:

Måste man inventera restaurang?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man inventera restaurang?
 2. Hur gör man en inventering?
 3. Hur ska en Inventeringslista se ut?
 4. Vilka lagar gäller vid inventering?
 5. Hur bokför jag inventering?
 6. Hur lång tid tar en inventering?
 7. Vad ingår i en inventering?
 8. Måste alla företag inventera?
 9. När måste man göra inventering?
 10. Hur ska ett varulager värderas när man inventerar?
 11. På vilket konto ska inventarier och varulager bokföras?
 12. Varför gör man inventering?
 13. Hur mycket får man tjäna innan man måste starta företag?
 14. Hur bokför man en inventering?
 15. Hur bokför man inventering?

Måste man inventera restaurang?

Först och främst för att skattelagstiftningen kräver det; minst en gång om året ska ditt lager inventeras. Men att inventera oftare än en gång per år har sina fördelar – du får till exempel bättre koll på företagets ekonomi. När du vet vad du har i ditt lager blir det enklare att göra beställningar, och du minskar risken för att beställa för mycket eller för lite av en vara eller produkt.

Hur gör man en inventering?

En vanlig fråga till oss på Revideco är varför man måste inventera sitt varulager? Det är lätt att svara på eftersom det finns ett lagkrav på att det ska ske. Men det finns fler skäl till varför du bör inventera. Varulagret är ofta en av de viktigaste posterna i balansräkningen och om du inventerar oftare får du en bättre uppföljning av bruttovinsten löpande under året. Du får också bättre koll på när det är dags att beställa nya eller vilka varor som börjar bli gamla och därmed kanske är inkuranta och som måste skrivas bort.

Hur ska en Inventeringslista se ut?

För att göra det möjligt att kontrollera värderingen av ett lager finns särskilda regler för inventering i lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen (inventeringslagen).

Ett företag som är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen ska upprätta en förteckning som för varje post av tillgångar i lagret anger det värde som posten tagits upp till enligt 17 kap. IL. De lagertillgångar som ligger kvar i lager vid beskattningsårets utgång anses som de senast anskaffade eller tillverkade. Om företaget yrkar att lagret ska värderas enligt alternativregeln i 17 kap. 4 § IL ska anskaffningsvärdet för varje post av tillgångar i lagret redovisas i förteckningen.

Vilka lagar gäller vid inventering?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Hur bokför jag inventering?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Hur lång tid tar en inventering?

Vi erbjuder er som kund en inventering där vi går igenom samtliga fönster grundligt. På så sätt får ni en uppfattning om totalpriset innan projektstart. 

Innan start av en fönsterrenovering kan det vara tryggt att veta mer om kostnaderna kring rötskador som kan komma att uppstå under renoveringen. Därför erbjuder vi er som kund en inventeringsrapport där vi tillsammans går igenom samtliga fönster grundligt i er fastighet.

Vad ingår i en inventering?

För att göra det möjligt att kontrollera värderingen av ett lager finns särskilda regler för inventering i lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen (inventeringslagen).

Ett företag som är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen ska upprätta en förteckning som för varje post av tillgångar i lagret anger det värde som posten tagits upp till enligt 17 kap. IL. De lagertillgångar som ligger kvar i lager vid beskattningsårets utgång anses som de senast anskaffade eller tillverkade. Om företaget yrkar att lagret ska värderas enligt alternativregeln i 17 kap. 4 § IL ska anskaffningsvärdet för varje post av tillgångar i lagret redovisas i förteckningen.

Måste alla företag inventera?

Det finns många anledningar till varför du ska inventera ditt lager. Först och främst är du skyldig att göra det – minst en gång per år ska du inventera ditt lager enligt skattelagstiftningen. Andra skäl är att du får en bättre resultatuppföljning när du inventerar ofta. Om du driver ett företag som har stora variationer i lagret, men bara inventerar en gång per år, är resultatet du får i din resultatrapport inte rättvisande förrän du bokfört utfallet från din inventering. Ett tredje skäl att inventera oftare än lagen kräver är att du får bättre ordning och mer koll på ekonomin – om du vet exakt vad du har i ditt lager behöver du inte beställa för mycket eller lite och du kan samtidigt strukturera upp och sortera bland dina artiklar.

Inventeringen är dessutom ett bra tillfälle att kunna analysera eventuellt inkuransbehov i lager, det vill säga att kartlägga om det finns artiklar som minskat i eller saknar värde. När du beaktar inkurans i lager kan du använda dig av en schablon, om den är rättvisande, alternativt gör en egen bedömning av värdet. I vissa branscher blir lagret snabbt inkurant och då måste du vara extra observant.

När måste man göra inventering?

Inventering är ett begrepp som syftar till att man gör en observationsundersökning. Man samlar in data och information om det som skall undersökas. När man inventerar en butik, lager eller företag så innebär det att man räknar efter hur många saker man har av varje sort. 

Allting bokförs för att få så bra koll på inventariet som möjligt. Genom att till exempel inventera maskiner, produkter, varor och liknande i ett företag så får du en bra överblick över antalet saker och om någonting behöver köpas in. En inventering registrerar även priser och stämmer av med kassornas rapporter. Med inventering menas att man för statistik över vilka varor som finns på en specifik plats.

Hur ska ett varulager värderas när man inventerar?

Det finns många anledningar till varför du ska inventera ditt lager. Först och främst är du skyldig att göra det – minst en gång per år ska du inventera ditt lager enligt skattelagstiftningen. Andra skäl är att du får en bättre resultatuppföljning när du inventerar ofta. Om du driver ett företag som har stora variationer i lagret, men bara inventerar en gång per år, är resultatet du får i din resultatrapport inte rättvisande förrän du bokfört utfallet från din inventering. Ett tredje skäl att inventera oftare än lagen kräver är att du får bättre ordning och mer koll på ekonomin – om du vet exakt vad du har i ditt lager behöver du inte beställa för mycket eller lite och du kan samtidigt strukturera upp och sortera bland dina artiklar.

Inventeringen är dessutom ett bra tillfälle att kunna analysera eventuellt inkuransbehov i lager, det vill säga att kartlägga om det finns artiklar som minskat i eller saknar värde. När du beaktar inkurans i lager kan du använda dig av en schablon, om den är rättvisande, alternativt gör en egen bedömning av värdet. I vissa branscher blir lagret snabbt inkurant och då måste du vara extra observant.

På vilket konto ska inventarier och varulager bokföras?

Tar du ut varor eller andra tillgångar som ska beskattas ska du bokföra värdet av uttaget som inkomst i företaget. Det gäller t ex om du tar ut varor ur ditt företag för privat bruk. Företagarens uttag av varor, inventarier eller andra tillgångar ur företaget ska redovisas på samma sätt och till samma belopp som vid en försäljning, dvs uttaget anses ha gjorts till marknadsvärdet inklusive moms.

Tar du ut en tillgång som företaget har lyft moms på vid inköpet ska du redovisa uttagsmoms. Uttagsmomsen beräknas på tillgångens inköpsvärde (alternativt självkostnaden). Den inkomst som företaget ska ta upp som intäkt motsvaras då av marknadspriset inklusive moms minskat med uttagsmomsen.

Varför gör man inventering?

 Syftet med en inventering är att kontrollera eller bekräfta att bokföringen är korrekt. Enligt  skattelagstiftningen är ett företag som är bokföringsskyldigt skyldigt att inventera och värdera varulagret minst en gång per år. Undantag görs för mindre lager av ringa värde. Om inventeringen inte skett på ett korrekt sätt kan det medföra att bolagets skattedeklaration inte godtas av Skatteverket. Beroende av verksamhetens omfattning och art kan det finnas behov av att inventera betydligt oftare än så. Särskilt om man har ett omfattande varulager och i branscher där varorna snabbt blir inkuranta.

Inventering är en förutsättning för att kunna följa upp på verksamhetens resultat. Genom inventeringen får man bättre kontroll på sin verksamhet. Det är oftast att rekommendera att inventera oftare än vad lagen kräver så att man löpande får en uppdaterad bild över sina tillgångar. Genom att inventera regelbundet upptäcker man snabbt om avvikelser föreligger. Det kan till exempel vara på grund av att varor har blivit förstörda eller stulna.

Hur mycket får man tjäna innan man måste starta företag?

 • Något du gör på din fritid. Det är inte din huvudsakliga försörjning, utan något du gör på sidan av till exempel arbete eller studier.
 • Du utför inte arbete på uppdrag av eller anlitad av någon annan.
 • Drivs utan vinstsyfte.

Hur bokför man en inventering?

Du ska värdera lagret som det ser ut på sista dagen av ditt företags räkenskapsår (balansdagen) genom en inventering. En inventering ska enligt lag göras minst en gång per år och det innebär i korthet att du räknar fram det totala anskaffnings­värdet av ditt varulager genom att anteckna värdet för varje tillgång i lagret, post för post. Du ska skriva under inventeringslistorna på heder och samvete.

Hur bokför man inventering?

Lagret omfattar i första hand de varor som finns i företagets fysiska lager. Varorna på lagret kan vara råvaror, byggmaterial, handskvaror etc. – kort sagt, det är allt material och alla varor i lagret som måste säljas.

Delar av lagret kan dock också finnas någon annanstans än på lagrets hyllor. Ett exempel på detta kan vara varor du har köpt som levereras någon annanstans än på företagets huvudadress. Även om artiklarna inte finns på dina fysiska lagerhyllor ännu, kan de fortfarande vara en del av ditt lager.

Artiklar som visas och säljs hos en partner, men som ditt företag fortfarande äger, är vanligtvis fortfarande en del av ditt lager. Därför är det viktigt att kunna hålla en översikt över vilka artiklar som tillhör ditt lager – särskilt när inte alla artiklar är fysiskt tillgängliga.