:

Hur får man reda på om någon har dött?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man reda på om någon har dött?
 2. Kan man se vilka som dött?
 3. Hur kan man hitta en dödsannons?
 4. Vad händer med kroppen när man dör timme för timme?
 5. Vad händer i kroppen innan man dör?
 6. Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?
 7. Kan man se kommande begravningar?
 8. Vilka yttre tecken ser vi när döden närmar sig?
 9. Vilken tid på dygnet dör flest människor?
 10. Vilka tecken kan ni i personalen se som tyder på att döden är nära?
 11. Kan man känna innan man dör?
 12. Hur snabbt får man dödsfallsintyg?
 13. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hur får man reda på om någon har dött?

Kontakta närmaste ambassad eller konsulat om en anhörig till dig avlider i utlandet. På ambassaden eller konsulatet får du bland annat hjälp med handlingar som behövs för att få dödsfallet registrerat i Sverige.

Du kan också själv skicka in dödsbevis tillsammans med uppgifter om vem det gäller (ange personnummer eller samordningsnummer om det finns) till

Kan man se vilka som dött?

Du får veta den avlidnes namn (i vissa fall yrke), ålder eller födelsedatum, hemort, anhörig, ur vilket arkiv originaluppgifterna är hämtade, tidpunkt för dödsfallet och begravningen samt dödsorsaken.

Källan är kyrkans död- och begravningsbok. Dödboken är en i datum kronologisk förteckning över avlidna personer i församlingen. Registret innehåller uppgifter från församlingar i Gotlands, Jämtlands och Västernorrlands län. Observera att en del av församlingarna kan förekomma i mer än ett register.

Hur kan man hitta en dödsannons?

Det finns endast en sökruta där du kan söka på följande sökord:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Dödsdatum, dödsår
 • Födelsedatum, födelseår

Sökfunktionen ger ett resultat som innehåller sökordet eller något av sökorden. Söker man på t.ex ”Ann” så får du träff på både ”Ann” och ”Anna”.

Vad händer med kroppen när man dör timme för timme?

Omkring 90 procent av alla dödsfall är åldersrelaterade. Döden inträder sakta under flera dagar eller veckor och i stället för att stängas av från ett ögonblick till ett annat vrider både kropp och själ sakta ner lågan.

Omkring 90 procent av alla dödsfall är åldersrelaterade. Döden inträder sakta under flera dagar eller veckor och i stället för att stängas av från ett ögonblick till ett annat vrider både kropp och själ sakta ner lågan.

När hjärtslagen och andetagen upphör är patienten per definition kliniskt död eller hjärtdöd. Men cellerna i hjärnan och resten av kroppen, inklusive själva hjärtat, dör inte i samma ögonblick som blodets försörjning av syre och glukos upphör. Därför kan den hjärtdöda återupplivas om hjärtat sätts i gång snabbt igen.

Tankar flyger fortfarande genom medvetandet hos den döde. Neurologen Jimo Borjigin, från University of Michigan i USA, mätte hjärnaktiviteten hos råttor före och efter döden i en studie från 2013. Borjigin sövde djuren och framkallade sedan ett hjärtstopp genom att injicera saltlösning i hjärtat. I 30 sekunder fortsatte hjärnvågorna att fluktuera på samma sätt som normalt – till och med med ökad aktivitet. Det kan vara en orsak till varför cirka 20 procent av de som återupplivas efter en hjärtattack kan berätta om drömlika syner.

När hjärtslagen och andetagen upphör är patienten per definition kliniskt död eller hjärtdöd. Men cellerna i hjärnan och resten av kroppen, inklusive själva hjärtat, dör inte i samma ögonblick som blodets försörjning av syre och glukos upphör. Därför kan den hjärtdöda återupplivas om hjärtat sätts i gång snabbt igen.

Tankar flyger fortfarande genom medvetandet hos den döde. Neurologen Jimo Borjigin, från University of Michigan i USA, mätte hjärnaktiviteten hos råttor före och efter döden i en studie från 2013. Borjigin sövde djuren och framkallade sedan ett hjärtstopp genom att injicera saltlösning i hjärtat. I 30 sekunder fortsatte hjärnvågorna att fluktuera på samma sätt som normalt – till och med med ökad aktivitet. Det kan vara en orsak till varför cirka 20 procent av de som återupplivas efter en hjärtattack kan berätta om drömlika syner.

Ungefär två tredjedelar av alla patienter som återupplivas efter ett hjärtstopp dör inom en månad. Den höga dödligheten har länge förbryllat läkarna, men nya rön tyder på att cellerna skadas om övergången från inget syre alls till normala syrenivåer är för snabb.

En studie från 2012 visade att patienterna hade tolv procents större chans att överleva om läkarna förlängde återupplivningsproceduren till drygt 25 minuter i stället för drygt 16 minuter.

Chansen att överleva ett hjärtstillestånd är mycket olika, beroende på hur snabbt personen får den mest effektiva återupplivningen.

Vad händer i kroppen innan man dör?

I samma ögonblick som man lämnar jorden påbörjas en naturlig process i kroppen där man all vävnad börjar brytas ner och ruttna. Fast processen kan delas in i flera stadier och allt sker inte på samma gång.

Först och främst blir kroppen stel efter man dör, detta stadie kallas likstelhet (rigor mortis) och sker i regel inom 2 timmar från det att man gått bort. Anledning till detta är att blodet slutar cirkulera och börjar koagulera vilket förhindrar musklerna från att fungera som de borde. Ungefär samtidigt förlorar man även all färg på grund av samma anledning.

Likstelheten försvinner igen efter ett par dygn i samband med att förruttnelsen tar fart.

Kan man beställa dödsfallsintyg på nätet?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Nuvarande och tidigare maka/make samt barn presenteras. Om något av barnen inte lever längre så visas barnbarn om det finns sådana. Behöver du styrka att du är syskon till den som avlidit så får du beställa utdrag från folkbokföringen på de föräldrar som är gemensamma där barn ska visas för att styrka att ni är syskon.

Du behöver ofta dödsfallsintyg med släktutredning i samband med bouppteckning. Även vissa försäkringsbolag kan vilja se intyget.

Kan man se kommande begravningar?

På de flesta platser i landet är det Svenska kyrkans församlingar som till exempel tillhandahåller gravplatser och ansvarar för transporten av avlidna. Så är det oavsett om personen hade en tro eller ej och oavsett vilken religion hen eventuellt hörde till.

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

Kostnaderna för en begravning hämtas ofta från två eller tre olika håll – från begravningsavgiften och dödsboet, samt från kyrkoavgiften om den döda personen var medlem i Svenska kyrkan.

Vilka yttre tecken ser vi när döden närmar sig?

Vi tänkte börja med att klargöra vad vi menar med tecken på att döden är nära.

Vårt fokus är på personer som redan är sjuka och som drabbats av en obotlig sjukdom som successivt förvärras och som därför med stor sannolikhet kommer få palliativ vård under livets slutskede.

Det kan röra sig om cancerpatienter som ligger på hospice eller demenssjuka på ett äldreboende. Däremot pratar vi inte om personer som annars är friska eller äldre som sakta närmar sig döden på grund av ålder.

Vilken tid på dygnet dör flest människor?

 • I genomsnitt dör det i Sverige omkring 90 000 personer per år
 • Under 2022 avled 94 823 personer, varav 47 265 kvinnor och 47 558 män
 • Den totala dödligheten har minskat för alla åldersgrupper under perioden 1987–2022
 • Över tidsperioden observeras dock en ökad dödlighet i fallolyckor för äldre män

Statistik om dödsorsaker är en rapport som presenterar hur många personer som dött av olika dödsorsaker sedan 1987. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen.

I statistikdatabasen om dödsorsaker kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Vilka tecken kan ni i personalen se som tyder på att döden är nära?

Symtombilden i livets slutskede är ofta relativt lika och stereotyp oavsett vilken eller vilka sjukdomar som är bakomliggande. Smärta, dyspné, illamående ångest och konfusion dominerar. Som tidigare beskrivits blir smärta ett allt vanligare symtom ju senare i livet patienten befinner sig. Ångest och konfusion är viktigt att uppmärksamma och särskilja då behandlingen skiljer sig åt.

Många patienter beskriver en rädsla för livets slut och de hotfulla symtom man föreställer sig. Det är viktigt att beskriva för patient och närstående att det finns god och etablerad symtomlindring att få, men också biverkningar i form av trötthet, kanske kognitiv påverkan och sedering.

Kan man känna innan man dör?

Vad händer egentligen i kroppen under den sista tiden då? När livets slutskede och sista andetaget börjar närma sig kommer det uppstå en rad vanliga fysiska kännetecken i kroppen.

Blodcirkulationen saktar ner, vilket kan göra huden missfärgad och fläckig. Händer och fötter kan också kännas kallare. Personen som ska dö pratar och rör sig också mindre, och svarar kanske inte längre på frågor eller visar lika mycket intresse för sin omgivning. Hungern och törsten försvinner även gradvis och personen har ofta knappt längre någon önskan att äta och dricka. Dessa förändringar kan antingen sträcka sig över kort eller lång tid, veckor, dagar eller timmar. Det beror helt på personen och sjukdomen.

När personen bara är några få timmar från sista andetaget börjar andningen ändras som mest och blir oregelbunden. Den kan även upphöra för att sedan fortsätta med långa pauser mellan andetagen. Eftersom personen inte orkar hosta eller rensa luftvägarna byggs det ofta upp slem, vilket ofta gör andningen hög och bullrig. Den döende är ofta inte medveten om detta och upplever därför inte obehag av det, trots att det kan låta obekvämt.

En person räknas som död i en sjukhusmiljö vid frånvaron av puls, andning och reflexer, som när pupillerna inte drar ihop sig som svar på starkt ljus. Man tänker också ofta att döden inträffar när hjärtat och andningen upphör, men mer och mer bevis pekar mot att döden inte är omedelbar. Våra hjärnor tros fortsätta att “arbeta” i runt 10 minuter efter att vi anses vara döda, vilket kan betyda att våra hjärnor på något sätt är vagt medvetna om vår egen död. Exakt vad detta betyder är dock fortfarande inte helt klart, men vi ska utforska möjligheterna härnäst.

Efter att personen har förklarats död av läkare finns det tid för närstående att sina sista farväl med den döde. Många känner ett behov av att bara vara med den döde en sista gång och minnas. När någon dör finns det ingen orsak att stressa.

Hur snabbt får man dödsfallsintyg?

Enligt svensk lag är en person död när hjärnan oåterkalleligen upphört att fungera (1987:269). Att fastställa när döden har inträtt är en läkaruppgift och kan göras med hjälp av indirekta eller direkta kriterier. Genom indirekta kriterier observerar man den döde och konstaterar att hjärtverksamhet och andning upphört.

Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:10, 3 kap §1-2) ska fastställandet av en människas död med hjälp av indirekta kriterier göras genom en klinisk undersökning. Indirekta kriterier är kännetecken på varaktigt hjärt- och andningsstillestånd som lett till total hjärninfarkt. Vid den kliniska undersökningen ska alla dessa indirekta kriterier vara uppfyllda:

 • Ingen palpabel puls.
 • Inga hörbara hjärtljud vid auskultation.
 • Ingen spontanandning.
 • Ljusstela, oftast vida, pupiller.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).