:

Vad visar ett registerutdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad visar ett registerutdrag?
 2. Hur gör man registerutdrag?
 3. Vem kan begära ut registerutdrag?
 4. Vad är ett registerutdrag GDPR?
 5. När får man registerutdrag?
 6. Får arbetsgivare begära registerutdrag?
 7. När kan man begära registerutdrag?
 8. Hur lång tid tar det att få sitt registerutdrag?
 9. När krävs registerutdrag?
 10. Hur ser registerutdrag ut?
 11. Får man öppna sitt registerutdrag?
 12. Vad kostar ett registerutdrag?
 13. Vilka brott finns med i belastningsregistret?
 14. Hur länge ligger en dom kvar i belastningsregistret?
 15. Hur länge finns man kvar i polisens register?
 16. Har du rätt att ta del av ett registerutdrag?
 17. Vad är ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen?
 18. Har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SBC?
 19. Har du ett utdrag ur belastningsregistret?
 20. Har du rätt att ta del av ett registerutdrag?
 21. Vad är ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen?
 22. Har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SBC?

Vad visar ett registerutdrag?

När du är inloggad på Mina sidor kan du se ditt registerutdrag direkt. Du får en pdf som du kan ladda ner och skriva ut.

Hur gör man registerutdrag?

En obetald skuld eller en räkning som inte betalats i tid kan leda till en så kallad betalningsanmärkning hos UC. Uppgifterna hämtas bland annat från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och tingsrätter.

En anmärkning kan bland annat leda till att du inte kan:

Vem kan begära ut registerutdrag?

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Vad är ett registerutdrag GDPR?

Dataskyddsförordningen stärker dina rättigheter när det gäller hur företag och andra organisationer hanterar dina personuppgifter. Du har bland annat rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter om dig som en organisation hanterar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.

När får man registerutdrag?

I september 2023 blir det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

Får arbetsgivare begära registerutdrag?

Jo, vi ser en utveckling mot att allt fler arbetsgivare kräver att arbetssökanden ska kunna visa upp ett helt blankt utdrag ur belastningsregistret för att få ett jobb. I en del fall kan det vara klart motiverat att viss brottslighet kommer till arbetsgivarens kännedom, men i de flesta fall innebär denna möjlighet för arbetsgivaren att dugliga personer sorteras bort av helt ovidkommande skäl och dessutom drabbas av en kränkning av den personliga integriteten.

TCO:s grundinställning är att en person som gjort sig skyldig till brottslighet och sedan avtjänat sitt straff ska kunna verka och arbeta i samhället under samma förutsättningar som alla andra. Att kunna få och behålla ett arbete bidrar dessutom på ett positivt sätt till en bättre återgång och anpassning till det vanliga livet.

När kan man begära registerutdrag?

Du begär en registerkontroll inför en anställning i:

 • Förskola, grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer.
 • Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Hur lång tid tar det att få sitt registerutdrag?

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som Socialstyrelsen behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Ett registerutdrag ska innehålla en kopia av de personuppgifter om dig som Socialstyrelsen behandlar. Du ska också få information om bland annat ändamålet med behandlingen, vilka personuppgifter som behandlas och till vem personuppgifterna eventuellt lämnas ut.

För att begära ett registerutdrag bör du i första hand använda någon av Socialstyrelsens blanketter för begäran om registerutdrag. I blanketterna anges vilka uppgifter myndigheten behöver för att kunna tillgodose din begäran. Det finns en blankett för vuxna och en blankett för vårdnadshavare som vill begära registerutdrag för sitt minderåriga barn.

 • Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen (registerutdrag) för barn
 • Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen (registerutdrag) för vuxen

Som registrerad har du också andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Om du har begärt ett registerutdrag och då fått veta att Socialstyrelsen behandlar uppgifter om dig eller ditt minderåriga barn, kan du göra gällande även dessa rättigheter kostnadsfritt.

För att göra gällande någon av rättigheterna kan du använda en av Socialstyrelsens blanketter för begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen (rättelse m.m). Det finns en blankett för vuxna och en blankett för vårdnadshavare som vill begära rättigheterna för sitt minderåriga barn.

När krävs registerutdrag?

I september 2023 blir det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

Hur ser registerutdrag ut?

Ett registerutdrag består av en utskrift ur de register hos SCB där dina personuppgifter förekommer. Du kan ansöka om att få ditt registerutdrag i elektronisk form vilket innebär att du får tillgång till en pdf-fil med dina personuppgifter. Du behöver då ha en e-legitimation och en digital brevlåda som är ansluten till e-tjänsten Mina meddelanden.

Det går också ansöka om att få registerutdraget i pappersformat vilket vanligtvis innebär att du får en avisering om paket till din folkbokföringsadress. Paketet måste hämtas ut på ditt postutlämningsställe mot uppvisande av legitimation. Observera att ett registerutdrag i pappersformat kan bli mycket omfattande och väga flera kilo. Om det gäller ett mindre omfattande registerutdrag levereras det i stället som rekommenderad post.

Mer information om digitala brevlådor och Mina meddelanden finns på https://www.digg.se/digital-post/privatperson

Får man öppna sitt registerutdrag?

I belastningsregistret finns uppgifter om de brott som du har dömts för. Fortkörningsböter syns också i registret, trots att det inte har gått till domstol. Ju grövre ett brott är, desto längre tid finns det kvar i registret. Tiderna är som kortast 3 år och som längst 10 år efter avtjänat fängelsestraff. Belastningsregistret är samma sak som det som i folkmun bland annat kallas för brottsregistret, straffregistret och polisregistret.

I normalfallet är handläggningstiden ca 2 veckor från att din begäran har inkommit till Polismyndigheterna. Vid hög belastning hos Polisen kan det ta något längre tid. Du får hem material från oss för att begära ditt utdrag inom 2 vardagar från att du har slutfört beställningen på vår hemsida.

Vad kostar ett registerutdrag?

Väntetiden för att få en handläggare är just nu cirka 7 månader.

Vanligtvis tar det sedan 5 månader att handlägga en beställning från det att vi utsett en handläggare till dess att vi kan leverera uppgifterna till dig. Det kan dock ta längre tid beroende av hur din beställning är utformad och om data från andra registerhållare ingår. I effektiv arbetstid tar de flesta beställningar mellan 10-40 timmar. Vi tar ärenden i den turordning de kommer in till oss, oavsett hur liten eller stor beställningen är.

Vilka brott finns med i belastningsregistret?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om belastningsregister finns främst i lag (1998:620) om belastningsregister. Enligt lagen ska polismyndigheten föra ett belastningsregister (1§) om uppgifter om den som genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för brott (3§).

Hur länge ligger en dom kvar i belastningsregistret?

Längden som du syns i ett av polisens register varierar enormt mycket. Men om vi fokuserar på det polisregister som idag ofta nämns som belastningsregistret. Belastningsregistret är det register som visar om en person fått några påföljder vid ett brott. Dvs har du begått ett brott och blivit dömd eller fått en påföljd (i folkmun “straff”). Hur länge som din påföljd eller dom följer med dig genom livet varierar. Det är vanligtvis mellan 5-10 år, men det finns några undantag som vi skall redogöra för längre ned.

Hur länge finns man kvar i polisens register?

Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Om det finns fler avsnitt i registret är det uppgiften med längst gallringstid som styr borttagning av andra uppgifter.

Straffvarning (åklagarens beslut att inte åtala för brott), om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Har du rätt att ta del av ett registerutdrag?

Du som arbetsgivare har i vissa fall rätt att ta del av ett utdrag från belastningsregistret när du anställer. Det finns generella regler som gäller alla utdrag och utöver det specifika regler för varje typ av utdrag. Det här gäller alla registerutdrag Enbart personer som du har valt att anställa eller anlita ska visa registerutdrag.

Vad är ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen?

Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SCB. I registerutdraget får du reda på vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Här finns instruktioner om hur du gör.

Har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SBC?

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SCB. ... Observera att du även måste vara ansluten till e-tjänsten ”Mina meddelanden” för att kunna få utdraget levererat elektroniskt. Tänk på att filen kan bli upp till 40 Mb.

Har du ett utdrag ur belastningsregistret?

Begär utdrag ur belastningsregistret för att kontrollera egna uppgifter kostnadsfritt hos polisen. ... Utdraget ska inte användas som intyg för att visa att du är ostraffad. Medborgare i ett annat EU-land. Är du medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen hämtar polisen uppgifter därifrån.

Har du rätt att ta del av ett registerutdrag?

 • Du som arbetsgivare har i vissa fall rätt att ta del av ett utdrag från belastningsregistret när du anställer. Det finns generella regler som gäller alla utdrag och utöver det specifika regler för varje typ av utdrag. Det här gäller alla registerutdrag Enbart personer som du har valt att anställa eller anlita ska visa registerutdrag.

Vad är ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen?

 • Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SCB. I registerutdraget får du reda på vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Här finns instruktioner om hur du gör.

Har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SBC?

 • Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ut ett registerutdrag från SCB. ... Observera att du även måste vara ansluten till e-tjänsten ”Mina meddelanden” för att kunna få utdraget levererat elektroniskt. Tänk på att filen kan bli upp till 40 Mb.