:

Vad händer med kapitalförsäkring vid dödsfall?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med kapitalförsäkring vid dödsfall?
 2. Vilka försäkringar ska tas upp i en bouppteckning?
 3. Vad ska redovisas i en bouppteckning?
 4. Är försäkring giftorättsgods?
 5. Är kapitalförsäkring giftorättsgods?
 6. Hur avslutar man en kapitalförsäkring?
 7. Är det bra med kapitalförsäkring?
 8. Vilka försäkringar betalas ut vid dödsfall?
 9. Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?
 10. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 11. Vem kan äga kapitalförsäkring?
 12. Kan man överlåta en kapitalförsäkring?
 13. Är kapitalförsäkringar skattefria?
 14. Vad kostar det att ta ut pengar från kapitalförsäkring?

Vad händer med kapitalförsäkring vid dödsfall?

En kapitalförsäkring är en form av sparande som kan tecknas av både privatpersoner och företag. Sparformen är liksom investeringssparkonto (ISK) ett ”skal” med sparande i aktier, fonder och andra värdepapper.

Kapitalet läggs i en försäkring som ett försäkringsföretag äger. Villkor och avgifter varierar mellan olika försäkringar. En del kapitalförsäkringar har inte någon bindningstid alls medan det finns andra som har en längre bindningstid på till exempel upp till 15 år. Det finns en möjlighet att ta ut kapitalet genom ett så kallat återköp. Om detta görs innan bindningstiden är slut kan avgifter förekomma.

Vilka försäkringar ska tas upp i en bouppteckning?

Du kan behöva flera dokument​ som visar att du har rätt att hantera försäkringarna åt dödsboet:

Dödsfallsintyg – innan bouppteckningen är klar

Vad ska redovisas i en bouppteckning?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

Är försäkring giftorättsgods?

Att teckna en eller flera liv­för­säk­ring­ar är ett av de bästa sätten för att trygga si­tu­a­tio­nen för en ef­ter­le­van­de.

I för­säk­rings­av­ta­let fram­går det när för­säk­ring­en ut­fal­ler, det kan vara i sam­band med t.ex. sjuk­dom eller ålder eller i sam­band med döds­fall.

Det finns även för­säk­ring­ar som är sam­man­sat­ta så att för­säk­ring­en ut­fal­ler endera vid sjuk­dom eller när per­so­nen dör, be­ro­en­de på vad som händer först.

För­säk­rings­ta­ga­ren har möj­lig­het att själv ange vem som ska få för­säk­rings­be­lop­pet, för­säk­rings­ta­ga­ren anger en för­månsta­ga­re.

Genom att ange en för­månsta­ga­re åsi­do­sätts lagens arvs­reg­ler, och för­månsta­ga­ren får för­säk­rings­be­lop­pet istäl­let för legala ar­ving­ar. Det fun­ge­rar på samma sätt som tes­ta­men­te.

En för­säk­rings­ta­ga­re kan lägga till en för­månsta­ga­re genom att i ett un­der­teck­nat skrift­ligt med­de­lan­de med­de­la det till för­säk­rings­bo­la­get. Med­de­lan­det be­hö­ver inte be­vitt­nas.

Är kapitalförsäkring giftorättsgods?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej. Bodelning efter skilsmässa; Fråga 1: Min man har haft en kapitalförsäkring som han nu har sålt av innan bodelningen är klar. Vad gäller för detta? Är det hans enskilda egendom eller ska den tas med i lotten? Om han har ytterligare kapitalförsäkringar som ligger kvar - ingår dessa i bodelningen?

Hur avslutar man en kapitalförsäkring?

För att kunna avsluta din kapitalförsäkring behöver kontot vara tomt från värdepapper. När kontot är tomt från värdepapper signerar du ett avslutsuppdrag med BankID. Du hittar uppdraget här.

För att få ut dina pengar snabbare kan du göra ett uttag. De sista ca 1 000 kronorna kan du inte ta ut själv på grund av avkastningsskatt. I samband med avslutet gör Nordnet istället uttaget av de sista 1000 kronorna till ditt önskade konto och drar då eventuell avkastningsskatt. Notera att en kapitalförsäkring behöver vara minst 1 år gammal för att kunna avslutas.

Är det bra med kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar, KF, har på samma sätt som investeringssparkonton ökat i popularitet senaste tiden. Smidigheten och skattefördelarna lockar många sparare till denna typ av sparform som kan tecknas av både företag och privatpersoner.

Här kan du läsa om vad en kapitalförsäkring är, olika typer av kapitalförsäkringar samt fördelar, nackdelar, avgifter och hur beskattningen fungerar + mycket mer!

Vilka försäkringar betalas ut vid dödsfall?

När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

Vad kontrollerar Skatteverket i en bouppteckning?

När en person avlider ska en bouppteckning som huvudregel upprättas. Bouppteckningen påverkas både av bestämmelser om arv i lag och av testamenten. Skatteverket registrerar bouppteckningen. Om den som ansvarar för att en bouppteckning förrättas och lämnas in till Skatteverket, inte uppfyller sin skyldighet ska Skatteverket även se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in.

Måste man ange lösöre i bouppteckning?

Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

 • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
 • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
 • Ma­ski­ner och verk­tyg
 • Skul­debrev, sedlar och mynt
 • Bil, cykel och andra fordon

💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom. 

I lös egen­dom ingår lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

Vem kan äga kapitalförsäkring?

Det här inlägget handlar om långsiktigt sparande. Förhoppningsvis har du pengar i bolaget som buffert om verksamheten skulle gå lite sämre en period, om storkunden är sen med betalningen, etc. Bufferten har du med fördel på ett sparkonto.

Får du pengar över som du inte behöver i verksamheten är vårt råd att ta ut lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt och sedan göra utdelning så gott det går till låg beskattning. 

“Men hallå?!”, tänker kanske du, vad hände med att man skall ta ansvar för sin pension genom att sätta av till en tjänstepension? Det kommer vi till nu. Av skatteskäl är det nämligen lönsammare för de flesta att ta ut lön och utdelning. Pensionsspara kan du sedan göra privat på ett ISK. Eventuellt vill du ha lite tjänstepension för att det gör det enklare att köpa till en kompletterande sjukförsäkring. 

Kan man överlåta en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring i 58 kap. IL (58 kap. 2 § andra stycket IL), och som inte heller ska anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL.

Är kapitalförsäkringar skattefria?

Author

Livförsäkringar delas vid beskattningen upp i två grupper. Först och främst har vi pensionsförsäkringarna som definieras i lagtexten och som ger rätt till ett allmänt avdrag från förvärvsinkomsten medan det utfallande beloppet sedermera är skattepliktigt. De försäkringar som inte faller in under definitionen för pensionsförsäkringar och som till största delen utgörs av försäkringar tecknade i utlandet, räknas till kapitalförsäkringar. Dessa ger inte rätt till några avdrag men det utfallande beloppet är därmed heller inte skattepliktigt. Kapitalförsäkringen kan utnyttjas för att uppnå betydande skatteförmåner om den används på rätt sätt. Förutom vid ett rent sparande så kan stora belopp överföras till släkt och vänner skattefritt. Till valfri förmånstagare får nämligen en summa på sex basbelopp överföras under varje tioårsperiod utan skattekonsekvenser. Jämför man detta med en ren gåva där endast 10 000 kr. får ges skattefritt till en och samma person per år så uppnås över det dubbla beloppet med en kapitalförsäkring. Fr.o.m. år 1990 betalade försäkringstagare i Sverige skatt på premiebetalningar som gjordes till försäkringar som de hade tecknat i ett utländskt försäkringsbolag som inte hade något fast driftställe här i landet. Så småningom utvidgades premieskatten till att gälla, inte bara premiebetalningar, utan även köpeskillingen vid förvärv av s.k. begagnade utländska försäkringar. Denna premieskatt infördes för att kompensera det skattebortfall som uppstod när pengar fördes ut till försäkringsrörelser utanför landets gränser. De försäkringar som tecknades i svenska försäkringsbolag beskattades och beskattas fortfarande, nämligen med avkastningsskatt som betalas av försäkringsbolagen. Premieskatten medförde dock att den skatt som betalades på de utländska försäkringarna översteg den skatt som hade utgått om försäkringen hade tecknats i ett svenskt försäkringsbolag. De som hade tecknat en utländsk försäkring var själva tvungna att betala in skatten samt lämna upplysningar om det skattesystem och skattesatser som gällde i försäkringsgivarens land, för att någon nedsättning av skatten skulle kunna ske. Detta tillsammans med det faktum att även om nedsättning av skatten medgavs kunde en tröskeleffekt aktualiseras. All den utländska skatten fick inte avräknas och dubbelbeskattning uppkom vilket fick till följd att försäkringstagare valde att avstå från att teckna utländska försäkringar. Detta var ett sådant problem att det begärdes en prövning av EG-domstolen om den svenska premieskatten stred mot EG-fördragets bestämmelser om den fria rörligheten av tjänster och EG-rättens diskrimineringsförbud. I det omtalade Safir-målet meddelade EGD att premieskatten var fördragsstridig. Sverige hade dock redan innan domslutet avskaffat denna skatt och ersatt den med avkastningsskatten som nu gällde både för inhemska och utländska kapitalförsäkringar. Skillnader mellan beskattningen kvarstår dock fortfarande då det är försäkringsgivaren som är skattskyldig när det gäller de försäkringar som tecknats i Sverige medan skattskyldigheten vid de utländska försäkringarna ligger på försäkringstagaren. Vidare blir beskattningen inte densamma och försäkringstagaren måste inkomma med upplysningar om försäkringsstatens skattesystem. Dessa olikheter vid beskattningen kritiserades i Safir-målet men finns alltså trots detta kvar i den nu gällande avkastningsskatten. Vid en ny EG-rättslig prövning är det därför inte heller säkert att den ersättande avkastningsskatten skulle godkännas.

Vad kostar det att ta ut pengar från kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring kan hjälpa dig att planera för det otänkbara, att öka tryggheten för dig och din familj – ge en mer hållbar framtid. Det kan handla om ett enkelt sparande till barnen, dig själv eller din pension. I en kapitalförsäkring kombinerar du ett sparande i fonder och värdepapper med försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler.

 • Du kan välja vem du sparar till
 • Bestäm när och hur pengarna ska betalas ut
 • Dina pengar är skattade och klara när de betalas ut - Schablonbeskattat sparande

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du investerat kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.