför kan det vara gynnsamt att gå igenom deklarationen innan man godkänner den, säger Pernilla Ask Nordström, skattejurist på Family Office inom Söderberg & Partners.

Rut- och rotavdraget gäller endast kostnaden för arbetet inklusive moms. Material, verktyg, parkeringsavgifter och resekostnader till och från arbetsplatsen får inte räknas med. Du kan få högst 50 000 kr i rotavdrag per år och ytterligare 25 000 kr i rutavdrag per år. Du kan alltså få totalt 75 000 kr i rot-och rutavdrag per år.

Äger du en fastighet tillsammans med en partner kan ni fördela rotavdraget sinsemellan och få en fördel om till exempel den ena partnern har för låg skattepliktig inkomst för att beviljas rotavdrag. Omfördelningen gör man i deklarationen genom att kryssa i en ruta under ”Övriga upplysningar”

Hur söker man anstånd med deklarationen?

Du kan ansöka om uppskov så sent som på sista ordinarie deklarationsdagen (Maj 2, 2023). Det är nog dock att föredra att försöka skicka ansökan åtminstone ett par veckor innan sista datumet. Så det är alltid säkrast att ansöka så tidigt som möjligt om du misstänker att du inte kommer hinna klart i tid.

Vad är anstånd Skatteverket?

Om Skatteverket har beslutat om återkrav enligt 17 § LOM ska Skatteverket efter ansökan bevilja anstånd med hela eller delar av betalningen om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (19 § första stycket första meningen LOM).

Skälet till tveksamheten kan vara ett överklagande. Varje initiativ som väcker frågan om hur stort belopp som ska betalas tillbaka i slutändan omfattas av bestämmelsen. Beviskravet ”tveksamt” ska tolkas så att det är minst lika sannolikt att hela eller delar av återbetalningskravet kommer att kvarstå som att det kommer att sättas ned. Det behöver dock inte väga helt jämnt för att anstånd ska beviljas, utan anstånd får även beviljas om sannolikheten för att det inte blir någon nedsättning av återkravet väger över något. Däremot bör anstånd inte beviljas om det är troligt att återkravet kommer att kvarstå. Det är upp till Skatteverket att bedöma om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (prop. 2019/20:181 s. 61).

I många fall kan företag som fått återkrav inte vilja överklaga dessa, till exempel om återkraven är korrekt. Skatteverket har då fått möjlighet att träffa avtal om avbetalning av återkrav på omställningsstöd.

Kan man få uppskov med Restskatt?

Uppskov innebär att skjuta upp den vinstskatt du behöver betala om du säljer en bostad med vinst. Det kan vara ett bra alternativ, om du till exempel ska köpa en ny bostad och behöver använda pengarna från försäljningen till kontantinsats.

När kan man begära anstånd?

Den som behöver mer tid för att exempelvis komma in med en komplettering kan begära anstånd. Domstolen ska svara på en sådan begäran. Om och hur mycket anstånd som kan ges beror bland annat på måltyp och hur gammalt målet är.

Kan man få avbetalningsplan med Skatteverket?

Skatteverket får efter ansökan förlänga anståndstiden med som längst 36 månader efter att den maximala anståndstiden enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket har upphört (1 c § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Denna ytterligare förlängningsperiod räknas från den tidpunkt då den tidigare förlängningsperioden upphör, förutsatt att den tidigare möjligheten till förlängning då har utnyttjats till fullo. Detta inträffar i regel när två år har gått från det att anståndsbeslutet ursprungligen fattades. En ytterligare förlängd anståndstid kan beviljas om inte särskilda skäl talar emot det, på samma sätt som vid bedömningen av tidigare beviljat anstånd.

Hur fungerar anstånd?

Förslaget innebär att anstånd, efter ansökan, kan beviljas med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt, avseende högst tre redovisningsperioder vardera under tidsperioden januari–september 2020. Som vi tolkar förslaget behöver det inte vara fråga om till exempel tre på varandra följande redovisningsperioder, utan de tre redovisningsperioder som företaget själv väljer. Ifråga om mervärdesskatt kan anstånd dock endast medges för en redovisningsperiod om företaget redovisar mervärdesskatt kvartalsvis. Mervärdesskatt som redovisas på årsbasis omfattas vidare inte av förslaget.

Anståndet kan som längst gälla i ett år. Anstånd föreslås kunna medges även om skatten redan betalats, vilket skulle kunna innebära att ett överskott uppkommer på skattekontot. Under förutsättning att någon annan skatt inte väntas förfalla till betalning borde det enligt vår bedömning finnas möjlighet att begära utbetalning från skattekontot. Detta stämmer överens med det angivna syftet att stärka företagens likviditet just via skattekontot.

Vad menas med att begära anstånd?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad kostar anstånd?

Regeringen har föreslagit att företag ska få möjlighet till anstånd med vissa skatteinbetalningar för att stärka sin likviditet. Vad innebär anståndet och vilka företag kan beviljas? Nedan finner du svar på frågor om de nya reglerna, och även vad som gäller i dagsläget.

Vad innebär anståndet?

Vad innebär att begära anstånd?

Denna kalkylator hjälper dig att räkna ut om du uppfyller reglerna för att göra uppskov eller inte.

Om du uppfyller reglerna för slutligt eller preliminärt uppskov kan du använda kalkylatorn nedan för att räkna ut hur stort uppskov du kan göra.

Denna kalkylator räknar ut hur stort uppskov du kan göra och hur mycket du måste betala i skatt om du inte kan skjuta upp hela vinsten.

OBS, tänk på att din vinst + eventuellt gammalt uppskov måste uppgå till minst 50 000 kr för att du skall få göra uppskov.

Tänk även på att taket för uppskov är 3 miljoner kr per bostad. Om du äger din nya bostad ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per person.

💡 OBS!Tänk på att skilja på uttrycken ”vinsten” och ”skatten” när du läser denna artikel. När man räknar och deklarerar uppskov är det vinsten man räknar på. Skatten på den vinsten är 22%. Om du vill betala av ditt uppskov i framtiden är det alltså bara skatten (22% av uppskovsbeloppet) som skall betalas.

✔️ Ett uppskov kan man skjuta framför sig så länge man vill och så länge man man inte säljer sin bostad och flyttar till en hyresbostad. Man kan skjuta vinstskatten framåt i tiden ända fram tills man dör, då får dödsboet betala av skatteskulden.

✔️ Man kan göra uppskov hur många gånger man vill så länge man uppfyller kraven. Du kan alltså flytta hur många gånger du vill och ändå skjuta med dig ditt uppskov.

När får man inte göra uppskov?

Denna kalkylator hjälper dig att räkna ut om du uppfyller reglerna för att göra uppskov eller inte.

Om du uppfyller reglerna för slutligt eller preliminärt uppskov kan du använda kalkylatorn nedan för att räkna ut hur stort uppskov du kan göra.

Denna kalkylator räknar ut hur stort uppskov du kan göra och hur mycket du måste betala i skatt om du inte kan skjuta upp hela vinsten.

OBS, tänk på att din vinst + eventuellt gammalt uppskov måste uppgå till minst 50 000 kr för att du skall få göra uppskov.

Tänk även på att taket för uppskov är 3 miljoner kr per bostad. Om du äger din nya bostad ihop med någon annan måste du alltså ta hänsyn till att ni totalt kan göra uppskov på max 3 miljoner kr per person.

💡 OBS!Tänk på att skilja på uttrycken ”vinsten” och ”skatten” när du läser denna artikel. När man räknar och deklarerar uppskov är det vinsten man räknar på. Skatten på den vinsten är 22%. Om du vill betala av ditt uppskov i framtiden är det alltså bara skatten (22% av uppskovsbeloppet) som skall betalas.

✔️ Ett uppskov kan man skjuta framför sig så länge man vill och så länge man man inte säljer sin bostad och flyttar till en hyresbostad. Man kan skjuta vinstskatten framåt i tiden ända fram tills man dör, då får dödsboet betala av skatteskulden.

✔️ Man kan göra uppskov hur många gånger man vill så länge man uppfyller kraven. Du kan alltså flytta hur många gånger du vill och ändå skjuta med dig ditt uppskov.

När ska restskatt betalas 2023 för att slippa ränta?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Vad betyder Skatteanstånd?

Regeringen föreslår utökade möjligheter att få anstånd på skatten så att företag kan tackla de höga elkostnaderna. Men vad innebär det?

Regeringen föreslog den 29 december ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Förslaget är tänkt att dämpa de likviditetsproblem som många företag upplever på grund av de höga energipriserna och osäkerheten på energimarknaden i övrigt.

Vad händer om man inte kan betala Skatteverket?

Betalningskravet visar hur stort underskottet var vid den senaste avstämningen. Det betyder att om företaget har andra skatter eller avgifter som behöver betalas, till exempel moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt, så syns inte dessa på kravet. I e-tjänsten Skattekonto kan du räkna ut hur mycket företaget bör betala in till skattekontot för att vara säker på att underskottet inte kvarstår.

Logga in på skattekontot regelbundet, till exempel den 12 och den 26 varje månad och kolla vilka skatter och avgifter som förfaller till betalning. Då minskar risken att företaget får underskott på skattekontot.

Kan man delbetala skuld hos Skatteverket?

Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.