:

När aktiveras en framtidsfullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. När aktiveras en framtidsfullmakt?
 2. Vem godkänner en framtidsfullmakt?
 3. Måste en framtidsfullmakt skrivas av jurist?
 4. Kan banken skriva framtidsfullmakt?
 5. Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?
 6. Var ska man förvara framtidsfullmakt?
 7. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 8. Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?
 9. Vem ska förvara framtidsfullmakt?
 10. Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?
 11. Hur många kan stå på en framtidsfullmakt?

När aktiveras en framtidsfullmakt?

För att en framtidsfullmakt ska börja gälla måste berörda instanser informeras om och registrera fullmakten. Kraven för hur detta går till kan variera.

Vem godkänner en framtidsfullmakt?

Den dag du eventuellt mister din förmåga att själv ta hand om dina angelägenheter behöver du någon som kan sköta dem åt dig. Denna någon kan vara en god man eller en förvaltare, som utses av tingsrätten. Men det kan likväl vara någon som du själv utser, genom en framtidsfullmakt. I framtidsfullmakten kan du reglera vem eller vilka som ska sköta dina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Nedan hittar du några vanliga frågor och svar avseende framtidsfullmakter.

Måste en framtidsfullmakt skrivas av jurist?

Du kan aldrig veta hur livet blir och därför tycker vi att alla borde ha en fram­tids­full­makt. Det är inte bara för den som är äldre. Du kan obe­ro­en­de ålder råka ut för en olycka eller ovän­tad sjuk­dom som gör att du inte längre kan ta hand om var­dag­li­ga ären­den. 

Med en fram­tids­full­makt kan du i förväg be­stäm­ma vem som får fö­re­trä­da dig i eko­no­mis­ka och pri­va­ta in­tres­sen. Det kan ex­em­pel­vis vara att ta beslut kring boende och vård, ta ut pengar eller kon­tak­ta myn­dig­he­ter. Full­mak­ten kan också vara be­grän­sad till att gälla en spe­ci­fik sak, så som att sälja ditt hus vid en viss tid­punkt. 

Läs mer: Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt?

Att skriva en fram­tids­full­makt hos en jurist eller ad­vo­kat­by­rå kostar un­ge­fär 2 000–6 000 kronor. Pris brukar oftast vara per timme och va­ri­e­rar därför ut­i­från hur mycket tid ju­ris­ten be­hö­ver för att upp­rät­ta do­ku­men­tet och svara på frågor. Hur lång tid det tar vet du ofta inte förrän ef­teråt. 

Hos en jurist blir det ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet kor­rekt, men det tar längre tid och är det ab­so­lut dy­ras­te al­ter­na­ti­vet. Du måste både boka tid och i regel besöka ett kontor. Att träffa en jurist online kan dock bli lite bil­li­ga­re jäm­fört med att träffa varand­ra på ju­ris­tens kontor.

Kan banken skriva framtidsfullmakt?

För att en framtidsfullmakt ska börja gälla måste berörda instanser informeras om och registrera fullmakten. Kraven för hur detta går till kan variera.

Måste en framtidsfullmakt registreras någonstans?

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om att en framtidsfullmakt ska träda i kraft, utan du skriver själv till domstolen. Det kostar inget att göra en ansökan.

Du kan söka på fullmaktgivarens postnummer för att hitta rätt domstol att skicka ansökan till. 

Var ska man förvara framtidsfullmakt?

Trygga min framtid

Jag har skrivit Framtidsfullmakter och Generalfullmakter till min make och mig. Ska jag skriva ut 2 exemplar av varje fullmakt? Ska jag förvara det ena exemplaret i bankfack och ge det andra exemplaret till fullmaktshavaren?

Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

Tanken med framtidsfullmakten är att den ska fungera som ett alternativ till det offentliga systemet med god man och förvaltare.

Med privat alternativ menas att man inte behöver vända sig till en domstol eller annan myndighet för att få välja vem som ska företräda en.

Hur mycket kostar det att skriva framtidsfullmakt?

Du kan aldrig veta hur livet blir och därför tycker vi att alla borde ha en fram­tids­full­makt. Det är inte bara för den som är äldre. Du kan obe­ro­en­de ålder råka ut för en olycka eller ovän­tad sjuk­dom som gör att du inte längre kan ta hand om var­dag­li­ga ären­den. 

Med en fram­tids­full­makt kan du i förväg be­stäm­ma vem som får fö­re­trä­da dig i eko­no­mis­ka och pri­va­ta in­tres­sen. Det kan ex­em­pel­vis vara att ta beslut kring boende och vård, ta ut pengar eller kon­tak­ta myn­dig­he­ter. Full­mak­ten kan också vara be­grän­sad till att gälla en spe­ci­fik sak, så som att sälja ditt hus vid en viss tid­punkt. 

Läs mer: Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt?

Att skriva en fram­tids­full­makt hos en jurist eller ad­vo­kat­by­rå kostar un­ge­fär 2 000–6 000 kronor. Pris brukar oftast vara per timme och va­ri­e­rar därför ut­i­från hur mycket tid ju­ris­ten be­hö­ver för att upp­rät­ta do­ku­men­tet och svara på frågor. Hur lång tid det tar vet du ofta inte förrän ef­teråt. 

Hos en jurist blir det ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet kor­rekt, men det tar längre tid och är det ab­so­lut dy­ras­te al­ter­na­ti­vet. Du måste både boka tid och i regel besöka ett kontor. Att träffa en jurist online kan dock bli lite bil­li­ga­re jäm­fört med att träffa varand­ra på ju­ris­tens kontor.

Vem ska förvara framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakter och testamenten har mycket stora likheter vad avser formkraven. Båda dokumenttyperna är endast gällande i original, de måste vara undertecknade och vara bevittnade av två vittnen för att vara giltiga. Detta innebär emellertid inte att de bör förvaras på samma sätt då det finns avgörande skillnader vad avser när dokumenten blir gällande och ska tillämpas.

Ett testamente förvaras med fördel i t ex ett bankfack, hos en advokat eller via några av de olika förvaringstjänster som finns för testamenten. När den person som upprättat testamentet avlider lämnas testamentet ut till dödsbodelägarna och testamentet kan tillämpas vid fördelningen av arvet.  

En framtidsfullmakt börjar att gälla när den fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina personliga angelägenheter. Skulle fullmaktsgivaren till exempel befinna sig på sjukhus efter en olycka och inte kan kommunicera med omvärlden kan det snabbt bli problematiskt om fullmaktsgivaren har lagt framtidsfullmakten i ett bankfack. Än värre blir det om fullmaktsgivaren inte informerat någon om var framtidsfullmakten förvaras.

Vad händer med framtidsfullmakt vid dödsfall?

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som skapar säkerhet inför framtiden för dig och dina nära. Dokumentet bestämmer vem eller vilka som ska ta hand om och sköta dina angelägenheter när du inte kan göra det själv längre. Det kan vara på grund av sjukdom, psykisk störning eller en olycka. 

Framtidsfullmakten börjar alltså gälla den dag då du inte kan ta hand om dina ärenden själv längre. Då får den eller de du gjort till fullmaktshavare befogenhet att utföra ärenden i ditt namn, som att betala räkningar, hyra eller gå till banken. Har du inte skrivit en framtidsfullmakt riskerar du att istället få en god man eller förvaltare, du kan läsa mer om vad det innebär här. 

En framtidsfullmakt som trätt i kraft gäller som utgångspunkt även efter att personen som skrivit den – fullmaktsgivaren – gått bort. Bland annat blir det fullmaktstagarens uppgift att informera om dödsfallet och sköta sådant som att avsluta prenumerationer fram till det att dödsboet tar över förvaltningen av den avlidna personens egendom.

Hur många kan stå på en framtidsfullmakt?

Fullmakten får omfatta de personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer, till exempel skötsel av löpande ekonomiska angelägenheter såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Fullmakten får inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård, eller tandvård, till exempel att bestämma viss vård. Fullmakten får inte heller omfatta frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente och liknande frågor av personlig karaktär.