:

Vad händer vid omvänd split?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer vid omvänd split?
 2. Är det bra med en aktiesplit?
 3. När splittar man en aktie?
 4. Vad betyder split 2 1?
 5. Har Investor gjort en split?
 6. Vilka aktier ska splittas?
 7. Hur ser split ut?
 8. Hur deklarerar man omvänd split?
 9. Hur länge ska man ha en aktie för att få utdelning?
 10. Hur länge ska man behålla en aktie?
 11. Vad är en 3 1 split?
 12. Vad är en split 4 1?
 13. Är det värt att köpa Investor?
 14. Varför är SSAB så lågt värderat?
 15. Hur deklarerar jag en split?
 16. How are BioGaia shares acquired?
 17. Does BioGaia own everidis?
 18. How much money did BioGaia make in 2021?
 19. Is BioGaia's omnichannel strategy relevant?

Vad händer vid omvänd split?

En aktiesplit innebär att ett bolag delar upp sina aktier i fler, mindre delar. Detta betyder att ditt innehav som ursprungligen till exempel bestod av 1 aktie, nu blivit till 10 aktier. Det totala aktievärdet är fortfarande detsamma före och efter split, bara att det fördelas på fler aktier.

Är det bra med en aktiesplit?

Den främsta anledningen till att utföra en aktiesplit är att göra aktien mer tillgänglig för investerare. Om priset per aktie är högt, kan det vara svårt för investerare att köpa just den enskilda aktien.

Om bolaget istället genomför en aktiesplit blir priset per aktie lägre, och därför mer tillgänglig och lättare att handla med. Det är en fördel för dig som investerare men även för bolaget, då det blir enklare för dig att handla med aktien och intresset för bolaget kan öka.

När splittar man en aktie?

En aktiesplit innebär att ett bolag delar upp sina aktier i fler, mindre delar. Detta betyder att ditt innehav som ursprungligen till exempel bestod av 1 aktie, nu blivit till 10 aktier. Det totala aktievärdet är fortfarande detsamma före och efter split, bara att det fördelas på fler aktier.

Vad betyder split 2 1?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Har Investor gjort en split?

 • Investor aktiesplit
 • Datum för Investors aktiesplit
  • Bekräftade datum
 • Vad är en aktiesplit?
  • Exempel på aktiesplit
  • Bolag utan aktiesplit
 • Fler har råd med Investor
 • Detaljer

Nu pratas det om att bolaget med stor sannolikhet snart kommer att göra en aktiesplit som innebär att både aktiekursen och utdelningarna därefter blir en fjärdedel av vad de är idag. Detta leder dock naturligt till en del frågor — vad är egentligen en aktiesplit, och hur påverkar det mig som aktieägare?

Den som äger aktier idag kan vara lugn; det enda som händer är att du morgonen efter splitten genomförs har fyra gånger så många Investor i din aktieportfölj.

Den som inte äger några aktier kan faktiskt också vara lugn, för efter splitten är det billigare än någonsin att köpa sig en av Sveriges mest älskade aktier.

Vilka aktier ska splittas?

Förra veckan var det Hexagon, Investor och Proact som genomförde en aktiesplit och den här veckan har Garo och Nibe gjort det. I USA gjorde Tesla och Apple samma sak i fjol och en annan techjätte, grafikkortstillverkaren Nvidia, har nyligen aviserat att de också är på gång med en aktiesplit.

Det är ett grepp som innebär att antalet utestående aktier i bolaget ökar när aktiestocken delas, splittas, i det förvalda antalet delar. Eftersom varje ägare får nya aktier i exakt förhållande till hur många som ägdes innan splitten så förändras ingenting i sak. Det enda som händer är att aktiekursen blir lägre i nominella tal, men precis som att fem 20-lappar har samma värde som en 100-lapp så är det inget som ska förändra det totala värdet på bolaget. I teorin. I praktiken har det visat sig att en aktiesplit ofta ger en positiv kurseffekt.

Hur ser split ut?

Hej. Jag tänkte köra en 2-1-2 split men då har jag några frågor.

Passen ser ut så här.

Hur deklarerar man omvänd split?

Värdepapper är till exempel aktier, masskuldebrev och obligationer. Värdeandelar är sådana aktier, andelar, masskuldebrev och övriga rättigheter som har anslutits till värdeandelssystemet. Över värdeandel utfärdas inget aktiebrev eller annan handling som angår befintligheten och innehållet av rättigheten. Rättigheten, till exempel äganderätten till en aktie, framgår av registreringen som gjorts i elektroniskt värdeandelssystem (värdeandelsregister). Till värdeandelssystemet har anslutits bl.a. nästan alla aktier som noterats offentligt i Finland.

Med placeringsfond avses en förmögenhetskomplex som huvudsakligen består av värdepapper. Placeringsfonden ägs av de personer, samfund och stiftelser som placerat medel i fonden i förhållande till sina respektive fondandelar. Placeringsfonder och motsvarande utländska fondföretag betraktas som samfund som beskattas skilt från ägarna. Placeringsfonden förvaltas av ett fondbolag. Andelar i placeringsfonder anskaffas i allmänhet genom teckning. Ägaren av en fondandel kan yrka att fonden löser in hans eller hennes fondandel, vilket i praktiken är det vanligaste sättet att överlåta en fondandel. Fondandelar hör i allmänhet inte till värdeandelssystemet.

Överlåtelsevinst kan uppkomma när egendom överlåts mot vederlag. Överlåtelser mot vederlag är bland andra köp (försäljning), byte och vissa med byte jämförliga händelser, såsom förvärv av skifteslott vid upplösning av ett aktiebolag. Överlåtelseförlust kan uppkomma vid överlåtelse av egendom mot vederlag och vid slutlig värdeminskning på värdepapper.

Överlåtelsevinst är i princip skattepliktig inkomst oberoende av hur länge egendomen har varit i överlåtarens ägo och hur denne har förvärvat egendomen (genom köp, gåva, arv osv.). Vinster från överlåtelse av såväl inhemska som utländska värdepapper utgör skattepliktig inkomst. Den skattskyldige ska uppge samtliga överlåtelsevinster i sin skattedeklaration. Överlåtelsevinster utgör kapitalinkomst.

Beloppet av överlåtelsevinst och -förlust räknas ut så att från egendomens överlåtelsepris (dvs. det mottagna vederlaget) avdras egendomens oavskrivna anskaffningsutgift samt utgifterna för vinstens förvärvande.

Överlåtelsepris är det vederlag som överlåtaren av egendomen får i anledning av överlåtelsen. Vid köp är överlåtelsepriset det erhållna penningvederlaget (försäljningspris). Vid byte erhålls vederlaget delvis eller helt i annan egendom än i pengar. Överlåtelsepriset utgörs av det gängse värdet på vid byte erhållen egendom vid överlåtelsetiden jämte eventuell mellanskillnad.

Exempel. Alfred överlåter en sommarstugefastighet till Brita. Sommarstugefastighetens gängse värde vid överlåtelsen är 100 000 euro. Som vederlag för fastigheten överlåter Brita till Alfred en obebyggd tomt, 1 000 aktier i Bolag Ab och 2 700 euro kontanter. Det gängse värdet på den obebyggda tomten är 70 000 euro och värdet på 1 000 aktier i Bolag Ab är 27 300 euro.

Alfred har i sinom tid köpt sommarstugefastigheten på 60 000 euro och betalat en överlåtelseskatt om 2 400 euro på köpet. Anskaffningsutgiften på sommarstugefastigheten är 62 400 euro (60 000 euro + 2 400 euro = 62 400 euro).

Om den överlåtna egendomen har anskaffats genom köp är anskaffningsutgiften det erlagda inköpspriset. Om egendomen har erhållits vid byte, är anskaffningsutgiften det gängse värdet på vid byte överlåten egendom vid anskaffningstidpunkten jämte eventuell mellanskillnad. Man kan förvärva en aktie genom att teckna den när bolaget grundas eller vid en senare aktieemission. Anskaffningsutgiften på aktien består då av teckningspriset samt det eventuella anskaffningspriset för teckningsrätten. En andel i en placeringsfond förvärvar man i allmänhet genom att teckna den i fondbolaget. Då består anskaffningsutgiften på fondandelen av det betalda teckningspriset och teckningsarvodet.

Hur anskaffningsutgiften fastställs i en situation då en aktie tecknas på basis av ett tidigare aktieinnehav, se avsnitt Aktieemissionens inverkan på anskaffningsutgiften.Om anskaffningsutgiften på en aktie som erhållits i arv eller gåva eller genom avvittring, se avsnittet Egendom som erhållits i arv eller gåva och avsnittet egendom som erhållits genom avvittring.

Vid uträkningen av vinst eller förlust från överlåtelse av egendom drar man av anskaffningsutgiften samt utgifterna för vinstens förvärvande. Utgifter för vinstens förvärvande är kostnader som överlåtaren betalat i anslutning till överlåtelsen. Sådana är till exempel förmedlingsarvoden som försäljaren av värdepapper betalat till fondmäklaren, inlösningsarvoden för fondandelar samt olika slags expeditionsavgifter i samband med överlåtelsen.

Utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper, värdeandelar och därmed jämförbara egendom – såsom administrationsavgifter för ett värdeandelskonto – avdras inte som utgifter för vinstens förvärvande.

Hur länge ska man ha en aktie för att få utdelning?

Utdelningsaktier är aktier där du får ta del av företagets vinst i form av utdelningar. Vanligtvis sker utdelningen en gång per år eller per kvartal.

Oftast är det företag som har en stabil inkomst och ett positivt kassaflöde som betalar utdelningar. Medan företag som är nystartade eller som är i en tillväxtfas ofta återinvesterar i bolaget i stället för att dela ut pengar till aktieägarna.

När du investerar i utdelningsaktier kan du skapa en ränta-på-ränta effekt genom att återinvestera utdelningen. Då får du fler aktier i bolaget och en större utdelning året därpå (förutsatt att utdelningen hålls oförändrad eller höjs).

Hur länge ska man behålla en aktie?

Läser du den här guiden är du förmodligen redan intresserad av att börja med aktier. Men kanske känner du dig fortfarande tveksam över om det är värt att lära dig mer? I så fall börjar vi med att lista några bra anledningar till varför du kan tjäna på att komma igång med aktier:

 • Du har kontroll över dina investeringar. Du väljer själv vilka olika branscher och företag som du vill köpa aktier i, till exempel hållbarhet, fastigheter eller gaming.
 • Låga kostnader jämfört med till exempel vissa fonder.
 • Du har möjlighet att lära dig mer om olika branscher och intressanta bolag.
 • Du får utdelningar, som du dessutom kan återinvestera för att uppnå ränta-på-ränta effekt.
 • Att spara i aktier är oftast ett av de mest lönsamma sätten att investera dina pengar på lång sikt. Sprider du ut dina innehav och har en längre tidshorisont har du god chans till att se pengarna växa!

Vilka är de bästa aktierna för nybörjare? Och hur gör man för att investera i aktier? När du ska köpa dina första aktier kan marknaden verka som en djungel. Men att köpa aktier i bolag är egentligen inte så krångligt!

Genom att investera dina pengar på börsen har du möjlighet till bättre avkastning än många andra sparformer. Lär dig mer om aktier genom att läsa vidare i guiden. Du får tips på olika bolag att investera i och i slutet hittar du svar på många vanliga frågor för nybörjare till aktier.

Vi startar denna guide med att kika på de senaste årets svenska "vinnaraktier". “Behåll vinnarna och sälj förlorarna” eller “Vattna blommorna och rensa ogräset” är deviser som man ofta stöter på inom börsens värld.

Det finns givetvis undantag till varje regel, men generellt sett kan det vara värt att fokusera på de aktier som belönas av aktiemarknaden då det oftast rör sig om bolag vars underliggande verksamhet presterar. Som nybörjare är det oftast en bättre idé att fortsätta addera till vinnarna, snarare än att “snitta ner sig” i förloraraktierna.

Vad är en 3 1 split?

En aktiesplit är vad som händer när ett noterat företag splittar sina utstående aktier, vilket resulterar i fler aktier. Företagets marknadsvärde och värdet på varje aktieinnehavares investering förblir samma under en aktiesplit, men värdet på varje aktie reduceras samtidigt som antalet aktier ökar.

Syftet med en aktiesplit är att locka nya investerare så att man kan öka marknadsandelar på medellång till lång sikt. När ett företag splittar sina aktier – eller till och med när de tillkännager att det finns en plan på att göra det – orsakas ofta volatilitet i aktiepriset. Många investerare ser en aktiesplit som ett tecken på att ett företag fungerar bra, vilket kan göra att aktievärdet ökar på grund av investeraroptimism. Även traders kan se aktiespliten som positiv eftersom den kan skapa marknadsvolatilitet, vilket leder till fler handelsmöjligheter.

Du äger tio aktier i ett företag, där varje aktie värderad till 100 kr innan en aktiesplit på 2:1. Detta ger dig ett värde på 1 000 kr i aktier. Efter splitten äger du 20 aktier, där varje aktie är värd 50 kr (100 kr ÷ 2). Dina totala investering förblir samma på 1 000 kr.

En omvänd aktiesplit är när ett företag vill minska antalet utestående aktier och öka dess aktiepris. Vissa aktiebörser har ett minsta aktievärde, så företag kan göra en omvänd aktiesplit för att undvika att avnoteras från den börsen. Företag kan även göra en omvänd split för att framstå som mer värdefulla för potentiella investerare, där en aktie med högre värde kan komma att förbättra sentimentet. Men för vissa investerare kan en omvänd aktiesplit vara ett tecken på att ett företag inte fungerar bra och det kan därför verka avskräckande.

Precis som med en vanlig aktiesplit kan en omvänd aktiesplit trigga volatilitet och därmed skapa spännande förhållanden, vilket gör att traders kan hitta större möjligheter.

Vad är en split 4 1?

En aktiesplit är ett sätt för bolaget att styra aktiekursen till önskat intervall utan att det totala börsvärdet förändras. 

Antingen så ökar eller minskar man antalet aktier, samtidigt som kvotvärdet och aktiekursen justeras i motsvarande utsträckning så att börsvärdet är lika stort före som efter en split. En kosmetisk åtgärd skulle man kunna kalla det. 

Jämför gärna med en tårta som delas i dubbelt så många delar men som fortfarande är lika stor.Uppdelning av aktier är det officiella begreppet för en split.

Är det värt att köpa Investor?

En stor skillnad mellan investmentbolag och fonder är att de inte behöver följa samma regler. Ett investmentbolag kan ha onoterade innehav, färre innehav samt sitta i valberedningar och därigenom påverka bolagen. Ett fondbolag har inte samma mandat och operativa arbetssätt som ett investmentbolag.

Varför är SSAB så lågt värderat?

Veckans aktiecase

SSAB är ett högspecialiserat stålföretag med produktion i Sverige, Finland och USA som sammantaget har en årlig produktionskapacitet av stål på nästan 9 miljoner ton. Bolaget är ett av Stockholmsbörsens exporttunga bolag och därmed en utpräglad cyklisk aktie med tillhörande volatilitet. Aktien utvecklades svagt under 2018 och drogs i höstas ner i den allmänna pessimismen kring en sämre konjunktur, inte minst i Europa och inom fordonsindustrin, som är en viktig kundkategori för bolaget. I år har aktien klättrat drygt 20 procent, inkluderat utdelningen.

Hur deklarerar jag en split?

En split (S) innebär att aktierna i ett bolag delas upp på fler aktier så att värdet per aktie minskar.

År

How are BioGaia shares acquired?

The shares will be acquired in two steps, of which the first step took place on 31 December 2021 when BioGaia acquired 80% of the shares through an acquisition of shares and a new share issue for a consideration of USD 9.7 million and USD 5 million, respectively.

Does BioGaia own everidis?

On 30 December, BioGaia announced that the company, through its USA subsidiary BioGaia Biologics, had signed an agreement to acquire all shares in Nutraceutics. Nutraceutics held all shares in Everidis, which was BioGaia’s exclusive distributor of BioGaia branded products in the USA.

How much money did BioGaia make in 2021?

Cash flow amounted to SEK -43.6 million (1,177.6). Cash and cash equivalents at 31 December 2021 amounted to SEK 1,484.7 million (1,467.9). On 13 October, BioGaia announced that the company’s profit for the third quarter exceeded market expectations.

Is BioGaia's omnichannel strategy relevant?

The Americas are again growing, by an impressive 15%, with sales in the USA exceeding SEK 100 million on a full-year basis for the first time in BioGaia’s history, which demonstrates the relevance of our omnichannel strategy.