:

Vad menas med dispositionsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med dispositionsrätt?
 2. Vad händer med en nyttjanderätt till en fastighet om fastigheten byter ägare?
 3. Vad är skillnaden mellan äganderätt och nyttjanderätt?
 4. Vad får man göra vid nyttjanderätt?
 5. Hur tar man bort dispositionsrätt?
 6. Får banken gå in på mitt konto?
 7. Kan nyttjanderätt gå i arv?
 8. Vad kostar det att byta ägare på en fastighet?
 9. När övergår äganderätten av en fastighet?
 10. Hur länge gäller en nyttjanderätt?
 11. Hur tar man bort dispositionsrätt Swedbank?
 12. Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?
 13. Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?
 14. Kan man avskriva någon från arv?
 15. Hur ändrar man ägare på en fastighet?

Vad menas med dispositionsrätt?

Om en närstående inte längre kan sköta sina penningärenden kan denne ge dig dispositionsrätt till kontot. Att sköta en annan persons penningärenden medför både ansvar och skyldigheter. På så vis kan du då ta ut pengar och betala räkningar åt din närstående. Du kan också ändra fakturor så att de blir e-fakturor vilket även underlättar skötseln. Du kan dock inte ändra kontots bruksgränser eller andra inställningar.

Det är endast kontohavaren eller en person som har fått tillräckligt omfattande dispositionsrätt som får använda ett bankkonto eller de koder som anslutits till kontot, till exempel bank-ID. Utan att ha fått den här befogade dispositionsrätten får man alltså aldrig använda en närstående, eller någon annans, kontokoder. Nättjänstkoden är ett personligt verktyg för betalning och identifiering. Med hjälp av den kan även upprätta juridiskt bindande ärenden och ingå olika avtal.

Den som är under 18 år är omyndig och får enligt lag inte råda över sina tillgångar eller åta sig olika förpliktelser, till exempel ingå avtal. Från denna huvudregel finns dock några undantag som vi ska gå igenom nedan.

En omyndig får efter det att han eller hon har fyllt 16 år själv bestämma över pengar som han eller hon har skaffat sig genom eget arbete. Den omyndige kan även öppna ett eget konto i bank för att sätta in sina pengar. En omyndig får (oavsett ålder) också råda över medel som den omyndige har fått i gåva med villkor om så kallad fri dispositionsrätt. Det innebär att föräldrar inte får ta ut och använda pengar som står på den omyndiges bankkonto. En omyndig som disponerar över sina egna pengar kan dock fråntas den här rätten av sina föräldrar. Är den omyndige 16+ måste dock överförmyndaren ge sitt tillstånd till detta.

Fram till dess att barnet fyller 18 år råder föräldrarna i egenskap av förmyndare över barnets ekonomiska angelägenheter. Vid gemensam vårdnad bestämmer föräldrarna tillsammans över hur barnets tillgångar ska användas eller placeras.

Vad händer med en nyttjanderätt till en fastighet om fastigheten byter ägare?

Förnyelselagen innebär att inskrivningen av avtalsservitut eller nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 togs bort från fastighetsregistret i början av 2019.

De berörda fastigheterna var de som hade ett avtalsservitut, en nyttjanderätt eller en avkomsträtt kopplat till sig. De fastigheter som inte berördes är de med officialservitut, inskrivning av tomträtt eller av vattenkraft och vattenreglering.

Vad är skillnaden mellan äganderätt och nyttjanderätt?

Arrende och hyra är en särskild form av ett nyttjanderättsavtal. Arrendeavtal får skrivas in i fastighetsregistret inskrivningsdel om det inte sägs annat i avtalet. Det finns olika typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Du ansöker om inskrivning av arrende på samma sätt som nyttjanderätt.

Vad får man göra vid nyttjanderätt?

Arrende och hyra är en särskild form av ett nyttjanderättsavtal. Arrendeavtal får skrivas in i fastighetsregistret inskrivningsdel om det inte sägs annat i avtalet. Det finns olika typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Du ansöker om inskrivning av arrende på samma sätt som nyttjanderätt.

Hur tar man bort dispositionsrätt?

Vi har flera olika typer av bankkonton - både transaktionskonton och sparkonton som alla omfattas insättningsgarantin.

Genom att spara på ett sparkonto får du ett tryggt sparande med stor tillgänglighet. Du har koll på exakt hur mycket pengar du har. 

Får banken gå in på mitt konto?

I all bankverksamhet råder sekretess. Det innebär att alla som arbetar på bank har tystnadsplikt.

Sekretessen är en förutsättning för att du med förtroende ska kunna vända dig till en bank och vara säker på att de uppgifter du lämnar inte förs vidare till utomstående.

Kan nyttjanderätt gå i arv?

Allmän nyttjanderätt är den enklaste formen av nyttjanderätt, en allmän nyttjanderätt kan till och med uppstå genom ett muntligt avtal. Vi rekommenderar dock att ni upprättar ett skriftligt avtal så att villkoren blir tydliga. Ett skriftlig nyttjanderättsavtal går också att få inskrivet i fastighetsregistret, på så vis blir avtalet även bindande mot en ny ägare av fastigheten.

En vanligt ärende hos oss på Juristkompaniet är också att delägare i en fastighet vill komma överens om hur den ska nyttjas. Men om du är delägare i fastigheten är det istället ett samäganderättsavtal ni ska skriva.

När du överlåter en fastighet som gåva kan du förbehålla dig rätten att fortsätta nyttja hela eller delar av fastigheten. Genom att gåvomottagaren undertecknar gåvobrevet accepteras även villkoret om nyttjanderätt.

Notera dock att du måste ansöka om inskrivning av nyttjanderätten om du vill att den ska synas i fastighetsregistret. Lantmäteriet registrerar nämligen inte nyttjanderätten per automatik, även om den framgår av handlingen som ligger till grund för ansökan om lagfart.

Vad kostar det att byta ägare på en fastighet?

Om du har förvärvat en fastighet, till exempel genom köp, ska du ansöka om lagfart för att registrera att det är du som är ägare till fastigheten. Ansökan ska göras inom tre månader hos Lantmäteriet som är den ansvariga myndigheten för lagfartsärenden. Ansökan kan göras antingen via e-legitimation eller genom blankett hos Lantmäteriet. 

Det kan dessutom vara bra att känna till att det finns ett fastighetsregister, lagfartsregister. Det visar hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Det går att begära ut handlingar från registret genom kontakt med Lantmäteriet.

När övergår äganderätten av en fastighet?

Den som äger en fastighet är enligt huvudregeln också skyldig att betala fastighetsskatt och inkomstskatt för fastigheten samt skatt på dess avkastning och värde. Fastighetsägaren till ett småhus betalar fastighetsavgift istället för fastighetsskatt. Både fysiska och juridiska personer kan äga en fastighet. En fastighet kan ägas av flera delägare genom samäganderätt.

Hur länge gäller en nyttjanderätt?

Arrende och hyra är en särskild form av ett nyttjanderättsavtal. Arrendeavtal får skrivas in i fastighetsregistret inskrivningsdel om det inte sägs annat i avtalet. Det finns olika typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Du ansöker om inskrivning av arrende på samma sätt som nyttjanderätt.

Hur tar man bort dispositionsrätt Swedbank?

Den som är under 18 år är omyndig och får enligt lag inte själv råda över sina tillgångar eller åta sig förbindelser, till exempel ingå avtal. Det finns dock vissa undantag som framgår av lag. Dessutom kan föräldrarna ge sitt samtycke till en viss rättshandling som då blir giltig. Trots att barnet är omyndigt kan barnet äga egna medel. Barn kan erhålla arv och ta emot gåvor, till exempel genom att föräldrar sparar pengar åt barnet i barnets namn. Vid överföringar till barnets konto är detta en gåva till barnet.   

Rätt att råda över egna tillgångar och öppna kontoEn omyndig får efter det att han eller hon fyllt 16 år själv bestämma över pengar som han eller hon har skaffat sig genom eget arbete. Den omyndige kan också öppna ett eget konto i bank för att sätta in sina pengar, inte bara pengar som den omyndige tjänat på eget arbete, utan även andra pengar. En omyndig får, oavsett ålder, också råda över medel som den omyndige har fått i gåva med villkor om fri dispositionsrätt. Föräldrarna får inte ta ut och använda pengar som står på den omyndiges bankkonto. En omyndig som disponerar över sina egna pengar kan fråntas den rätten av föräldrarna. Om barnet har fyllt 16 år måste dock överförmyndaren ge sitt tillstånd till detta.

Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?

har frågat alla låneföretag om uppgifter för att slutbetala. endast en sida vill se bevis, alla andra har gett mig uppgifter.

varför ska jag visa hur mycket jag vunnit för detta låneföretag? helt sjukt ju.

Hur mycket pengar kan man sätta in på banken utan frågor?

Kontanter. De känns nästan old school, eller hur? Men frågan är, när kommer de att försvinna helt i Sverige?

Ingen vet. Sverige är ett av de mest kontantlösa länderna i världen. Många ställen tar bara kort eller Swish. Men kontanter används dagligen, och vissa människor föredrar dem.

Det finns regler mot penningtvätt. De kräver att banker rapporterar stora insättningar. Om du sätter in mycket pengar, kan banken ställa frågor.

Hur mycket är 'mycket'? I Sverige ligger summan runt 15 000 kronor*. Men det kan variera mellan olika länder och olika banker.

Kan man avskriva någon från arv?

Dina barn (bröstarvingar) har alltid rätt att kräva ut sin laglott vilket i regel utgör hälften av ditt arv. Du kan skriva en önskan i ditt testamente att barnen ska avstå ifrån att kräva ut laglotten vid din bortgång för att skydda exempelvis en efterlevande partner.

För att tydligare visa din önskan kan du bestämma att rätten till efterarv försvinner om ett barn går emot din önskan och ändå kräver ut sin laglott vid din bortgång. Då får barnet endast laglotten och inget mer. 

Hur ändrar man ägare på en fastighet?

Vi använder nödvändiga kakor för att vår webbplats ska fungera. Vi vill också spara kakor för statistik. Statistiken hjälper oss förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa kakor samlas in anonymt.

Vi sparar inte kakor för statistik om du inte samtycker till det här. Du kan alltid ändra dina inställningar genom att klicka på länken Kakor (cookies) längst ned på sidan.