:

Vad händer med äktenskapsförord vid skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med äktenskapsförord vid skilsmässa?
 2. Kan man skriva äktenskapsförord efter skilsmässa?
 3. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 4. Hur fördelas egendom vid skilsmässa?
 5. Får jag behålla huset vid skilsmässa?
 6. Kan man neka att gå med på skilsmässa?
 7. Hur skriver man över ett hus vid skilsmässa?
 8. Hur delar man på egendom vid skilsmässa?
 9. Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?
 10. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 11. Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?
 12. Hur delar man upp lösöre vid skilsmässa?
 13. Vem får behålla huset vid skilsmässa?
 14. Vem betalar huset vid skilsmässa?
 15. Måste man dela allt vid skilsmässa?

Vad händer med äktenskapsförord vid skilsmässa?

Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods. Hur egendom “klassas” är viktigt för hur egendomen kommer fördelas vid en eventuell framtida skilsmässa.

Utan ett äktenskapsförord ska ni nämligen dela på allt ni äger om ni skiljer er. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni istället bestämma en annan fördelning av era tillgångar.

Kan man skriva äktenskapsförord efter skilsmässa?

Ett äktenskapsförord kan ingås såväl före som under äktenskapet. Det finns inte någon bestämd tidsgräns för hur långt innan giftermålet som två blivande makar kan skriva ett äktenskapsförord. Det finns inte heller någon tidsgräns för hur länge som två makar kan vänta med att ingå ett äktenskapsförord efter att de har gift sig.

I princip kan makarna vänta med att ingå ett äktenskapsförord till dagen före de ansöker om skilsmässa. Vad som är viktigt är att äktenskapsförordet registreras innan ansökan om skilsmässa lämnas in till tingsrätten. Efter det att ansökan om skilsmässa har kommit in till tingsrätten är det för sent för makarna att skriva ett gällande äktenskapsförord.

När gäller inte ett äktenskapsförord?

När ni gifter er blir all er egen­dom gif­to­rätts­gods. Det in­ne­bär att när äk­ten­ska­pet upphör ska värdet av allt gif­to­rätts­gods delas lika mellan er. 

Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni göra egen­dom till en­skild egen­dom. En­skild egen­dom ska inte delas lika mellan er vid skils­mäs­sa eller döds­fall. 

I äk­ten­skaps­för­or­det skri­ver ni att all egen­dom eller endast viss ut­pe­kad egen­dom ska vara en­skild egen­dom. Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni själva be­stäm­ma det ni tycker är mest rätt­vist för er båda.

Den som ärver dig enligt lag kommer fort­fa­ran­de att ärva dig, även om ni har ett äk­ten­skaps­för­ord. Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar inte när eller om en ef­ter­le­van­de make ärver.

I ex­emp­let ovan kommer den ef­ter­le­van­de maken ärva som­mar­hu­set om inte annat skri­vets i tes­ta­men­te. Det gäller avsett om ni skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord eller inte.

Ett äk­ten­skaps­för­ord på­ver­kar alltså inte vem som ärver, men där­e­mot värdet av den egen­dom som ar­ving­ar­na har rätt till. Äk­ten­skaps­för­or­det på­ver­kar vad som ör den av­lid­nes egen­dom.

Utan äk­ten­skaps­för­ord delas all egen­dom 50/50 mellan er. Den av­lid­na per­so­nens ar­ving­ar har rätt till 50% av all egen­dom. 

Med äk­ten­skaps­för­ord delas er egen­dom enligt vad ni har be­stämt i för­or­det. Den av­lid­nes ar­ving­ar har rätt till all egen­dom som är den av­lid­nes en­skil­da egen­dom enligt äk­ten­skaps­för­or­det och hälf­ten av ma­kar­nas gif­to­rätts­gods.

Hur fördelas egendom vid skilsmässa?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  Får jag behålla huset vid skilsmässa?

  Om man inte kan komma överens om vem som ska få bo kvar i bostaden under tiden för en skilsmässa kan man ansöka hos tingsrätten som då fattar beslut i frågan. Domstolen beslutar om en av makarna har rätt att ensam bo kvar i bostaden fram till dess att bodelning sker och den slutliga frågan om vem som ska tilldelas bostaden avgörs. Denna rätt att bo kvar kallas för kvarsittningsrätt och gäller även för sambor. En förutsättning för kvarsittningsrätt är att det avser den gemensamma bostaden, d.v.s. att bostaden rent faktiskt har varit avsedd att användas av båda makarna. Vem som får kvarsittningsrätt påverkas inte av ägarförhållandena till bostaden. Det innebär att en make som inte äger bostaden ändå kan vara den som får rätt att ensam bo kvar.

  Det som avgör vem som får kvarsittningsrätt är vem av makarna som har störst behov av bostaden. En vanlig omständighet som kan föranleda att den ena maken få kvarsittningsrätt är att denna maken ska ha de gemensamma barnen boende hos sig. Om det inte finns några gemensamma barn kan ekonomi, hälsoskäl, eller behov i övrigt avgöra vem som får kvarsittningsrätt. Bedömningen som görs är en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

  Kan man neka att gå med på skilsmässa?

  Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

  Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

  Hur skriver man över ett hus vid skilsmässa?

  För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

  Hur delar man på egendom vid skilsmässa?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

  Vilken lag är tillämplig 

  Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?

  Det viktigaste att tänka på när man skriver ett äktenskapsförord är att texten tydligt ska peka ut den egendom som genom äktenskapsförordet ska göras enskild. I de fall inte all egendom ska vara enskild får det inte råda några tvivel om vilka tillgångar som ska undantas från bodelning. Nedan följer ett par exempel på uppgifter att ta med avseende viss typ av egendom.

  I de fall makarna är villiga att dela lika på nettovärdet av all egendom vid en skilsmässa eller efter ett dödsfall behövs inget äktenskapsförord. Många gånger är det dock så att någon av eller båda makarna vill säkerställa att viss egendom, exempelvis aktier i ett familjeföretag eller en släktgård, inte ska behöva delas om äktenskapet upphör. Äktenskapsförord är då det enda juridiska instrument som, med bindande verkan för makarna, kan användas för att skydda egendomen.

  Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

  Hej! Vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur länge ett äktenskapsförord gäller.

  Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej! Ska skilja mig och har en stor summa pengar sparat på ett vanligt sparkonto. Kan man flytta över och gömma pengar på ett så kallat E-sparkonto. Har fått till mig att ingen får röra pengar som sitter på ett sådant konto. Inte ens kronofogden.

  Hur delar man upp lösöre vid skilsmässa?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Vem får behålla huset vid skilsmässa?

  Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

  Vem betalar huset vid skilsmässa?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej  Jag har en fråga gällande bodelning. Jag har skilsmässa på gång fast mitt ex bor kvar på nuvarande bostadsrätt men det är jag som betalar alla räkningar såsom bolån, hyra, mm. Måste jag betala allt under skilsmässa beslutet fattas av tingsrätten vilket jag vill inte stå för allt. Tack för svaret!

  Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Enligt lagtexten ska en bodelning ske ”när ett äktenskap upplöses”. Detta innebär konkret att makarna kan göra bodelningen så snart en ansökan om skilsmässa lämnats in till tingsrätten. Beslutar tingsrätten att skilsmässan måste föregås av en betänketid kan makarna göra bodelningen under betänketiden om de så önskar.

  Det finns inte någon ”bortre gräns” för när bodelningen senast måste göras, vilket t.ex. är fallet när ett samboförhållande upphör. Det är därför möjligt för makarna att göra bodelningen flera år efter skilsmässan. Generellt är det oftast bättre att göra bodelningen i så nära anslutning till skilsmässan som möjligt.

  Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att makarnas respektive egendom är giftorättsgods om inte a) egendomen gjorts till enskild genom äktenskapsförord mellan makarna eller b) egendomen erhållits i arv eller gåva med villkor om att egendomen ska vara enskild.

  Det är endast giftorättsgods som ingår i bodelningen. Enskild egendom ingår således inte i bodelningen. En make riskerar därför inte i samband med en äktenskapsskillnad att tvingas ”dela med sig” av egendom som är enskild till den andra maken. Är all makarnas egendom enskild och det således inte finns något giftorättsgods överhuvudtaget behöver makarna inte göra någon bodelning.

  Från bodelningen undantas dessutom personliga tillhörigheter. Detta emellertid under förutsättning att värdet av de personliga tillhörigheterna inte står i orimlig proportion till värdet av det sammantagna giftorättsgodset.