:

Vilka papper behöver man för att skilja sig?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka papper behöver man för att skilja sig?
 2. Vart vänder man sig om man vill skiljas?
 3. Hur mycket kostar det att skilja sig?
 4. Hur skickar man in skilsmässoansökan?
 5. Kan man bli nekad skilsmässa?
 6. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 7. Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?
 8. Vem betalar vad vid skilsmässa?
 9. Kan man skiljas snabbt i?
 10. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 11. Vad delas inte vid skilsmässa?
 12. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 13. Hur fördelas skulder vid en skilsmässa?
 14. Måste jag dela mina sparpengar vid skilsmässa?

Vilka papper behöver man för att skilja sig?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

Vart vänder man sig om man vill skiljas?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Hur mycket kostar det att skilja sig?

Principen för att skriva en ansökan om skilsmässa är detsamma som om du ska skriva ett annat juridiskt dokument som t.ex. ett testamente eller ett äktenskapsförord. Dvs, har du tillräckliga kunskaper och vet vad du gör kan du själv skriva dokumentet och det behöver följaktligen inte kosta dig något. I vart fall inte mer än i form av den tid du lägger ner på arbetet.

Är du inte säker på hur man skriver en skilsmässoansökan och t.ex. vilka yrkanden du ska framföra, som t.ex. yrkanden om betänketid, vårdnad eller liknande kan du anlita en advokat för att få hjälp. En konsultation med en advokat som informerar om reglerna och därefter upprättar din ansökan om skilsmässa samt hanterar eventuella kontakter med domstolen innebär sannolikt ett par timmars arbete för advokaten. Anlitar du en advokat kan du i de flesta fall räkna med en kostnad på ett par tusen kronor och uppåt för hjälp med endast själva ansökan om skilsmässa. Kostnaden varierar beroende på var du är bosatt och vilken advokat som du anlitar. Vad avser beräkningen av advokatkostnader följer en mer utförlig redogörelse längre ner under rubriken “Advokatkostnader”.

Du kan även använda dig av en dokumentmall när du ska skriva din ansökan om äktenskapsskillnad. En dokumentmall kan självfallet inte ersätta juridisk kunskap. Men i förening med tydliga instruktioner kan en mall vara en liten hjälp på vägen. Detta gäller framförallt när det är fråga om enklare typer av skilsmässor. En ansökan om skilsmässa när båda makarna är ense om att skilja sig samtidigt som de inte har några barn är betydligt enklare att skriva än om makarna har barn och är oense om det mesta som har samband med skilsmässan.

Hur skickar man in skilsmässoansökan?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Kan man bli nekad skilsmässa?

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur en skilsmässa ska gå till finns i Äktenskapsbalken. Det finns ingen regel i äktenskapsbalken som hindrar den ena maken att motsäga sig en skilsmässa. Det finns däremot regler som hanterar situationen när bara den ena maken vill skiljas, en sådan regel finns i 5 kap 2 § äktenskapsbalken. Bestämmelsen säger att om bara den ena maken vill skiljas har denne rätt till det först efter en betänketid. Detta innebär att den make som vill skiljas kan yrka på skilsmässa, men innan en domstol dömer i frågan löper en betänketid om 6 månader. Först när betänketiden löpt ut kan maken om denna fortfarande skilja sig göra ett särskilt yrkande om skilsmässa vilket framgår av 5 kap 3 § äktenskapsbalken.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Måste du ta av dina pengar för att lösa hans lån? Vid äktenskapsskillnad ska en bodelning göras av makarnas giftorättsgods. Enligt 11 kap. 2 § ÄktB ska först vardera makens giftorättsgods räknas samman och sedan görs avdrag för de skulder som finns, det som finns kvar ska sedan delas på hälften. Som huvudregel är en makes egendom giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom kan du läsa tydligare om i 7 kap. 2 § ÄktB. Exempel på enskild egendom är sånt man har ärvt, eller som är enskilt enligt äktenskapsförord. Om jag tolkar din text rätt så finns det ingen enskild egendom av det du nämner.

Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

Det är er lokala tingsrätt där ni är folkbokförda som ansvarar för den juridiska handläggningen av er skilsmässa. Det är alltså dit ni ska vända er om ni beslutat er för att skiljas. Tingsrätten beslutar också om många viktiga frågor som kan vara svåra att reda ut på egen hand. Viktigast bland dessa frågor är sådant som rör bodelningen och vårdnaden om gemensamma barn.

Har ni beslutat er för att skiljas är nästa steg på vägen att göra en ansökan på en gemensam blankett, som ni sedan skickar in till tingsrätten. Blanketterna går att ladda ner på domstol.se. På domstol.se kan ni även ansöka om skilsmässa online via deras e-tjänst. Numer går det att få skilsmässa utan någon som helst betänketid, förutsatt att ni inte har några barn under 16 år.

En sak ni bör ta itu med så fort som möjligt är att upprätta en skriftlig bodelning och registrera den hos Skatteverket. Den grundläggande regeln vid bodelningen är att de äkta makarna delar lika på alla tillgångar. Du har kort och gott rätt till hälften av hushållets tillgångar, efter avdrag för eventuella skulder.

Uppdelningen gäller även saker som du eller din partner införskaffat eller redan ägde innan ni gifte er.  Bilen, bostaden, båten, värdepapper och pengar på personliga konton - allt ska delas lika.  Det enda undantaget från den regeln gäller tillgångar som är din eller din partners enskilda egendom. Tillgångar kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord eller om de tas upp i ett testamente eller gåvobrev.

Kan ni inte komma överens om uppdelningen av tillgångarna kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos er lokala tingsrätt. Att anlita en bodelningsförrättare är dessvärre inte gratis. Bodelningsförrättaren är i regel en advokat eller annan jurist och kostnaden blir också därefter. Hos de flesta advokatbyråer ligger timkostnaden för en bodelningsman på 1 500–2 000 kronor i timmen.

Vem betalar vad vid skilsmässa?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Kan man skiljas snabbt i?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Hur många ångrar sin skilsmässa?

De som har upp­levt en skils­mäs­sa kan vittna om att det är långt ifrån en obe­tyd­lig hän­del­se. När man be­ak­tar hur nära sam­man­vävt liv kan vara, sär­skilt när det gäller barn och delade till­gång­ar, så ökar risken att pro­ces­sen blir både ut­dra­gen och på­fres­tan­de.

Vid samma tid­punkt kan en smy­gan­de känsla in­fin­na sig, som viskar att kanske inte allt hopp är för­lo­rat. Det är då vär­de­fullt att vara med­ve­ten om att det fort­fa­ran­de finns möj­lig­het att ångra sig innan hela pro­ces­sen är av­slu­tad. 

I det föl­jan­de går vi igenom de olika möj­lig­he­ter­na ni har att om­vär­de­ra be­slu­tet.

För dig som fun­de­rar på skils­mäs­sa kan första chan­sen till ef­ter­tan­ke komma innan skils­mäs­so­an­sö­kan har skic­kats in. Du kan samla ihop skils­mäs­so­pap­per och fylla i an­sö­kan (eller stäm­nings­an­sö­kan om skils­mäs­sa), men vänta med att posta den. Låt den ligga en tid för att hinna re­flek­te­ra över be­slu­tet. Kanske också ge par­te­ra­pi en chans – vad finns att för­lo­ra i detta skedet?

Skils­mäs­so­pro­ces­sen kan trigga vik­ti­ga in­sik­ter om vad som är vik­tigt i livet. När an­sö­kan är in­skic­kad kan verk­lig­he­ten komma ikapp: ”Nu går det mot slutet, vill jag verk­li­gen det?", " Finns det andra lös­ning­ar?”.

Vad delas inte vid skilsmässa?

Tillbaka

Jag och min fru har varit gifta i 12 år och har under åren fått tre barn tillsammans. Jag är hemmaman och har under barnens uppväxt tagit ansvar för dem och för hemmet. Några år efter att vi gifte sig startade min fru ett aktiebolag som efter flera års hårt arbete äntligen börjar ge utdelning. Min fru äger även huset där familjen bor och hon har ensam gått in med hela kontantinsatsen och betalat av på huslånen. Vi har nu beslutat oss för att separera. När Min fru startade aktiebolaget var vi helt överens om att aktiebolaget skulle vara hennes eget eftersom hon investerade mycket tid och pengar i det. Vi skrev dock aldrig några juridiska handlingar om det. När vi nu ska separera tycker jag inte längre att det känns rättvist att hon ska få behålla värdet av hela aktiebolaget själv. Jag tycker att jag borde ha rätt till någon form av kompensation eftersom jag har varit hemma själv med barnen när hon satsat på aktiebolaget. Min fru anser att aktiebolaget är hennes och att hon inte heller ska behöva dela med sig av huset eftersom det är hon som äger det. Vad gäller?

Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

Huvudregeln vid bodelning är att makarna ska ha hälften av giftorätts­godset efter avdrag för skulder. Egendom som hålls utanför bodelningen (enskild egendom, egendom av särskilt slag mm) och skulder som hör till sådan egendom påverkar inte resultatet av bodelningen. Om bodelningen med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är orimligt kan den jämkas. Detta kallas skevdelning.

En jämkning av bodelningen innebär inte att den make som har minst giftorättsgods kan kräva att få mer av den andre maken. Regeln innebär endast att vardera maken kan kräva att få hålla allt (eller en del av) sitt eget giftorättsgods utanför bodelningen.

Hur fördelas skulder vid en skilsmässa?

Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har. 

Måste jag dela mina sparpengar vid skilsmässa?

Hej och tack för din fråga,

I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods men inte makarnas enskilda egendom. Om pengarna i fråga inte har gjorts till enskild egendom kan det vara så att din andel av ert gemensamma giftorättsgods minskas om du för över dina pengar till någon annan innan er bodelning.