:

Hur länge kan man vänta med bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan man vänta med bouppteckning?
 2. Hur får man reda på när en bouppteckning är klar?
 3. När ska ett dödsbo vara klart?
 4. Hur lång tid har man på sig att överklaga en bouppteckning?
 5. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 6. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 7. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 8. Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?
 9. Hur lång tid tar det innan man får sitt arv?
 10. När anses en bouppteckning avslutad?
 11. Hur snabbt får man sitt arv?
 12. Får man sälja saker innan bouppteckningen är klar?
 13. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 14. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 15. När ska arvet betalas ut?

Hur länge kan man vänta med bouppteckning?

Tillbaka

Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

Hur får man reda på när en bouppteckning är klar?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

När ska ett dödsbo vara klart?

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När jag svarar på denna fråga kommer jag utgå mycket från juridisk litteratur då lagen inte ger fullständigt svar på din fråga.

Hur lång tid har man på sig att överklaga en bouppteckning?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (1958:637).

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Hur lång tid tar det innan man får sitt arv?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (1958:637).

När anses en bouppteckning avslutad?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Högsta domstolen prövade ganska nyligen frågan om när en bouppteckning ska anses vara avslutad i rättsfallet NJA 2018 s 341.

Hur snabbt får man sitt arv?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvskifte finns i Ärvdabalken (1958:637).

Får man sälja saker innan bouppteckningen är klar?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på frågan så får vi gå in och titta i Ärvdabalken (ÄB).

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vad gäller vid bodelning ? Får man gå in och tömma en lägenhet innan bouppteckningen gjort och två dagar innan personen avlidit ?

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

När ska arvet betalas ut?

Första steget mot att arv kan be­ta­las ut är att göra en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är en skrift­lig hand­ling som visar den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der. Av boupp­teck­ning­en fram­går det också vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re och ar­ving­ar.

Boupp­teck­ning och arv­skif­te är alltså nära knutna till varand­ra. Efter att boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket kan den an­vän­das för att visa vem som har rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et och göra det som be­hö­ver göras innan arv kan be­ta­las ut.

En boupp­teck­ning ska upp­rät­tas inom 3 må­na­der från döds­fal­let. 

Vid arv­skif­te be­hö­ver du göra en arv­skif­tes­hand­ling. Det är ett ju­ri­diskt do­ku­ment där det står vem som ärver vad efter att någon har gått bort. Arv­skif­tes­hand­ling­en an­vänds sen som en slags le­gi­ti­ma­tion eller bevis för att till ex­em­pel banken ska kunna betala ut pengar från den av­lid­nes bank­kon­ton till ar­ving­ar­na. 

Om det endast är du som är döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du inte göra något arv­skif­te. Till­gång­ar­na över­går då direkt till dig när boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket. Vid ett en­mans­döds­bo räcker det alltså med att bara göra en boupp­teck­ning. 

👍 Arv­skif­te eller arv­skif­tes­hand­ling be­hö­ver inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.