:

Vad är skillnaden mellan balansrapport och resultatrapport?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan balansrapport och resultatrapport?
 2. På vilket sätt hänger balansrapporten och resultatrapporten ihop?
 3. Vad är det för skillnad på balansrapport och balansräkning?
 4. Vad är resultaträkning och balansräkning?
 5. Är resultaträkning och resultatrapport samma sak?
 6. Vad ingår i Balansrapporten?
 7. Vad visar en balansrapport för något?
 8. Varför ska man föra in årets resultat i Balansrapporten?
 9. Vad ingår i en resultaträkning?
 10. Hur räknar man ut en balansrapport?
 11. Varför ska man föra in årets resultat i balansrapporten?
 12. Vad ingår i resultatrapport?
 13. Vad ska ingå i en resultaträkning?
 14. Vad används en resultatrapport till?
 15. Är årets resultat samma som vinst?

Vad är skillnaden mellan balansrapport och resultatrapport?

Vad är en resultatrapport? En resultatrapport är en rapport som visar verksamhetens intäkter och kostnader. Skillnaden som finns mellan intäkterna och kostnader för en specifik period visar företagets resultat.

Verksamhetens intäkter (kontoklass 3) och kostnader (kontoklass 4-8) visas i en resultatrapport. Rapporten kan avse vilken period som helst, som du väljer, till skillnad från en resultaträkning som alltid visar årsbokslutet. Om intäkterna i företaget överstiger kostnader så har verksamheten ett positivt resultat för den valda perioden, detta innebär att företaget har gått med vinst. Om kostnaderna överstiger intäkterna har verksamheten ett negativt resultat, vilket innebär att företaget istället har gått med förlust.

På vilket sätt hänger balansrapporten och resultatrapporten ihop?

Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle. Här redovisas vilka tillgångar som är finansierade med eget kapital respektive skulder.  Den sammanställer vilka tillgångar man har och hur dessa har finansierat, denna finansiering kan antingen ske med eget kapital eller med skulder. 

Med hjälp av balansrapporten kan du jämföra tillgångar och dess finansiering vid början och i slutet av ett räkenskapsår. I Bokio kan du se den ingående balansen, resultatet som visar förändringar samt den utgående balansen för varje räkenskapsår. 

Resultatrapporten däremot, sammanfattar vad som hänt i verksamheten under en viss period, till exempel ett helt räkenskapsår. Den redovisar periodens resultat som antingen kan vara vinst, förlust eller nollresultat genom att lägga ihop periodens intäkter och sedan subtrahera dessa med periodens kostnader. (Intäkter - Kostnader = Ditt resultat).

Vad är det för skillnad på balansrapport och balansräkning?

Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen. Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade.

Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resultaträkning, men egentligen handlar det ju bara om en beskrivning av vilka tillgångar som finns i företaget och i vilken omfattning de är finansierade med eget kapital respektive främmande kapital (lån, mm).

Vad är resultaträkning och balansräkning?

Balansräkning och resultaträkning utgör i sin tur huvudinnehållet i årsredovisningen för alla aktiebolag. Både stora och små aktiebolag måste lämna en årsredovisning till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Resultat- och balansräkningen är en förenkling av resultat- och balansrapporten. I resultaträkningen och balansräkningen kan du utläsa det mesta om företagets ekonomiska status.

Som vi nämnde är en balansräkning en förenkling av balansrapporten. I balansräkningen slår man därför ofta ihop snarlika poster för att ge en lättbegriplig överblick. 

Balansrapporten visar status i verksamheten vid en viss tidpunkt. Det visar med andra ord hur stort det egna kapitalet är vid en viss tidpunkt. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. I en balansrapport summeras skulder och eget kapital. Summeringen ska sedan stämma överens med tillgångarna, det vill säga skulder och eget kapital ska balanserna med tillgångar.

 • Ett saldo i balansrapporten som avser första datumet i en period, till exempel 1 januari, kallas ingående balans (IB).
 • Ett saldo i balansrapporten som avser sista datumet i en period, till exempel 31 december, kallas utgående balans (UB).

Är resultaträkning och resultatrapport samma sak?

23 februari, 2017

Det är ”bokslutstider” hos oss på Bokoredo (och alla andra redovisningsbyråer också för den delen). Det innebär att vi gör bokslut för alla kunder, varpå arbetsbelastningen blir extra hög då vi trots allt måste sköta även den löpande bokföringen parallellt. Men vad är egentligen skillnaden mellan två nära förknippade begrepp: årsredovisning och bokslut. Bokoredo ger svaret!

Vad ingår i Balansrapporten?

Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle. Här redovisas vilka tillgångar som är finansierade med eget kapital respektive skulder.  Den sammanställer vilka tillgångar man har och hur dessa har finansierat, denna finansiering kan antingen ske med eget kapital eller med skulder. 

Med hjälp av balansrapporten kan du jämföra tillgångar och dess finansiering vid början och i slutet av ett räkenskapsår. I Bokio kan du se den ingående balansen, resultatet som visar förändringar samt den utgående balansen för varje räkenskapsår. 

Resultatrapporten däremot, sammanfattar vad som hänt i verksamheten under en viss period, till exempel ett helt räkenskapsår. Den redovisar periodens resultat som antingen kan vara vinst, förlust eller nollresultat genom att lägga ihop periodens intäkter och sedan subtrahera dessa med periodens kostnader. (Intäkter - Kostnader = Ditt resultat).

Vad visar en balansrapport för något?

Balansrapporten består av två sidor: tillgångar samt eget kapital och skulder. Den visar allt som är bokfört i kontoklass 1 (tillgångar) – exempelvis kassa, bank, anläggningstillgångar och kundfordringar – samt allt som är bokfört i kontoklass 2 (eget kapital och skulder) såsom banklån, skulder till leverantörer och verksamhetens eget kapital.

Varför ska man föra in årets resultat i Balansrapporten?

Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter.

Årets resultat kan beräknas med hjälp av balansräkningen eller med hjälp av resultaträkningen då eget kapital i balansräkningen är sammankopplat med resultaträkningen. En intäkt i resultaträkningen innebär en ökning av det egna kapitalet i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen innebär en minskning av det egna kapitalet i balansräkningen.

Vad ingår i en resultaträkning?

Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

En resultaträkning är uppdelad för att underlätta översikten och även för att få ut rätt resultat. Det finns dock ingen exakt mall för hur en resultaträkning ska se ut, utan varierar från företag till företag. Däremot följer de flesta numera en utformningsstandard för att underlätta avläsningen.

Förenklat kan en resultaträkning innehålla följande delar:

 • rörelseresultatet, vilket är rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader
 • resultat efter finansiella poster, alltså de finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna
 • extraordinära intäkter och kostnader som saknar klart samband till verksamheten och som inte förväntas upprepas och som uppgår till ett väsentligt belopp
 • bokslutspositioner så som över- och underavskrivningar samt avsättning till/upplösning av periodiseringsfonder
 • skatt
 • årets resultat

Hur räknar man ut en balansrapport?

För ett aktiebolag är syftet med en balansrapport eller en balansräkning att få en överblick över företagets finansiella ställning. I båda fallen är den uppdelad i två sidor: den första har rubriken "tillgångar" och den andra brukar kallas "eget kapital och skulder". När man pratar om balans i en balansräkning så handlar det om att dessa sidor ska vara lika stora.

Varför ska man föra in årets resultat i balansrapporten?

Det sista du behöver göra vid ett avslutat räkenskapsår är att bokföra årets resultat, som syftar på om företaget har gått med vinst eller förlust. Om ditt företag har haft högre intäkter än kostnader under räkenskapsåret, har ditt företag gått med vinst. Och tvärtom - har företaget haft högre kostnader än intäkter, har företaget gått med förlust. 

Vid räkenskapsårets slut överförs resultatet till det Egna kapitalet i balansrapporten. Om företaget gått med vinst ska den bokföras som en kostnad i resultatrapporten (resultatkonto) och som en ökad skuld i balansrapporten (balanskonto). Skulle företaget gå med förlust, bokförs det som en intäkt i resultatrapporten och en minskad skuld i balansrapporten. Detta kan tyckas omvänt, men ett tips är att se företagets resultat som en skuld till aktieägarna och vice versa. 

Vad ingår i resultatrapport?

Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle. Här redovisas vilka tillgångar som är finansierade med eget kapital respektive skulder.  Den sammanställer vilka tillgångar man har och hur dessa har finansierat, denna finansiering kan antingen ske med eget kapital eller med skulder. 

Med hjälp av balansrapporten kan du jämföra tillgångar och dess finansiering vid början och i slutet av ett räkenskapsår. I Bokio kan du se den ingående balansen, resultatet som visar förändringar samt den utgående balansen för varje räkenskapsår. 

Resultatrapporten däremot, sammanfattar vad som hänt i verksamheten under en viss period, till exempel ett helt räkenskapsår. Den redovisar periodens resultat som antingen kan vara vinst, förlust eller nollresultat genom att lägga ihop periodens intäkter och sedan subtrahera dessa med periodens kostnader. (Intäkter - Kostnader = Ditt resultat).

Vad ska ingå i en resultaträkning?

Enligt Bokföringslagen, BFL, (1999:1078) är juridiska personer – med undantag för stat, kommun, region samt kommunal- och regionförbund – bokföringsskyldiga. Kravet på bokföring gäller också fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Räkenskapsårets bokföring ska alltid avslutas med ett bokslut och resultaträkningen är en av de två viktigaste delarna i bokslutet. Tillsammans med balansräkningen ligger den till grund för beräkningen av årets resultat i din firma.

Av resultaträkningen kan du nämligen avläsa företagets totala intäkter (omsättning) och kostnader under räkenskapsåret och hur de bidragit till den vinst eller förlust som verksamheten genererat. Intäkterna minus kostnaderna ger dig verksamhetens resultat.

När bokslutet i slutet av räkenskapsåret är klart får du företagets årsresultat. En ny resultaträkning ska alltid börja på noll innan du börjar redovisa nya intäkter och kostnader. Därför ska du nollställa den gamla resultaträkningen genom att flytta årets resultat till konto Eget kapital i balansräkningen.  

Kort sagt ska du alltid öppna en ny resultaträkning för det nya räkenskapsåret.

Vad används en resultatrapport till?

Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle. Här redovisas vilka tillgångar som är finansierade med eget kapital respektive skulder.  Den sammanställer vilka tillgångar man har och hur dessa har finansierat, denna finansiering kan antingen ske med eget kapital eller med skulder. 

Med hjälp av balansrapporten kan du jämföra tillgångar och dess finansiering vid början och i slutet av ett räkenskapsår. I Bokio kan du se den ingående balansen, resultatet som visar förändringar samt den utgående balansen för varje räkenskapsår. 

Resultatrapporten däremot, sammanfattar vad som hänt i verksamheten under en viss period, till exempel ett helt räkenskapsår. Den redovisar periodens resultat som antingen kan vara vinst, förlust eller nollresultat genom att lägga ihop periodens intäkter och sedan subtrahera dessa med periodens kostnader. (Intäkter - Kostnader = Ditt resultat).

Är årets resultat samma som vinst?

Årets resultat är ett företags slutliga resultat enligt resultaträkningen i bokslutet/årsredovisningen.

Årets resultat beräknas genom att samtliga kostnader dras ifrån intäkterna (intäkter och skulder beräknade enligt bokföringsmässiga grunder). Vid nästa räkenskapsårs inträde nollställs resultaträkningen för att man ska kunna följa utvecklingen under det nya året. Samtidigt överförs årets resultat till balansräkningen och blir där en post bland det egna kapitalet.