:

Vad är Inkråmsgoodwill?

Innehållsförteckning:

 1. Hur redovisar man goodwill?
 2. Varför skriva ner goodwill?
 3. Hur räknar man ut goodwill?
 4. Är det skatt på goodwill?
 5. Är det moms på försäljning av inventarier?
 6. Hur beskattas inkråmsöverlåtelse?
 7. Varför betalar jag 20% skatt?
 8. Hur bokföra man inkråmsaffär?
 9. När betalar man 52% skatt?
 10. Hur många tjänar över 50 000?

Hur redovisar man goodwill?

De grundläggande principerna för hur man redovisar förvärvade immateriella anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas bl.a. vilket värde en förvärvad immateriell anläggningstillgång får tas upp till i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.

En av tankarna bakom de redovisningsregler som ska användas när man upprättar ett förenklat årsbokslut är att det bokförda resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen ska grunda sig på. Skattereglerna har fått störst betydelse för redovisningsreglerna för enskilda näringsidkare. För dessa personer har man även ändrat skattereglerna för att anpassa dem efter en del av de förenklade redovisningsregler som ska användas när man upprättar ett förenklat årsbokslut.

Varför skriva ner goodwill?

Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde.

Om ett företag har ett gott rykte värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar. Vid en försäljning utgör företagets goodwill därför själva skillnaden mellan företagets nettovärde, alltså företagets tillgångar minus dess kostnader, och vad köparen betalar.

Hur räknar man ut goodwill?

Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde.

Om ett företag har ett gott rykte värderas det högre än det faktiska kapital som företaget innehar. Vid en försäljning utgör företagets goodwill därför själva skillnaden mellan företagets nettovärde, alltså företagets tillgångar minus dess kostnader, och vad köparen betalar.

Är det skatt på goodwill?

Har du organisert praksisen din som et enkeltpersonforetak og skal selge den kan det være lurt å ha tenkt på de skattemessige konsekvensene før salget er gjennomført. I praksisen ligger det både materielle og immaterielle verdier, og valgene man tar ved et salg tar kan påvirke skatten og avskrivning av goodwill.

For det første: Har du et enkeltpersonforetak, så er det ubønnhørlig knyttet til en fysisk person - deg. Det vil si at du ikke kan selge foretaket med hud og hår – eller med organisasjonsnummer og firmanavn – til en ny eier. Det er praksisen som selges, det vil si materielle og immaterielle verdier. Den som kjøper praksisen må selv ha eller opprette sitt eget aksjeselskap eller enkeltpersonforetak.

Är det moms på försäljning av inventarier?

Beloppen i fälten 05–08 ska gälla samma redovisningsperiod som momsen i fälten 10–12. Du ska därför redovisa ett förskott i den period du får betalningen.

 • Fält 10 – Utgående moms 25 %
 • Fält 11 – Utgående moms 12 %
 • Fält 12 – Utgående moms 6 %

Här redovisar du för respektive skattesats summan av den utgående momsen på

 • försäljning av varor och tjänster inom Sverige (inklusive hyresinkomster vid frivillig beskattning och försäljning där momsen beräknas på vinstmarginalen)
 • uttag av varor och tjänster  
 • förskott för en vara eller tjänst som en kund i Sverige har beställt av dig.

Hur beskattas inkråmsöverlåtelse?

3. Hur gör man en företagsbesiktning (due diligence)?

Som tidigare nämnts vill potentiella köpare oftast utföra en företagsbesiktning (due diligence) av ett aktiebolag innan de bestämmer sig för att köpa. En företagsbesiktning går ut på att analysera ett företags ekonomi och verksamhet inför ett framtida förvärv. För att kunna utföra en sådan besiktning av ditt bolag kommer den potentiella köparen att sammanställa en lista med frågor som du behöver besvara om ditt aktiebolag. Det är inte säkert exakt vilken information du kommer behöva tillgängliggöra för den potentiella köparen då det är beroende på vilka områden köparen vill göra en företagsbesiktning inom. Den potentiella köparen kan ju exempelvis välja att göra en legal, finansiell, skattemässig, teknisk eller kommersiell besiktning. Även om det inte på förhand kan sägas exakt vad en potentiell köpare kan kräva för information bör du förbereda bolaget genom att säkerställa viss information. Detta för att en företagsbesiktning kan vara omfattande och ta en lång tid att utföra och för att potentiella köpare kan vara otåliga. Exempel på information som förmodligen kommer att behöva tillgängliggöras för köparen är:

Varför betalar jag 20% skatt?

ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. De uppgifter som du anger i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt företaget ska betala per månad. I tjänsten kan du också registrera bolaget för moms och som arbetsgivare.

bolag fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Särskilda regler gäller för fåmansföretag. En ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier. Bolagsskatten på 20,6 % (från 1 januari 2021) är den skatt som aktiebolaget betalar för sin vinst.

Hur bokföra man inkråmsaffär?

En försäljning av en verksamhet innebär att en redovisningsenhet säljer tillgångarna (inkråmet) eller andelarna i en verksamhet som redovisningsenheten äger.

En försäljning av aktier eller andra andelar i ett företag är alltid momsfri. En försäljning av en hel verksamhet (inkråm) eller en avgränsad del av en verksamhet är momsfri om köparen är momsregistrerad och skall driva verksamheten vidare. Om förutsättningarna för momsfri överlåtelse är uppfyllda får säljaren inte ta ut någon moms.

När betalar man 52% skatt?

Den högsta personliga marginalskatten var cirka 70 procent under perioden 1948-1970.[5] Under 1970-talet steg marginalskatten för de högsta inkomsterna i Sverige tills den nådde 87 procent 1979. Under 1980-talet sjönk denna procentsats till 75 procent. Den skattereform som gjordes 1990/1991 hade bland annat som syfte att sänka marginalskatten, ”hälften kvar”, och den högsta marginalskatten blev 51 procent. Sedan dess har marginalskatten stigit något. Statsbudgeten för 2016 innebar en återgång till höga marginalskatter. Detta skedde genom avtrappning av jobbskatteavdraget. Högsta marginalskatt blev cirka 60 procent (vid genomsnittlig kommunalskatt) och denna nivå gällde från månadsinkomster på strax över 50 000 kr upp till 123 000 kr. En effekt av att höjningen skedde genom avtrappning av jobbskatteavdraget var att marginalskatten sjönk till 57 procent för månadsinkomster över 123 000 kronor.

Hur många tjänar över 50 000?

Hej! Jag har precis lyckats förhandla till mig en avsevärt högre lön men har i diskussion med vänner bemöts av båståendet “ja, man vill ju inte tjäna mer än 50 000kr/mån”. Jag har känt mig lite dum över att jag inte riktigt förstår vad de menar och varit för feg för att fråga. Därför vänder jag mig till er på forumet, vad tror ni att detta påståendet grundar sig i? Tror ni att det är skatterelaterat (att man får ut mindre av varje tusenlapp)? Ansvar och förväntningar från arbetsgivaren? Något annat? I mitt huvud låter det väldigt konstigt…

Någon som känner igen påståendet över huvud taget?