:

Kan en anställd bli skadeståndsskyldig?

Innehållsförteckning:

 1. Kan en anställd bli skadeståndsskyldig?
 2. Vad grundas arbetsgivarens skadeståndsansvar på?
 3. Kan man få skadestånd vid uppsägning?
 4. Hur stort skadestånd vid felaktig uppsägning?
 5. Vad kan jag begära i skadestånd?
 6. Vad krävs för att man ska kunna kräva skadestånd?
 7. Hur mycket kan man begära i skadestånd?
 8. Vad krävs för att få skadestånd?
 9. När har man rätt till skadestånd?
 10. Hur mycket kostar det att sparka en anställd?
 11. Hur mycket pengar kan man få i skadestånd?
 12. Vem betalar ut skadestånd?
 13. Vad krävs för att kunna få skadestånd?
 14. Hur många varningar krävs för uppsägning?
 15. Vad krävs för att avskeda en anställd?

Kan en anställd bli skadeståndsskyldig?

Övrigt/annat

Hej! Jag är arbetstagare hos ett företag som erbjuder städhjälp till privatpersoner. Igår städade jag hemma hos en kvinna och råkade ta sönder två kristallglas. Kvinnan blev jättearg och sa att hon hade köpt de från Italien och att hon skulle kräva ersättning för dem. Min fråga är om jag kan behöva bli skadeståndsskyldig på grund av det som hände.

Vad grundas arbetsgivarens skadeståndsansvar på?

Ekonomisk kompensation för en inträffad skada.

Den som orsakar en skada (den skadevållande) på någon annans person eller egendom ska som huvudregel ersätta denna skada, dvs försätta denna person (den skadelidande) i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade skett. Skadeståndet har alltså främst ett reparativt syfte.

Kan man få skadestånd vid uppsägning?

En uppsägning måste, oavsett orsak, ske i enlighet med gällande lag. Det finns tydliga lagregler och regler i kollektivavtal som reglerar godtagbara grunder för uppsägning eller avsked samt hur en sådan ska gå till.  

Om arbetsgivaren inte följer dessa regler kan det resultera i att uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras och arbetsgivaren kan även bli skadeståndsskyldig. Som arbetstagare kan du erhålla skadestånd om du blivit uppsagd eller avskedad på felaktiga eller otillräckliga grunder.  

Hur stort skadestånd vid felaktig uppsägning?

I den här videon berättar Metta från Enkla Juridik om skadestånd vid felaktiga uppsägningar och avsked. Vi berättar om när och hur skadestånden fungerar, samt hur stora beloppen kan vara. VIKTIGASTE PUNKTERNA - Om en arbetsgivare säger upp eller avskedar en anställd på felaktiga grunder kan det vara ogiltigt. - Då kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig på stora belopp. - Arbetstagaren måste framställa ett skadeståndsanspråk inom fyra månader - Det finns 2 former av skadestånd. Ett ekonomiskt och ett allmänt. - För en felaktig uppsägning bör enligt regeringen det allmänna skadeståndet uppgå till ungefär 135.000 kr - För ett lagstridigt avskedande ska normalbeloppet för skadeståndet uppgå till ungefär 190.000 kr. - Notera att det allmänna skadeståndet kan utökas med ett ekonomiska skadestånd om arbetstagaren också lidit ekonomisk skada

Vad kan jag begära i skadestånd?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ersättning för olika typer av skador som du har fått. Det kan exempelvis vara trasiga kläder, ersättning för psykologbesök eller inkomstbortfall i samband med sjukskrivning. Önskar du stöd och information om ersättningsprocessen kan du alltid ringa till oss.

Det finns tre olika typer av ersättningar som du kan få:

Vad krävs för att man ska kunna kräva skadestånd?

Att kräva skadestånd är en konst, både när kravet riktar sig mot entreprenören som konsulter. Samtliga standardavtal (AB 04, ABT 06 och ABK 09) innehåller begränsningar i tid om hur långt efter fel/skadan har inträffat. Detta eftersom man anser att mottagaren av ett skadeståndskrav har ett befogat intresse att inom kort bli meddelad att det riktats ett skadeståndskrav emot en. Som beställare innebär det här att när ett fel/skada upptäcks i entreprenaden är det av största vikt att snabbt meddela den som ansvarig eller i vart fall den som man tror kan vara ansvarig. Något att ha med sig är att ett skadeståndskrav alltid kan dras tillbaka. Som beställare är det således viktigt att meddela samtliga aktörer som man tror kan vara ansvarig för felet/skadan för att inte riskera att själv bära de ekonomiska konsekvenserna.

Hur ska då skadeståndskravet utformas? Skadeståndskravet ska vara precist, tydligt och direkt. Detta innebär följande.

Hur mycket kan man begära i skadestånd?

Jag har suttit anhållen samt häktad misstänkt för våldtäkt, detta i nästan 40 dagar. Mitt brottsregister är 100% grönt då jag inte sysslat med något kriminellt överhuvudtaget under mina snart 34 år på denna jord. Lång historia kort så blev jag friad av båda Tingsrätten samt även Hovrätten, detta utan några konstigheter överhuvudtaget. Hela upplevelsen gällande mitt frihetsberövande har varit väldigt, väldigt traumatisk. När posten trillar in genom brevinkastet så får jag en klump i bröstet och man känner hur ångesten omedelbart uppstår från ingenstans då jag tänker att det är brev från polis, advokat eller annan myndighet. Varje gång telefonen ringer eller ett sms dyker upp på skärmen så får jag exakt samma känsla. Hela den här rättsprocessen påbörjades i mitten av December förra året och blev inte klar förrän i slutet av Maj månad. Så, med andra ord så har jag gått omkring i nästan 6 månader och sovit riktigt, riktigt dåligt pga att jag har haft väldigt mycket oro i kroppen. Jag har snittat 3-4 timmars sömn per natt och detta är något som fortfarande pågår, dvs dålig sömn och att man mår skit i kroppen. Allt detta har som sagt varit en, minst sagt, traumatisk upplevelse och detta är något som man fortfarande präglas av, dvs dålig sömn, man mår skit både psykiskt och fysiskt etc. Min fråga till er: Vad är ens alternativ när det kommer till att få ersättning (Utöver tiden man satt frihetsberövad), skadestånd eller dylikt för allt man gått igenom det senate halvåret?

Vad krävs för att få skadestånd?

Du bör inte acceptera ett förslag om överenskommelse som innebär att en av flera gärningspersoner betalar enbart sin del av skadeståndet. Risken är då att du får mindre skadestånd än du annars kunnat få. Det kan också innebära att du förlorar din rätt till brottsskadeersättning.

När har man rätt till skadestånd?

Du bör inte acceptera ett förslag om överenskommelse som innebär att en av flera gärningspersoner betalar enbart sin del av skadeståndet. Risken är då att du får mindre skadestånd än du annars kunnat få. Det kan också innebära att du förlorar din rätt till brottsskadeersättning.

Hur mycket kostar det att sparka en anställd?

Cookies används för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Unionen använder cookies för att kunna förbättra webbplatsen och göra den lättare att använda, för webbstatistik samt för annonsering. Det kan även förekomma tredjepartscookies.

Läs mer om vilka cookies vi har och vad de används för.

Hur mycket pengar kan man få i skadestånd?

Du kan få skadeståndfrån en personsom har stulit från dig eller slagit dig.

Du kan få pengarom du har blivit skadad,och behövt vård av läkareeller behövt prata med enpsykoterapeut.

Du kan få pengar om något du ägthar blivit stulet eller skadat.

Vem betalar ut skadestånd?

Den som har begått ett brott kan dömas att betala ett skadestånd till offret.

Ett skadestånd ska ersätta de skador som brottet orsakar. Det kan till exempel vara ersättning för förstörda kläder eller en utslagen tand, kostnader för sjukvård eller inkomstbortfall på grund av sjukskrivning, sveda och värk eller kränkning.

Vad krävs för att kunna få skadestånd?

Skadeståndsrätt rör förhållanden där en person eller ett företag har orsakat en skada på någons egendom eller person. Den primära frågan som uppstår är huruvida den som har orsakat skadan kan hållas ansvarig, om någon annan ska ansvara för dennes handlingar eller om den skadelidande själv får ersätta vad som skadats.

För det fall att skadestånd ska utgå ska detta som huvudregel försätta den skadedrabbade i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Detta kallas på juridiska för principen om orubbad förmögenhetsställning.

Hur många varningar krävs för uppsägning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om anställning finns i lag om anställningsskydd (LAS).

Vad krävs för att avskeda en anställd?

Vi är experter inom kommersiell arbetsrätt i Stockholm och har bred kompetens iatt lösa konflikter som kan uppstå mellan dig som arbetsgivare och dinaanställda. Arbetsrätt kan vara komplicerat och det kan därför vara fördelaktigt attta in erfarna jurister eller advokater som kan hjälpa dig att undvika dyra ochonödiga rättsprocesser. Wargh & Partners Juridiska Byrå AB har många årserfarenhet av att hjälpa arbetsgivare att lösa konflikter med deras arbetstagare.En tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare kan uppstå av olika anledningar.Det är oftast mest fördelaktigt att kontakta en jurist redan innan en konflikt haruppstått för att på bästa sätt kunna navigera arbetsrätten och undvika tvister ochproblem. Det kan handla om att man rådfrågar innan man ska anställa en personeller säga upp eller avskeda en redan anställd.Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

Vad gäller när en av dina anställda säger upp sig? En anställd har alltid rätten attsäga upp sig och behöver heller inte förklara anledningen bakom uppsägningen.Uppsägningen bör dock i första hand vara skriftlig och det får inte förekommanågra tveksamheter till att den anställde har sagt upp sig. Det är du somarbetsgivare som har skyldigheten att säkerställa omständigheterna så att detinte råder några tvivel. Vissa kollektivavtal kräver att uppsägningen skall varaskriftlig. Din anställd har enligt lagen om anställningsskydd (LAS) en månadsuppsägningstid. Det går att avtala om längre uppsägningstid. Kollektivavtal haroftast längre uppsägningstid vars längd (ofta tre månader) bestäms utifrån ålderoch anställningstid. Den anställde som struntar i att ta hänsyn tilluppsägningstiden kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren.Uppsägningen är bindande arbetstagaren och den innebär att du somarbetsgivare inte har en skyldighet att ge tillbaka en anställning ifallarbetstagaren skulle ångra sig. Detta under förutsättningen att den anställde intehar sagt upp sig förhastat för att sedan snabbt ta tillbaka uppsägningen eller omarbetsgivaren kan anses ha tvingat eller provocerat fram en uppsägning frånarbetstagaren. En uppsägning skulle i sådana fall anses vara olaglig och ogiltig.Det kan vara svårt att avgöra ifall du som arbetsgivare har fått den anställda attkänna sig pressad. Om du som arbetsgivare bryter mot anställningsvillkoren såkan den anställde sluta med omedelbar verkan utan att ta hänsyn till tidsfristereller behöva betala skadestånd. Det är därför viktigt att både avtal och lagar följsvid en anställning och ett eventuellt avskedande eller uppsägning.Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.