:

Får ukrainare samordningsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Får ukrainare samordningsnummer?
 2. Hur anställer man någon från Ukraina?
 3. Måste man ha samordningsnummer för att arbeta i Sverige?
 4. Kan asylsökande få samordningsnummer?
 5. Kan ukrainare få personnummer?
 6. Vad krävs för att få ett samordningsnummer?
 7. Får ukrainare personnummer?
 8. Kan folk från Ukraina jobba i Sverige?
 9. Vad kan man göra med ett samordningsnummer?
 10. Vem har rätt till samordningsnummer?
 11. Kan ukrainare få a kassa?
 12. Kan man ha bankid om man har samordningsnummer?
 13. Hur snabbt får man ett samordningsnummer?
 14. Hur länge får ukrainare stanna i Sverige?

Får ukrainare samordningsnummer?

På grund av kriget som Ryssland startade i Ukraina, tvingades många ukrainska familjer lämna alla sina tidigare liv och leta efter en säker plats att bo. För många ukrainare har Sverige blivit en sådan plats.

I mer än ett år har ukrainare bott i landet under Massflyktsdirektivet och har ett samordningsnummer som gör att de kan arbeta, gå i skolor, dagis, gymnastiksalar och betala skatt.

Hur anställer man någon från Ukraina?

Det finns förutsättningar för svenska arbetsgivare att anställa människor som flyr från Ukraina relativt snabbt och enkelt, men det är en del saker som ni som arbetsgivare behöver tänka på.

I samband med rådande krissituation i Ukraina är det många människor på flykt som söker skydd i Sverige. Ett särskild massflyktsdirektiv har aktiverats inom EU för att underlätta mottagande av ukrainska medborgare och även ge dem möjlighet att börja jobba i alla EU länder.

Måste man ha samordningsnummer för att arbeta i Sverige?

För att arbetsgivare ska kunna betala ut lön krävs att det finns ett personnummer alternativt samordningsnummer. Handläggningstiden hos Skatteverket kan vara lång. För att säkerställa att nyanställda får sin lön i rätt tid är det viktigt att ansöka om samordningsnummer i god tid, gärna två månader innan ankomst till Sverige.

Anställda 0-6 månader hanteras enligt befintliga rutiner med SINK-ansökan. Läs mer i Lön och ersättning > Skatteregler för personer som bor utomlands ”SINK-skatt”.

Kan asylsökande få samordningsnummer?

För att kunna starta ett företag som asylsökande behöver du ha ett samordningsnummer. Du kan inte själv beställa ett samordningsnummer men genom att till exempel ansöka om att bli godkänd för F-skatt

Kan ukrainare få personnummer?

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar som rör dig som har flytt från kriget i Ukraina.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet är nu stängd.

Vad krävs för att få ett samordningsnummer?

Samordningsnummer infördes i Sverige den 1 januari 2000.[2] Dessförinnan kunde även icke folkbokförda personer tilldelas personnummer. Syftet med införandet av samordningsnummer var att sörja för myndigheters behov av en enhetlig identitetsbeteckning för icke folkbokförda personer för att undvika personförväxling och lättare utbyta information om personen med andra myndigheter och organisationer.[3] Bakgrunden var ökat antal kontakter med bosatta utomlands, vilket delvis förklaras genom Sveriges inträde i EU, som ledde till ökad rörlighet inom Europa. Man såg också en risk för att personnumren skulle ta slut för vissa datum.

Fram till 2010 hade samordningsnummer skapats för 400 000 personer, varav omkring 150 000 bedömdes bo och arbeta i Sverige.[4] Sju år senare, 2017, hade antalet skapade samordningsnummer ökat till 750 000,[5] men alla lever inte eller befinner sig inte i Sverige, och många har senare ersatts av ett personnummer.

Enligt uppgifter från 2020 var ungefär hälften av de dittills utdelade samordningsnumren ostyrkta.[3]

Får ukrainare personnummer?

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar som rör dig som har flytt från kriget i Ukraina.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd med skydd enligt massflyktsdirektivet är nu stängd.

Kan folk från Ukraina jobba i Sverige?

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina.

Det innebär att den som kommer från Ukraina kan få ett omedelbart skydd i Sverige och beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till och med 4 mars 2023. Tillståndet ger därutöver möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Direktivet gäller för den som är ukrainsk medborgare, är varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska den ukrainska medborgaren ha lämnat landet efter den 24 februari 2022. Även ukrainska medborgare som rest in i Sverige under perioden från och med den 30 oktober 2021 till och med den 23 februari 2022, och som efter inresan har fortsatt att vistas här i landet, ska omfattas av massflyktsdirektivet.

För att ukrainska medborgare på flykt ska ha rätt att arbeta i Sverige behöver de registrera sig hos Migrationsverket. Från den 21 mars kan registreringen göras digitalt. De behöver visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar på ett av Migrationsverkets servicecenter.

Migrationsverket beslutade den 24 februari att ställa in alla avvisningar från Sverige till Ukraina. Det betyder att alla personer från Ukraina som befinner sig i Sverige (exempelvis asylsökande, arbetskraftsinvandrare och anhöriga), men som saknar uppehållstillstånd, kan stanna tills vidare. Stoppet för avvisningar kommer att gälla tills säkerhetsläget i Ukraina förbättras avsevärt.

Vad kan man göra med ett samordningsnummer?

För att en ansökan ska kunna påbörjas krävs att du antingen har personnummer  eller samordningsnummer. Om du aldrig har varit bosatt i Sverige och därför inte har ett personnummer behöver du först ansöka om ett samordningsnummer. Passexpeditionen ombesörjer begäran av samordningsnummer för passändamål.

Vem har rätt till samordningsnummer?

Regeringen har konstaterat att det finns problem med förekomsten av felaktiga uppgifter i folkbokföringen som ofta utnyttjas i bedrägliga syften. Man har därför tillsatt en utredning som bland annat ska lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer för att öka numrens användbarhet. Transportstyrelsen kommer att bistå under utredningens gång. Utredningen ska redovisas senast den 1 april 2021.

Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen, dir 2019:54

Kan ukrainare få a kassa?

De ukrainska flyktingarna kan ha fått jobb på annat håll. Och hur de siffrorna ser ut vet ingen. TT nämner flera lokala samt fristående initiativ som fått många i jobb. Och i Dagens Nyheters granskning av den dolda, rysktalande arbetsvärlden framträder en bild av utnyttjande och svartarbete som även nyanlända personer från Ukraina kan hamna i.

Men för de som vill ha jobbstöd av Arbetsförmedlingen är vägen kantad av flera hinder, berättar Sofie Carlsson. 

– Det fanns en bild av en högre språknivå av engelska i den här målgruppen och en högre utbildningsnivå än hos de som kom 2015. Det vi kan se är att många har en eftergymnasial utbildning men om man inte kan kommunicera blir det oerhört svårt, säger Sofie Carlsson. 

Kan man ha bankid om man har samordningsnummer?

I dag finns det tre etablerade e-legitimationer som du som privatperson kan skaffa:

 • BankID (utgiven av bankerna)
 • Freja+ (utgiven av Freja eID Group AB)
 • AB Svenska Pass (utgiven av Skatteverket).

Alla tre e-legitimationerna har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som visar att de har granskats och godkänts av staten genom myndigheten Digg.

BankID beställer du hos din bank. Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Den finns i tre varianter:

 • som en app i din mobiltelefon eller platta (mobilt BankID)
 • på ett kort med en kortläsare (BankID på kort)
 • i ett program i din dator (BankID på fil).

Hur snabbt får man ett samordningsnummer?

I Sverige finns två identitetsbeteckningar som administreras av Skatteverket: personnummer och samordningsnummer. Om du flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd här. Genom att bli folkbokförd i Sverige får du ett personnummer som identitetsbeteckning. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära att en person ska få ett samordningsnummer. Information om personnummer och samordningsnummer hos Skatteverket

Som EU-medborgare kan du ha rätt till utbildningen Svenska för invandrare (sfi) om du har uppehållsrätt och bedöms vara bosatt i Sverige, trots att du inte är folkbokförd och därmed inte har personnummer. Som bosatt i Sverige har du rätt till utbildning till följd av EU-rätten, enligt 29 kap. 2 § 3 skollagen (2010:800). Sfi-utbildningen anordnas av kommunen där du är bosatt.Sveriges Kommuner och Regioners förteckning över svenska kommuner

Hur länge får ukrainare stanna i Sverige?

Om du kom till Sverige från Ukraina och har ett biometriskt pass kan du stanna här i upp till 90 dagar utan visum. Men om vuxna ska arbeta och barn ska gå till skolan behöver man ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet om tillfälligt skydd.

Du kan välja att ordna ditt boende på egen hand eller få hjälp av Migrationsverket.

Boende för dig med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket

Om du få hjälp av Migrationsverket får du plats i en kommun där det finns lediga platser. Du kan inte välja var i landet du ska bo.

Barn som har uppehållstillstånd enligt Massflyktsdirektivet har rätt till förskole utbildning från det att de fyller 1 år.

Kontakta Förskoleförvaltningen för att få en placering i en förskola.

Kontaktuppgifter till förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Barn som har uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet har rätt att gå i skola från och med höstterminen när barn är 6 år. Skolan är gratis och alla barn går i grundskolan i tio år.