:

Vad innebär myndighetsutövning i skolan?

Innehållsförteckning:

 1. Är lärare myndighetsutövning?
 2. Vad anses vara myndighetsutövning?
 3. Är undervisning myndighetsutövning?
 4. Vad krävs för att utföra vård och omsorg?
 5. Är betygssättning myndighetsutövning?
 6. Är bygglov myndighetsutövning?
 7. Vad styr en myndighet?
 8. Vem har rätt till myndighetsutövning?
 9. Får en lärare dra i en elev?
 10. Vad är skillnaden mellan vård omsorg och undersköterska?
 11. Vad krävs för att validera till undersköterska?

Är lärare myndighetsutövning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer först att förklara vad myndighetsutövning är och därefter kommer jag att redogöra för när myndighetsutövning kan bli aktuell i skolan och vad det innebär.

Vad anses vara myndighetsutövning?

Hej och tack för din fråga!

När man pratar om myndighetsutövning utgår man från den här definitionen: utövning av en befogenhet att bestämma för en enskild om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande.

Är undervisning myndighetsutövning?

Kursen ger en introduktion till juridik och speciellt skoljuridik. Bland annat behandlas juridisk metod, skolans författningar och skolans värdesystem. Dessutom behandlas skolans styrning och skolväsendets utformning samt skolans myndighetsuppdrag. Här belyses rektors roll och pedagogiska ledarskap. Rättssäkerhet, dokumentation, offentlighet och sekretess samt förvaltningslagen bearbetas och diskuteras. Teman som behandlas är bland annat, barns och elevers lärande samt det stöd skolan ska ge, trygghet och studiero, kränkande behandling samt systematiskt kvalitetsarbete.

 • Visa god kunskap om skolans och förskolans styrsystem och dess utformning, skolväsendets utformning och dess grundläggande värderingar samt rektorns myndighetsuppdrag enligt gällande författningar,
 • visa god kunskap om rättssystemets uppbyggnad, rättskällor och juridisk metod samt god förmåga att använda rättskällor för att lösa juridiska problem inom verksamheten,
 • visa god kunskap om de stats- och förvaltningsrättsliga principer som har betydelse för verksamheten,
 • visa god förmåga att granska och bedöma hur väl den egna verksamheten uppfyller vad som stadgas i skolförfattningarna,
 • visa god förmåga att förmedla, förankra och tillämpa kunskaper om de författningar som rör alla barns och elevers rättigheter och rektorns skyldigheter att tillförsäkra dem dessa. Elever i behov av särskilt stöd och barn och elever med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas,
 • visa god förmåga att göra avvägningar och bedömningar i arbetet, med hänsyn tagen till elevens rättssäkerhet och till de vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter som är relevanta i det enskilda fallet och
 • visa kunskap om relevanta författningar för verksamheten, utöver skolförfattningarna, samt de internationella överenskommelser som har betydelse för verksamheten.

Vad krävs för att utföra vård och omsorg?

KA har stämt av läget med fem av landets största kommuner, Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Linköping samt Vardaga som är en av de större privata arbetsgivarna.

Tydligt är att längden på utbildningarna varierar. Vissa utbildningar är på en dag, andra är på två till tre veckor. Ett skäl till att längden skiljer är att vissa kommuner anpassar utbildningarna efter deltagarnas bakgrund. I de fall deltagarna saknar erfarenhet av vårdarbete är utbildningen inriktad på att de ska avlasta undersköterskor med arbetsuppgifter som inte är vårdnära.

Är betygssättning myndighetsutövning?

none id="readability-page-1" class="page">

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Är bygglov myndighetsutövning?

none id="readability-page-1" class="page">

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad styr en myndighet?

De lagar och förordningar som styr myndighetens arbete reglerar bland annat offentlighet och sekretess och myndigheternas serviceskyldighet.

Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är det lagrum, utöver regeringens årliga regleringsbrev, som styr myndighetens dagliga arbete och organisation.

Vem har rätt till myndighetsutövning?

Myndighetsutövning innebär att någon har statens uppdrag att bestämma över enskilda medborgare. Det kan innebära att en myndighet beslutar om att en medborgare ska få en viss förmån eller rättighet, eller att hen har en viss skyldighet eller ska få ett straff. Det kan alltså vara beslut som gynnar den enskilda eller beslut som är betungande.

All myndighetsutövning ska grundas på lagar, förordningar eller andra författningar, det vill säga EU-rätt eller svensk rätt.

Myndighetsutövning innebär att någon har statens uppdrag att bestämma över enskilda medborgare. Det kan innebära att en myndighet beslutar om att en medborgare ska få en viss förmån eller rättighet, eller att hen har en viss skyldighet eller ska få ett straff. Det kan alltså vara beslut som gynnar den enskilda eller beslut som är betungande.

All myndighetsutövning ska grundas på lagar, förordningar eller andra författningar, det vill säga EU-rätt eller svensk rätt.

Får en lärare dra i en elev?

– Nu har lärare ett tydligare mandat att ingripa fysiskt mot elever, även i såna situationer som inte kan klassificeras som nöd eller nödvärn, men i syfte att upprätthålla ordningen i ett klassrum till exempel genom att upprätthålla ordningen i klassrummet genom att fysiskt visa ut elever som för oljud, kastar saker i klassrummet eller vägrar att flytta sig från en soffa, säger Maria Refors Legge, doktor i offentlig rätt som disputerat i ämnet.

Regeringsformen från 1974 förbjöd personer som representerar ”det allmänna”, till exempel lärare, att utsätta enskilda för påtvingade kroppsliga ingrepp, till exempel att använda våld men också mildare fysiska ingrepp som att hålla i eller lyfta upp någon.

Anmälningarna till Skolinspektionen ökade med 200 procent under en tioårsperiod mellan 1990-talet och fram till nu.

Vad är skillnaden mellan vård omsorg och undersköterska?

Utbildning för vårdbiträde är inte lika vanligt. Många som får jobb som vårdbiträde har varken utbildning eller erfarenhet inom området. Arbetsuppgifterna är ofta relativt enkla och man blir oftast upplärd på plats. Vanligtvis får man i början jobba tillsammans med någon annan som visar hur det går till, hur länge varierar dock och det kan handla om allt från någon enstaka dag till ett par veckor.

Det finns dock utbildningar även för vårdbiträden och vissa arbetsplatser vill att man går en sådan utbildning innan man börjar jobba. Dessa utbildningar är oftast korta och pågår sällan längre än en halv termin på heltid, men det kan variera. Arbetsplatserna brukar själva ge viss utbildning, till exempel för att man ska få ge medicin och liknande.

Vad krävs för att validera till undersköterska?

Utbildning för vårdbiträde är inte lika vanligt. Många som får jobb som vårdbiträde har varken utbildning eller erfarenhet inom området. Arbetsuppgifterna är ofta relativt enkla och man blir oftast upplärd på plats. Vanligtvis får man i början jobba tillsammans med någon annan som visar hur det går till, hur länge varierar dock och det kan handla om allt från någon enstaka dag till ett par veckor.

Det finns dock utbildningar även för vårdbiträden och vissa arbetsplatser vill att man går en sådan utbildning innan man börjar jobba. Dessa utbildningar är oftast korta och pågår sällan längre än en halv termin på heltid, men det kan variera. Arbetsplatserna brukar själva ge viss utbildning, till exempel för att man ska få ge medicin och liknande.