:

Vem är företrädare för ett dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Vem är företrädare för ett dödsbo?
 2. Hur fyller man i en fullmakt för dödsbo?
 3. Vad innebär det att företräda ett dödsbo?
 4. Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?
 5. Kan man skriva en fullmakt själv?
 6. När behövs fullmakt dödsbo?
 7. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 8. Vem får röra ett dödsbo?
 9. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 10. Hur blir man ombud för dödsbo?
 11. Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?
 12. Får familjemedlem bevittna fullmakt?
 13. När gäller inte en fullmakt?
 14. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 15. Kan man sälja en bil från ett dödsbo innan bouppteckning?

Vem är företrädare för ett dödsbo?

Om en dödsbodelägare eller efterarvinge är omyndig ska hen företrädas av sin förmyndare.

Om båda föräldrarna har vårdnaden om ett barn är båda föräldrarna förmyndare. Om båda föräldrarna är förmyndare utövas förmyndarskapet av dem gemensamt. Om endast en av föräldrarna har vårdnaden om ett barn är hen ensam förmyndare (10 kap. 2 § FB).

Om ingen av föräldrarna har vårdnaden om barnet är de inte heller förmyndare. Den som har förordnats till vårdnadshavare är då också förmyndare (10 kap. 3 § första stycket FB).

En god man kan förordnas när en person (huvudmannen) behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (11 kap. 4 § första stycket FB). Huvudmannen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga även avseende det som godmanskapet omfattar.

En förvaltare kan förordnas när en person (huvudmannen) är ur stånd att vårda sig eller sin egendom (11 kap. 7 § första stycket FB). En förvaltare företräder huvudmannen i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (11 kap. 9 § första stycket FB). Huvudmannen är alltså fråntagen sin rättsliga handlingsförmåga i dessa hänseenden.

Hur fyller man i en fullmakt för dödsbo?

Efter ett dödsfall är det många moment att ta hand om, både praktiska och juridiska delar. Bland annat ska begravning och den avlidnes ekonomi ordnas tillsammans med upprättande av bouppteckning och förvaltning av dödsboet. Att utfärda en fullmakt för dödsboet kan underlätta för samtliga som berörs av dödsfallet.

Den avlidnes tillgångar och skulder samlas i ett dödsbo och när  arvskifte genomförs upphör dödsboet. Innan arvskifte kan ske måste vissa uppgifter lösas, vilket vilar på dödsbodelägarna som vanligen är ansvariga för dödsboet.

En utomstående kan också utses med ansvar för att sköta om dödsboet. Via ansökan kan en boutredningsman eller skiftesman  förvalta dödsboet. Den avlidne kan dessutom i testamente utsett en testamentsexekutor.

Vad innebär det att företräda ett dödsbo?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?

När bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket kan dödsbodelägarna företräda dödsboet tillsammans. Ni kan också välja ut en eller flera personer som hanterar dödsboets bankärenden genom att ge personen/dessa personer fullmakt att företräda dödsboet.

Fullmakt dödsbo - kontoren Ta med er fullmakten till kontoret tillsammans med en registrerad bouppteckning

Kan man skriva en fullmakt själv?

En fullmakt är ett juridiskt avtal som anger att en person har rätten att företräda en annan person eller ett företag. Det är exempelvis vanligt att barn har fullmakt för att kunna företräda sjuka föräldrar. Detta exempelvis i kontakt med banker, myndigheter och hyresvärdar.

En fullmakt kan upprättas muntligt eller skriftligt. Däremot kan det vara mycket svårt att bevisa en överenskommelse som är muntlig vilket gör att ett skriftligt dokument är att föredra.

Fullmaktsgivare eller huvudman kallas den person ger ut fullmakten. Det är alltså den personen som ska företrädas.

Det är vanligt att privatpersoner använder en fullmakt för att kunna utföra ärenden åt anhöriga som av fysiska eller psykiska orsaker inte kan utföra dessa på egen hand. Det kan exempelvis gälla följande ärenden:

 • Köpa och sälja bil
 • Rösta på stämma
 • Utföra bankärenden
 • Kontakt med olika myndigheter.

Fullmakter används även inom företag men i denna text fokuserar vi mest på hur det används av privatpersoner.

När behövs fullmakt dödsbo?

När bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket kan dödsbodelägarna företräda dödsboet tillsammans. Ni kan också välja ut en eller flera personer som hanterar dödsboets bankärenden genom att ge personen/dessa personer fullmakt att företräda dödsboet.

Fullmakt dödsbo - kontoren Ta med er fullmakten till kontoret tillsammans med en registrerad bouppteckning

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

Hej, tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB). Där framgår det att en bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Det är vidare dödsbodelägare som förvaltar och företräder dödsboet (18 kap. 1 § ÄB). Dödsbodelägare är exempelvis efterlevande make, legala arvingar och universella testamentstagare.

Vem får röra ett dödsbo?

Juridik vid dödsfall

Vem får gå in till ett dödsbo för att hämta kläder till begravningen? Flera av anhöriga kan ej vistas på samma plats.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här är lite mer allmän info och råd

Hur blir man ombud för dödsbo?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?

En fullmakt innebär att en person (fullmaktsgivaren) ger en annan person (fullmaktstagaren) rätt att utföra vissa uppgifter i fullmaktsgivarens namn. En fullmakt kan exempelvis avse rätten att betala räkningar, närvara vid en bolagsstämma eller att köpa en bil.

På senare tid har det blivit vanligt med framtidsfullmakter, vilket är en fullmakt som träder i kraft när fullmaktsgivaren blivit för svag för att kunna tillvarata sina egna intressen.

Får familjemedlem bevittna fullmakt?

Det är obligatoriskt att två vittnen undertecknar framtidsfullmakten. Det är viktigt att både du och dina vittnen läser igenom villkoren i Framtidsfullmaktens punkt 13 noggrant, eftersom begränsningarna om vem som får lov att vara vittne anges där. Vittnena får inte vara:

 • Under 15 år gamla.
 • Fullmaktsgivaren själv.
 • Fullmaktsgivarens framtida fullmaktshavare.
 • Make/maka eller sambo med fullmaktsgivaren.
 • Syskon till fullmaktsgivaren.
 • Släkt i rakt uppstigande led till fullmaktsgivaren. Det vill säga fullmaktsgivarens förälder, far- eller morförälder, gammelfar- eller morförälder och så vidare.
 • Släkt i rakt nedstigande led till fullmaktsgivaren. Det vill säga fullmaktsgivarens barn, barnbarn eller barnbarnsbarn och så vidare.
 • Svågerlag i rakt uppstigande led till fullmaktsgivaren. Det kan till exempel vara fullmaktsgivarens styvförälder eller svärförälder.
 • Svågerlag i rakt nedstigande led till fullmaktsgivaren. Det kan till exempel vara fullmaktsgivarens styvbarn, svärson eller svärdotter.
 • Vittnena får inte ha en psykisk störning som innebär att vittnet saknar insikt om vittnesbekräftelsen.
 • Vittnen får inte ha starkt nedsatt syn.

Som du ser är det förbjudet för den närmsta familjen och många olika typer av släktingar att bevittna undertecknandet av framtidsfullmakten. Om någon av dessa personer skulle bevittna undertecknandet blir framtidsfullmakten ogiltig, och kan därför inte användas.

När gäller inte en fullmakt?

En fullmakt innebär att en huvudman (fullmaktsgivare) ger en fullmaktshavare behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för huvudmannens räkning. Personer som normalt inte har rätt att företräda någon annan måste ha en fullmakt från den han eller hon ska företräda för att kunna göra ­detta. En firmatecknande styrelseledamot i ett aktiebolag behöver normalt inte någon fullmakt för att få företräda aktiebolaget. Där räcker registreringsbeviset från Bolagsverket.

En fullmakt kan avse i princip vad som helst. Den kan vara begränsad (inskränkt) och avse en enda åtgärd, t ex att ta ut 200 kr från huvudmannens bankkonto, eller obegränsad och därmed avse alla åtgärder som huvudmannen själv får göra. En obegränsad fullmakt brukar kallas general­fullmakt eller generell fullmakt.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För att förstå vad lösöre är, är det viktigt att först veta att all egendom som inte är fast egendom betraktas som lös egendom (se 1 kap. 1 § jordabalken motsatsvis). Begreppet lös egendom har alltså en mycket vid definition. Den vida definitionen har gjort det nödvändigt att dela in lös egendom i ytterligare underkategorier: lösöre, pengar, värdepapper och andra immateriella tillgångar. Till underkategorin lösöre räknas alla lösa saker som inte är pengar, värdepapper eller andra immateriella tillgångar. Porslin räknas alltså som lösöre. Husgeråd, möbler, kläder, smycken, datorer, bilar, vapen och tavlor är andra exempel på lösören.

Kan man sälja en bil från ett dödsbo innan bouppteckning?

Om ägaren till en bil är ett dödsbo måste ägarbytet göras via bilens registreringsbevis. Du kan alltså inte göra anmälan om ägarbyte vi webb eller i appen som vid vanliga ägarbyten.

Skriva under anmälan om ägarbytet kan en representant från dödsboet (dödsbodelägare eller boutredningsman) göra.

Innan du väljer att sälja bilen måste du se till att bouppteckningen är genomförd.

När sedan bouppteckningen är genomförd går det bra att sälja bilen. Det är du eller en annan representant för dödsboet (dödsbodelägare) som måste signera ägarbytet.

Ingenting ur dödsboet får säljas eller tas utan de andras dödsbodelägarnas samtycke.