:

Vad står det i ett Familjebevis?

Innehållsförteckning:

 1. Vad står det i ett Familjebevis?
 2. Vad behövs Familjebevis för?
 3. Hur skriver man ut Familjebevis?
 4. Vad är Familjeintyg?
 5. Är personbevis och Familjebevis samma?
 6. Vad är Familjebevis från Skatteverket?
 7. Varför vill hyresvärd ha Familjebevis?
 8. Kan man beställa Familjebevis?
 9. Kan någon annan hämta ut Familjebevis?
 10. Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?
 11. Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?
 12. Vem ska betala resorna vid umgänge?
 13. När går tingsrätten emot familjerätten?
 14. När är man olämplig som vårdnadshavare?
 15. När har jag rätt att neka umgänge?

Vad står det i ett Familjebevis?

Hej,

Vi är på gång att genomföra ett byte mot en lägenhet som Einar Mattsson är hyresvärdar för. När jag kollade listan på vika dokument vi ska ha, så stor det att vi ska skicka in "familjebevis".

Vad behövs Familjebevis för?

Om du har anmält intresse för en bostad, har längst kötid och uppfyller bostadsbolagets villkor så blir du erbjuden bostaden. Tackar du ja till erbjudandet behöver du visa intyg som styrker att du uppfyller hyresvärdens villkor.

När du söker bostad är det bra att i god tid förbereda dina intyg. Under den pågående coronapandemin kan det ta längre tid än vanligt att få tag på arbetsgivare och andra intygsgivare.

Hur skriver man ut Familjebevis?

Personbevis är ett utdrag från folkbokföringsregistret som till exempel visar ditt namn, adress och civilstånd. Personbevisets utformning beror på vad du ska använda det till. Många personbevis kan du skriva ut direkt på vår webbplats med hjälp av e-legitimation, medan andra skickar vi hem till dig med post. Att få ett personbevis är helt kostnadsfritt.

Alle Reaktionen:

Vad är Familjeintyg?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

Är personbevis och Familjebevis samma?

Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

Vad är Familjebevis från Skatteverket?

Hej,

Vi är på gång att genomföra ett byte mot en lägenhet som Einar Mattsson är hyresvärdar för. När jag kollade listan på vika dokument vi ska ha, så stor det att vi ska skicka in "familjebevis".

Varför vill hyresvärd ha Familjebevis?

Om du har anmält intresse för en bostad, har längst kötid och uppfyller bostadsbolagets villkor så blir du erbjuden bostaden. Tackar du ja till erbjudandet behöver du visa intyg som styrker att du uppfyller hyresvärdens villkor.

När du söker bostad är det bra att i god tid förbereda dina intyg. Under den pågående coronapandemin kan det ta längre tid än vanligt att få tag på arbetsgivare och andra intygsgivare.

Kan man beställa Familjebevis?

You may need to provide the population registration certificate Family certificate if, for example, an authority or an insurance company request it, to show who belongs to your family. Family refers to your spouse and any children.

Cohabiting partners are not shown on this population registration certificate. If you need to show that you are living together, each of you has to order your own certificate for Address to show you have the same registered population address.

Kan någon annan hämta ut Familjebevis?

Personbevis är ett utdrag från folkbokföringsregistret som till exempel visar ditt namn, adress och civilstånd. Personbevisets utformning beror på vad du ska använda det till. Många personbevis kan du skriva ut direkt på vår webbplats med hjälp av e-legitimation, medan andra skickar vi hem till dig med post. Att få ett personbevis är helt kostnadsfritt.

Alle Reaktionen:

Hur kan jag bevisa att mitt barn är mitt?

Personbevis kan beställas från Skatteverket, antingen per telefon eller genom att besöka deras hemsida.

Det går att beställa personbevis på engelska med stämpel och underskrift på webben. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress, ska det skickas till en annan adress behöver man fortfarande ringa Skatteupplysningen.

Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?

Som framgått av inledningen är huvudregeln att föräldrarna ska ha delad vårdnad. Det är endast i undantagsfall som en förälder beviljas ensam vårdnad. Avgörande vid frågan om vårdnad är vad som är bäst för barnet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man enligt föräldrabalken särskilt fästa avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och – barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vid bedömningen av som är bäst för barnet ska man även ta hänsyn till barnets egen vilja. Vilken hänsyn som ska tas beror på barnets ålder och mognad. Lagtexten anger inte någon särskild ålder när barnets vilja ska börja att beaktas men generellt fäster man större vikt vid barnets vilja desto äldre som barnet är.

Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad. Väljer föräldrarna att skriva ett avtal om ensam vårdnad måste detta godkännas av socialnämnden för att vara gällande. Väljer föräldrarna att begära ensam vårdnad vid domstol är det domstolen som beslutar om vårdnaden.

När socialnämnden granskar föräldrarnas avtal om enskild vårdnad är det barnets bästa som är avgörande. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

Vem ska betala resorna vid umgänge?

Av 6 kap. 15 b § 1 stycket föräldrabalken framgår att om barnet bor med endast en förälder ska den föräldern ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Det innebär att det primära ansvaret för resor i samband med umgänge i första hand läggs på den förälder som inte bor tillsammans med barnet. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte skyldig att göra det.

När går tingsrätten emot familjerätten?

Hur dömer tingsrätten i vårdnadstvister? Våra erfarna, kunniga advokater hjälper klienter att få bästa möjliga domslut i ärenden som rör vårdnad om barn.  

Kontakta oss på [email protected]  eller via telefon för en inledande rådgivning.

När är man olämplig som vårdnadshavare?

Huvudregeln i svensk rätt är att vårdnaden utövas gemensamt av båda föräldrarna. Det kan dock finnas flera olika skäl till att vårdnaden bäst utövas av en förälder ensam. Det kan handla om bristande engagemang hos en förälder vilket gör att kontakten med barnet blir sporadisk. En vårdnadshavare ska kunna fatta beslut kring barnet som är förenliga med barnets bästa vilket innebär att föräldern behöver ha en god kontakt med sitt barn för att kunna bedöma vad som är bäst för barnet. Om en förälder är konstant frånvarande så är det sällan till gagn för barnet att vårdnaden utövas gemensamt. Tvärtom kan en gemensam vårdnad försvåra för barnet i kontakten med myndigheter och organisationer om vårdnadshavaren inte finns tillgänglig.

Det finns situationer där en förälder är olämplig att utöva vårdnaden. Det kan handla om en förälder som har egna svårigheter som följd av missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa vilket innebär att barnet kan komma att drabbas negativt. Vårdnadshavare har det juridiska ansvaret för barnet och ska således agera i enlighet med barnets intresse. Det kan också finns risker förenade med ett gemensamt vårdnadsansvar där barnet eller den andre föräldern kan komma att utsättas för våld, hot om våld eller sexuella övergrepp. I sådana fall finns det skäl för tingsrätten att upplösa den gemensamma vårdnaden eller låta den ensamma vårdnaden bestå. Detsamma gäller om det finns risk för att barnet kan komma att föras bort och kvarhållas i ett annat land vilket till viss del kan förhindras om föräldern inte kan agera i egenskap av vårdnadshavare då bör den gemensamma vårdnaden upplösas.

När har jag rätt att neka umgänge?

Hej och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att kunna besvara den så får vi kika in i Föräldrabalken (FB).