:

Vad tjänar man på styrelseuppdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad tjänar man på styrelseuppdrag?
 2. Får man lön som styrelseledamot?
 3. Vad är ett normalt styrelsearvode Brf?
 4. Får man betalt för att sitta i kommunfullmäktige?
 5. Hur mycket tid ett styrelseuppdrag kan beräknas ta?
 6. Vad är skillnad mellan styrelseledamot och styrelsesuppleant?
 7. Får suppleanter arvode?
 8. Kan styrelsesuppleant få lön?
 9. Är arvode skattefritt?
 10. Vad tjänar förtroendevalda?
 11. Hur många procent för att få mandat i kommunfullmäktige?
 12. Kan man avsäga sig styrelseuppdrag?
 13. Vad kostar en extern styrelse?
 14. Kan suppleant bli skyldig?

Vad tjänar man på styrelseuppdrag?

En grundrekommendation är att något arvodesbelopp bör utgå till ledamöterna. Att ingå i föreningens styrelse innebär ett stort ansvar och medför i de flesta fall en relativt stor arbetsinsats. Det finns ordföranden som under perioder kan behöva ägna uppåt tio timmar i veckan eller mer åt styrelsearbete. Det är inte alla föreningar som har engagerade och kompetenta pensionärer som mer än gärna ingår i styrelsen. Faktum är att det särskilt i Stockholm ofta är svårt att hitta personer som vill ställa upp. Även om viljan finns så medför det så kallade ”livspusslet” att många inte har utrymme för ytterligare engagemang. Ett arvode, oavsett om det är för att visa uppskattning eller avsikten är att lämna en skälig ekonomisk ersättning, kan göra det lite lättare att rekrytera och ökar också motivationen för arbetet. I större bostadsrättsföreningar så förvaltar styrelserna betydande ekonomiska tillgångar och driver i praktiken ett mångmiljonföretag. Ur det perspektivet är det försvarligt att de som gör jobbet får ett skäligt arvode.

I egenskap av styrelseledamot är det viktigt att komma ihåg att det är dina grannar som betalar arvodet och att det i någon mening betraktas som ett hedersuppdrag som du utför för att dina grannar ska få en trivsam, trygg och fungerande boendemiljö. Styrelsens arvoden bör heller inte sättas på nivåer så att det blir ett ”välavlönat heltidsuppdrag” som i sig blir en ekonomisk motivationsfaktor.

Arvodet till styrelsen ska för kommande verksamhetsår bestämmas vid bostadsrättsföreningens ordinarie årsstämma. När och hur föreningen ska fastställa arvode för styrelsen är en fråga som normalt avhandlas i stadgarna och i lagen om ekonomiska föreningar. För bostadsrättsföreningar i Stockholm tillämpas f.n. (2018) ett genomsnittligt arvode på ca 1000–1500 kr per lägenhet – för den samlade styrelsen att dela på. Vissa föreningar använder sig också av ett belopp baserat på prisbasbeloppet så att arvodet inte fordrar årlig justering utan automatiskt följer kostnadsläget.

I vissa föreningar beslutar stämman hur arvodet ska fördelas men ofta bestämmer styrelsen hur arvodet ska fördelas mellan ledamöterna. Styrelsen kan aldrig ta ut högre arvode än stämman har beslutat. Skulle det uppkomma önskemål om ”extra ersättning” så måste detta tas upp på en extra föreningsstämma. En styrelse som upplever att arbetet blir alltför betungande bör kanske hellre överväga att ta in konsulter för vissa arbetsmoment som t.ex. att anlita en bostadsjurist för att hantera en upphandling. Att köpa tjänster som ligger inom ramen för förvaltning av bostadsrättsföreningens fastighet(er) faller inom styrelsens uppdrag och befogenhet. En styrelsemedlem som utför arbete som annars skulle behöva läggas ut på entreprenad, t.ex. fungerar som vaktmästare och utför mindre reparationsarbeten, kan lämpligen erhålla särskild ersättning för detta arbete.

Får man lön som styrelseledamot?

Genomsnittsarvodet för en styrelseledamot, som sitter i ett noterat bolag i Sverige, är drygt 305 000 kronor. Snittarvode skiljer sig beroende på vilken lista bolaget är noterat på. Genomsnittsarvodet är cirka 198 000 kronor, 280 000 kronor och 519 000 kronor för ledamot som sitter i styrelsen på Small, Mid respektive Large Cap.

Vad är ett normalt styrelsearvode Brf?

Beslutet om arvode är ett stämmobeslut. Lämpligt är att valberedningen får i uppdrag att utreda och komma med ett färdigt förslag till stämman. Det är inte oviktigt vad de som sitter i den avgående styrelsen eller föreslås till den kommande styrelsen tycker i frågan, men det är inte avgörande. Styrelseledamöterna har rent objektivt ett personligt intresse i frågan. Om föreningen saknar valberedning kan en medlem t.ex. motionera om arvodet... Förutom styrelsen kan det finnas andra som ska få arvoden. Också detta ska stämman besluta om. Valberedningen kan få ett arvode för sin insats liksom revisorerna. Inget hindrar heller att också andra beslut om arvoden fattas av stämman. Men man ska skilja på arvoden och ersättningar för arbetsinsatser. Exempelvis betalning för olika förvaltningsuppdrag är en sak för styrelsen att besluta om. När det gäller föreningar som anlitar en auktoriserad eller godkänd revisor så utgår vanligen ett arvode som avtalats mellan parterna. Stämman kan då besluta att betala ”enligt räkning”.

Beslutet ska också omfatta andra ersättningar till styrelsens ledamöter. Om exempelvis någon måste ta ledigt från arbetet för att närvara vid en besiktning, kan det vara rimligt att ge en kompensation för lönebortfallet. Däremot är inte ersättningar som styrelsen ger enskilda medlemmar för olika insatser att betrakta som arvode och ska därför inte beslutas av stämman. Det kan gälla sådant som ersättning till någon som tar hand om ett uthyrningsrum eller gym, någon som får ersättning för att vara trappombud eller gör insatser i trädgården. Detta är i princip förvaltningstjänster som styrelsen rår över och ansvarar för. Därför brukar inte heller stämman fatta beslut om att ge den typen av ersättningar.

Får man betalt för att sitta i kommunfullmäktige?

Om en riksdagsledamot är föräldraledig från sitt uppdrag görs avdrag från arvodet. En ledamot som är föräldraledig har i allmänhet rätt till föräldrapenningtillägg.

En ledamot kan ha lön eller sidoinkomster utöver sitt arvode från riksdagen. Lönen eller sidoinkomsterna ska anmälas till det ekonomiska registret. I registret finns uppgifter om intressen i företag, till exempel aktieinnehav, styrelseuppdrag och andra avtal av ekonomisk karaktär som anställningar vid sidan av uppdraget som riksdagsledamot.

Hur mycket tid ett styrelseuppdrag kan beräknas ta?

En förutsättning för att mervärdesskatt ska tas ut vid försäljning av varor eller tjänster är att säljaren är en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap. För att någon ska anses vara en sådan person ska denne självständigt bedriva en ekonomisk verksamhet.

Skatteverket anser att en styrelseledamot i ett aktiebolag, en ekonomisk eller en ideell förening (i fortsättningen bara förening) inte agerar i eget namn, för egen räkning och på eget ansvar när denne utför sitt styrelseuppdrag. En sådan verksamhet bedrivs inte självständigt i mervärdesskattehänseende.

Det innebär att en ledamot i ett aktiebolags eller en förenings styrelse inte är en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap. Det gäller allt arbete som sker inom ramen för styrelseuppdraget och även om styrelseledamoten självständigt bedriver en annan verksamhet vid sidan av styrelseuppdraget.

Vad är skillnad mellan styrelseledamot och styrelsesuppleant?

En styrelsesuppleant är kort sagt en ersättare. Om det är så att en styrelseledamot inte kan närvara på exempelvis ett styrelsemöte, ska styrelsen istället kalla suppleanten som är en reserv eller ersättare. I vissa fall kan en styrelseledamot närvara på ett sammanträde, men vara jävig. Vid sådana fall kan det vara så att styrelseledamoten inte får fatta beslutet, men eftersom personen närvarar, behöver inte styrelsen kalla in en styrelsesuppleant. Ifall styrelsen däremot inte är beslutsför på grund av att en styrelseledamot är jävig, kan en suppleant bli inkallad.

En suppleant som blir inkallad för att ersätta en ordinarie styrelseledamot, intar ansvaret och posten som ordinarie styrelseledamot, men tillfälligt. Suppleanten har i sådana fall rätt att, i god tid, få allt underlag till ärendet och frågorna som ska bli behandlade på styrelsemötet. Suppleantens ansvar är samma som för en ordinarie styrelseledamot, när suppleanten utför sitt uppdrag i egenskap av en ersättare. Detta innebär att suppleanten har ansvar över de beslut som denne fattar i sin roll som suppleant. Utöver det, har suppleanten inget ansvar för bolaget.

I ett företag som är publikt, kan inte samma person vara både VD och styrelseordförande samtidigt. 

Får suppleanter arvode?

Beslutet om arvode är ett stämmobeslut. Lämpligt är att valberedningen får i uppdrag att utreda och komma med ett färdigt förslag till stämman. Det är inte oviktigt vad de som sitter i den avgående styrelsen eller föreslås till den kommande styrelsen tycker i frågan, men det är inte avgörande. Styrelseledamöterna har rent objektivt ett personligt intresse i frågan. Om föreningen saknar valberedning kan en medlem t.ex. motionera om arvodet... Förutom styrelsen kan det finnas andra som ska få arvoden. Också detta ska stämman besluta om. Valberedningen kan få ett arvode för sin insats liksom revisorerna. Inget hindrar heller att också andra beslut om arvoden fattas av stämman. Men man ska skilja på arvoden och ersättningar för arbetsinsatser. Exempelvis betalning för olika förvaltningsuppdrag är en sak för styrelsen att besluta om. När det gäller föreningar som anlitar en auktoriserad eller godkänd revisor så utgår vanligen ett arvode som avtalats mellan parterna. Stämman kan då besluta att betala ”enligt räkning”.

Beslutet ska också omfatta andra ersättningar till styrelsens ledamöter. Om exempelvis någon måste ta ledigt från arbetet för att närvara vid en besiktning, kan det vara rimligt att ge en kompensation för lönebortfallet. Däremot är inte ersättningar som styrelsen ger enskilda medlemmar för olika insatser att betrakta som arvode och ska därför inte beslutas av stämman. Det kan gälla sådant som ersättning till någon som tar hand om ett uthyrningsrum eller gym, någon som får ersättning för att vara trappombud eller gör insatser i trädgården. Detta är i princip förvaltningstjänster som styrelsen rår över och ansvarar för. Därför brukar inte heller stämman fatta beslut om att ge den typen av ersättningar.

Kan styrelsesuppleant få lön?

Hejsan, jag och min sambo ska starta ett aktiebolag tillsammans (restaurang) som vi båda ska arbeta i, han mer än jag. Vi ville egentligen båda stå som delägare men eftersom vi inte kan hitta en suppleant har vi valt att sätta honom som suppleant (inte inskickat än) av flera anledningar.

Vi hade inte tänkt ta ut lön de första månaderna, men om sambon är suppleant, får han gå utan lön? Jag tänker lite på hurvida försäkringar ska fungera och om det ens är lagligt att han ska arbeta utan att få lön och ha papper på att han är anställd?

Är arvode skattefritt?

Både lön och arvode är ersättning för utfört arbete men är inte samma sak. När en arbetstagare eller en inhyrd konsult utför ett arbete, ska de få betalt från arbetsgivaren.

I vardagligt tal är arvode egentligen en synonym till lön. Begreppen blir normalt behandlade på samma sätt. Det finns dock vissa skillnader som vi kommer att beskriva här.

Vad tjänar förtroendevalda?

Arvoden är en frivillig förmån som Strängnäs kommun har valt att betala ut till förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder kommunen som ordförande, vice ordförande eller annan förtroendevald med speciellt uppdrag.

Hur många procent för att få mandat i kommunfullmäktige?

Efter valresultatet i september 2022 meddelar Moderaterna och Socialdemokraterna att de är överens om att bilda politisk majoritet i Strängnäs kommun. Därmed fortsätter den senaste mandatperiodens politiska arbete mellan de två partierna. De har en majoritet i kommunfullmäktige med 31 mandat av 55 totalt.

Kan man avsäga sig styrelseuppdrag?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör hur en ideell förening fungerar. Inledningsvis kan sägas att det saknas särskild lag om ideella föreningar. Istället får man kolla på lagar som reglerar liknande associationsformer och tillämpa dem analogt. Det finns liten vägledning om styrelseledamöter i lagarna. Därför finner vi i ditt fall bäst vägledning i era föreningsstadgar.

Vad kostar en extern styrelse?

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en viktig uppgift i att se till att allt sköts som det ska. Men det kan vara tufft att få allt att gå ihop om man samtidigt jobbar heltid. Då är det skönt att vända sig till en ekonomisk förvaltare som kan hjälpa till med allt som har med ekonomin att göra, från bokföring till budget och bokslut.

När man anlitar en ekonomisk förvaltare får man en bättre överblick över föreningens ekonomi och man kan känna sig trygg i att allt hanteras enligt reglerna. Det underlättar styrelsens arbete och gör att man kan fatta kloka beslut för föreningens bästa utan att behöva lägga allt för mycket tid på det. Så om man vill få lite extra tid över till annat och samtidigt vara säker på att allt sköts på ett bra sätt så kan det vara en bra idé att anlita en ekonomisk förvaltare.

Kan suppleant bli skyldig?

Är du styrelsesuppleant i ett aktiebolag? I den här artikeln förklarar vi vilket ansvar du har genom att svara på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Vi går igenom varför suppleanter finns och vilka skyldigheter det medför. Hoppas att du får nytta av min artikel!

En styrelsesuppleanterna har rollen som ersättare om en ordinarie styrelseledamot avlider, avgår, är frånvarande eller förlorar sin behörighet. En suppleant och en ledamot har i praktiken samma roll och ställning. Skillnaden är att suppleanten är passiv och inte vardagligt aktiv i bolagets verksamhet utan ska kunna hoppa in om en ledamot inte kan medverka.