:

Vad betyder successivt legat?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder successivt legat?
 2. Vad är skillnaden på Legatarie och universell testamentstagare?
 3. Vad menas med legat?
 4. När ärver man med fri förfoganderätt?
 5. När ska legat betalas ut?
 6. Är Legatarie testamentstagare?
 7. Måste Efterarvingar kallas till bouppteckningen?
 8. Är Legatarie arvinge?
 9. Kan Legatarie klandra testamente?
 10. Vem ärver först fru eller barn?
 11. I vilken ordning ärver man?
 12. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 13. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 14. Vad får man inte testamentera bort?
 15. Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?

Vad betyder successivt legat?

En arvinge enligt lag ärver med äganderätt. En testamentstagare ärver med äganderätt om inget annat följer av testamentet.

En efterlevande make eller maka ärver enligt lag inte med äganderätt utan med fri förfoganderätt men om den avlidna saknar legala arvingar ärver efterlevande make eller maka med äganderätt.

Vad är skillnaden på Legatarie och universell testamentstagare?

När du skri­ver ett tes­ta­men­te kan du an­vän­da legat som en ju­ri­disk term för att ange en spe­ci­fik egen­dom eller till­gång som ska till­de­las en spe­ci­fik person eller or­ga­ni­sa­tion. Det in­ne­bär att du kan avse en viss till­gång, ex­em­pel­vis en fas­tig­het eller en summa pengar, till en sär­skild person eller or­ga­ni­sa­tion genom tes­ta­men­tet.

Genom att an­vän­da legat kan du vara säker på att en viss egen­dom eller viss summa pengar kommer att till­fal­la en spe­ci­fik person eller or­ga­ni­sa­tion, oav­sett vad som händer med resten av din egen­dom efter din död. Detta kan vara sär­skilt an­vänd­bart om du vill sä­ker­stäl­la att en viss person eller or­ga­ni­sa­tion får en be­stämd del av din egen­dom.

 • Du blir le­ga­ta­rie när du på grund av ett tes­ta­men­te får en viss egen­dom. Det du får kallas för legat.
 • En le­ga­ta­rie blir inte döds­bo­de­lä­ga­re. Där­e­mot kan du bli det om du på grund av ett tes­ta­men­te har rätt till all eller viss andel av egen­do­men och därmed räknas som uni­ver­sell tes­ta­ment­s­ta­ga­re.
 • Legat får inte leda till att döds­bo­et inte kan betala sina skul­der. Då kan du som le­ga­ta­rie bli skyl­dig att åter­läm­na det du fått. Det är den enda skyl­dig­het en le­ga­ta­rie kan ha.
 • Vad menas med legat?

  Med legat avses en särskild förmån såsom en viss sak, visst visst penningbelopp, nyttjanderätt till egendom eller avkomstsrätt (rätt till avkastning av viss egendom) som genom testamente tilldelas en särskilt person (11 kap. 10 § 1 st Ärvdabalken, “ÄB”). Den som genom testamente har rätt att motta en speciell förmån (legat) kallas för legatarie. Förmånen som denna personen får motta kallas för legat (11 kap. 10 § ÄB). En legatarie har rätt att få ut legatet så snart som möjligt och behöver alltså inte avvakta arvskifte (22 kap. ÄB).

  Lag24 Trainee

  När ärver man med fri förfoganderätt?

  Att testamentera bort egendom med fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet får spendera/sälja egendomen precis som denne vill, men med vissa undantag:

  Att ärva med full äganderätt innebär att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Den som mottar arvet får med andra ord både testamentera och ge bort arvet.

  När ska legat betalas ut?

  En legatarie kan vara vem som helst som inte tillhör dödsbodelägarna. Det kan vara en vän, en älskarinna, en granne osv.

  Ett legat kan vara pengar i fysisk form, pengar i digital form, aktier, bostad, fordon samt andra föremål som en människa kan äga.

  Är Legatarie testamentstagare?

  Juridik vid dödsfall

  Hej, Jag ska göra en bouppteckning efter min mamma som just avlidit och jag är enda barnet. Min pappa dog för 3 år sedan och där står jag som efterarvinge i bouppteckningen. Min fråga är vilka som ska kallas som efterarvinge till bouppteckningen efter min mamma, min fru eller våra gemensamma barn eller båda?

  Måste Efterarvingar kallas till bouppteckningen?

  Juridik vid dödsfall

  Hej, Jag ska göra en bouppteckning efter min mamma som just avlidit och jag är enda barnet. Min pappa dog för 3 år sedan och där står jag som efterarvinge i bouppteckningen. Min fråga är vilka som ska kallas som efterarvinge till bouppteckningen efter min mamma, min fru eller våra gemensamma barn eller båda?

  Är Legatarie arvinge?

  En person som ärver och tar emot ett specifikt föremål, egendom eller förmån genom testamente kallas för legatarie. Föremålet eller förmånen som mottas kallas för legat.

  En legatarie är inte samma sak som en universell testamentstagare. Båda får ärva genom testamente, men en legatarie få en särskild egendom eller summa pengar medan den universella testamentstagaren får en viss andel av den totala kvarlåtenskapen – exempelvis en femtedel. 

  Kan Legatarie klandra testamente?

  Innan ett testamente fått laga kraft anses både legala arvingar och universella testamentstagare vara dödsbodelägare (18 kap. 1 § fjärde stycket ÄB).

  Ett testamente kan få laga kraft mot respektive legala arvinge på tre olika sätt:

  • Den legala arvingen godkänner testamentet.
  • Den legala arvingen delges testamentet och klandrar det inte inom sex månader.
  • Domstolen ogillar den legala arvingens klandertalan av testamentet.

  Vem ärver först fru eller barn?

  Om det finns tillgångar efter den som har dött ärver delägare i dödsboet. I Sverige ärver man inte skulder. Vem som ärver beror på om den döda var gift eller inte och om det finns barn. Ibland kan det finnas äktenskapsförord och testamente som säger att vissa saker ska gå till en särskild person eller organisation. Sambor ärver inte varandra om det inte finns ett testamente.

  Kostnaderna för begravningen, transport av kroppen och för räkningar som den döda stod för enskilt ska dödsboet betala innan arvet fördelas. Om skulderna är större än tillgångarna så behöver dödsboet inte betala den skuld som är kvar.

  I vilken ordning ärver man?

  Innan vi går in på den legala arvsordningen och vem som har rätt till arv måste klargöras att denna artikel avser situationer när det inte finns något testamente. Finns det ett testamente är det möjligt att detta helt ändrar förutsättningarna och sätter den legala arvsordningen ur spel.

  Genom att skriva ett testamente har du stora möjligheter att styra hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas den dag som du inte längre finns i livet. Emellertid finns det vissa begränsningar i dina möjligheter att styra över hur ditt arv ska fördelas. Ärvdabalken innehåller att antal tvingande regler vilka begränsar dina möjligheter att göra vissa personer helt arvlösa.

  De tvingande reglerna i ärvdabalken avseende vem som har en ovillkorlig rätt till arv avser framförallt bröstarvingar. En bröstarvinge har i princip alltid rätt till arv. Det är möjligt för dig att begränsa dina bröstarvingars rätt till arv men du kan inte helt utesluta dem från arv. Det finns även ett par andra situationer där det inte är möjligt för dig att utforma ditt testamente som du vill. Detta kommer dock inte behandlas ytterligare i denna artikel.

  Ett arv kan inte fördelas mellan olika arvsklasser. Ett arv fördelas alltid och endast mellan arvingar i en och samma arvsklass. Det är t ex inte möjligt att ett arv fördelas mellan arvingar i såväl den första som den andra arvsklassen.

  När en person har avlidit ska arvet i sin helhet delas mellan personerna i den första arvsklassen. Det spelar inte någon roll hur många personer som finns i den första arvsklassen. Arvet ska i sin helhet delas mellan dessa personer och finns det endast en person i den första arvsklassen har denna person ensam rätt till arvet.

  Så länge det finns arvingar som tillhör den första arvsklassen går inte något av arvet vidare till den andra arvsklassen. Det är först när det inte finns några personer i en arvsklass som arvingarna i den följande arvsklassen får arvsrätt. Skulle det inte finnas några arvingar i den första arvsklassen går arvsrätten vidare till arvingarna i den andra arvsklassen vilka delar på arvet. Finns det inte heller några arvingar i den andra arvsklassen går arvet vidare till den tredje arvsklassen. Finns det inte heller några arvingar i den tredje arvsklassen går arvet vidare till Allmänna arvsfonden.

  Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

  En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

  Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Det är inte döds­bo­et i sig som gör något utan det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans är an­sva­ri­ga för att sköta döds­bo­et. 

  Det kan ex­em­pel­vis vara att betala räk­ning­ar, säga upp pre­nu­me­ra­tio­ner och ordna boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning ska göras så snart som möj­ligt och den ska senast fyra må­na­der efter döds­fal­let skic­kas till Skat­te­ver­ket. 

  Boupp­teck­ning­en är viktig för att döds­bo­de­lä­gar­na ska komma vidare med döds­bo­et och till sist dela ut arv. 

  För att det ska bli enkla­re att sköta döds­bo­et utses ofta en fö­re­trä­da­re att sköta allt det prak­tis­ka.

  Ofta är det en bröstar­vinge eller nära an­hö­rig som fö­re­trä­der döds­bo­et. Den som fö­re­trä­der döds­bo­et be­hö­ver ett döds­fall­sin­tyg för att visa att den har rätt att re­pre­sen­te­ra döds­bo­et. 

  Det kan också vara en ut­om­stå­en­de person som fö­re­trä­der döds­bo­et. Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer då ge­men­samt vem det ska vara. 

  Vad får man inte testamentera bort?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  I enlighet med 2 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637) är huvudregeln att dina barn får dela lika på arvet. En sambo har ingen lagstadgad arvsrätt. Av 7 kap 1 § följer dock att barnen endast är garanterade sin laglott, vilket innebär hälften av arvslotten. Hälften av din totala kvarlåtenskap utgör därmed en disponibel kvot som du själv kan förfoga över på valfritt sätt. Denna del av kvarlåtenskapen kan du exempelvis välja att testamentera bort till andra personer än dina barn.

  Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?

  Idag har vart femte barn som föds minst ett halvsyskon och när det gäller särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, finns det särskilda regler beträffande arv som är viktiga att ha koll på. Här reder vi ut vad som gäller.

  Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente. Denna del kallas för laglott. Särkullbarn har alltid rätt att kräva sin laglott direkt vid sin förälders bortgång, till skillnad från gemensamma barn som ärver först när båda föräldrarna gått bort.

  Laglotten utgör hälften av ditt arv och fördelas lika mellan barnen. Har du ett barn är barnets laglott alltså 50 procent av allt du äger, har du två barn är laglotten 25 procent av allt du äger för respektive barn och har du tre barn är laglotten 1/6 av allt du äger för respektive barn. Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort.

  Arvsrätten gör att ett gift par där båda har särkullbarn inte kan bestämma att alla barn ska få lika mycket i arv efter dem när de gått bort. Särkullbarn ärver bara sin egen förälder. Om den make som inte är barnens föräldrar vill att de ska få något av arvet, är ett sätt att lösa detta att ge barnen gåvor under livstiden.