:

Är det fastighetsskatt på bostadsrätter?

Innehållsförteckning:

 1. Är det fastighetsskatt på bostadsrätter?
 2. Vad är fastighetsskatten på hyreshus?
 3. Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?
 4. Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?
 5. När behöver man inte betala fastighetsskatt?
 6. Hur mycket skatt betalar man när man säljer lägenhet?
 7. Vem betalar fastighetsskatt vid arrende?
 8. Kan man slippa fastighetsskatt?
 9. Hur räknar man ut sin fastighetsskatt?
 10. Hur mycket betalar en bostadsrättsförening i fastighetsskatt?
 11. Varför betalar jag fastighetsskatt?
 12. Måste man betala vinstskatt på bostadsrätt?
 13. Måste man betala skatt om man säljer lägenhet?
 14. När behöver man betala fastighetsskatt?
 15. Vad är en rimlig månadsavgift bostadsrätt?

Är det fastighetsskatt på bostadsrätter?

För fastigheter betalas antingen statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. I vissa fall kan bägge dessa behöva betalas. Denna situation uppstår exempelvis om en hyresfastighet både har bostäder och lokaler för andra ändamål. För privatpersoner sker det däremot ytterst sällan. 

Det är den juridiska person som står som ägare på fastigheten den första januari som kommer att behöva betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift uträknat på taxeringsvärdet föregående år.  Vid flera ägare kommer summan att fördelas på dessa utifrån deras ägarandel. 

Vad är fastighetsskatten på hyreshus?

Beroende på vilken typ av fastighet du äger kan du behöver betala antingen en kommunal fastighetsavgift eller en statlig fastighetsskatt – eller i vissa fall både och. Här går vi igenom skillnaden mellan de båda avgifterna.

Hur mycket fastighetsskatt ska jag betala?

Fastighetsskatten för 2023 betalar den som äger fastigheten den 1 januari 2023. Information om förändringar och oklarheter i ägande och besittning.

Om du korrigerade fastighetsuppgifterna på våren ska du vänta på ett nytt beslut innan du betalar skatten. Förfallodagarna för och skattebeloppet av fastighetsskatten kan ändras från det ursprungliga. Du får ett nytt beslut senast före utgången av oktober. Det nya beslutet kan alltså komma efter den ursprungliga förfallodagen.

Beställ en e-faktura. E- fakturan är det lättaste sättet att betala fastighetsskatten. Gör en e-fakturabeställning i din nätbank senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten. Du får e-fakturan i din nätbank cirka två veckor före förfallodagen. Läs mer om e-fakturan.

Betala via MinSkatt. Då överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. Beloppet dras från ditt konto på betalningsdagen.

Hur vet man vilken fastighetsskatt man har?

Den som står som ägare till fastigheten på lagfarten vid årets ingång ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften till Skatteverket. Vanligtvis fördelas denna kostnad mellan köparen och säljaren i likvidaavräkningen. När en fastighet har flera ägare fördelas kostnaden för fastighetsskatten eller fastighetsavgiften mellan dem.

När behöver man inte betala fastighetsskatt?

Fastighetsskatten för 2023 betalar den som äger fastigheten den 1 januari 2023. Information om förändringar och oklarheter i ägande och besittning.

Om du korrigerade fastighetsuppgifterna på våren ska du vänta på ett nytt beslut innan du betalar skatten. Förfallodagarna för och skattebeloppet av fastighetsskatten kan ändras från det ursprungliga. Du får ett nytt beslut senast före utgången av oktober. Det nya beslutet kan alltså komma efter den ursprungliga förfallodagen.

Beställ en e-faktura. E- fakturan är det lättaste sättet att betala fastighetsskatten. Gör en e-fakturabeställning i din nätbank senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten. Du får e-fakturan i din nätbank cirka två veckor före förfallodagen. Läs mer om e-fakturan.

Betala via MinSkatt. Då överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. Beloppet dras från ditt konto på betalningsdagen.

Hur mycket skatt betalar man när man säljer lägenhet?

Om en bostadsrätt anses vara en privatbostadsrätt, näringsbostadsrätt eller oäkta bostadsrätt beror både på den faktiska användningen av bostaden och på egenskaperna hos bostadsföretaget (till exempel bostadsrättsföreningen). Det i sin tur påverkar hur eventuell vinst beskattas och hur du ska deklarera försäljningen.

Med privatbostad menas en bostad vars yta till mer än 50 procent används eller är avsedd att användas av dig som ägare eller dina närstående för permanent boende eller som fritidsbostad. Uppfylls inte kraven är bostaden en så kallad näringsbostadsrätt. Bedömningen av om bostadsrätten är en privatbostad eller inte görs alltid på försäljningsdagen.

En privatbostadsrätt eller näringsbostadsrätt måste vara en del i ett privatbostadsföretag (till exempel en äkta bostadsrättsförening), annars är det en oäkta bostadsrätt, det vill säga en andel i ett oäkta bostadsföretag.

Om du har sålt en privatbostadsrätt kan du använda tjänsten för att beräkna vinst och förlust på din bostadsförsäljning samt hur mycket skatt du behöver betala för din eventuella vinst.

Du räknar ut vinst eller förlust så här:

Försäljningspris- försäljningsutgifter- inköpspris- förbättringsutgifter- kapitaltillskott- andel av inre reparationsfond vid försäljningen+ andel av inre reparationsfond vid köpet+ återföring av uppskovsbelopp= vinst eller förlust

Vem betalar fastighetsskatt vid arrende?

Alla fastigheter i Finland är föremål för fastighetsskatt frånsett de undantag som särskilt föreskrivs i fastighetsskattelagen (654/1992). I fastighetsbeskattningen jämställs med fastigheter både byggnader och konstruktioner på arrenderad mark, outbrutna områden och byggnadsmark som hör till en samfällighet eller en samfälld skog. Jord- och skogsbruksmark omfattas inte av fastighetsskatt. Därtill är bland annat vattenområden, allmänna vägar, gator, torg och begravningsplatser är befriade från skatten.

Skyldigheten att betala fastighetsskatt bestäms utifrån läget vid ingången av kalenderåret. Skyldig att betala skatten för en fastighet är den som äger fastigheten vid ingången av kalenderåret. En innehavare som är likställd med ägare jämställs med fastighetens ägare. Skattskyldigheten är allmän och gäller därmed även staten, kommuner, församlingar och allmännyttiga samfund. Kommuner betalar dock inte skatt för fastigheter som de äger inom den egna kommunens gränser.

Fastighetsskatten fastställs som vissa procentsatser av beskattningsvärdena på de olika delarna av en fastighet. För byggnader fastställs skattesatsen enligt användningsändamålet. För mark betalas skatten i regel enligt den allmänna fastighetsskattesatsen. Beskattningsvärdet bestäms enligt kap. 5 i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005, nedan värderingslagen) samt bestämmelser och beslut som utfärdats med stöd av den. Vid fastighetsbeskattningen beräknas beskattningsvärdet enligt läget vid utgången av kalenderåret före det år då fastighetsskatten tas ut, alltså enligt den 31.12. Exempelvis fastställs fastighetsskatten för 2019 utifrån beskattningsvärdena för 2018.

Enligt 2 § 1 mom. i fastighetsskattelagen avses med fastighet en sådan tomt, lägenhet och annan självständig enhet för jordinnehav i Finland som har införts eller bör införas som fastighet i fastighetsregistret. De fastigheter som är helt eller delvis befriade från fastighetsskatt definieras uttömmande i 3 och 4 § i fastighetsskattelagen (se kapitel 3 nedan).

Med fastigheter jämställs byggnader och konstruktioner på arrenderad mark, outbrutna områden samt byggnadsmark som hör till en samfällighet eller samfälld skog (2 § 2 mom. i fastighetsskattelagen). Dessa objekt är dock inte fastigheter i civilrättsligt hänseende.

Kan man slippa fastighetsskatt?

Kostnadsskyddet beräknas efter den inkomst man har i Sverige. Det innebär att den som är skriven här men arbetar utomlands automatiskt klassas som låginkomsttagare.

Bland annat kommer välavlönade danskar och norrmän som valt att bosätta sig på den svenska sidan av gränsen, men arbetar i hemlandet, undan med 2 800 kronor i fastighetsskatt - även om deras villa har ett taxeringsvärde på flera miljoner kronor.

Hur räknar man ut sin fastighetsskatt?

Fastighetsskatten heter idag kommunal fastighetsavgift. Det är den skatt man betalar till staten eller kommunen varje år när man äger en fastighet. Fastighetsavgiften betalas till kommunen. Du behöver inte göra någon inbetalning av din fastighetsavgift, den är förtryckt i din deklaration.

Det är andra förutsättningar än de vi nämner ovan för till exempel jordbruksfastigheter och hyresfastigheter och obebyggda fastigheter. Den typ av fastigheter kommer vi inte gå igenom här. I denna artikel är det endast vanliga hus som behandlas.

Hur mycket betalar en bostadsrättsförening i fastighetsskatt?

2008 infördes den kommunala fastighetsavgiften. Fastighetsavgift betalas för småhus och de delar av flerbostadshus som upplåts för boende. Fastighetsavgift betalas alltså för de delar av ett flerbostadshus där bostadsrättsföreningens medlemmar och eventuella hyresgäster har sin bostad.

För de delar av ett flerbostadshus som utgörs av lokaler betalas istället fastighetsskatt. Fastighetsskatten är generellt sett högre än fastighetsavgiften.

Varför betalar jag fastighetsskatt?

Fastighetsskatten på bostäder kallas sedan 2008 kommunal fastighetsavgift och utgår med 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till 8 000 kr per år. Fram till 2008 var fastighetsskatten på villor 1 procent av taxeringsvärdet, utan tak. Den kommunala fastighetsavgiften för flerfamiljshus (både bostadsrätter och hyresrätter) är 0,3 procent av taxeringsvärdet upp till 1 400 kr per lägenhet.

Nationalekonomer brukar tycka att ägda bostäder ska beskattas av neutralitetsskäl så länge som inkomster från hyresfastigheter beskattas med kapitalinkomstskatt. Den som bor i och äger en villa eller bostadsrätt “hyr av sig själv” och bör betala kapitalinkomstskatt på den hypotetiska inkomsten, precis som den som äger ett hyreshus måste betala skatt på sina inkomster, är tanken.

Den gamla fastighetsskatten var dock illa omtyckt bland de som behövde betala den eftersom en villa inte ger någon inkomst man kan betala skatten med, och stigande taxeringsvärden ledde till höjda skatter på ett oförutsägbart sätt.

Måste man betala vinstskatt på bostadsrätt?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Måste man betala skatt om man säljer lägenhet?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

När behöver man betala fastighetsskatt?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Vad är en rimlig månadsavgift bostadsrätt?

Styrelsen i en bostadsrättsförening har uppdraget att varje år ta fram den avgift som medlemmarna betalar för sin bostadsrätt. Det är självkostnadsprincipen som gäller, så årsavgiften ska baseras på de löpande utgifterna och intäkterna samt lite extra som täcker slitagekostnader för fastigheten. I en underhållsplan visas slitagekostnaden per år i fastigheten, så att det går att beräkna vad underhållet kommer att kosta per kvadratmeter.

Finns inget större underhåll planerat den närmsta tiden blir det ett överskott i kassan, vilket kan användas för att göra extraamorteringar på föreningens lån och på så sätt spara räntekostnader. När det sedan är dags för underhållet, kan föreningen ta ett nytt lån.