:

Hur länge arkivera fakturor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge arkivera fakturor?
 2. Vad betyder det att arkivera?
 3. Hur länge spara gamla räkningar?
 4. Hur länge ska man arkivera?
 5. Hur gamla fakturor måste man betala?
 6. Hur länge måste man spara fakturor som privatperson?
 7. Vad säger lagen om arkivering?
 8. Varför behövs arkiv?
 9. Kan man slänga betalda räkningar?
 10. Hur länge ska man spara fakturor som privatperson?
 11. Hur länge ska man spara fakturor som företag?
 12. Kan man slänga fakturor?
 13. När preskriberas en faktura?
 14. Var kan man slänga gamla räkningar?
 15. Kan man se gamla E fakturor Swedbank?

Hur länge arkivera fakturor?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Vad betyder det att arkivera?

SFS nr: 2006:451 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 2006-05-24 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:992 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier.

Hur länge spara gamla räkningar?

 Det mesta i räkningsväg kan man slänga, i alla fall om man använder sig av internetbankens tjänster. I de flesta internetbanker kan man se vad man har betalt ett eller två år tillbaka i tiden.

 - Men behöver man ett utdrag på äldre betalning får man ofta betala extra för det – mellan 50 och 150 kronor i de flesta fall. Kolla med din bank, säger Hallin.

Hur länge ska man arkivera?

Samma arkiveringsregler gäller oavsett om man överför ursprungshandlingen från papper till digital form, eller tvärtom. Om företaget till exempel har tagit emot en faktura via e-post och väljer att skriva ut den för att ha bokföringen i pappersform, ska den digitala ursprungshandlingen (filen som togs emot via e-post) sparas digitalt i minst tre år. Och omvänt, om en pappersfaktura skannas och sparas digitalt, gäller samma sak.

Vilket kvitto ska sparas om man får både e-kvitto och kvitto på papper?

Många gånger får vi kvitton och fakturor både digitalt och på papper, till exempel om vi handlar i en butik som skickar ett e-kvitto och vi samtidigt får ett kvitto på papper. Vilket kvitto ska sparas då? Om man får båda kvittona i nära anslutning till varandra kan man välja vilket kvitto man vill spara. Det underlättar såklart om man väljer samma format i alla liknande situationer och bör isåfall framgå av arkivplanen.

Hur gamla fakturor måste man betala?

HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

Hur länge måste man spara fakturor som privatperson?

Behöver jag spara några underlag när jag har deklarerat?

När du deklarerar behöver du kontrollera att uppgifterna i deklarationen stämmer. För att kunna göra det behöver du se till att du har de underlag du behöver.

Vad säger lagen om arkivering?

Propositionen innehåller förslag till en arkivlag som ger grundläggande regler om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I den föreslagna lagen regleras bl. a. vad som ingår i en myndighets arkiv, vården av arkivet och gallring av arkiv. Frågor om gallring behandlas ingående eftersom effektiv gallring har stor betydelse för arkivens tillgänglighet och värde.

Även med den nya arkivlagen skall speciella gallringsregler kunna ges i särskilda lagar. främst de som reglerar integritetskänsliga register. Vissa förenhetliganden föreslås emellertid i gallringsbestämmelserna i de lagar som innehåller särregler på det området. Dessa förslag syftar bl.a. till att göra det möjligt att bevara vissa urval av arkivmaterial.

Arkivlagen inrymmer också regler om arkivmyndigheter och deras till- synsuppgifter när det gäller myndigheternas arkivvård.

3. Stiftsstyrelsen skall underrätta församlingarna om frågor av större ekonomisk betydelse. Stiftsstyrelsen får begära upplysningar från församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas kyrkoråd. när det behövs för att stiftsstyrelsen skall kunna fullgöra sina upp— gifter.

4. Stiftsstyrelsen får. om inte stiftsfullmäktige beslutar något an- nat. uppdra ät kyrkorådet eller annan nämnd i en församling eller kyrklig samfällighet att verkställa beslut av stiftsfullmäktige eller att förvalta anslag som enligt fastställd budget eller särskilt beslut blivit anvisat åt församlingen eller den kyrkliga samfälligheten.

5. Bestämmelserna om närvaro- och yttranderätt för kyrkoher— den eller hans ersättare skall också avse biskopen och vice ordföranden i stiftsstyrelsen. ] stiftsstyrelsen och andra nämnder i Uppsala stift gäller detsamma också för den biträdande biskopen.

Härigenom föreskrivs att 60 och 62 åå socialtjänstlagen (19802620)l samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen skall ha följande lydel-

1 budgetpropositionen 1986 (prop. 1985/86: 100 bil. 10 s. 424) anmälde regeringen för riksdagen att den beslutat att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över vissa arkivfrågor inom den statliga och kommunala sektorn. Uppdraget syftade till att få till stånd en bred översyn av hela den offentliga arkivverksamheten, med preciseringar av bl. a. målen och ambi- tionsnivåerna för arkivväsendet i både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. De problem som är förenade med den kraftiga tillväxten av arkiv betonades särskilt som motiv för översynen. Professor emeritus Pär-Erik Back förordnades till särskild utredare. Arkivutredningen har re- dovisat resultatet av sitt arbete i betänkandet (SOU 1988: 1 1 ) Öppenhet och minne. Arkivens roll i samhället. Betänkandet har remissbehandlats.

1 regeringens proposition om forskning (prop. 1986/87:80 bil. 6 s. 150) anmäldes vidare att regeringen givit en särskild utredare. professor Sture Öberg. i uppdrag att göra en studie över förutsättningarna att tillämpa principen om s.k.intensivdataområden inom arkivväsendet. Denna ut- redning. nedan kallad intensivdatautredningen. har avlämnat betänkandet (SOU 1987:38) Arkiv för individ och miljö. Betänkandet har remissbe- handlats.

Vidarc har data- och offentlighetskommittén (Ju 1984:06) haft i upp- drag att överväga frågan om huruvida principerna för arkivering och gallring bör ges förankring i de grundläggande bestämmelserna om allmänna hand- lingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). Kommittén har redovisat resultatet av sitt arbete i delbetänkandet (Ds Ju 1987: 8) Integri- tetsskyddet i informationssamhällct 3. Grundlagsfrågor. Betänkandet har remissbehandlats.

Begreppet arkiv kan i dagligt språkbruk täcka såväl arkivinstitutioner som förvaringsutrymmet för arkivhandlingar och själva beståndet av handling- ar. Tcrmen arkiv används i det följande huvudsakligen i den senare mer inskränkta betydelsen.

Den teoretiska grunden för arkivbildning i Sverige och i huvudsak också internationellt, har under 1900—talet varit proveniensprincipen. Den inne- bär att ett arkiv uppfattas som sammanhörande med den verksamhet som skapar arkivet. Hur arkivet för framtiden hålls samman. vårdas och i övrigt tas om hand bestäms därför av att man utgår från att arkivet primärt speglar arkivbildarens verksamhet.

Proveniensprincipen förutsätter att myndigheternas arkiv hålls samman och bevaras även sedan de överlämnats till arkivmyndighet. Riksarkivet är arkivmyndighet för statsförvaltningens centrala myndigheter. kommissio- ner och kommittéer och andra myndigheter vars verksamhet täcker hela landet. för högre domstolar samt för högskolor och andra statliga inrätt- ningar för vetenskaplig forskning och undervisning. De myndigheter som lyder under försvarsdepartementet har dock en särskild arkivmyndighet. krigsarkivet.

Mitt förslag: Grundläggande regler om myndigheternas arkiv tas in i en särskild arkivlag. Myndigheternas arkiv skall bildas enbart av de allmänna handlingarna hos myndigheterna. I lagen förklaras att dessa arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

Arkivutredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna: Arkivutredningens förslag godtas allmänt. Endast kulturrådet är negativt till det.

Skälen till mitt förslag: De arkiv som bildas i skilda verksamheter kan alla betraktas som delar av vårt kulturarv. Det kan gälla enskilda personers brev- eller bildarkiv. gårdsarkiven från jordbruksfastigheter och industri- arkiv såväl som myndigheters arkiv. I vissa hänseenden får dock myndig- heternas arkiv anses skilja sig från de andra. Arkivmaterialet utgörs i allt väsentligt av allmänna handlingar och arkivmaterialet bildar en samman- hängande och detaljrik dokumentation av förhållandena i landet och av hur landet styrts. Regleringen av den offentliga arkivverksamheten är emellertid splittrad och ligger i väsentliga delar på förordningsnivå eller i myndighetsföreskrifter. Den viktiga del av det offentliga arkivväsendet som ligger på kommunerna saknar samlade grundregler. Enligt min me- ning bör det för myndigheternas arkivverksamhet'finnas grundläggande regler samlade i en arkivlag. Detta gäller såväl statliga som kommunala myndigheter. Med kommunala myndigheter avser jag både primär- och landstingskommunala myndigheter. Enskildas arkiv bör däremot i princip förbli en sak för den enskilde arkivbildaren eller den som fått arkivet i sin vård. En annan sak är att det med hänsyn till statens eller annan tredje mans behov av insyn och kontroll kan förekomma bestämmelser om skyldighet för enskilda att bevara visst material. Exempel på sådana be- stämmelser finns när det gäller bokföring och bokslut samt dokumentation 29

Varför behövs arkiv?

Informationshantering och arkiv bör inte ses som två separata områden. Det finns fördelar med att skapa gemensamma strukturer för registrering, arkivredovisning och inte minst informationssäkerhetsklassning. Arkivredovisningen bör användas som ett styrinstrument i myndighetens informationshantering.

De grundläggande reglerna när det gäller allmänhetens tillgång till allmänna handlingar finns i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, där det stadgas att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar – offentlighetsprincipen.

Kan man slänga betalda räkningar?

HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

Hur länge ska man spara fakturor som privatperson?

En handling är räkenskapsinformation om dess innehåll är av bety­d­else för att man ska kunna förstå bokföringssystemets uppläggning eller kunna följa en affärshändelse och förstå dess innebörd. Som räkenskapsinformation räknas:

Följesedlar är också räkenskapsinformation såvida inte de uppgifter som finns på följesedeln även finns på fakturan. Tidsbeställnings­listor och liknande är räkenskapsinformation endast om de noteringar som finns där är det enda underlaget för redovisning av inkomsterna. 

Hur länge ska man spara fakturor som företag?

HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

Kan man slänga fakturor?

HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

När preskriberas en faktura?

 • Preskriptionstiden kan förlängas. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

 • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden.

Var kan man slänga gamla räkningar?

Tidningar Dagstidningar, kataloger, rit- och skrivblock (även med spiral), kuvert, fönsterkuvert och pocketböcker sorteras som tidningar.

Post-it lappar slänger du i soppåsen.

Kan man se gamla E fakturor Swedbank?

Med e-faktura sparar du både på pappersresurser och egen tid. Du får dina räkningar samlade i internetbanken, vilket ger dig kontroll och överblick över obetalda och betalda räkningar. e-faktura är samma sak som en vanlig pappersfaktura fast den skickas elektroniskt till internetbanken istället för i pappersversion hem i brevlådan. Fakturan ser ut på nästan samma sätt som pappersfakturan. Ofta innehåller den mer information eftersom det finns plats för länkar på fakturan till information på företagets hemsida. Är du Swedbankkund kan du anmäla dig till e-faktura i internetbanken. Du behöver vara inloggad med säkerhetsdosa eller mobilt bankid för att kunna anmäla dig till e-faktura.

När du får en e-faktura får du ett meddelande om det på startsidan i din internetbank. Klicka på meddelandet för att komma till e-fakturan. Du kan också se alla dina inkomna e-fakturor. Skaffa e-faktura via internetbanken här.