:

Hur lägga ner ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lägga ner ett aktiebolag?
 2. Hur stänger man ner sitt aktiebolag?
 3. Hur avslutar man ett bolag?
 4. Vad kostar det att lägga ner ett företag?
 5. Hur lång tid tar det att lägga ner ett företag?
 6. Kan ett aktiebolag äga sig själv?
 7. Vad händer om ett aktiebolag går minus?
 8. Hur lång tid tar det att avveckla ett aktiebolag?
 9. Kan ett bolag äga sig själv?
 10. Hur lägger man bolag i träda?
 11. Får man tillbaka 25000 aktiebolag?
 12. Hur länge kan man ha ett aktiebolag vilande?
 13. Kan barn vara delägare i aktiebolag?
 14. Kan jag sälja mitt aktiebolag?
 15. Kan man ge bort ett aktiebolag?
 16. Hur fungerar ett aktiebolag?
 17. När ska du starta ett aktiebolag?
 18. Vad är styrelsen i ett aktiebolag?

Hur lägga ner ett aktiebolag?

Det finns flera sätt att avveckla aktiebolag om du inte längre vill driva verksamheten. Att likvidera aktiebolag innebär att ett aktiebolag avvecklas. Efter att skulder betalats kan ett eventuellt överskott fördelas mellan aktieägare. Konkurs, fusion och delning är andra sätt att lägga ner och avveckla bolag. Du kan också sälja dina aktier i bolaget och därmed inte längre vara ägare – men det innebär inte att ditt aktiebolag avslutas. Kom ihåg att alla ändringar av ägarskap ska anmälas till Skatteverket.

Det är en omfattande process att lägga ner ett AB och att likvidera aktiebolaget själv. Beslut om frivillig likvidation fattas på bolagsstämman, ett beslut som sedan registreras hos Bolagsverket. Handlingar som årsredovisning, revisionsberättelse, meritförteckning på önskad likvidator mm ska lämnas in till Bolagsverket och en registreringsavgift ska samtidigt betalas.

Att avveckla bolag är en tidskrävande process som brukar ta minst sju månader att genomföra, och många gånger längre tid än så. När myndigheter är involverade kan det gå många veckor att ens få svar.

Själva avregistreringen av aktiebolaget sker hos Bolagsverket, men först efter att likvidation, konkurs, fusion eller delning genomförts – och att alla inkomna handlingar har granskats. Det är en process som brukar ta cirka sex månader räknat från att du registrerar uppgifter om frivillig likvidation hos Bolagsverket.

Hur stänger man ner sitt aktiebolag?

Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag. Oftast när man pratar om avveckling av aktiebolag så menar man frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation så upplöses aktiebolaget helt och sedan finns det inte mer. En frivillig likvidation tar normalt omkring ett år att slutföra och kräver en speciell likvidator som sköter bolaget under nedläggningen.

Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder, vilket kan innebära en risk för det kvarvarande bolaget.

Om ett aktiebolag har större skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

En snabbavveckling av aktiebolag ligger normalt runt 10 000 kr. Om du väljer ett annat sätt att avveckla bolag kan priset variera. Exempelvis tar Bolagsverket 1100 kr för att dra igång en frivillig likvidation och 1000 kr tillkommer för kallelse på okända borgenärer som måste göras. Dessutom tillkommer normalt kostnaden för en likvidator som företräder bolaget under det knappa år som likvidationen tar.

Hur avslutar man ett bolag?

När du frivilligt vill lägga ned din företagsverksamhet, måste du upplösa ditt företag. Om du har ett aktiebolag upplöser du det genom likvidationsförfarande. Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan upplösas genom ett avtal mellan bolagsmännen eller vid konflikt genom likvidationsförfarande. Du behöver inga officiella förfaranden för att lägga ned en enskild näringsidkare.

Aktiebolag ska upplösas genom ett lagstadgat förfarande. Om du frivilligt vill avsluta ett aktiebolag ska du upplösa det genom likvidationsförfarande.

Vad kostar det att lägga ner ett företag?

Det finns flera olika sätt att avveckla ett aktiebolag. Oftast när man pratar om avveckling av aktiebolag så menar man frivillig likvidation. Vid en frivillig likvidation så upplöses aktiebolaget helt och sedan finns det inte mer. En frivillig likvidation tar normalt omkring ett år att slutföra och kräver en speciell likvidator som sköter bolaget under nedläggningen.

Ett annat alternativ kan vara att fusionera in bolaget i ett annat aktiebolag. Denna variant bygger självklart på att man har fler aktiebolag. Det är också viktigt att komma ihåg att det övertagande bolaget i fusionen övertar det fusionerade bolagets alla åtaganden och skulder, vilket kan innebära en risk för det kvarvarande bolaget.

Om ett aktiebolag har större skulder än tillgångar kan det vara aktuellt med konkurs. Då tar en konkursförvaltare över bolaget tills det att det är helt upplöst.

En snabbavveckling av aktiebolag ligger normalt runt 10 000 kr. Om du väljer ett annat sätt att avveckla bolag kan priset variera. Exempelvis tar Bolagsverket 1100 kr för att dra igång en frivillig likvidation och 1000 kr tillkommer för kallelse på okända borgenärer som måste göras. Dessutom tillkommer normalt kostnaden för en likvidator som företräder bolaget under det knappa år som likvidationen tar.

Hur lång tid tar det att lägga ner ett företag?

Om det är så att man känner att man mycket väl kan klara av det administrativa som krävs för att ett aktiebolag ska avslutas på rätt sätt så är det klart att man kan göra detta själv. Här får man räkna med att det tar nära ett års tid att bli färdig. Det är inte så att man måste sitta varje dag med pappersarbete, men man måste vara redo att när som helst ta fram uppgifter och se till att processen fortsätter som den ska. Dessutom så är det viktigt att förstå att misstag kan stå en dyrt. Om man inte är noga med att betala in skatter och att ge Bolagsverket rätt dokumentation så kan processen med avvecklingen bli ännu längre och även innebära att man får betala mer för den.

Kan ett aktiebolag äga sig själv?

Köp av egna aktier innebär att ett aktiebolag förvärvar eller på annat sätt kommer i besittning av aktier som bolaget tidigare självt har gett ut. Reglerna gäller även dotterbolags köp av aktier i moderbolag.

Förvärv av egna aktier har av tradition varit förbjudet i svenska aktiebolag. I samband med Sveriges inträde i dåvarande EG möjliggjordes innehav av egna aktier, särskilt för börsbolag. Det råder dock fortfarande ett generellt förbud mot förvärv av aktier i grunden, men det finns vidsträckta undantag från reglerna, särskilt vad gäller börsbolag.

Syftet med förbudet mot köp och innehav av egna aktier är att motverka skada hos borgenärer och aktieägarna. Köp och innehav av aktier medför risker för spekulation från bolagsledningens sida och olika behandling av aktieägare. Ett köp innebär i praktiken att bolagets likvida medel minskar och ersätts med innehavet av de egna aktierna. Köp av egna aktier innebär en form av värdeöverföring till aktieägare och inskränks därför av de generella reglerna för värdeöverföringar, bland annat Beloppsspärren och Försiktighetsregeln.

Vad händer om ett aktiebolag går minus?

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte betalar skatten i tid.

Hur lång tid tar det att avveckla ett aktiebolag?

Tillbaka Taggar: avveckla aktiebolag snabbavveckling

En traditionell frivillig likvidation av aktiebolag tar omkring 8-9 månader att genomföra. Kallelse på okända borgenärer är 6 månader vid likvidation och på det tillkommer handläggningstider och framtagande av slutredovisning och övrig nödvändig dokumentation. Det är först när hela likvidationen är avslutad som utskifte kan göras av pengar som finns kvar i bolaget.

Kan ett bolag äga sig själv?

Olika regler gäller för privata och publika aktiebolag.

Normalfallet är att ett privat aktiebolag inte får äga sina aktier (i Sverige, Internationellt ser det olika ut). Det framgår av 19 kap i Aktiebolagslagen. Samma sak gäller dotterbolag – ett dotterbolag får alltså inte heller i normalfallet äga aktier i sitt moderbolag.

Hur lägger man bolag i träda?

“Karensbolag” eller “trädabolag” är andra vanliga namn på 5:25 regeln. 5:25 regeln kan gälla för dig som driver fåmansbolag och kan tillämpas om man väljer att inte vara verksam i bolaget i 5 år. D.v.s avkvalificera ditt aktieinnehav. Beskattningen blir efter 5 hela kalenderår 25%. 

För att räknas som icke verksam i bolaget får man inte utföra något jobb i verksamheten. Du får inte heller bedriva en liknande verksamhet i ett annat bolag. Närstående personer som äger minst 30% av aktierna får inte heller vara aktiva i verksamheten för att aktierna ska vara avkvalificerade. 

Under tiden (5 år) som bolaget är i “träda”, eller vilande som det också heter, kan man som ägare lyfta utdelning med schablonbelopp som kommer att beskattas med 20%. Schablonbeloppet för utdelningen är 2,75 inkomstbelopp. Inkomstbeloppet för 2022 är 187 550 kr. Kom ihåg att schablonbeloppet utgår från ägarens andel i bolaget.

Det första du måste göra för att kunna använda dig av 5:25 regeln vid företagsförsäljning är att starta ett nytt bolag, ett holdingbolag. Nästa steg är att sälja aktierna från fåmansbolaget till holdingbolaget. Som aktieägare har du rätt att sälja dina aktier för ett underpris till ditt holdingbolag. Holdingbolaget kan sedan sälja aktierna i rörelsebolaget vilket gör utdelning och vinster på näringsbetingade aktier skattefria för holdingbolaget. När holdingbolaget har varit i träda i 5 år kan du sedan tillgodogöra dig vinsten och betala 25% skatt.

Om man planerar att lägga sitt bolag i träda måste man vara uppmärksam så man inte gör några misstag och måste betala en högre skatt på vinsten som gjorts i bolaget. Den största fallgropen är att man är aktiv i verksamheten genom att man startar ett nytt företag inom samma bransch. Det är inte bara du som aktieägare som kan hamna under paraplyet och måste akta sig för att inte vara aktiv i bolaget. Närstående får inte heller under perioden bolaget ligger i träda starta ett liknande bolag. Pengar får inte heller föras över från bolaget som ligger i träda till en ny verksamhet.

 Bästa sättet att undvika fallgropar är att vända sig till en revisor eller skattejurist som kan hjälpa dig besvara frågor relaterade vilande bolag.

Får man tillbaka 25000 aktiebolag?

Att starta aktiebolag är både enkelt och utmanande – många har tusen frågor när de ligger i startgroparna. Här får du svar på några av de viktigaste!

I mitt jobb som revisor möter jag både erfarna företagsledare och nybakade företagare som är hungriga och vill framåt snabbt. När du står inför att starta aktiebolag finns många frågor att ta ställning till och regler att hålla reda på. Det allra bästa är förstås om du gör rätt redan från början – här ger jag dig några tips på vägen. 

Hur länge kan man ha ett aktiebolag vilande?

Ett handelsbolag måste även lämna särskilda uppgifter till ledning för delägarnas beskattning. Ett handelsbolags skyldighet att lämna särskilda uppgifter (INK4R, INK4S och INK4DU) till ledning för delägarnas beskattning gäller oavsett om handelsbolaget är skyldigt att lämna inkomstdeklaration eller inte. Det gäller även så kallade vilande bolag. Dessutom ska du som är delägare lämna deklarationsbilaga N3A.

Om delägarna i ett handelsbolag inte har för avsikt att driva verksamheten i handelsbolaget vidare bör handelsbolaget upplösas och avregistrering av handelsbolaget ske ur handelsregistret. Anmälan om avregistrering sker till Bolagsverket. Samtliga bolagsmän ska underteckna anmälan.

Kan barn vara delägare i aktiebolag?

Jag tänkte kolla upp om det går att skapa utdelningsutrymme för mina barn via schablonregeln som diskuterades. Verkar som man får starta ett bolag och sedan skänka bort aktierna för resp bolag till barnen (100% var).

Barn kan inte starta själva då de ej är myndiga, kan bli genomlysning och funkar troligen inte. Verksamhetsbeskrivning borde kunna bli tex kapitalförvaltning där man gör viss justering av innehav varje år för att inte bolaget ska bli passivt (vilande) efter 5 år.

Kan jag sälja mitt aktiebolag?

Sidan blev senast uppdaterad: 2023-03-07

Att sälja ditt aktiebolag kan vara den största affär du gör som företagare. Genom god planering kan du undvika många problem.

Kan man ge bort ett aktiebolag?

är kvalificerad om du själv eller närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under det år du överlåter aktierna eller något av de fem föregående åren.

Bolaget är ett fåmansbolag om minst hälften av rösterna ägs av högst fyra personer. Flera personer som är närstående räknas som en person.

styrelse ändras, loggar du in på våra e-tjänster för att anmäla det till Bolagsverket.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna, kan du istället registrera ändringen via pappersblankett.

Hur fungerar ett aktiebolag?

Så fungerar ett aktiebolag. Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

När ska du starta ett aktiebolag?

När du ska starta aktiebolag ska du först skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. Därefter skickar du in ett bankintyg utfärdat av din bank, och sen ansöker du om godkännande för F-skatt för bolaget.

Vad är styrelsen i ett aktiebolag?

Styrelse i aktiebolag. Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (vd). I ett aktiebolag måste det finnas minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant.