:

Vad står LTI för?

Innehållsförteckning:

 1. Vad står LTI för?
 2. Vad är ett incitamentsprogram?
 3. Varför incitamentsprogram?
 4. Vad står MIP för?
 5. Vad menas med Vesting?
 6. Vad händer med Vestum?
 7. Vad är Lock up avtal?
 8. Vem äger Vestum?
 9. Vilka bolag äger Vestum?
 10. Vad gör Vestum?
 11. Vilket bolag omsätter mest?
 12. Vem har mest anställda i Sverige?
 13. Vilket är det rikaste företaget i Sverige?
 14. Vilken myndighet har bäst lön?
 15. Vilka företag betalar bäst i Sverige?
 16. What is LTI & why is it important?
 17. What are the types of LTI?
 18. What are LTI Awards?
 19. What happens if the recipient of an LTI plan leaves the company?
 20. What is LTI & why is it important?
 21. What are the types of LTI?
 22. What are LTI Awards?
 23. What happens if the recipient of an LTI plan leaves the company?

Vad står LTI för?

Följande bild presenterar de mest använda betydelserna av LTI. Du kan ner bildfilen i PNG-format för offline användning eller skicka det till dina vänner via e-post.Om du är webbansvarig för icke-kommersiell webbplats, var god och publicera bilden av LTI-definitioner på din webbplats.

Vad är ett incitamentsprogram?

Vad behöver man tänka på när man ställer ut ett incitamentsprogram? - Del 1, Design

På Skeppsbron Skatt ser vi ett ökat intresse från bolag som vill belöna, motivera och behålla sina anställda genom att erbjuda deltagande i olika typer av incitamentsprogram.

Varför incitamentsprogram?

Vi ser ett ständigt ökat intresse från bolag som vill belöna sina anställda genom att erbjuda deltagande i olika typer av incitamentsprogram. Men vilka åtgärder behöver göras för att ett bolag ska kunna sätta upp ett program? I det här inlägget beskriver vi vad ett incitamentsprogram är och vilken typ av assistans som kan behövas i de inledande faserna för att sätta ett incitamentsprogram på plats!

Det är vanligt förekommande att företag söker andra sätt att belöna sina anställda utöver den kontanta lönen, förmåner och ev. årlig bonus som betalas. Ett komplement till dessa komponenter kan vara att ett bolag ställer ut ett så kallat incitamentsprogram för att belöna, motivera och behålla sina anställda.

Vad står MIP för?

Ett annat ord för incitamentsprogram är belöningsprogram. Dessa riktar sig till anställda och uppdragstagare. Syftet kan vara att rekrytera, motivera och behålla medarbetare eller uppmuntra till delägande i företaget eller koncernen.

Många former av belöningsprogram är aktierelaterade och storleken på belöningen är kopplad till aktiekursens utveckling. Några exempel är; aktier med inskränkande villkor, aktiesparprogram, köpoptioner, teckningsoptioner, personaloptioner och syntetiska optioner.

Exempel på utländska termer som avser belöningsprogram är; Stock Options, Restricted Stock, Restricted Stock Units, SARs (Stock Appreciation Rights).

Vad menas med Vesting?

Om det den anställde förvärvar inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor, har den anställde förvärvat en personaloption (10 kap. 11 § andra stycket IL). En förmån uppstår först när optionsinnehavaren utnyttjar sin rätt att förvärva värdepapper till reducerat pris. Förmånsbeskattning ska ske av skillnaden mellan det marknadsvärde som den underliggande aktien har vid förvärvstidpunkten och det lösenpris som optionsinnehavaren betalar för den underliggande aktien inklusive eventuell ersättning för optionsrätten.

Vad händer med Vestum?

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Björn Rundström

Tillhandahållare av innehåll: Fastighetsnytt Förlags AB, 105 16 Stockholm, org. nr 556326-8837.

Vad är Lock up avtal?

Sedermera informerar - om lock up avtal

Vi fortsätter berätta om viktiga saker på aktiemarknaden och om hur vi arbetar med dem. Denna gången handlar det om lock up avtal.

Vem äger Vestum?

Marbit sysselsätter 49 procent och är lokaliserat i Sundbyberg. Bolaget utvecklar, underhåller och förbättra Stockholms parker, gator och torg. Kunderna utgörs främst av statliga kunder och kommuner där ramavtal utgör merparten av volymen.

Vilka bolag äger Vestum?

Vestum har ingått avtal att avyttra en bolagsportfölj om 20 bolag till riskkapitalbolaget Equip Capital i syfte att bland annat förbättra lönsamheten och kassaflödesgenereringen. Koncernen uppdaterar även sina finansiella mål. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avyttringen gäller en portfölj bestående av 20 operativa bolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland som tidigare ingick i Lakers Group men som numera ingår i Vestums segment Water. Köpeskillingen uppgår till 326,5 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis och kommer att erläggas med kontanta medel.

Vad gör Vestum?

Vestum har ingått avtal att avyttra en bolagsportfölj om 20 bolag till riskkapitalbolaget Equip Capital i syfte att bland annat förbättra lönsamheten och kassaflödesgenereringen. Koncernen uppdaterar även sina finansiella mål. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avyttringen gäller en portfölj bestående av 20 operativa bolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland som tidigare ingick i Lakers Group men som numera ingår i Vestums segment Water. Köpeskillingen uppgår till 326,5 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis och kommer att erläggas med kontanta medel.

Vilket bolag omsätter mest?

Här är företagen rangordnade efter omsättning, det vill säga hur mycket det säljer för på ett år. Man kan också rangordna efter antal anställda. Om du söker på namnen på Internet kan du gå in och ta reda på mer fakta.

Omsättningen är räknad i miljoner kronor. Det betyder att man ska lägga till sex nollor till den redovisade siffran. General Motors omsättning är alltså 1 765 580 000 000 kronor. Det vill säga över 1,7 biljoner (!) kronor. Ericsson hamnar som största svenska företag på plats 140.

Vem har mest anställda i Sverige?

I en tid då AI omformar affärslandskapet kräver företag rätt expertis. Techbolaget Folq står i frontlinjen med sin digitala marknadsplats, som snabbt kopplar samman företag med kvalitetssäkrade konsulter – utan mellanhänder och dolda avgifter.

– Vi vill bli den naturliga platsen där man hittar AI- och ML-utvecklare, säger Robert Grafford, VD för Folq.

Vilket är det rikaste företaget i Sverige?

Ett företags börsvärde motsvarar det totala värdet av antal aktier tillsammans. För att få fram börsvärdet multiplicerar du således aktuellt pris per aktie med antal utestående aktier. För dig som investerare eller intressent ger börsvärdet en uppfattning om hur stort ett visst bolag är. Börsvärdet är också avgörande för vilken börslista företag noteras på – Large Cap, Mid Cap eller Small Cap. Dessa tre indelningar används på de flesta internationella börser och syftar bland annat till att göra det enklare för investerare att hitta rätt i djungeln av alla tiotusentals noterade bolag.

Så vad betyder då de olika kategoriseringarna? På ovan lista över Sveriges största företag sett utifrån börsvärde är det bolag listade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista vi har rangordnat. Här återfinns nämligen de allra största bolagen, med ett börsvärde på 1 miljard euro eller mer. På Mid Cap-listan finns de vars börsvärde ligger mellan 150 miljoner och 1 miljard euro, och på Small Cap-listan finns de med börsvärde som understiger 150 miljoner euro.

Är du främst intresserad av att investera i riktigt stora svenska bolag är alltså NASDAQ Stockholm Large Cap rätt börslista att leta kandidater på.

Den absoluta majoriteten av svenska bolag är små med 250 anställa eller färre. Ett fåtal aktörer är dock tunga arbetsgivare med tiotusentals anställda i sina respektive organisationer. Såväl på hemmaplan, som internationellt. Några av de största svenska företagen sett till antal anställda enbart hemma i Sverige är bland andra Volvo, Electrolux, ASSA Abloy, Securitas och inte minst klädjätten H&M – vilka bara i Sverige har över 14 000 anställda i sina butiker samt i tjänstemannaroller.

På säkerhetsföretaget Securitas arbetar enligt den senaste statistiken omkring 10 000 personer (i Sverige). Låsbolaget ASSA Abloy sysselsätter över 50 000 människor i sin organisation – både Sverige och globalt inräknat – och på Volvo Cars arbetar drygt 23 000 personer.

Trots att antal anställda förstås säger något om hur stort eller litet ett bolag är, är det ett mindre tillförlitligt sätt att se på ett företags storlek. Många större företag, i synnerhet sådana som är verksamma globalt, arbetar till exempel med underleverantörer och har dotterbolag vars anställda räknas med i viss statistik, men inte all.

Ett företags omsättning talar om hur mycket bolaget säljer under en viss given period – till exempel under ett år eller ett kvartal. Liksom börsvärde är omsättningen ett nyckeltal som  relativt väl speglar ett företags storlek. Samtidigt är det viktigt att belysa att omsättningen enkom visar försäljning, utan att ta hänsyn till sådant som marginaler och vinster. Att ett företag har hög omsättning betyder alltså inte att de per automatik har bra lönsamhet och gör ett bra resultat.

Topp 10-listan över de svenska företag som just nu har högst omsättning per aktie är inte helt olik den över de största svenska bolagen beräknat efter börsvärde, även om vissa bolag skiljer sig åt. På Avanza kan du enkelt se hur mycket ett bolags aktie omsätter genom att ta fram en aktielista över bolag noterade på Stockholm Large Cap, och sedan välja alternativet Kurs. Totalt omsättning för respektive företag redovisas inte, men detta går att hitta i de senaste finansiella rapporterna – vilka i sin tur finns på bolagens egna hemsidor.

Sett till omsättning per aktie är följande bolag topp tio på den svenska marknaden just nu:

Vilken myndighet har bäst lön?

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

Vilka företag betalar bäst i Sverige?

Företagen som ger sina anställda över en miljon i genomsnittlig årslön har klättrat från 62 till 76 senaste året. Dessutom placerar sig 30 nya företag på året topplista – däribland Facebook, Adobe, Bonava och Embark Studios.

Det är fortfarande teknikföretagen, läkemedelsbranschen och investmentbolagen som helt dominerar listan. Därutöver finns nästan alla stora telekombolag med.

- Vi lever i en tid där teknisk utveckling är en framgångsfaktor. Den trenden har aldrig varit tydligare. Teknik- och mjukvaruföretagen är överrepresenterade på topplistan, tillsammans med läkemedels- och investeringsbolag. Detta är också branscher som i många fall stärkts under det senaste pandeminåret. Mycket tack vare den påskyndande digialiseringen, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Hos företaget som betalar sina anställda bäst i Sverige hittar vi en årslön på hela 3,1 miljoner kronor – eller 260 000 kronor i månaden per anställd. Det är Wallenbergs investmentbolag EQT Partners som intar första platsen för fjärde året. Även moderbolaget (EQT AB) når en placering i toppen på plats nummer sex. Båda EQT-företagen har en jämn fördelning av män och kvinnor som anställda.

På andra plats kommer telekombolaget Huawei som tappar en placering mot förra året. De betalar fortfarande väldigt höga löner med i genomsnitt 2 miljoner kronor till sina 267 anställda. Nordea Investment Managment AB kommer på plats tre med en snittlön på 1,8 miljoner till 604 anställda.

What is LTI & why is it important?

For shareholders, LTI are a vehicle that aligns employees with the performance of shares (for market-based equity vehicles) and the long-term vision of the company. When employees become shareholders themselves, they have incentive to increase company value as the performance of the shares directly affects their own compensation.

What are the types of LTI?

LTI can generally be broken down into following three types: Appreciation-based: Value is delivered based on the increase in the company’s underlying value, which in the case of a public company, is reflected in share price.

What are LTI Awards?

LTI awards are often an important component of executive compensation. Stock-based LTIs award shares according to a designated set of criteria. There are many ways for companies to grant equity and create employee ownership, but two of the most common include:

What happens if the recipient of an LTI plan leaves the company?

An automated compensation system will be synced with the core HR platform such that the employment status of the participants is constantly updated. Thus if the recipient of an LTI plan leaves the company, it may cancel the plan but may also trigger a transaction to pay out from the plan.

What is LTI & why is it important?

 • For shareholders, LTI are a vehicle that aligns employees with the performance of shares (for market-based equity vehicles) and the long-term vision of the company. When employees become shareholders themselves, they have incentive to increase company value as the performance of the shares directly affects their own compensation.

What are the types of LTI?

 • LTI can generally be broken down into following three types: Appreciation-based: Value is delivered based on the increase in the company’s underlying value, which in the case of a public company, is reflected in share price.

What are LTI Awards?

 • LTI awards are often an important component of executive compensation. Stock-based LTIs award shares according to a designated set of criteria. There are many ways for companies to grant equity and create employee ownership, but two of the most common include:

What happens if the recipient of an LTI plan leaves the company?

 • An automated compensation system will be synced with the core HR platform such that the employment status of the participants is constantly updated. Thus if the recipient of an LTI plan leaves the company, it may cancel the plan but may also trigger a transaction to pay out from the plan.