:

Hur många år skriver man av en byggnad på?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många år skriver man av en byggnad på?
  2. Vad gäller för avskrivning på fastigheter?
  3. Hur räknar man ut årets avskrivning?
  4. Hur mycket får man skriva av?
  5. Är det bra att göra avskrivningar?
  6. Måste man skriva av byggnader?
  7. Hur skrivs byggnadsinventarier av?
  8. Hur påverkar avskrivningar skatten?
  9. Vad räknas som Byggnadsinventarie?
  10. Hur bokföra avskrivning byggnad?

Hur många år skriver man av en byggnad på?

Auktoriserade revisorn Ole Deurell ställer och söker besvara fyra frågor i sin fördjupningsartikel Avskrivningar på byggnad i bostadsrättsföreningar – inte en lämplig metod för nödvändigt sparande.

Artikeln ger mig anledning att lämna denna replik. Ett lagstadgat skydd för eget kapital i bostadsrättsföreningar är nödvändigt. Vidare är all diskussion om att avskaffa eller undanta avskrivningar från de kostnader som måste täckas av intäkterna felaktig då det skulle leda till en total utarmning av bostadsrättsföreningarna på sikt. Bankerna inser detta väl och reser en varningens flagga. Regelverket K2 är felvisande, destruktivt och bidrar till problembilden.

Vad gäller för avskrivning på fastigheter?

Kostnader och utgifter för att anskaffa en fastighet kan vara höga. För att den stora kostnaden inte ska påverka företagets ekonomiska resultat negativt eller leda till likviditetsbrist gör bolaget avskrivningar på fastigheten. Det är ett avdrag för värdeminskningen på en byggnad.

Avskrivning på fastigheter är en bokföringsmetod där kostnaden för fastigheten skrivs av under fastighetens ekonomiska livslängd. Vid anskaffningen av fastigheten/byggnaden görs en avskrivningsplan. I planen beräknas det årliga värdeminskningsavdraget - alltså hur mycket företaget skriver av på fastigheten per år. Värdeminskningsavdraget beräknas utifrån en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde. Procentsatsen ska sättas utifrån byggnadens ekonomiska livslängd. På skatteverkets hemsida finns råd om årliga procentsatser för avskrivning av olika typer av byggnader. Ditt företag kan göra avskrivningar från den dag fastigheten är färdigställd eller tillgänglig för användning.

Hur räknar man ut årets avskrivning?

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.

Hur mycket får man skriva av?

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla och kan vara av två slag:

Enligt Skatteverket får beloppsgränsen för inventarier av mindre värde höjas med momsbeloppet i de fall ett företag varken har rätt att lyfta moms eller har rätt till återbetalning av moms (enligt 8 och 10 kap momslagen, ML).

Är det bra att göra avskrivningar?

Som företagare kan du göra avskrivningar för att fördela utgifterna för inköp av tillgångar över en lägre period. På så sätt kan du undvika att större kostnader försämrar inköpsårets resultat.  

I den här artikeln får du lära dig mer om avskrivningar. Vi går bland annat igenom vad som krävs för att få göra avskrivningar för inventarier, varför man gör dem och när.

Avskrivning är en bokföringslösning som kortfattat innebär att företaget fördelar kostnaden för större inköp över den tid som inköpen genererar intäkter. På så sätt redovisar du bara en del av summan på inköpsårets resultaträkning och resterande belopp fördelas ut på resultatet för kommande år.

Många företag behöver göra större inköp för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Det kan till exempel handla om fordon, maskiner eller annan nödvändig utrustning. Samtidigt kan stora inköp ha en negativ påverkan på årets resultat.

Många företagare gör därför avskrivningar för att minska belastningen på företagets ekonomi. Eftersom inköpen avser så kallade anläggningstillgångar är det möjligt att skriva av kostnaderna i bokföringen.

Måste man skriva av byggnader?

Anskaffningsutgiften för egendom är vanligtvis det värde som du har betalat för att anskaffa egendomen. Till anskaffningsutgiften räknas även ombyggnadskostnaderna om du låter utföra ombyggnad under din ägartid.

Du får dra av anskaffningsutgiften för en uthyrd byggnad från hyresinkomster i form av årliga avskrivningar. Med avskrivningar avses att anskaffningsutgiften delas upp som kostnad på ett flertal år.

Om byggnaderna har varit i eget bruk under en dela av året, dvs. eller uthyrningen börjar eller slutar under året, beräknas avdraget för hyrestiden. Du får inte dra av en avskrivning under det år då du säljer byggnaden.

Hur skrivs byggnadsinventarier av?

När du använder förenklat årsbokslut får direktavdrag göras vid inköp av inventarier vars kostnad understiger ett halvt av årets prisbasbelopp.

Direktavdrag får även göras för inventarier som har en beräknad användningstid i företaget på högst 3 år oavsett vad de kostar. Med användningstid menas den normala ekonomiska livslängd inventariet kan antas ha i en verksamhet av det slag som företaget bedriver.

Exempelvis anses motorsågar oavsett pris vara direkt avdragsgilla för skogsarbetare genom att användningstiden är högst tre år, men måste - om priset är beloppsgränserna ovan - tas upp på avskrivningsplan i företag som använder sågen vid enstaka tillfällen per år, t ex för att sköta en större tomt på en näringsfastighet.

En skillnad mot gängse räkenskapsenlig avskrivning är att värdering vid förenklat årsbokslut ska ske kollektivt av inventarier som ingår i avskrivningsunderlaget. Det betyder att man t ex vid försäljning av inventarier i sin bokföring av försäljningen inte ska eller får ta hänsyn till redan gjorda avskrivningar på varje enskilt inventarium. Detta sätt att hantera redovisningen av en försäljning av inventarier sköter programmet automatiskt.

Hur påverkar avskrivningar skatten?

Med avskrivningar avses att anskaffningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar och andra tillgångar som används för att förvärva inkomst samt långfristiga utgifter periodiseras till en kostnad för olika år. Avskrivningarna i bokföringen utgör grunden för avskrivningarna i beskattningen, eftersom det belopp som dragits av i bokföringen påverkar hur mycket avskrivningar som kan dras av i beskattningen.

I näringsskattelagen finns bestämmelser om periodisering av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar och övriga tillgångar som kostnad för olika skatteår i NärSkL 30–45 a §.  Dessutom finns bestämmelser om periodisering av vissa utgifter som medför inkomst under flera skatteår i NärSkL 24 och 25 §. NärSkL fastställer avskrivningsmetoden för varje tillgångsgrupp och den årliga maximiavskrivningen. I beskattning enligt ISkL tillämpas på periodisering av anskaffningsutgiften för nyttigheter som används för att förvärva inkomst i enlighet med ISkL 114 § i tillämpliga delar bestämmelserna i näringsskattelagen, med undantag för små anskaffningar som avses i NärSkL 33 § 1 mom. 2 punkten. Anskaffningsutgifterna inom skogsbruk periodiseras dock i den personliga förvärvskällan i enlighet med ISkL 115 §.

NärSkL medför inte någon skyldighet att göra ordinarie avskrivningar i beskattningen. Detta innebär att det i beskattningen är möjligt att låta bli att dra av avskrivningar som gjorts i bokföringen eller så kan avskrivningar dras av till ett belopp som understiger maximibeloppet enligt NärSkL. En avskrivning till ett för lågt belopp vilken gjorts under ett visst skatteår ökar dock inte maximiavskrivningen under senare skatteår.

I NärSkL 53 § finns det bestämmelser om när en nyttighet hör till näringsförvärvskällan. I NärSkL 53 § 1 mom. föreskrivs det att om en fastighet uteslutande eller huvudsakligen används för ändamål som direkt eller indirekt främjar näringsverksamheten, såsom för fabriks-, verkstads-, affärs- eller förvaltningsändamål eller för personalbostäder eller personalsociala ändamål, hör fastigheten till näringsverksamhetens förvärvskälla. Också andra nyttigheter än fastigheter hör enligt NärSkL 53 § 2 mom. till näringsförvärvskällan, om de uteslutande eller i huvudsak används för syften som direkt eller indirekt främjar näringsverksamheten.

Enligt NärSkL 12 § omfattar anläggningstillgångar för bestående bruk i näringsverksamheten avsedda jordområden, värdepapper, byggnader, maskiner, inventarier och övriga föremål, patent och andra immateriella rättigheter, som kunna särskilt överlåtas, samt grus- och sandtäkter, gruvor, stenbrott, torvmossar och andra sådana nyttigheter.

Vad räknas som Byggnadsinventarie?

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en snabbutredning när det gäller taxering av industribyggnader och s.k. skräddarsydda byggnader och avskrivning av byggnadsinventa­rier.

Hur bokföra avskrivning byggnad?

Exempel på tillgångar är byggnader, maskiner, inventarier m.m. som är tänkt till att ha användning och nyttjande i bolaget i mer än ett år. Olika tillgångar har olika avskrivningstider, vilket kan variera beroende på vilken ekonomisk livslängd och vilket regelverk som används. Ekonomisk livslängd avser hur länge tillgången skall vara i bruk hos bolaget.

En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, som sedan avskrivningar görs över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd, mindre än 3 år eller med obetydligt värde om ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp. Exempel på dessa är mobiltelefoner, datorer av mindre värde, skrivare mm. Här kan du läsa mer om varor, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier.