:

Hur gör man en bodelning under äktenskapet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en bodelning under äktenskapet?
 2. Vilka regler gäller för bodelning inom äktenskap?
 3. Varför ska man göra bodelning under äktenskapet?
 4. Hur ska man tänka vid bodelning?
 5. Kan man göra bodelning själv?
 6. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 7. Vad ingår inte vid bodelning?
 8. Hur värderar man möbler vid bodelning?
 9. Vad kostar en jurist vid bodelning?
 10. Vem betalar jurist vid bodelning?
 11. Hur gör man en bodelning själv?
 12. Kan man skriva bodelning själv?
 13. Vem ska betala bodelning?

Hur gör man en bodelning under äktenskapet?

Då makarna skiljs ska deras egendom delas upp mellan dem genom bodelning. Makarna måste göra bodelning utom i de fall makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. En bodelning ska också göras vid den ena makens död om den efterlevande maken inte motsätter sig detta.

Bodelning under bestående äktenskap kallas också äktenskapsbodelning. En make kan aldrig tvingas att göra äktenskapsbodelning. En sådan är en helt frivillig uppgörelse mellan makarna.

Vilka regler gäller för bodelning inom äktenskap?

Då makarna skiljs ska deras egendom delas upp mellan dem genom bodelning. Makarna måste göra bodelning utom i de fall makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. En bodelning ska också göras vid den ena makens död om den efterlevande maken inte motsätter sig detta.

Bodelning under bestående äktenskap kallas också äktenskapsbodelning. En make kan aldrig tvingas att göra äktenskapsbodelning. En sådan är en helt frivillig uppgörelse mellan makarna.

Varför ska man göra bodelning under äktenskapet?

Bodelning under äktenskap förutsätter att makar är överens om att en bodelning ska genomföras. Makarna måste vara överens när det kommer till hur tillgångarna ska fördelas mellan dem.

Bodelning kan inte ske om endast en part vill genomföra bodelningen eller om parterna inte kan nå samma slutpunkt kring uppdelningen av egendomen. Syftet med bodelning under äktenskap är att klargöra ägandeförhållanden och det är helt frivilligt.

För bodelning under äktenskap krävs alltid anmälan till Skatteverket. Registrering av bodelningshandlingen kan också ske hos Skatteverket,  men registreringen är frivillig och inte ett krav för giltighet. 

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Hur ska man tänka vid bodelning?

Om ni bodelar för att ni ska skiljas ska ni lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten innan ni skriver bodelningshandlingen.

Kan man göra bodelning själv?

I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Vad ska inte ingå i en bodelning?

  I grova drag kan man säga att alla tillgångar som fanns på den så kallade brytdagen (dagen er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten) ska ingå i bodelningen.

  Vad ingår inte vid bodelning?

  Rent praktiskt börjar bodelningen med att en av parterna begär att en sådan ska utföras. Om ni är överens om hur ni vill göra uppdelningen kan ni sköta hela processen själva. Ni måste skriva avtal i vissa fall, till exempel om ni äger en fastighet som ska delas upp.

  Tips! Om ni är överens om bodelningen behöver ni inte anlita någon bodelningsförrättare eller advokat, utan kan sköta hela bodelningen själva.

  Om ni inte kommer överens eller om ni vill ta hjälp av en expert kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat eller jurist som sköter bodelningen åt er. Bodelningsförrättaren försöker först få fram en frivillig överenskommelse mellan parterna. Om ni inte kommer överens gör bodelningsförrättaren en tvångsdelning.

  Ni som ska göra bodelning ska göra en utredning av de tillgångar och skulder som ni hade vid den tidpunkt då ni ansökte om skilsmässa, då samboförhållandet upphörde, vid dödsfallet eller då ansökan skickas in. Dessa tillgångar och skulder ska skrivas upp i en bouppteckning.

  Hur värderar man möbler vid bodelning?

  Juridik vid dödsfall

  Värdering av lösöret behöver göras för en slutlig bouppteckning eftersom nu båda föräldrarna är döda. Huset har tyvärr tömts på allt lösöre och det jag har att förhålla mig till är försäkringsvärdet. Det godtar inte Skatteverket i bouppteckning utan det ska vara marknads- eller bruksvärdet. Förstår att inga schabloner finns att förhålla sig till. Hur kan man få fram en värdering? Bilder på konstföremålen finns och familjebilder där inredningen framgår.

  Vad kostar en jurist vid bodelning?

  Under förutsättning att ni är överens behöver inte själva bodelningen kosta er någon större summa. Ni kan ladda ner bodelningshandlingar med utförliga instruktioner på Juridiska Dokument (Juridisk rådgivning ingår i priserna):

  Utöver kostnader för bodelningsavtal kan dock kostnader tillkomma för:

  Vem betalar jurist vid bodelning?

  Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

  Hur gör man en bodelning själv?

  För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

  Kan man skriva bodelning själv?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej Kan man skriva ett Bodelningsavtal vid skilsmässa själv om man är överens vem som ska ha vad? jag hyr och står på kontraktet på bostaden å ha en son på 15 ej gemensam. Vi köpt saker ihop och delar upp detta lika så lösöret . vad behöver vi tänka på .

  Vem ska betala bodelning?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Jag vill konstatera mig med någon som kan juridik mest intresserad om skilsmässa och som min fru tagit alla våran gemensamma pengar innan skilsmässa överförd någonstans som jag känner inte hon tog gemensamma guld och smycken måste jag skaffa advokaten för bodelning eller bodelningsförättare låtar efter pengarna som hon tog från våran gemensamma konto . Måste jag betala bodelningsförättare eller ingår i själva Mål i skilsmässa?