:

Vad betyder egen verksamhet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder egen verksamhet?
 2. Vad är skillnaden mellan företag och verksamhet?
 3. Vad betyder enskild näringsverksamhet?
 4. Vad är det viktigaste om man vill starta en egen verksamhet?
 5. Vad räknas som en verksamhet?
 6. Hur ska jag beskriva min verksamhet?
 7. Hur mycket pengar får man tjäna på sin hobby?
 8. Måste man ha försäkring enskild firma?
 9. Hur mycket kan du tjäna utan att betala skatt?
 10. Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?
 11. Kan man få bidrag för att starta eget?
 12. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 13. Vad gäller för hobbyverksamhet?
 14. Vad finns det för olika verksamheter?
 15. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Vad betyder egen verksamhet?

Att starta eget företag innebär allt ifrån att bli sin egen arbetsgivare i ett enmansföretag, till att ha ett större företag med flera anställda. Kanske har du funderat på att hyra ut dig själv och dina kompetenser som egenkonsult? Eller starta ett kafé ihop med en kompis? Att förverkliga din affärsidé kan vara enklare än du tror.

Vad är skillnaden mellan företag och verksamhet?

En bolagsform är den juridiska formen ett företag ska ha, till exempel aktiebolag eller enskild firma. Det finns fem vanliga bolagsformer i Sverige, men i praktiken kan du sällan välja mellan alla. Det beror på att de olika företagsformerna passar olika typer av verksamheter. Bolagsformen du väljer styr bland annat hur du redovisar till Skatteverket, vad ditt företag får göra, hur du hanterar lön, hur många som kan vara ägare till företaget och vem som är ansvarig för företagets skulder.

Det som avgör vilken bolagsform som passar dig bäst är bland annat dina ekonomiska förutsättningar, vilka risker som är förknippade med verksamheten och hur många ägare bolaget ska ha.

Vad betyder enskild näringsverksamhet?

Vid bedömningen av om verksamheten bedrivs självständigt tas särskild hänsyn till vad uppdragsgivaren och uppdragstagaren har avtalat, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet.

Vad är det viktigaste om man vill starta en egen verksamhet?

Förhoppningsvis har du redan en affärsidé som du ska utgöra grunden till din verksamhet.  Det du behöver för att sätta din idé i rullning är en detaljerad affärsplan.

I din affärsplan ska det framgå vad du vill lyckas med samt hur du ska göra rent praktiskt för att uppnå önskat resultat. Planen bör även innehålla 3 – 5 långsiktiga mål med tillhörande delmål. Delmål hjälper dig nämligen att få en bättre överblick av hur du ska ta dig till dina huvudsakliga mål.   

När du gör din affärsplan bör du även ta reda på hur marknaden för din verksamhet ser ut. Bolla dina planer med vänner och bekanta, undersök utbudet på nätet eller gör undersökningar på sociala medier. Responsen du får kommer att visa dig hur behovet av din tjänst eller produkt ser ut. 

Vad räknas som en verksamhet?

I regel omfattas alla inkomster som erhållits i pengar eller i form av penningmässiga förmåner av inkomstbeskattningen. En skattskyldig har i inkomstbeskattningen tre förvärvskällor, vilkas resultat beräknas separat. Förvärvskällorna är:

 • näringsverksamhet
 • jordbruk
 • övrig verksamhet (dvs. s.k. personlig förvärvskälla)

Hur ska jag beskriva min verksamhet?

Det är viktigt att affärsplanen bygger på bra research, där du har tagit reda på så mycket du kan om marknaden och kunderna. Med bra research menas att du har en så riktig och sann bild av marknaden som är möjligt. Du kan göra en enkätundersökning eller intervjua potentiella kunder. Det viktiga är att ställa rätt frågor och dra rätt slutsatser, så att analysen verkligen speglar förutsättningarna för ditt företag. Din affärsplan ska vara realistisk och verklighetsförankrad, men också visa på möjligheterna med ditt nya företag. Du kartlägger enklast företagets starka och svaga sidor genom en SWOT- analys, som svarar på följande frågor: 

 • Vilket är ditt företags starka sidor?
 • Vilka är de svaga sidorna?
 • Vilka möjligheter kan uppstå för ditt företag framöver?
 • Vilka hot kan uppkomma och skapa svårigheter för ditt företag framöver?

Tänk också på att anpassa affärsplanens innehåll till syftet och målgruppen eftersom olika målgrupper är intresserade av olika saker i affärsplanen. Exempelvis är bankens utgångsläge vid granskning av affärsplanen är att försäkra sig om att företaget kommer att kunna återbetala lånen, medan investerare främst har affärsidéns framtidspotential i fokus.

Hur mycket pengar får man tjäna på sin hobby?

När man bedriver en hobbyverksamhet innebär det att man kan få en inkomst vid sidan av sin huvudinkomst. För att inkomsten skall godkännas som hobbyverksamhet behöver den vara självständig och sakna egentligt vinstsyfte, man får inte heller utföra arbetet för någon uppdragsgivare utan det skall ske helt på egen hand. Det innebär att om man exempelvis samlar på frimärken för sitt eget intresses skull och sedan säljer dem, då kan man deklarera inkomsten från försäljningen som hobbyverksamhet. Eller om man snickrar ihop hyllor hemma på fritiden som man sedan säljer på någon marknad, det kan också räknas som hobbyverksamhet. Som mest får man tjäna 30 000 kronor på sin hobbyverksamhet på ett år. Tjänar man mer än så är det inte längre en hobbyverksamhet. Däremot får man göra avdrag för materialkostnader och annat som krävts för att man skulle kunna utföra sin hobby. När det är dags att deklarera skall man också lämna in uppgifter om inkomster från hobbyverksamhet. här är Skatteverkets blankett för inkomster från en vinstgivande hobby. Har man några som helst frågor lönar det sig att ringa Skatteverket och be om råd.

Måste man ha försäkring enskild firma?

Som vi alla är medvetna om ser alla företag och deras behov ut på olika sätt. Många av våra kunder på KOMPAR är enmansföretag, men en stor del har anställda. Vissa är verksamma inom transport, logistik eller restaurang medans andra bedriver olika slags kontors- och konsultverksamheter. Ett så stort mångfald bland branscher gör att det inte finns någon standardlösning i samband med företagsförsäkringar. Det gäller att se över företagets behov gällande skydd på ett flexibelt sätt, dock finns det basförsäkringar för olika branscher. I en företagsförsäkring omfattas oftast av tre huvudsakliga skydd, oberoende på vilken bransch. Det är egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd. Detta ger ofta heltäckande försäkringsskydd till en relativt låg kostnad. 

Hur mycket kan du tjäna utan att betala skatt?

När du har ansökt om jämkning räknar Skatteverket ut hur mycket skatt du ska betala på den inkomst som du angett i din ansökan. Omprövningsbeslut om preliminär A-skatt kommer till din digitala brevlåda eller med post till din folkbokföringsadress inom cirka två veckor. Lämna beslutet till din arbetsgivare så snart som möjligt.

Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter att arbetsgivaren fått del av beslutet. Beslut som gäller för nästkommande år skickas ut senast i början av januari.

Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?

SpeedLedger e-bokföring det mest omtyckta bokföringsprogrammet på marknaden enligt Trustpilot. Nu ger de dig som nystartad 50% rabatt första året. 

Bokföring och fakturering så enkel att du kan klara det själv

 • Bokföringen skapas automatiskt från din bank
 • Färdiga förslag - godkänn med ett klick!
 • Gratis rådgivning och steg-för-steg guider

Kan man få bidrag för att starta eget?

Som arbetssökande med goda förutsättningar att driva ett företag kan du få ett starta eget-bidrag. Stödet kan normalt ges i upp till sex månader men under Coronapandemin är tiden förlängd upp till tolv månader. Det är arbetsförmedlingen som avgör om du kan få bidraget. Först undersöker de hur dina möjligheter för att istället få en anställning ser ut. Därefter går de igenom din affärsidé samt affärsplan och bedömer vilka dina förutsättningar är för att driva företaget tillräckligt lönsamt och långsiktigt för att få stöd när du ska starta eget.

Läs mer: Här hittar du mer information om Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Vad gäller för hobbyverksamhet?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Vad finns det för olika verksamheter?

Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få daglig verksamhet. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

Kommunen bedömer varje enskild ansökan och avgör vem som får insatsen daglig verksamhet.

Det finns ingenting som hindrar att en person som avbrutit sitt deltagande i en daglig verksamhet, för att prova ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studera, kan få daglig verksamhet igen.

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som alla andra insatser enligt LSS ska den anpassas till mottagarens individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt.

Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan vara desamma som hos arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden, men den dagliga verksamheten kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter. Skillnaden är bland annat att daglig verksamhet inte är en anställningsform och att syftet med den dagliga verksamheten inte är att producera varor eller tjänster.

Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara: