:

Hur redovisar ideella föreningar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur redovisar ideella föreningar?
 2. Hur bokför man i ideell förening?
 3. Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?
 4. Måste man ha en revisor i en ideell förening?
 5. Vem kontrollerar ideella föreningar?
 6. Måste man deklarera ideell förening?
 7. Måste en ideell förening deklarera?
 8. Vem skriver under årsredovisningen ideell förening?
 9. Hur deklarerar man ideell förening?
 10. Måste man ha en ordförande i en ideell förening?
 11. Vilket ansvar har styrelsen i en ideell förening?
 12. Vad händer om en ideell förening inte deklarerar?
 13. Får en ideell förening gå med vinst?
 14. När är en ideell förening bokföringsskyldig?
 15. Måste alla i styrelsen skriva under årsredovisningen samma dag?

Hur redovisar ideella föreningar?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund benämns på denna sida alla som ”föreningar”. En förening som är bokföringsskyldig enligt 2 kap. 2 § BFL ska antingen avsluta sin löpande bokföring för räkenskapsåret med ett årsbokslut eller med en årsredovisning. Årsbokslutet kan även upprättas i förenklad form. På vilket sätt en förening ska avsluta sin löpande bokföring beror på föreningens storlek (6 kap. 1 § och 6 kap. 3 § BFL). Vilken normgivning föreningen kan använda beror på om en årsredovisning eller ett årsbokslut ska upprättas vid räkenskapsårets utgång.

En förening som är ett mindre företag ska avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med ett årsbokslut (6 kap. 3 § BFL). Om nettoomsättningen normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor kan den löpande bokföringen för räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut i förenklad form (6 kap. 3 BFL). Om föreningen är moderföretag i en koncern kan föreningen även använda de internationella redovisningsreglerna.

Hur bokför man i ideell förening?

Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska stor arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett stort intresse och engagemang i föreningen. Kassören bör även ha erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet.

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. Beroende på föreningens storlek och dess ekonomiska omsättning, kan man välja att anställa en eller flera personer som sköter det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor. Kassören får i dessa fall en mer ledande funktion och även granskande av att de anställda behandlar föreningens ekonomi på det sätt som styrelsen beslutat om. I de flesta mindre föreningar har dock kassören ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut.

Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?

Nedanstående gäller även för registrerade trossamfund.

En ideell förening kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen. När ideella föreningar är bokföringsskyldiga, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas beskrivs i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Måste man ha en revisor i en ideell förening?

Anmäl kassaregister om det här stämmer in på er förening:

 • Föreningen tjänar mer än 210 000 kronor om året på försäljning av varor och tjänster.
 • Föreningen tar emot betalning via kontanter, kort eller andra digitala betalningstjänster.

Vem kontrollerar ideella föreningar?

I en ideell förening ska medlemmarna normalt kunna delta i och påverka besluten. Det ordinarie föreningsmötet är föreningens beslutande organ efter modell som hämtats från lagen om ekonomiska föreningar.

Av föreningens stadgar bör det därför framgå

 • när man ska hålla årsmöte
 • under vilka omständigheter man ska hålla extra föreningsmöte
 • hur man ska kalla till möten
 • vilka frågor man ska behandla på de olika mötena
 • hur medlemmarna utövar sin rösträtt
 • hur man ska fatta besluten.

Måste man deklarera ideell förening?

A reminder that showing ads is the primary way we fund our services. Learn more about our use of data for advertising.

We use cookies and data to

Måste en ideell förening deklarera?

Här kommer kortfattad information som föreningskassörer och/eller andra föreningsaktiva kan ha nytta av.

En förening som bedriver näringsverksamhet ska deklarera. Föreningens kassör har ansvar för eventuell deklaration och inlämnandet av inkomstuppgifter, samt att skatter och avgifter betalas. För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Redovisning av ersättning, skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska ske till Skatteverket. Mer information på Skatteverkets hemsida.

Vem skriver under årsredovisningen ideell förening?

När årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 ska upprättas kan det i många fall uppstå frågor om vilka upplysningar ideella föreningar och stiftelser behöver överväga att lämna i förvaltningsberättelsen och i noterna.

Särskilt inom den ideella sektorn behöver resultat- och balansräkningarna kompletteras av ytterligare information om hur det har gått för verksamheten under året – något som i ett aktiebolag i många fall framgår genom att titta på hur stor vinst eller förlust företaget har gjort. I en ideell förening eller stiftelse visas detta i stället på andra sätt – till exempel genom att beskriva hur föreningens eller stiftelsens syfte har främjats under året.

Hur deklarerar man ideell förening?

Senast om en vecka ska ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund deklarera. Här får du hjälp med att ta reda på vilka bilagor som just din förening ska lämna in med Inkomstdeklaration tre. Tänk på att deklarera även om föreningen är vilande.

Alla reaktioner:

Måste man ha en ordförande i en ideell förening?

 • Köp in tjänster för ekonomisk och teknisk förvaltning.
 • Ha ett generöst styrelsearvode som kan locka fler att vilja delta i styrelsearbetet.
 • Ta fram lathundar för styrelsearbetet så att det blir enklare att sätta sig in i arbetet som ny i styrelsen.
 • I en del, särskilt små, bostadsrättsföreningar är det ibland svårt att få ihop en styrelse. Ännu svårare kan det vara att få någon att ta på sig rollen som ordförande. Men en ledning måste föreningen ha enligt lag. Så utan ordförande eller tillräckligt antal ledamöter kan inte föreningen existera.

  Under våren 2023 arrangerar Skatteverket ett antal webbseminarier för bostadsrättsföreningar. Träffarna riktar sig till dig som är företrädare, styrelseledamot eller ekonomisk förvaltare i en förening.

  Ledamöter som pratar i munnen på varandra eller diskuterar helt andra saker än de som står på dagens agenda. Känns det igen? Att leda styrelsemötet som ordförande är inte alltid helt lätt. Bostadsrätternas Kerstin Frykberg Andersson ger råd.

  Vilket ansvar har styrelsen i en ideell förening?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Ideella föreningar regleras inte i någon särskild lag till skillnad från andra associationer som t.ex. aktiebolag och handelsbolag. Viss vägledning hämtar man emellertid från lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (nedan förkortat EFL), medan andra riktlinjer utvecklats i praxis.

  Vad händer om en ideell förening inte deklarerar?

  I föreningar finns möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat

  . Täcker inte nästa års vinst den sparade förlusten, får förlusten sparas tills den är helt avdragen.

  Får en ideell förening gå med vinst?

  Av ordet ideell kan man tro att verksamheten måste bedrivas ideellt i ordets betydelse av idealistisk, dvs med ett högtstående syfte. Så är det dock inte. En ideell förening kan bedriva helt kommersiell näringsverksamhet, ha avlönad personal eller ha till syfte att syssla med något väldigt lågtstående.En viss sorts ideella föreningar, allmännyttiga ideella föreningar, har alltid ett högtstående syfte och är därför skattemässigt gynnade. En allmännyttig ideell förening ska alltid ha demokratiska principer.

  Merparten av de ideella föreningarna är allmännyttiga. Dessa är i princip befriade från inkomstskatt och moms. 

  När är en ideell förening bokföringsskyldig?

  Vi är 5st privata hästägare som nu kommer att hyra ett stall gemensamt, vi tänker starta en ideell förening för att kunna ansöka om org.nr för att skaffa ett bankkonto. Vi kommer räkna ut vad var och en ska betala varje månad för stallhyra, container tömning av gödseln samt lägga in en mindre summa för div. inköp av städmedel och liknade. Vi kommer inte ha någon försäljning annat än lite dricka och fika endast för oss själva,

  vi lägger en liten summa varje månad och köper in lite fika för pengarna. Måste vi ha bokföring när vi inte kommer att ha några intäkter? Pengarna som vi sätter in är till alla kostnader vi kommer ha för att driva runt stallet.

  Måste alla i styrelsen skriva under årsredovisningen samma dag?

  Ändringen innebär att begreppet avge årsredovisning/årsbokslut ersätts med upprätta årsredovisning/årsbokslut. Ändringen gäller från och med 12 november 2021 och innebär det att de datum som anges för underskrift av årsredovisning/årsbokslut är det datum var och en av de som undertecknar faktiskt skriver på. Undertecknas årsredovisningen/årsbokslutet på olika dagar ska det i anslutning till underskriften anges vilket datum som signeringen görs. Om datumen skiljer sig åt mellan de som skriver på ska det i anslutning till underskriften anges vilket datum som undertecknandet faktiskt skett. Den dag som sista personen skrivit under blir dagen då årsredovisningen/årsbokslutet upprättats. Tänk också på att samtliga måste underteckna på samma sätt dvs antingen gör alla det elektroniskt eller fysiskt.