:

Hur hittar man fastighetsbeteckning på en adress?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hittar man fastighetsbeteckning på en adress?
 2. Vad är det för fastighetsbeteckning?
 3. Har alla fastigheter en fastighetsbeteckning?
 4. Finns ingen fastighetsbeteckning?
 5. Hur får man reda på vilka som ägt en fastighet?
 6. Vad menas med en fastighet?
 7. Måste man fylla i fastighetsbeteckning?
 8. Hur hitta gamla fastighetsbeteckningar?
 9. Är fastighetsbeteckning unik?
 10. Vad betyder fastighetsbeteckning s?
 11. Var kan man se vilka fastigheter en person äger?
 12. Är fastighetsregistret offentligt?
 13. Är ett hus en fastighet?
 14. Måste man fylla i fastighetsbeteckning Skatteverket?
 15. Vilken typkod har min fastighet?

Hur hittar man fastighetsbeteckning på en adress?

För att svara på frågan “vad är min fastighetsbeteckning” måste du veta vad en fastighetsbeteckning är, samt vad det innebär och varför det finns.  

Vad är det för fastighetsbeteckning?

– Stockholm Skoftebyn 1:36Stockholm = namnet på områdetSkoftebyn = namnet på traktenSiffran 1 = blocknummerSiffran 36 = enhetsnummer

Fastigheten Stockholm Skoftebyn 1:36 är sannolikt en av många avstyckade fastigheter från ursprungsfastigheten Stockholm Skoftebyn 1.

Har alla fastigheter en fastighetsbeteckning?

En fastighetsbeteckning är en beteckning som är unik för varje fastighet, som delas ut av Lantmäteriet. Ordet fastighet för ofta tankarna till hus, men en fastighetsbeteckning tillhör oftast inte själva huset, utan istället den mark som huset står på.

Marken kan till exempel vara en tomt, en åker eller en del av en sjö. Byggnader, staket, växter och annat som finns inom fastighetens gränser kallas för fastighetstillbehör.

Finns ingen fastighetsbeteckning?

En fastighetsbeteckning är en beteckning som är unik för varje fastighet, som delas ut av Lantmäteriet. Ordet fastighet för ofta tankarna till hus, men en fastighetsbeteckning tillhör oftast inte själva huset, utan istället den mark som huset står på.

Marken kan till exempel vara en tomt, en åker eller en del av en sjö. Byggnader, staket, växter och annat som finns inom fastighetens gränser kallas för fastighetstillbehör.

Hur får man reda på vilka som ägt en fastighet?

I Vem Äger Fastigheten kan du logga in med Bank-ID för att se vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka namn och adress på ägaren.

Om du inte känner till fastighetsbeteckningen så hittar du den i e-tjänsten Min karta. Klicka på den aktuella fastigheten så visas fastighetsbeteckningen.

Vem Äger Fastigheten är främst riktad till privatpersoner som av rent privata skäl vill ta reda på vem som äger en fastighet. Men tjänsten får användas av:

 • Privatpersoner
 • Du som i din yrkesroll omsätter egendom, till exempel mäklare

Oavsett vem du är så måste ditt ändamål med att använda tjänsten vara antingen ”privat behandling” eller ”omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret”. Du kan läsa mer om vad detta innebär i tjänstens villkor. Genom att godkänna villkoren för användning av tjänsten intygar du att personuppgifterna ska användas för något av dessa ändamål.

Vad menas med en fastighet?

Vad är en fastighet och vad definierar begreppet? Läs mer om vad det innebär och vad för avgifter som tillkommer.

Många tolkar begreppet ”fastighet” som en byggnad eller bostad, vilket inte stämmer. Ordet fastighet innebär ett avgränsat markområde med ingående fastighetstillbehör, så som byggnad eller ledningar, oavsett ovan eller under mark, samt byggnadstillbehör, som vitvaror och VVS. Både fastighetstillbehör och byggnadstillbehör ingår i köpet av en fastighet om inte annat står med i avtal.

Måste man fylla i fastighetsbeteckning?

Ägarlägenheter räknas som fastigheter och har därmed en fastighetsbeteckning som ett hus eller fastighet. Bostadsrätter har däremot ingen egen fastighetsbeteckning, utan de får ett nummer som är fastställt av lantmäteriverket samt ett lägenhetsnummer av bostadsrättsföreningen.

Hur hitta gamla fastighetsbeteckningar?

Förrättningsakterna innehåller information som beskriver fastighetsindelningens beskaffenhet, både den historiska och den nu gällande. Här redovisas alla de beslut som tagits om ny- och ombildningar av fastigheter och upplåtelser av olika rättigheter.

Förrättningsakterna innehåller både kartor och tillhörande beskrivningar samt protokoll som berättar om hur förrättningarna genomfördes. Här finns den fullständiga informationen som kompletterar uppgifterna i Fastighetsregistret, till exempel om servitut och gränser.

Är fastighetsbeteckning unik?

En fastighetsbeteckning är den unika beteckning som varje fastighet blir tilldelad av Lantmäteriet. Fastighetsbeteckningen består av ett områdesnamn, traktens namn (men i städer ett valt namn), ett blocknummer, ibland följt av ett kolon och ett enhetsnummer. Fastighetsbeteckningar kan alltså se ut såhär: Stockholm Marevik 23. Om den fastigheten delades upp får den nybildade fastigheten det första lediga enhetsnumret – Stockholm Marevik 23:1. Med andra ord har fastigheter med höga enhetsnummer ofta styckats av från den ursprungliga fastigheten.

Det är lätt att tänka på hus när man hör ordet fastighet, men i det här sammanhanget betyder ordet ett avgränsat markområde, som en tomt, en åker eller del av en sjö. Fasta byggnader, växter och staket inom markgränsen är sådant som vanligen hör till fastigheten, så kallade fastighetstillbehör.

Vad betyder fastighetsbeteckning s?

I denna guide går vi igenom vad en fastighetsbeteckning är och vad det innebär, hur du hittar din fastighetsbeteckning och hur man hittar någon annans fastighetsbeteckning.All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighetsbeteckning är en unik beteckning som varje fastighet fått tilldelat av Lantmäteriet. Fastighetsbeteckningar finns för att man ska kunna hålla reda på alla fastigheter i landet. Denna betecknar då den tomtmark som fastigheten står på. Den består av fyra delar: kommun- och traktnamn, block- och enhetsnummer. Gränserna för en fastighet kan bara ändras hos Lantmäteriet. 

Här är ett exempel på en fiktiv fastighetsbeteckning

Var kan man se vilka fastigheter en person äger?

– Stockholm Skoftebyn 1:36Stockholm = namnet på områdetSkoftebyn = namnet på traktenSiffran 1 = blocknummerSiffran 36 = enhetsnummer

Fastigheten Stockholm Skoftebyn 1:36 är sannolikt en av många avstyckade fastigheter från ursprungsfastigheten Stockholm Skoftebyn 1.

Är fastighetsregistret offentligt?

Lagfarts- och inteckningsregistret är ett offentligt tillförlitligt register. Offentlig tillförlitlighet innebär å ena sidan att en person som gör något i god tro har rätt att lita på att de uppgifter som antecknats i registret är korrekta. Å andra sidan har man också rätt att lita på att fastigheten inte berörs av rättigheter eller belastningar (gravationer) som inte har antecknats i registret.

Är ett hus en fastighet?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i jordabalken (JB). Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter (1 kap. 1 § JB). Till en fastighet hör bland annat byggnader som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § JB). Föremål som annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör dock inte till denna (anses inte utgöra fastighetstillbehör), om inte föremålet och fastigheten kommit i samme ägares hand (2 kap. 4 § JB). För att ett hus på en fastighet ska betraktas som ett fastighetstillbehör krävs således att huset och fastigheten har samma ägare.

Jag kan inte utläsa av din beskrivning hur det är i ditt fall men om det är så att fastigheten och huset har samma ägare utgör huset ett fastighetstillbehör.

Måste man fylla i fastighetsbeteckning Skatteverket?

Det finns flera fördelar med att deklarera ditt småhus i e-tjänsten:

 • deklarationen blir komplett, eftersom e-tjänsten säkerställer att alla obligatoriska uppgifter finns
 • du kan se vad det preliminära taxeringsvärdet blir innan du skickar in deklarationen
 • du får en kvittens där alla uppgifter du skickat in är specificerade
 • både du och Skatteverket slipper pappershantering
 • alla delägare till en fastighet kan logga in och se deklarationen.

Vilken typkod har min fastighet?

Följande ändringar är föreslagna att börja gälla 1:a juli 2022:

 • Gränsen för utsläpp för att få miljöbonus sänks från 60 g CO2 / km till 50 g.
 • Ett tak införs så bara bilar med ett nypris på högst 700 000 kr får bonus. Transportstyrelsen ska meddela vad som avses med nypris, men det ligger nära tillhands att anta att Skatteverkets listor på nybilspriser kommer användas.
 • För laddhybrider beräknas storleken på bonusen idag ut genom formeln 45000 – 583 * g där g är CO2-utsläppen i gram. Detta ändras till 20000 – 300 * g. Det innebär alltså att laddhybrider som mest kan få 20000 kr i bonus, och som lägst 5000 kr.
 • Man tar bort begränsningen att bonusen till företag får uppgå till högst 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil, så att samma regler gäller både privatpersoner och företag.

För elbilar förblir bonusen alltså maximalt 70000 kr, men taket som införs kommer påverka många dyrare elbilar som Tesla Model S, Model X och Model Y, Porsche Taycan, Audi e-tron, med flera. I fallet Tesla Model Y så kostar en Long Range idag 719900 kr så där kan man nog förvänta sig att de sänker priset med 20000 kr.