:

Vad menas med ej avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med ej avdragsgilla?
 2. När är representation ej avdragsgill?
 3. Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?
 4. Vad betyder ej avdragsgill moms?
 5. Hur vet jag om min IRA är avdragsgill eller ej?
 6. Är icke avdragsgill IRA värt det?
 7. Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?
 8. Vad menas med avdragsgill och ej avdragsgill?
 9. Är olycksfallsförsäkringar avdragsgilla?
 10. Är sjukvård avdragsgillt?
 11. Vad är icke avdragsgilla kostnader?
 12. Hur redovisas ej avdragsgilla kostnader?
 13. Varför är min traditionella IRA inte avdragsgill?
 14. Vad är tillåtna och icke tillåtna avdrag?
 15. Är livförsäkringar avdragsgilla?

Vad menas med ej avdragsgilla?

När du startar ett företag har du kanske kostnader för tiden fram till och med den dag du kör igång officiellt. Du har då avdragsrätt för de utgifter som skulle ha varit avdragsgilla om de uppkommit efter företagsstarten. Du får dra av utgifter från och med kalenderåret innan företaget startade.

Om du börjar verksamheten 16 april 2023 får du dra av startkostnader från och med 1 januari 2022.

När är representation ej avdragsgill?

Representation, representation fees på engelska, är ett samlingsbegrepp för avdragsgilla utgifter som görs för att gynna verksamheten. Det kan vara kostnader för enklare förtäring, teaterbesök eller dylikt som har använts för att främja företagets verksamhet. Visst känns det trevligt?

Dessa utgifter är ofta avdragsgilla, så kallad avdragsgill representation. Dock gäller det att de har ett direkt samband med verksamheten och ingår i ledet för affärsförhandlingar för att de ska vara avdragsgilla. Tidigare har man även kunnat dra av för måltider, men denna avdragsrätt slopades vid årsskiftet 2017. Mer om detta senare. Nu drar vi igång förklaringen av alla regler. 

 Gå direkt till avsnitt:Vad är representation?Avdragsgill representation – det här säger Skatteverket

Det är Skatteverkets regler som styr vad som räknas som avdragsgill representation och vilka belopp som är aktuella. Här anger vi Skatteverkets regler för representation.

Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?

Kostnaden för en sjukvårdsförsäkring är avdragsgill. Det innebär att företag får göra avdrag för kostnaden för försäkringen som de köpt till de anställda.

Efter att förmånsskatten på sjukvårdsförsäkringar infördes i juli 2018 förtydligade Skatteverket i ett ställningstagande att en sjukvårdsförsäkring i regel består till 40% av rehabilitering och förebyggande behandling. Den delen är skattefri. Övriga delen av försäkringen ska däremot förmånsbeskattas med 60% och innebär bl.a. kostnader för läkemedel, operation och vård på sjukhus.

Vad betyder ej avdragsgill moms?

Kostnader i ett företag är som regel avdragsgilla och inget som företaget behöver skatta för, men det finns även kostnader som företaget inte tillåts göra skatteavdrag för och dessa kallas för ej avdragsgilla (ENG: Non-deductible cost).

Eftersom ej avdragsgilla kostnader påverkar årets resultat avviker bolagsskatten från nominell skatt på 20,6 % vilket innebär att räknar man med 20,6 % på resultat före skatt ger den en annan skattekostnad en den slutligt beräknade och bokförda.

Hur vet jag om min IRA är avdragsgill eller ej?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Är icke avdragsgill IRA värt det?

Den här kalkylen skulle kunna bli precis hur komplex som helst, så vi måste göra några antaganden:

 • Det är mitt eget helägda företag, dvs jag behöver inte ta hänsyn till rättvisa mot andra delägare el dyl.
 • Bilen körs framför allt privat, dock minst 100 mil per år i tjänsten. Annars får man inte lyfta halva leasingmomsen.
 • Leasingkontraktet har ingen första förhöjd leasingavgift. Vi kunde också räkna med första förhöjd leasingavgift, men då hade vi periodiserat ut den över leasingperiodens månader.
 • Den månatliga leasingavgiften motsvarar ungefär värdeminskningen på bilen.
 • Efter leasingperiodens slut lämnas bilen tillbaka till leverantören. Återköpspriset motsvarar restvärdet, dvs inga pengar emellan åt något håll.
 • Leasingavgiften är 5000 kr/månad inkl moms, dvs 4500 kr/månad exkl halva momsen.
 • Löpande kostnader för bilen (skatt, försäkring, service mm) är 1000 kr/månad inkl moms. Vi säger att det är 25% på moms på alla kostnader (vilket det ju egentligen inte är på skatt och försäkring).
 • Förmånsvärdet är 4000 kr/månad. Ingen nedsättning för omfattande tjänstekörning.
 • Marginalskatt för ägaren är 30%. Arbetsgivaravgifter är 31,42%.

Leasingavgift: 4500 kr Löpande kostnader: 800 kr Soc på bilförmån: 1257 kr (31,42% av 4000) Summa kostnader för företaget: 6557 kr Detta motsvarar för ägaren: 3493 kr (6557 / 1,3142 * 0,7)

Den sista raden kanske verkar lite kryptisk. Men vi vill ju kolla vad en kostnad i företaget innebär för implicit kostnad för ägaren. Och om 6557 kr hade tagits ut som lön hade det först avgått sociala avgifter och sedan inkomstskatt. Med andra ord, en kostnad på 6557 kr i företaget innebär 3493 kr man annars kunde fått ut i nettolön.

Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare. 

Vad menas med avdragsgill och ej avdragsgill?

Vi börjar från början: företaget betalar varje år inkomstskatt på sitt skattemässiga resultat. Exakt hur skatteberäkningen går till varierar lite mellan olika bolagsformer, men gemensamt är att man utgår ifrån det skattemässiga resultatet.

Vadå ”skattemässigt resultat”? Jo, vi börjar med det bokföringsmässiga resultatet – det är det resultat du hittar i företagets resultaträkning, kort sagt intäkter minus kostnader. De kostnader vi bokfört i företaget är till största delen avdragsgilla, men vissa är faktiskt ej avdragsgilla. Det innebär att, även om det är en kostnad i företaget som minskar företagets resultat, minskar det inte företagets skatt.

Ej avdragsgilla kostnader kan t ex vara representation utöver 90 kr/person, förseningsavgifter till Skatteverket/Bolagsverket eller nedskrivningar av tillgångar. (UPDATE 2020-12-11: Numera är all måltidsrepresentation ej avdragsgill)

Det finns även intäkter som är ej skattepliktiga och dessa måste vi då dra av när vi beräknar det skattemässiga resultatet. Exempel på ej skattepliktiga intäkter är utdelningar från dotterbolag (näringsbetingade andelar) och intäktsränta på skattekontot.

Är olycksfallsförsäkringar avdragsgilla?

Individuellt tecknade försäkringar, som t.ex. olycksfallsförsäkringar, utgör privata försäkringar, privata uttag. Om arbetsgivaren bekostar anställdas olycksfallsförsäkringar eller tecknar gruppolycksfallsförsäkringar utgör detta skattepliktiga förmåner för de anställda, förmåner. Premierna avseende anställdas gruppolycksfallsförsäkringar kan debiteras konto 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier eller konto 7300 Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto). För den som driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag är olycksfallsförsäkring en privat försäkring.

Är sjukvård avdragsgillt?

Det finns inga skäl till att vård – oavsett hur den är finansierad – ska skilja sig åt rent skattemässigt. Det bidrar snarare till snedvridningar inom samhällsekonomin och det är för att undvika dessa snedvridningar som reglerna ändras.

Även skattefriheten för förmån av vård och läkemedel utomlands slopas. Om en anställd är på tjänsteresa och blir sjuk är det dock okej att arbetsgivaren betalar vård och läkemedel utomlands utan att det ska bli några skattemässiga konsekvenser för den anställde.

Vad är icke avdragsgilla kostnader?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare. 

Hur redovisas ej avdragsgilla kostnader?

Ej skattemässigt avdragsgilla kostnader är kostnader som inte får inkluderas i det skattemässiga resultatet i inkomstdeklarationen och utgör därför kostnader som skall adderas till det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen.

Man brukar bokföra ej skattemässigt avdragsgilla kostnader på egna konton i bokföringen där texten "ej avdragsgill" finns med som kontobeskrivning för kontot eftersom det då blir lättare att särskilja de avdragsgilla kostnaderna från de ej avdragsgilla kostnaderna när deklarationen skall upprättas. Om en kostnad inte är skattemässigt avdragsgill är normalt inte heller momsen avdragsgill som ingående moms och därför skall momsen bokföras som en icke skattemässigt avdragsgill kostnad.

Varför är min traditionella IRA inte avdragsgill?

Tjänstepension från Sverige kan betalas ut på grund av en pensionsförsäkring eller på annat sätt än genom en försäkring.

Vad är tillåtna och icke tillåtna avdrag?

Du som skänker minst 2 000 kronor under ett år till en eller flera ideella organisationer kan få avdrag på skatten. Det här gäller för skattereduktionen:

Klicka här för att läsa mer om skattereduktion för gåvor hos Skatteverket  

Är livförsäkringar avdragsgilla?

Arbetsgivaren är skyldig att för sina anställda teckna vissa lagstadgade eller i övrigt obligatoriska personförsäkringar. Dessa omfattar bland annat arbetspensions-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkring samt grupplivförsäkring. Utöver de obligatoriska försäkringarna kan arbetsgivaren teckna olika frivilliga försäkringar för sin personal.

De frivilliga försäkringarna indelas i enlighet med 2 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (543/1994, FAL) i person- och skadeförsäkringar. Med personförsäkring avses en försäkring där en fysisk person är objekt. Med skadeförsäkring avses i sin tur en försäkring som tecknas för att ersätta en förlust som orsakas av en föremålsskada, skadeståndsskyldighet eller annan förmögenhetsskada. Försäkringarna som en arbetstagare tecknat för sin personal är i regel personförsäkringar.

De frivilliga personförsäkringarna som tecknats av arbetsgivaren kan indelas i spar- och placeringsförsäkringar samt riskpersonförsäkringar. Spar- och placeringsförsäkringarna omfattar frivillig pensionsförsäkring, kapitaliseringsavtal och sparlivförsäkring. De frivilliga riskpersonförsäkringarna omfattar i sin tur bland annat frivillig sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring, invaliditetsförsäkring, försäkring för skydd vid allvarlig sjukdom och sjukhusförsäkring. En dödsfallsförsäkring, dvs. en risklivförsäkring, hör också till de frivilliga riskpersonförsäkringarna. En premiebefrielseförsäkring kan som accessorisk försäkring anknyta till en frivillig riskpersonförsäkring.

Enligt 29 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) är skattepliktig inkomst, enligt de begränsningar som anges i lagen, den skattskyldiges inkomster i pengar eller förmåner i pengars värde. Enligt ISkL 61 § 2 mom. är skattepliktig förvärvsinkomst bland annat lön i arbetsförhållande.

Inkomstskattelagen innehåller inga specialbestämmelser om frivilliga riskpersonförsäkringar som tecknas av arbetsgivaren. Endast i 68 § i inkomstskattelagen finns en bestämmelse om frivilliga personförsäkringar som tecknas av arbetsgivaren. I denna föreskrivs om en sparlivförsäkring och en frivillig privat pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för löntagaren och skattepliktigheten av premierna för dessa som arbetsgivaren betalat.

Enligt ISkL 68 § 1 mom. utgör de premier för arbetstagarens sparlivförsäkring och frivilliga privata pensionsförsäkring som betalas av arbetsgivaren skattepliktig inkomst för den försäkrade. Enligt 2 mom. i samma paragraf anses av arbetsgivaren betalda premier för frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för sin arbetstagare [och som uppfyller villkoren i inkomstskattelagen] utgöra skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade, dock endast till den del premiernas sammanlagda belopp under skatteåret överstiger 8 500 euro.