:

Vem äger verksamt se?

Innehållsförteckning:

 1. Vem äger verksamt se?
 2. Vem kan använda verksamt se?
 3. Vad är skillnaden mellan företag och verksamhet?
 4. Hur kan jag kolla upp ett företag?
 5. Är det gratis att starta enskild firma?
 6. Hur många aktier på 25000?
 7. Vad kostar det att lägga till en SNI kod?
 8. Kan man få bidrag för att starta eget?
 9. Vad räknas som en verksamhet?
 10. Hur beskriver man en verksamhet?
 11. Hur får jag reda på att ett företag är seriöst?
 12. Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?
 13. Hur mycket måste man tjäna enskild firma?
 14. Hur mycket får man tjäna i enskild firma?
 15. Hur mycket som ska betalas för varje aktie?

Vem äger verksamt se?

Det är mycket som är roligt med att driva eget aktiebolag. Du skapar din egen inkomst och har frihet att bestämma över din egen tid. Men sen finns det även vissa skyldigheter som följer med att driva eget. Dessa kan vara svåra att hålla koll på, särskilt om du aldrig haft ett eget aktiebolag innan. Men det är ju därför du är här. I denna artikel har vi samlat formalia du behöver tänka på som nybliven aktiebolagsägare.

Som du kanske minns var Bolagsverket det ställe du registrerade ditt nystartade aktiebolag. Bolagsverket är nämligen den myndighet som ansvarar för att registrera nya aktiebolag eller registrera ändringar i befintliga företag. 

Vem kan använda verksamt se?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Vad är skillnaden mellan företag och verksamhet?

Att välja rätt företagsform kan vara svårt. Vi försöker därför nedan att belysa några av de olika faktorer som är av betydelse vid val av företagsform och visar även på skillnaderna mellan olika företagsformer. De olika företagsformer vi har i Sverige som är aktuella när man skall starta ett nytt företag är

Enskild näringsverksamhet – i dagligt tal kallad enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag Enkelt bolag Aktiebolag Ekonomisk förening

Därutöver finns Europabolag och Europeiska Ekonomiska Intressegrupper (EEIG) men dessa har visat sig vara så ointressanta för svenska förhållanden att vi helt kan bortse från dem här. Näringsverksamhet kan även bedrivas i en Stiftelse eller en Ideell förening för att uppnå stiftelsen eller föreningens ändamål. Men man startar normalt inte en stiftelse eller en ideell förening för att förverkligas sin affärsidé.

Juridisk person är en juridisk term för sådana rättssubjekt som inte är fysiska personer. En juridisk person kan sluta avtal, ha fordringar och skulder, tala och svara inför domstol. Som juridiska personer betecknas bl.a. aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbolag, stiftelser, dödsbon, staten och kommuner. Enskild näringsidkare och enkla bolag är inte juridiska personer. En person som driver enskild näringsverksamhet gör det således i eget namn som fysisk person.

Bolag och föreningar skiljer sig i huvudsak genom att bolag är slutna medan föreningarna är öppna avseende medlemskapet. I ett bolag är antalet medlemmar (bolagsmän – aktieägare) fixerat och kan inte ändras utan de befintliga medlemmarnas godkännande medan antalet medlemmar i en förening kan växla utan befintliga medlemmars godkännande. I ett bolag kan inte någon utomstående begära att få ansluta sig utan de övriga bolagsmännens godkännande medan det i en förening skall vara möjligt att ansluta sig bara man uppfyller de krav som ställs i föreningens stadgar. Det finns två typer av föreningar – ekonomiska föreningar och ideella föreningar. Konsumentkorporationen och lantbrukskorporationen är ekonomiska föreningar medan idrottsklubbar är ideella föreningar. Bara ekonomiska föreningar kommer att behandlas här.

Hur kan jag kolla upp ett företag?

Stäng

Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden.

Är det gratis att starta enskild firma?

När du startar enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Du ska också registrera dig för moms. Om du ska ha anställda ska du registrera dig som arbetsgivare. Allt det gör du hos Skatteverket via e-tjänsten Mina sidor.

(enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

I samma e-tjänst kan du också anmäla att du ska vara momsregistrerad och registrera dig som arbetsgivare.

Hur många aktier på 25000?

 för att starta ett privat aktiebolag. Betala in aktiekapitalet till banken. Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Skicka in det intyget till Bolagsverket tillsammans med anmälan, stiftelseurkund och bolagsordning. 

Du ska skicka in din anmälan om att registrera aktiebolaget till Bolagsverket. Använd e-tjänsten Mina sidor om du har en e-legitimation

.  Bolagsverket godkänner företagsnamnet och registrerar företaget. Du får ett registreringsbevis med företagets namn och organisationsnummer. Ett aktiebolag får skydd för sitt namn i hela landet. 

Om du använder e-tjänsten Mina sidor kan du välja enkel eller detaljerad anmälan. Den enkla anmälan kan du till exempel välja om ditt aktiebolag bara har en ägare  och inte någon revisor

Vad kostar det att lägga till en SNI kod?

Alla företag måste skriva in vilken SNI-kod verksamheten kommer verka inom när man startar företag. SNI-koden består av fem siffror och för varje siffra blir näringsgrenen allt mer specifik. På så sätt finns det övergripande näringsgrenar som täcker flera branscher för att till slut vara väldigt specifik för ditt arbetsområde.

På varje nivå bland de fem siffrorna finns det ett flertal olika näringsgrenar att välja. Här är ett exempel på hur förgreningen av varje steg i en SNI-kod kan se ut.

58 - förlagsverksamhet -> 58,1 - utgivning av böcker och tidsskrifter och annan förlagsverksamhet -> 58,13 - tidningsutgivning -> 58,131 - dagstidningsutgivning

Kan man få bidrag för att starta eget?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Vad räknas som en verksamhet?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Hur beskriver man en verksamhet?

Jag har några frågor i anslutning till den verksamhetsbeskrivning som man anger när man startar ett aktiebolag.

Många skriver ju i sin verksamhetsbeskrivning "... samt därmed förenlig verksamhet.". För ett publikt bolag så har det förstås betydelse för aktieägarna att bolaget ägnar sig åt den verksamhet som är ändamålet enligt bolagsordningen, men hur är det egentligen med ett litet privat aktiebolag där endast en person är aktieägare. Vem avgör vad som är "därmed förenlig verksamhet"?

Hur får jag reda på att ett företag är seriöst?

Det här inlägget ger dig 6 saker som bevisar att städföretaget är seriöst. Tyvärr är det ganska mycket att ta reda på. Men det finns ett snabbare sätt. Fråga om företaget är ett Auktoriserat serviceföretag och om du kan få se deras intyg.  Då vet du att det är ett seriöst företag. Här kan du se att Städpulsen är auktoriserat städföretag.

Hur kollar man ett företags kreditvärdighet?

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.

Hur mycket måste man tjäna enskild firma?

Nu har vi gått igenom de viktigaste parametrarna som påverkar när du räknar ut din lön i en enskild firma. Beroende på ålder och lönens storlek påverkas lönekostnaden för ditt företag. Här är ett konkret exempel på hur en uträkning kan se ut:

Stina har intäkter på 100 000 SEK och utgifter på 20 000 SEK. Hon vill dessutom spara 30 000 SEK i företaget som buffert. Pengarna som finns kvar vill hon ta ut i lön. Stina är 32 år gammal och bosatt i Stockholm. Stina tar ut olika mycket lön varje månad, baserat på vinsten i sin enskilda firma per månad

Hur mycket får man tjäna i enskild firma?

I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. 

All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.

Hur mycket som ska betalas för varje aktie?

Ett aktiebolag bildas av en eller flera stiftare. Stiftarna ska börja med att upprätta ett utkast till en stiftelseurkund. I den ska anges t.ex. hur mycket som ska betalas för varje aktie (teckningskursen) samt namn och personuppgifter på styrelsen och revisorn framgå. Stiftelseurkunden ska också innehålla en bolagsordning.