:

Vad räknas som ett kvitto?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som ett kvitto?
 2. Vad gäller vid betalning av faktura?
 3. Vad krävs för att en faktura ska vara giltig?
 4. Får man dra av moms utan kvitto?
 5. Vad klassas som giltigt kvitto?
 6. Vad säger lagen om kvitto?
 7. Är en faktura bindande?
 8. När anses en faktura vara betald?
 9. När är en faktura utfärdad?
 10. Kan man ta tillbaka en faktura?
 11. Vad gör man om man inte har kvitto?
 12. Vad händer om man inte har kvitto företag?
 13. Vad gör man om man saknar kvitto?
 14. Kan man sälja en faktura?
 15. Är en faktura ett avtal?

Vad räknas som ett kvitto?

 • För att kunna reklamera måste du kunna bevisa ditt köp. Det gör du enklast med ett kvitto.

 • För stora och viktiga inköp bör du spara kvittot under hela reklamationstiden, alltså i minst tre år.

 • Om du inte har kvar ditt kvitto kan det gå bra att visa ett kontoutdrag i stället, om det framgår vad du har köpt.

Vad gäller vid betalning av faktura?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Vad krävs för att en faktura ska vara giltig?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Får man dra av moms utan kvitto?

Detta avsnitt gäller för dig som är användare och inloggad i privat läge.

Bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Du måste också kunna styrka kostnader ifall Skatteverket genomför en granskning. Kvitton försvinner ibland, och det kan leda till problem för en anställd som behöver ett kvitto för sin reseräkning.

Vad klassas som giltigt kvitto?

När du tar bilder eller skärmbilder på kvitton ska du se till att alla uppgifter går att läsa och syns på bilden. Ta flera bilder vid behov och inkludera följande:

Namnet på köpstället eller CVR- eller momsnumret

Vad säger lagen om kvitto?

Genom att alltid ta ett kvitto när du handlar vet du att försäljningen har slagits in i kassan och att säljaren betalar skatt på köpet. Då bidrar du till konkurrens på lika villkor bland företagen. Företag som gör rätt ska inte konkurreras ut av företag som fuskar.

De företag som inte betalar skatt för sin försäljning kan sätta lägre priser och på så sätt konkurrera ut seriösa företag som gör rätt för sig.

Är en faktura bindande?

När du och en annan part är överens om något ingår ni ett avtal. Avtalet är bindande för båda parter och det innebär att båda måste göra det som de i avtalet har lovat att göra, till exempel att den ena ska leverera en vara som den andra sedan ska betala för.

När du köper något i en butik eller bokar en resa på internet ingår du ett avtal. Du måste vara 18 år för att få ingå avtal på egen hand. Det finns många former av avtal och olika regler gäller beroende på vad du avtalar om.

Du kan ingå ett avtal både muntligen och skriftligen. För vissa avtalsformer krävs det att avtalet är skriftligt för att det ska vara bindande, till exempel vid husköp.

Ett abonnemang är ett avtal där en leverantör regelbundet levererar en vara eller tjänst till en kund. Abonnemanget kan gälla för en viss tid eller tills vidare. En leverantör är en person eller ett företag som levererar en vara eller en tjänst.

Ett abonnemang kan till exempel vara ett avtal att leverera el, att ringa med en viss mobiloperatör eller att kunna se på betal-TV via kabel eller satellit.

Det är oftast leverantören som tagit fram avtalet. Avtalet brukar vara skrivet på ett sådant sätt att det kan användas i flera liknande affärssituationer. Det betyder att du som kund oftast inte kan påverka hur avtalet ser ut. Du som kund får välja att antingen acceptera avtalet för abonnemanget eller välja en annan leverantör.

När anses en faktura vara betald?

För vissa omsättningar finns en tidsfrist för utfärdande av faktura. Det gäller:

 • bygg- eller anläggningstjänster eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster
 • unionsintern försäljning av varor
 • gränsöverskridande försäljning av tjänster enligt huvudregeln.

En faktura som avser bygg- och anläggningstjänster eller varor som omsätts i samband med sådana tjänster ska utfärdas senast vid utgången av andra månaden efter den månad under vilken tjänsterna tillhandahållits eller varorna levererats (11 kap. 3 a § första stycket ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 222 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Denna bestämmelse gäller oavsett om redovisning sker enligt faktureringsmetoden eller enligt bokslutsmetoden.

Vad som förstås med begreppet utfärda framgår av sidan Faktureringsskyldighet.

När är en faktura utfärdad?

Kammarrätten har i målnummer 4190-13 nekat ett bolag avdragsrätt på grunden att inga momspliktiga transaktioner har skett mellan bolaget (Bokia AB) och den på fakturan angivne leverantören (Affärsutveckling). Frågan om god tro ansåg Kammarrätten sakna betydelse sedan den konstaterat att de objektiva kriterierna för avdragsrätt inte var uppfyllda.

En vecka därefter har EU-domstolen meddelat dom i mål C-18/13 Maks Pen. EU-domstolen ansåg att den tjänst som tillhandahållits ett bolag, men som inte har tillhandahållits av den leverantör som angetts på fakturorna eller av dennes underleverantör, i sig inte är tillräcklig för att utesluta att ett bolag (Maks Pen) har rätt till avdrag för ingående moms. Om omständigheterna är sådana att transaktionen utgör skatteundandragande och den beskattningsbara personen kände till det eller borde ha känt till att den transaktion som åberopats till stöd för avdragsrätten ingick i skatteundandragandet, ska dock avdrag för ingående moms inte medges.

Kan man ta tillbaka en faktura?

Du kan bara radera en faktura helt och hållet om det är den senast skapade fakturan. Detta pga att man inte ska skapa ett "hål" i fakturaserien. Vill du ta bort din senast publicerade faktura, gå till Fakturor i vänstermenyn, välj fakturan det avser och klicka på flervalsikonen → Ändra faktura 

Kom ihåg att om du har skickat fakturan till din kund så bör du inte radera fakturan utan istället skicka en kreditfaktura. Detsamma gäller om fakturan inte är den senast skapade.

Vad gör man om man inte har kvitto?

 • För att kunna reklamera måste du kunna bevisa ditt köp. Det gör du enklast med ett kvitto.

 • För stora och viktiga inköp bör du spara kvittot under hela reklamationstiden, alltså i minst tre år.

 • Om du inte har kvar ditt kvitto kan det gå bra att visa ett kontoutdrag i stället, om det framgår vad du har köpt.

Vad händer om man inte har kvitto företag?

StartFör företagPrissättning och ta betaltErbjud kvitto Kvittot är bekräftelsen på att köpet har genomförts och registrerats i kassan. Du ska alltid erbjuda konsumenten ett kvitto vid köp i butik, för att hjälpa till att förhindra fusk.

Kravet på att du alltid ska erbjuda konsumenten ett kassakvitto vid köp i butik står i skatteförfarandelagen. Lagen gäller vid kontant betalning, det vill säga när konsumenten betalar med kort eller med sedlar och mynt. Om konsumenten betalar med kort vid köp i butik ska du lämna både kassakvitto och ett kvitto på själva kortbetalningen.

Vad gör man om man saknar kvitto?

På pilen bredvid knappen Ladda upp i vänstermenyn har du möjlighet att bokföra utan underlag. Det kan du göra om du vill ladda upp kvittot eller fakturan vid senare tillfälle. Observera dock att det är viktigt att du ser till att ladda upp underlaget så småningom. Om det saknas ett kvitto på ett inköp exempelvis så får du inte göra avdrag för det i din bokföring utan måste bokföra det som en ren kostnad.

Kan man sälja en faktura?

1. Att sälja fakturor är på dina egna villkor

Tre av fem företagare i Sverige upplever att det är svårt att säkra finansieringen de behöver för att växa och investera. Många blir därmed pressade på likvida medel – och möjligheterna att utveckla verksamheten minskar. Genom att sälja fakturor kan ditt bolag byta ut långa betaltider mot likviditet som du kan använda i ditt företagande här och nu.

Är en faktura ett avtal?

En faktura fyller olika funktioner i mervärdesskattesammanhang. Den ska tjäna som dokumentation för köparen för att denne ska kunna styrka sin rätt till avdrag eller rätt till återbetalning av ingående skatt. Fakturan ska också ge Skatteverket ett underlag för kontroll av transaktionen, t.ex. att skattskyldigheten fullgjorts. Jämför C-516/14, Barlis 06, punkt 27. Fakturan är därför ett grundläggande dokument i mervärdesskattesammanhang. För att fakturan ska kunna fylla de i mervärdesskattsammanhang avsedda funktionerna är det väsentligt att säkerställa för vilka transaktioner en faktura ska utfärdas och vem av parterna i en transaktion som är skyldig att utfärda fakturan. Det är därför särskilt reglerat i 11 kap. ML för vilka transaktioner det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som ska utfärda fakturan. Jämför prop. 2003/04:26 s. 42 f.

En faktura ska utfärdas vid omsättning av varor eller tjänster till

 • en annan beskattningsbar person
 • en juridisk person som inte är en beskattningsbar person (11 kap. 1 § första stycket ML).