:

Kan man anställa någon utan personnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man anställa någon utan personnummer?
 2. Får EU-medborgare arbeta i Sverige?
 3. Vad krävs för att anställa någon från utlandet?
 4. Får man jobba i annat EU-land?
 5. Måste EU-medborgare ha arbetstillstånd?
 6. Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?
 7. Vad krävs för att anställa någon?
 8. Får man anställa någon utan uppehållstillstånd?
 9. Vad krävs för att få arbeta i Sverige?
 10. Vad krävs för att jobba inom EU?
 11. Vilka rättigheter har EU-medborgare i Sverige?
 12. Hur länge får man stanna i Sverige som EU-medborgare?
 13. Vilka fördelar har medborgare i EU?
 14. Kan man få fast anställning utan uppehållstillstånd?
 15. Måste man ha arbetstillstånd inom EU?

Kan man anställa någon utan personnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Får EU-medborgare arbeta i Sverige?

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. Du behöver bara folkbokföra dig hos Skatteverket.

Vad krävs för att anställa någon från utlandet?

När du ska anställa någon som är medborgare i ett land utanför EU behöver den personen i de flesta fall ett arbetstillstånd. Du måste också ha annonserat ut tjänsten innan du kan avtala om en anställning med arbetstagaren.

Vid ansökan om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under arbetstagarens tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver arbetstagaren därför skicka in dokument som visar att bland annat villkoren för lön och försäkringar har varit uppfyllda varje månad under alla perioder som han eller hon har haft tillstånd för arbete i Sverige.

Vid ansökan om förlängning får arbetstagaren arbeta under handläggningstiden om hen har haft arbetstillstånd i minst sex månader och ansökan lämnas in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har gått ut.

Vid nyrekrytering måste du annonsera ut tjänsten så att alla bosatta i Sverige, EU/EES och Schweiz kan söka jobbet. Det kan du göra genom att annonsera under minst tio dagar på Arbetsförmedlingens platsbank. Annonser i Arbetsförmedlingens platsbank syns också i den europeiska platsbanken, EURES.

Om du väljer att annonsera på något annat sätt måste du visa att annonseringen motsvarar EURES och har varit tillgänglig för alla i samtliga EU/EES-länder och Schweiz. Annonsering enbart på exempelvis LinkedIn eller i andra kanaler som riktar sig till en begränsad krets mottagare uppfyller därför i de flesta fall inte kravet.

Kravet på annonsering gäller bara vid nyrekrytering. För personer som är anställda hos en arbetsgivare utomlands som fått uppdrag att utföra arbete i Sverige krävs ingen annonsering. Det gör det inte heller om en anställd förflyttas inom en koncern så länge tjänsten finns kvar i utlandet. Flyttas däremot tjänsten till Sverige räknas det som en ny anställning och då ska tjänsten utannonseras och personen som ska arbeta hos dig måste ansöka om nytt arbetstillstånd.

Får man jobba i annat EU-land?

Fri rörlighet är en av grundprinciperna i EU-lagstiftningen som syftar till att öka integrationen av medlemsländerna inom EU. Fri rörlighet för arbetstagare är en av de så kallade fyra rättigheterna inom EU, och det är en grundläggande rättighet för alla arbetstagare som är medborgare i ett EU‑land. Detta innebär att du som EU-medborgare kan flytta till ett annat EU-land, samt arbeta och bo där på samma villkor som övriga invånare i landet. Rättigheterna ser inte riktigt likadana ut för till exempel studerande och andra som inte arbetar, men för dig som arbetstagare gäller fri rörlighet i alla de 28 EU-länderna och i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island, samt Schweiz.

Fri rörlighet för arbetstagare inom EU är en av de fyra rättigheterna som syftar till att öka samordningen av EU-länderna, och vars mål är att ge EU-medborgare samma rättigheter och skyldigheter som andra invånare i det EU-land de befinner sig i. Den grundläggande principen om fri rörlighet för arbetstagare inom EU finns i artikel 45 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). I artikeln fastställs att alla EU-medborgare, oberoende av nationalitet, har samma rättigheter som andra medborgare i de EU‑länder de bor och arbetar i. Enligt artikeln ska all diskriminering som baserar sig på nationalitet, och som kopplas till lön och andra arbetsvillkor, avskaffas. Om du arbetar i ett annat EU-land kan du inte bli utvisad. Det enda som enligt fördraget ger ett medlemsland rätt att utvisa en person är om det går att bevisa att personens beteende eller hälsotillstånd utgör ett allvarligt hot mot landets grundläggande intressen.

Måste EU-medborgare ha arbetstillstånd?

De flesta EU-medborgare behöver inget arbetstillstånd för att arbeta i Schweiz. Läs mer om att arbeta i Schweiz som EU-medborgare på samma villkor som EU-medborgare. Dessa rättigheter beror på din nationalitet eller din status som anhörig till en EU-medborgare.

Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Vad krävs för att anställa någon?

Vad du behöver för att bli privat arbetsgivare är A-skattsedel, alltså att du har ett svenskt personnummer. Du kan antingen fylla i blanketten för förenklad arbetsgivardeklaration som finns på Skatteverkets hemsida, ringa dem för att få mer information, eller så kan du använda en portal såsom Anstallprivat.se som gör detta automatiskt åt dig och skickar informationen som behövs till de olika myndigheterna.

Får man anställa någon utan uppehållstillstånd?

Om du som svensk arbetsgivare anställer en utländsk person för arbete här i Sverige avgörs beskattningsfrågan av hur länge den anställda ska vistas i Sverige. Inkomsten

En anställd som vistas i Sverige under högst sex månader kan välja mellan två sätt att bli beskattad. Antingen med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller på samma sätt som en person bosatt i Sverige, alltså enligt inkomstskattelagen.

SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration

 men får inte heller göra några avdrag från inkomsten.

Vad krävs för att få arbeta i Sverige?

×

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Vad krävs för att jobba inom EU?

Eftersom EU:s arbetsområden är väldigt många går det inte att med säkerhet säga att en viss utbildning skulle bana bättre väg för en EU-karriär än någon annan. Vill du vara taktisk kan du titta närmare på kvalifikationskraven för olika tjänster, praktikplatser, program och hur antagningsproven går till och sedan matcha din utbildning efter det.

Internationell erfarenhet kan vara en fördel liksom språkkunskaper på avancerad nivå i engelska och i flera andra språk.

Utbildningsvägar till en EU-karriär är alltså många och det finns stora möjligheter för dig att välja en utbildning som passar dina intressen och förutsättningar. Exempelvis kan man läsa Kandidatprogram i Freds- och Utvecklingsstudier på Uppsala Universitet.

Vilka rättigheter har EU-medborgare i Sverige?

Som medborgare i ett EU-land, eller i EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island har du rätt att vistas i ett annat EU-land längre än tre månader om du arbetar eller studerar, söker arbete eller har tillräckligt mycket pengar för att försörja dig. Du behöver också ha en heltäckande sjukförsäkring. Om du bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du permanent uppehållsrätt där.

Om du som EU-medborgare har familjemedlemmar från länder utanför EU eller EES kan familjemedlemmarna också omfattas av reglerna om uppehållsrätt. Familjemedlemmarna måste ansöka om ett uppehållskort.Information om uppehållsrätt på webbplatsen Ditt Europa

Som EU-medborgare har du rätt att ta anställning i ett annat EU-land enligt samma förutsättningar som landets medborgare, till exempel när det gäller lön eller övriga anställnings- och arbetsvillkor och sociala och skattemässiga förmåner. Men det finns undantag. Särskilda språkkrav får ställas för vissa tjänster, och vissa tjänster inom den offentliga sektorn får reserveras till landets egna medborgare. Information om att jobba utomlands på webbplatsen Ditt Europa

Om du vill arbeta i ett annat EU-land kan du leta efter jobb på webbplatsen Eures som visar lediga jobb i alla EU-länder. Eures – det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar

Hur länge får man stanna i Sverige som EU-medborgare?

Du som vill besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök istället för visum.

En ansökan om uppehållstillstånd för besök lämnas in på ambassaden men handläggs och beslutas av Migrationsverket.

Om det finns särskilda omständigheter kan det vara aktuellt att ansöka om ett D-visum. Sådana särskilda omständigheter kan exempelvis vara att du måste resa till Sverige ofta för affärsmöten och måste tillbringa mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod där. Ett annat exempel kan vara föräldrar som har barn i Sverige och som reser fram och tillbaka och tillbringar mer än 90 dagar under en 180-dagsperiod i Sverige. Observera att du måste visa varför du måste ha just ett D-visum och inte ett uppehållstillstånd för besök vilket är huvudregeln. Ett D-visum beslutas enligt nationell lag och beslut att avslå en ansökan om D-visum går inte att överklaga. Beslut fattas av ambassaden.

Vilka fördelar har medborgare i EU?

Den första friheten handlar om att medborgare och företag fritt ska kunna handla en vara, oavsett var den kommer ifrån. För att möjliggöra det har EU tagit bort tullar och andra gränshinder. För många varor har det också tagits fram gemensamma regler så att kraven är desamma i alla medlemsländer. Alla krav som en vara måste uppfylla är dock inte gemensamma inom EU.

Om ett EU-land skulle vilja stoppa en vara från ett annat EU-land krävs att grundläggande samhällsintressen behöver skyddas, exempelvis miljö, hälsa och säkerhet. Åtgärderna måste även vara absolut nödvändiga, proportionerliga och så lite handelshindrande som möjligt.

Precis som för varor är grundprincipen att tjänster ska få röra sig fritt inom EU. Ett medlemsland får därför normalt sett inte hindra ett företag från att sälja en tjänst om företaget har tillstånd att sälja tjänsten i hemlandet. Jämfört med vad som gäller för varuhandeln finns det få EU-gemensamma regler för enskilda tjänstesektorer.

Kan man få fast anställning utan uppehållstillstånd?

Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden. En tillsvidareanställning kännetecknas av att man i förväg inte vet hur länge anställningen ska pågå. Anställningen upphör normalt genom uppsägning efter en viss uppsägningstid.

Om du bara behöver hjälp några timmar i veckan kan du anställa en person på deltid. Det innebär att den anställda arbetar till exempel 25 procent av en anställning som är på heltid. En person kan anställas på deltid under både en tillsvidareanställning och under en tidsbegränsad anställning. 

Huvudregeln enligt lagen är att ett anställningsavtal avser heltid. Det innebär att anställningsavtalet gäller för heltid, om ni inte har avtalat om deltid. 

Om anställningen ska avse deltid bör det framgå av ett skriftligt avtal, eftersom arbetsgivaren har bevisbördan för att anställningen avser deltid. 

Timanställning är inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.

Följande tidsbegränsade anställningsformer är tillåtna enligt lagen om anställningsskydd: särskild visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och provanställning.

Måste man ha arbetstillstånd inom EU?

Om du är EU-medborgare och arbetar i EU har du enligt EU:s lagar vissa rättigheter. Här är några exempel:

Dina rättigheter och reglerna för skatter och förmåner bestäms av lagarna i det EU-land där du arbetar. Det gäller förmåner som sjukpenning, föräldrapenning, pension, arbetslöshetsersättning och barnbidrag.