:

Vad innebär begreppet inhibition?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär begreppet inhibition?
 2. När får man inhibition?
 3. Hur ansöker man om inhibition?
 4. Kan man överklaga verkställighet?
 5. Vad är inhibition psykologi?
 6. Kan man stoppa utvisning?
 7. Vad kostar det att överklaga till tingsrätten?
 8. Kan man ta tillbaka en överklagan?
 9. Vilka beslut går inte att överklaga?
 10. Vad händer om man inte följer en dom?
 11. Vad är en impuls psykologi?
 12. Vad är exekutiv kontroll?
 13. Vilka länder kan man inte utvisa till?
 14. Får man komma tillbaka till Sverige om man blivit utvisad?
 15. Hur ofta dömer tingsrätten fel?
 16. Vad betyder inhibition?
 17. Vad är en inhibitor eller hämmare?
 18. Vad gäller inhibition i miljöbalken?
 19. Vad betyder inhibition?
 20. Vad är en inhibitor eller hämmare?
 21. Vad gäller inhibition i miljöbalken?

Vad innebär begreppet inhibition?

Laga kraft är en juridisk term och innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Om du önskar överklaga ett beslut är det därför viktigt att se till att skicka in överklagan inom angiven tidsfrist. I Sverige gäller enligt grundlag att alla har rätt till att få sitt ärende prövat. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. 

När får man inhibition?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 48 § i förvaltningslagen (2017:900) återfinns regler om inhibition. Av bestämmelsen följer att överinstansen får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Bestämmelsen har samma innebörd som motsvarande bestämmelse (§ 29) i 1986 års förvaltningslag (gamla förvaltningslagen). Enligt förarbetena har det dock inte funnits skäl att använda uttrycket inhibition i 2017 års lagtext. Detta eftersom en sådan legaldefinition inte anses underlätta enskildas förståelse för regleringen (prop. 2016/17:180 s. 274).

Hur ansöker man om inhibition?

Många förvaltningsbeslut gäller omedelbart utan att tiden för överklagande har gått ut, se t.ex. 68 kap. 1 § SFL. I vissa lagar ges den beslutande myndigheten möjlighet att bestämma att beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas (se t.ex. 26 kap. 26 § miljöbalken). För den som överklagar ett beslut kan det vara av stor betydelse att ett beslut inte blir gällande förrän saken slutgiltigt prövats. Det kan t.o.m. vara så att verkningarna för den enskilda är sådana att det är svårt eller rent av omöjligt för hen att i efterhand – om beslutet sedan upphävs av högre instans – vinna kompensation för den förlust hen tillfogats genom det ursprungliga beslutet. Av den anledningen har den myndighet som ska pröva ett överklagande fått möjlighet att bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla, s.k. inhibition (29 § FL).

Beslut som inte gäller omedelbart varken kan eller behöver inhiberas. Det är därför viktigt för den överprövande myndigheten eller domstolen att kontrollera om beslutet ifråga gäller omedelbart.

Kan man överklaga verkställighet?

Du kan överklaga ett mål eller ärende från Kronofogden. Rätten att överklaga gäller både dig som privatperson och för företag. Beslut som kan överklagas är exempelvis skuldsanering eller utmätning av egendom eller lön. Ditt överklagande ska vara skriftligt och du ska skicka det till Kronofogden.

I beslutet som du har fått från Kronofogden står det hur du ska göra för att överklaga.

Vad är inhibition psykologi?

inhibition (latin inhibiʹtio, av inhiʹbeo ’hålla tillbaka’, ’hejda’, ’inskränka’), inom inlärningspsykologin ett undertryckande av en reflex, en handling eller ett

Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kan man stoppa utvisning?

Verkställighetsstoppet i sig innebär inte att ditt ärende omprövas automatiskt av Migrationsverket. Om du har fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut så gäller det fortfarande, men stoppet innebär att det för tillfället inte kan genomföras på grund av den osäkra situationen i landet.

Vad kostar det att överklaga till tingsrätten?

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om överklagande av kontaktförbud i tingsrätt

Kan man ta tillbaka en överklagan?

Både du som är utsatt för brott och du som är dömd kan överklaga domstolens dom. Åklagaren kan också välja att överklaga.

I domen står hur du gör för att överklaga, och hur lång tid du har på dig. Du får domen skickad hem till dig efter rättegången. Du kan också be att få domen från din försvarare eller ditt målsägarbiträde.

Vilka beslut går inte att överklaga?

Laga kraft är en juridisk term och innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Om du önskar överklaga ett beslut är det därför viktigt att se till att skicka in överklagan inom angiven tidsfrist. I Sverige gäller enligt grundlag att alla har rätt till att få sitt ärende prövat. En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. 

Vad händer om man inte följer en dom?

I dagens artikel ska vi presentera de huvudsakliga typerna av impulskontrollstörningar och beskriva deras viktigaste kännetecken.

Alla människor har eller känner impulser. Vanligen är emellertid dina impulser inte tillräckligt starka för att du ska förlora herraväldet över dem. Och även om dina impulser ibland tar överhanden, så är det i regel inte något som sker så ofta att du eller människorna i din omgivning tar skada av det. I annat fall kan du lida av en av de typer av impulskontrollstörningar som beskrivs i diagnossystemet DSM-5.

Vad är en impuls psykologi?

I dagens artikel ska vi presentera de huvudsakliga typerna av impulskontrollstörningar och beskriva deras viktigaste kännetecken.

Alla människor har eller känner impulser. Vanligen är emellertid dina impulser inte tillräckligt starka för att du ska förlora herraväldet över dem. Och även om dina impulser ibland tar överhanden, så är det i regel inte något som sker så ofta att du eller människorna i din omgivning tar skada av det. I annat fall kan du lida av en av de typer av impulskontrollstörningar som beskrivs i diagnossystemet DSM-5.

Vad är exekutiv kontroll?

Publicerad av on 28/10/2013 i psykologi |

Exekutiva funktioner är ett paraplybegrepp för en kategori hjärnfunktioner vilka kan sägas vara kognitiva basfunktioner för lärandet (ett begrepp som vi i PFL formulerat) som verkligen fantastiskt bra att ha grundläggande koll på för dig som är lärare, så haka på nu.

Vilka länder kan man inte utvisa till?

Ett beslut om att en utländsk medborgare måste lämna landet.

Utvisning ur Sverige kan ske om den utländske medborgaren saknar pass eller uppehållstillstånd (8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716)), av hänsyn till allmän ordning och säkerhet (8 kap. 7 a § samma lag) eller om den utländske medborgaren döms för ett brott som kan leda till fängelse (8 kap. 8 § samma lag).

Får man komma tillbaka till Sverige om man blivit utvisad?

Här kan du hitta vanligt förekommande frågor och svar om asyl. Under varje område finns frågor och kortare svar samt länkar till längre svar på FARR:s hemsida eller till andra organisationer.

Observera: Vissa regler har ändrats sedan 20 juli 2021, t.ex. rörande möjligheten till permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening. FAQ:n kommer att uppdateras!

Hur ofta dömer tingsrätten fel?

En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång.

När det gäller en dom som har meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning. Om det är klart att det inte finns skäl för att bevilja resning kan Högsta domstolen direkt avslå ansökan. I andra fall ska riksåklagaren yttra sig över ansökan.

Riksåklagaren kan i vissa fall besluta att återuppta förundersökningen och ansöka om resning men det krävs att det finns nya bevis eller omständigheter i ärendet som inte har prövats av domstol i den tidigare rättegången.

När det gäller en dom som har meddelats av en tingsrätt är det den hovrätt som tingsrätten hör till som beslutar om resning. I sådana fall är det  en åklagare vid den åklagarkammare som hör till tingsrätten som är motpart i resningsärendet.

Vad betyder inhibition?

Vad betyder inhibition? ( juridisk term) beslut i högre instans att inställa verkställigheten av något som beslutats i lägre instans; ( psykologisk term) hämning; (kem.) försvagning av styrkan i en reaktion || - en; - er. Ur Ordboken.

Vad är en inhibitor eller hämmare?

En inhibitor eller hämmare är ett ämne som hindrar ett enzyms katalyserande aktivitet. I allmänhet går detta till så att inhibitorn binder till enzymet på ett sådant sätt att dess aktivitet helt eller delvis försvinner. Enzymhämning brukar delas upp (farmacevtiskt) i irreversibel (permanent) och reversibel enzymhämning.

Vad gäller inhibition i miljöbalken?

Exempel på inhibition finner man i en mängd lagar och författningar bland annat i 29 § förvaltningslagen, 50 kap 8 § rättegångsbalken och 26 § lagen om domstolsärenden. Enligt 21 kap 5 § miljöbalken kan inhibition meddelas när tillsynsmyndighet förbjudit miljöfarlig verksamhet.

Vad betyder inhibition?

 • Vad betyder inhibition? ( juridisk term) beslut i högre instans att inställa verkställigheten av något som beslutats i lägre instans; ( psykologisk term) hämning; (kem.) försvagning av styrkan i en reaktion || - en; - er. Ur Ordboken.

Vad är en inhibitor eller hämmare?

 • En inhibitor eller hämmare är ett ämne som hindrar ett enzyms katalyserande aktivitet. I allmänhet går detta till så att inhibitorn binder till enzymet på ett sådant sätt att dess aktivitet helt eller delvis försvinner. Enzymhämning brukar delas upp (farmacevtiskt) i irreversibel (permanent) och reversibel enzymhämning.

Vad gäller inhibition i miljöbalken?

 • Exempel på inhibition finner man i en mängd lagar och författningar bland annat i 29 § förvaltningslagen, 50 kap 8 § rättegångsbalken och 26 § lagen om domstolsärenden. Enligt 21 kap 5 § miljöbalken kan inhibition meddelas när tillsynsmyndighet förbjudit miljöfarlig verksamhet.