:

Hur bokför man tjänstegrupplivförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man tjänstegrupplivförsäkring?
 2. Vad är en tjänstegrupplivförsäkring?
 3. Vilka försäkringar ska förmånsbeskattas?
 4. Har alla tjänstegrupplivförsäkring?
 5. Vad kostar tjänstegrupplivförsäkring TGL?
 6. Är försäkringsersättning avdragsgill?
 7. Vem betalar ut TGL?
 8. Vilka försäkringar betalar arbetsgivare?
 9. Är olycksfallsförsäkring förmån?
 10. Måste man ha TGL?
 11. Vad ingår i TGL?
 12. Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?
 13. Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?
 14. Är TGL avdragsgill?
 15. Vilken försäkring kan täcka begravningskostnader?

Hur bokför man tjänstegrupplivförsäkring?

Livförsäkringar och grupplivförsäkringar ger ekonomisk ersättning till efterlevande förmånstagare om den försäkrade avlider före en viss ålder.

Livförsäkringar kan vara individuella försäkringar som tecknas för enskilda personer eller grupplivsförsäkringar som tecknas av en redovisningsenhet. En grupplivsförsäkring innebär att en redovisningsenhet tecknar ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget och att anställda eller delägare kan välja att ansluta sig till grupplivsförsäkringen.

Vad är en tjänstegrupplivförsäkring?

Du tecknar Tjänste­gruppliv­försäk­ring (TGL) för samtliga medarbetare. De ska vara minst 18 år, jobba minst 8 timmar i veckan och vara fullt arbetsföra. TGL betalas av dig som arbetsgivare och kostar 20 kr/månad per försäkrad medarbetare (2023). 

Vilka försäkringar ska förmånsbeskattas?

Genom en lagändring den 1 juli 2018 slopades skattefriheten för förmån av sjukvårdsförsäkring. Det innebar att den del av premien som är kopplad till hälso- och sjukvård blev skattepliktig. För att förtydliga lagen presenterade Skatteverket på uppdrag av Svensk Försäkring den 10 juni 2019 ett ställningstagande avseende förmånsskatten. Den skattepliktiga förmånen kan nu schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien medan 40 procent kan räknas som skattefri förmån.    

Har alla tjänstegrupplivförsäkring?

TGL är en livförsäkring som ger ett engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle avlida. Du bestämmer själv vem eller vilka (förmånstagare) som ska få pengarna. Om företaget har avtal har du (TGL) till du går i pension, dock längst till månaden innan du fyller 70 år.

Om du vid dödsfallet arbetat minst 16 timmar per vecka och är mellan 18 och 55 år vid dödsfallet, utbetalas ett engångsbelopp på 6 . Beloppet minskar i storlek efter 55 års ålder.

Vad kostar tjänstegrupplivförsäkring TGL?

Du tecknar Tjänste­gruppliv­försäk­ring (TGL) för samtliga medarbetare. De ska vara minst 18 år, jobba minst 8 timmar i veckan och vara fullt arbetsföra. TGL betalas av dig som arbetsgivare och kostar 20 kr/månad per försäkrad medarbetare (2023). 

Är försäkringsersättning avdragsgill?

I lagen om skatt på arv och gåva (ArvsskatteL) 7 a § föreskrivs att arvsskatt även skall betalas för sådan ersättning på grund av försäkring som med anledning av arvlåtarens död med stöd av personförsäkring erläggs till dödsboet eller förmånstagaren, samt för sådant under motsvarande förhållanden erlagt, med försäkringsersättning jämförbart ekonomiskt stöd som betalas av staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund eller en pensionsanstalt. Försäkringsersättning eller ekonomiskt stöd, till den del ersättningen eller stödet är skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen, är dock befriade från arvsskatt.

Enligt Inkomstskattelagen 36 § är försäkringsbelopp skattefritt om det med anledning av den försäkrades död betalas såsom engångsersättning till en person som står i ett sådant förhållande till honom eller henne som avses i 34 § 3 mom. 2 punkten eller till den försäkrades dödsbo, om de inte erhållits i stället för skattepliktiga inkomster.

Således är försäkringsersättningar som på grund av dödsfall utbetalas till dödsboet eller till den avlidnes i inkomstskattelagens 34 § avsedd släkting (härefter nära anhörig) befriade från inkomstskatt, men skattepliktiga i arvsbeskattningen. De nära anhöriga som avses i 34 § i inkomstskattelagen omfattar den försäkrades make, hans eller hennes arvtagare i upp- eller nedstigande led, adoptivbarn eller dennes bröstarvinge, fosterbarn eller makes barn. Ersättningar som betalas till andra än nära anhöriga är kapitalinkomster, men befriade från arvsskatt.

Skattepliktiga i arvsbeskattningen är enligt 7 a § i ArvsskatteL alla försäkringsersättningar som på grund av dödsfall utbetalas till dödsboet eller förmånstagare. Vanligtvis betalas arvsskattepliktiga försäkringsersättningar från produkter som säljs exempelvis under följande namn: placeringsförsäkring, individuell pensionsförsäkring, gruppensionsförsäkring, risklivförsäkring, låneskyddsförsäkring och privat olycksfallsförsäkring. Av dessa har behandlingen av den individuella pensionsförsäkringen och låneskyddsförsäkringen vissa särdrag i beskattningen, om vilket ges närmare information längre fram

Skattepliktigheten för en ersättning avgörs inte på basis av hurdan försäkring det är fråga om. Skattepliktiga är såväl exempelvis försäkringsersättningar som betalats på grund av olika sparlivförsäkringar som ersättningar som erhållits från risklivförsäkringar. Skattepliktigheten bestäms inte heller på basis av vem som tecknat en försäkring eller när försäkringspremierna har betalats. Skattepliktiga är alltså även exempelvis ersättningar som erhållits från försäkringar tecknade av arbetsgivare eller fackförbund.

Vem betalar ut TGL?

Anställda inom kommun, region, Svenska kyrkans församlingar och i vissa kommunala bolag har genom sin arbetsgivare en tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, hos oss. Försäkringen är en trygghet för familjen om den anställda skulle avlida. Om en försäkrad avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut. Beloppets storlek beror på i vilken omfattning den anställda har arbetat, hur gammal hen är vid dödsfallet och hur kretsen av efterlevande ser ut.

Vilka försäkringar betalar arbetsgivare?

– Ja, och det är ju en del av att må bra. Att inte behöva oroa sig för vad som till exempel skulle hända om en familjemedlem med stort försörjningsansvar i hushållet skulle gå bort. Eller om man själv skulle drabbas av en sjukdom eller olycka som ger nedsatt arbetsförmåga. Hur påverkas ekonomin, kan man bo kvar? De flesta tänker förstås inte på sådana situationerna i vardagen, men att veta vilket skydd man har tillgång till ger en ökad trygghet.

– Ja, och det är ju en del av att må bra. Att inte behöva oroa sig för vad som till exempel skulle hända om en familjemedlem med stort försörjningsansvar i hushållet skulle gå bort. Eller om man själv skulle drabbas av en sjukdom eller olycka som ger nedsatt arbetsförmåga. Hur påverkas ekonomin, kan man bo kvar? De flesta tänker förstås inte på sådana situationerna i vardagen, men att veta vilket skydd man har tillgång till ger en ökad trygghet.

Är olycksfallsförsäkring förmån?

När du besöker en webbplats kan den spara eller läsa information från din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies eller andra identifierare (i detta sammanhang använder vi benämningen "cookies"). Vi använder cookies bland annat för att komma ihåg inloggningsuppgifter och erbjuda säker inloggning, samla in statistik för att optimera våra webbplatser och tillhandahålla innehåll som är relevant för dig. Vanligtvis använder vi inte cookies för att identifiera dig, men de hjälper oss att ge dig en mer personligt anpassad upplevelse.

Du kan hantera inställningarna för cookies längre ner på sidan. För mer detaljerad information om hur vi använder cookies, klicka på länken till vår cookie policy.

Måste man ha TGL?

TGL är en livförsäkring som ger ett engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle avlida. Du bestämmer själv vem eller vilka (förmånstagare) som ska få pengarna. Om företaget har avtal har du (TGL) till du går i pension, dock längst till månaden innan du fyller 70 år.

Om du vid dödsfallet arbetat minst 16 timmar per vecka och är mellan 18 och 55 år vid dödsfallet, utbetalas ett engångsbelopp på 6 . Beloppet minskar i storlek efter 55 års ålder.

Vad ingår i TGL?

 • Om du dör får dina närmaste ett skattefritt engångsbelopp som betalas ut vid ett tillfälle.
 • Storleken på engångsbeloppet bestäms av din ålder och är maximalt 315 000 kronor. Om du har barn betalas även barntillägg ut. 
 • Tjänstegrupplivförsäkringen gäller tidigast från månaden efter din 18 års dag. Den gäller så länge som du är anställd hos din arbetsgivare och arbetar minst 8 timmar i veckan, men som längst till 70 år. 

På Mina sidor ser du om din Tjänste­grupp­liv­försäkring är tecknad hos oss.

Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?

Här nedan finns en sammanfattning av de skatteregler som gäller för våra olika försäkringar.

De beskrivna skattereglerna och konsekvenserna av tecknade försäkringar är Euro Accidents generella uppfattning. Dessa beskrivningar är inte tillämpliga i alla tänkbara affärsupplägg. För att få veta hur du som företagare eller ansvarig för företagets försäkringar ska agera bör du rådgöra med er revisor.

Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?

När du startar ett företag har du kanske kostnader för tiden fram till och med den dag du kör igång officiellt. Du har då avdragsrätt för de utgifter som skulle ha varit avdragsgilla om de uppkommit efter företagsstarten. Du får dra av utgifter från och med kalenderåret innan företaget startade.

Om du börjar verksamheten 16 april 2023 får du dra av startkostnader från och med 1 januari 2022.

Är TGL avdragsgill?

Här nedan finns en sammanfattning av de skatteregler som gäller för våra olika försäkringar.

De beskrivna skattereglerna och konsekvenserna av tecknade försäkringar är Euro Accidents generella uppfattning. Dessa beskrivningar är inte tillämpliga i alla tänkbara affärsupplägg. För att få veta hur du som företagare eller ansvarig för företagets försäkringar ska agera bör du rådgöra med er revisor.

Vilken försäkring kan täcka begravningskostnader?

Varför ska man ta en försäkring för sin begravning?

Det finns specifika försäkringsbolag för detta ändamål och ett av dem är Memento, där du kan börja placera pengar högt upp i åldern. Räntan är betydligt högre än om du sparar pengar på banken. Pengarna du placerar här går specifikt för dina begravningskostnader. Du betalar en fast avgift varje månad och den är även tidsbestämd. Pengarna ska gå till din begravning och blir det pengar över går dessa till dödsboet.