:

Får man bo i en ekonomibyggnad?

Innehållsförteckning:

 1. Får man bo i en ekonomibyggnad?
 2. Hur nära tomtgränsen får man bygga ekonomibyggnad?
 3. Är växthus ekonomibyggnad?
 4. Måste man ha bygglov när man har jordbruksfastighet?
 5. Får man bygga ekonomibyggnad utan bygglov?
 6. Vad händer om man har byggt utan bygglov?
 7. Är ett garage en ekonomibyggnad?
 8. Hur många hektar krävs för jordbruksfastighet?
 9. Är garage en ekonomibyggnad?
 10. Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?
 11. När blir ett svartbygge lagligt?
 12. Får man bygga 25 kvm utan bygglov?
 13. Vilka byggnader kräver inte bygglov?

Får man bo i en ekonomibyggnad?

En förutsättning för att bygga en ekonomibyggnad utan krav på bygglov är att:

 • fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Här kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.
 • det bedrivs ett aktivt jordbruk på fastigheten.
 • att ekonomibyggnaden är till för jordbrukets behov.

Exempel på ekonomibyggnader är magasin, ladugård och garage för jordbruksmaskiner.

Hur nära tomtgränsen får man bygga ekonomibyggnad?

 • Vad är en ekonomibyggnad?
 • När krävs det bygglov?
 • När krävs det inte bygglov?
 • Rivning av ekonomibyggnad
 • Anmälningsplikt för andra åtgärder än rivning
 • Hur ska man bedöma om det är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad?
 • Kan en ekonomibyggnad vara till för flera fastigheter?
 • Kan en ekonomibyggnad innehålla övernattningsmöjligheter?
 • Hur stor får ekonomibyggnaden vara?
 • Hur många ekonomibyggnader får byggas?
 • Vilka krav gäller för ekonomibyggnaden?
 • Var får ekonomibyggnaden lokaliseras och placeras?
 • Hur ska ekonomibyggnaden utformas?
 • Vilka andra krav gäller för ekonomibyggnaden?
 • Andra tillstånd kan krävas
 • Relaterad information

Begreppet ekonomibyggnad för jordbruket, skogsbruket eller annan liknande näring är inte definierat i plan-­ och bygglagen, PBL. Fisket räknas till de med jordbruk och skogsbruk besläktade näringar som omfattas av undantaget från bygglovsplikt. Även rennäringen räknas som en sådan annan liknande näring som omfattas av undantaget. Vad som utöver fiske och renskötsel avses med annan likande näring beskrivs inte närmare i lagens förarbeten. Detta får i stället avgöras genom rättspraxis . (jfr prop. 1947:131sid. 166 och MÖD 2016-11-09 mål nr P 2273-16)

I områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller göra en annan ändring av ekonomibyggnader.

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för att uppföra eller flytta ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Bygglov behövs inte heller för att bygga till dessa byggnader. Det krävs heller inget bygglov om det i ekonomibyggnaden redan finns en bostad och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en bostad. Detsamma gäller om ekonomibyggnaden innehåller en lokal för handel, hantverk eller industri och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en sådan lokal.

Är växthus ekonomibyggnad?

Ekonomibyggnader ska klassificeras i en byggnadskategori som anger vad de är inrättade för. Har du en ekonomibyggnad som är inrättad för flera olika användningsområden, eller en byggnad som inte riktigt passar in i någon kategori, kan du beskriva byggnaden under Lämna övriga uppgifter.

De olika kategorierna är:

Måste man ha bygglov när man har jordbruksfastighet?

OBS! Tänk på att inte citera när du svarar på inlägget direkt ovanför. Är det ett inlägg tidigare och man behöver förstå sammanhanget ska man citera, men försök plocka bort bilderna ur citatet då. OBS!

Problemet med certifikatet fixatAnvänd alltid https.

Får man bygga ekonomibyggnad utan bygglov?

Reglerna för ekonomibyggnader är komplicerade då det är en helhetsbedömning av byggnadens karaktär, verksamhetens omfattning och art vilket gör det svårt för byggnadsnämnden att göra en bedömning i förväg huruvida en byggnad är en ekonomibyggnad eller inte.

Med ekonomibyggnad avses byggnader som är avsedd för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

 • Byggnaden ska omedelbart sammanhänga med den avsedda näringen
 • Byggnaden får inte anses ingå i självständigt företag såsom till exempel mejeri, slakteri, konserveringsfabrik, stall för travverksamhet, sågverk, växthus eller liknande.

Enligt praxis har uttalats att det måste bli fråga om en helhetsbedömning där man beaktar

Vad händer om man har byggt utan bygglov?

 • Avstånd till tomtgräns
 • När du varken behöver bygglov eller anmälan
 • När du inte behöver bygglov men måste göra anmälan
 • Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
 • Avgifter
 • Vem gör vad när en åtgärd kräver anmälan
 • Relaterad information

De bygglovbefriade åtgärderna, både de som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader. Du kan även få bygga nya komplementbyggnader, som till exempel garage, gäststugor och växthus, samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

Är ett garage en ekonomibyggnad?

I områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller göra en annan ändring av ekonomibyggnader.

Hur många hektar krävs för jordbruksfastighet?

Lantbruksenhet är ett samlingsnamn för jord- och skogsbruksfastigheter. Inkomster och utgifter i jord- och skogsbruk beskattas i näringsverksamhet.

Denna sida tar upp sådant som är speciellt för jord- och skogsbruk. Allmänna regler för redovisning, intäkter, kostnader, värdeminskning, avskrivning med mera, gäller också för jord- och skogsbruk.

Är garage en ekonomibyggnad?

En komplementbyggnad kan till exempel vara ett fristående uthus, garage, carport, växthus, bastu och andra mindre byggnader.

För en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är undantagna från kravet på bygglov.

Inom detaljplanerat område behövs inte bygglov för att:

 • Bygga mindre komplementbyggnader, så kallade friggebodar och Attefallsbyggnader. Ska du i dessa byggnader ha ett enskilt avlopp i måste du kontakta miljöenheten då det kan krävas nytt eller ändring av avloppstillståndet. Om fastigheten omfattas av kommunalt vatten och avlopp ska du kontakta Roslagsvatten.

Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?

 • börjar en lovpliktig byggnation utan startbesked. Exempel på lovpliktiga byggnationer är om du bygger nytt, bygger till, gör en fasadändring eller väsentligt ändrar verksamhet.
 • börjar en anmälningspliktig byggnation utan startbesked. Exempel på anmälningspliktiga byggnationer är om du installerar en eldstad och/eller en rökkanal, gör hål i bärande konstruktioner, installerar hiss eller ventilation, alternativt gör saker som ändrar brandskyddet.
 • börjar använda en byggnad innan du fått slutbesked (förutsättningen är att du har fått ett startbesked)
 • river en byggnad eller anläggning som kräver anmälan, utan att ha rivningslov
 • schaktar, fyller, fäller träd eller planterar skog inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, utan marklov.

Läs mer i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen .

När blir ett svartbygge lagligt?

Att bygga utan bygglov eller anmälan när det finns krav på det, är olagligt. Det kan leda till sanktionsavgifter. Ibland kan du också bli tvungen att riva det utförda arbetet om du inte kan få bygglov i efterhand. Ta kontakt med oss om du är osäker på om det du ska göra kräver lov eller anmälan.

Bebyggelsemiljön tillhör oss alla. Var och på vilket sätt vi bygger är ett allmänt intresse. Det angår alla att tomter och byggnader är i ett vårdat skick och att byggnader och anläggningar inte medför fara för liv och hälsa.

Om Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får in en anmälan om misstänkt olovligt byggande gör vi besök på plats och kontaktar fastighetsägaren. Läs om hur vi hanterar tillsysnärenden. 

Får man bygga 25 kvm utan bygglov?

Principen är snarlik den för friggebodar. Tanken är att den som har utrymme på tomten får bygga ett nytt hus som i och med den nya lagändringen får vara upp till 25 m2 stort, mot den tidigare gränsen för friggebodar som var 15 m2. Dessutom får denna uppgraderade friggebod användas för boende permanent, till skillnad från just friggeboden.

Formellt kallas Attefallhusen för ”komplementbostadshus”, vilket är en träffande beskrivning med tanke på att 25 kvadratmeter ger betydligt större möjligheter till att bygga ett ”riktigt” litet hus snarare än friggeboden som på sin höjd oftast fungerade som gäststuga. På 25 kvadratmeter är det utan problem möjligt att bygga in toalett, dusch och liten köksvrå. Den utökade höjden från mark till taknock till fyra meter gör att man dessutom kan få plats med exempelvis en loftsäng.

Vilka byggnader kräver inte bygglov?

Denna artikel belyser vilka regler som gäller för en- och tvåbostadshus inom- och utanför detaljplan. 

På grund av det svårtolkade a regelsystemet, behöver du alltid stämma av med kommunen om vad som gäller i just ditt fall. Det är du som är byggherre som har det yttersta ansvaret om något byggs i strid mot reglerna, även om du gör det av misstag.  

- Det kan uppstå problem med tillsyn och du kan i värsta fall bli tvungen att riva det du byggt. Du kan även behöva betala byggsanktionsavgifter och viten om du bygger i strid mot reglerna, säger Maria Holmgren.