:

Var går gränsen för Förbrukningsinventarie?

Innehållsförteckning:

 1. Var går gränsen för Förbrukningsinventarie?
 2. Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?
 3. Vad räknas som Förbrukningsinventarier?
 4. Vad är skillnaden mellan förbrukningsmaterial och Förbrukningsinventarier?
 5. Hur mycket får Förbrukningsinventarier kosta?
 6. Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?
 7. Hur lång livslängd anses Förbrukningsinventarier ha?
 8. Är det rätt att bokföra en laptop som Förbrukningsinventarie?
 9. Är skruvar förbrukningsmaterial?
 10. Är verktyg Förbrukningsinventarier?
 11. Är dator Förbrukningsinventarie?
 12. Är kopieringspapper förbrukningsmaterial?

Var går gränsen för Förbrukningsinventarie?

Förbrukningsinventarier är inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som får skrivas av omedelbart (direktavskrivning) i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229).

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, för vilka en redovisningsenhet systematiskt gör avskrivningar över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som förbrukningsinventarier.

Vilket är gränsbeloppet mellan inventarier och Förbrukningsinventarier?

Ett företag får dra av anskaffningsutgiften för inventarier genom årliga värdeminskningsavdrag (18 kap. 3 § IL) eller omedelbart vid anskaffningstillfället, om förutsättningarna för det är uppfyllda (18 kap. 4 § IL).

Anskaffningsutgiften för inventarier som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år (korttidsinventarier) får dras av omedelbart vid anskaffningstillfället (18 kap. 4 § IL). Regeln gäller dock inte för sådana immateriella tillgångar som avses i 18 kap. 1 § andra stycket IL.

Vad räknas som Förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är inventarier med ett lågt värde och/eller med en uppskattad livslängd på 1–3 år.

Förbrukningsinventarier går under inventarier, alltså arbetsmaterial, möbler, förbrukningsmaterial och liknande, men syftar till de produkter som har ett värde mindre än ett halvt prisbasbelopp och en uppskattad livslängd på 1–3 år. Man brukar därför kalla dem för korttidsinventarier och inventarier av mindre värde. För att komma fram till produkternas totala värde ska de förbrukningsinventarier som har ett naturligt samband bedömas gemensamt. När man köper in en större mängd inventarier gör man nämligen bedömningen utifrån det sammanlagda anskaffningsvärdet. Är detta lägre än ett halvt prisbasbelopp räknas inköpet som förbrukningsinventarie.

Vad är skillnaden mellan förbrukningsmaterial och Förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier kan vara av två slag:

Med mindre värde menas tillgångar med ett anskaffningsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp kr exklusive moms (26 250 kr år 2023). Dessa regler är frivilliga. Läs mer längre fram.

Hur mycket får Förbrukningsinventarier kosta?

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.

Är mobiltelefon Förbrukningsinventarie?

Med faktureringsmetoden bokför du fakturan både när du får den och när du betalar den.

Ditt företag har mottagit en faktura på er fasta telefon på 1250 kronor inklusive moms. Du börjar därmed att bokföra fakturan som du fått in och sedan bokför du även leverantörsskulden mot ert konto när du betalat fakturan.

Hur lång livslängd anses Förbrukningsinventarier ha?

Tillgångar som företaget köper in och som ska användas i verksamheten kallas för inventarier. Kostnaden för inköp av inventarier kan du göra avdrag för, men hur du gör själva avdraget varierar beroende på vilken typ av tillgångar det gäller.

I den här artikeln förklarar vi mer om vad inventarier är och vilka olika typer det finns. Vi går även igenom hur du gör avdrag på dessa inköp.

Är det rätt att bokföra en laptop som Förbrukningsinventarie?

En förbrukningsinventarier är en inventarie som har en begränsad livslängd, ofta kortare än 3 år men i allmänhet längre än 1 år. Det kan till exempel vara ett tangentbord, en kontorsstol eller en skruvdragare. Den ska också vara av “obetydligt värde”. Med obetydligt värde menas att den skall vara värd mindre än ett halvt prisbasbelopp.

Det finns vissa kriterier som skall uppfyllas för att någonting skall räknas som en förbrukningsinventarier istället för inventarie eller förbrukningsmaterial.

I stort sett alla företag har någon typ av inventarie. I vanliga fall skrivs en inventarie av över en längre tidsperiod. Det innebär också att företaget som skriver av förbrukningsinventarien får ett minskat resultat över flera år. Ofta kan man också sälja vidare en inventarie. 

En förbrukningsinventarie räknas däremot ha en kortare livslängd än en inventarie, och byts ut efter ungefär tre år. Samtidigt behövs oftast någon typ av förbrukningsinventarie för att företaget skall kunna bedriva sin verksamhet. I och med att livslängden är begränsad skall dock inte en förbrukningsinventarie skrivas av, utan hela beloppet skall tas upp som en kostnad vid inköpstillfället eftersom de betraktas ha en begränsad livslängd.

Är skruvar förbrukningsmaterial?

Här är en lista på några av de vanligare bokföringskontona som används. Använd listan som en rekommendation, kontakta oss gärna om du är osäker.

Intäkter

Är verktyg Förbrukningsinventarier?

Verktyg som klassificeras som förbrukningsmaterial bokförs vanligen i kontogrupp 54. Klassificeras det som en inventarie bokförs det vanligen i kontogrupp 12.

I bokföringen skiljer man mellan förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och inventarier. Förbrukningsmaterial är inköp till verksamheten med lågt värde som beräknas förbrukas inom ett år. Det kan till exempel vara toalettpapper, rengöringsmedel och sopsäckar men också visst material som ska användas i en tillverkningsprocess. Kostnaden exklusive moms ska vara lägre än ett halvt prisbasbelopp. 

Är dator Förbrukningsinventarie?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Om datorn kostar mer än ett halvt prisbasbelopp är grundregeln att den anses vara en inventarie och skall skrivas av under uppskattning om hur länge den skall användas, till exempel i 3-5 år. Om du däremot anser att du inte kommer använda den under flertalet år kan du ta hela kostnaden direkt. Du bokför inköpet med bokföringsmallen Inköp Förbrukningsinventarie.

Är kopieringspapper förbrukningsmaterial?

Vid bokföring kommer ofta frågan upp: Vad är förbrukningsmaterial, som ska kontoföras på konto 5460. Många har svårt att avgöra skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarie (konto 5410). Det är egentligen inte så svårt att skilja på dessa när man känner till definitionerna av dessa begrepp.

Förbrukningsmaterial, eller förbrukningsvaror, är produkter som du förbrukar inom ett år. Produkterna ska inte heller ha något större värde. Exempel på förbrukningsmaterial är papper, trasor, handskar, rengöringsmedel, absorbenter, lim, silikon, tejp, engångstallrikar, sopsäckar och så vidare. Med andra ord: Nästan allt som säljs i vår butik är förbrukningsmaterial.