:

Vad är Dröjsmålsavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Dröjsmålsavgift?
 2. Hur mycket får man ta ut i förseningsavgift?
 3. Hur mycket får man ta i dröjsmålsränta?
 4. Hur man räknar ut dröjsmålsränta?
 5. Vad är dröjsmålsräntan 2023?
 6. Är dröjsmålsavgifter avdragsgilla?
 7. Hur mycket kan man ta ut i påminnelseavgift?
 8. Får man sätta vilken dröjsmålsränta man vill?
 9. Kan man avtala bort dröjsmålsränta?
 10. Vad kommer räntan ligga på 2024?
 11. Hur mycket höjs räntan nästa gång?
 12. Hur bokför man Dröjsmålsavgift?
 13. Hur många dagar innan man får påminnelseavgift?
 14. Måste dröjsmålsränta?
 15. Vad ligger dröjsmålsräntan på 2023?

Vad är Dröjsmålsavgift?

Om kupongskatt inte betalas i rätt tid ska Skatteverket ta ut dröjsmålsavgift enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift (19 § KupL).

Hur mycket får man ta ut i förseningsavgift?

Det är viktigt att du betalar dina lån, andra krediter och fakturor i tid, förutsatt att det inte är något fel med dem. Om något inte stämmer, hör omedelbart av dig till företaget så slipper du betalningsanmärkningar.

Oavsett från vilket företag du får ett betalningskrav är reglerna för krav, inkasso och betalningsanmärkningar oftast desamma. Vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå svarar på frågor om företag som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel banker och andra kreditgivare. Har du frågor om fakturor från andra typer av företag, kan du i stället kontakta Hallå konsument.

Hur mycket får man ta i dröjsmålsränta?

När fakturan betalas efter det avtalade förfallodatumet har du laglig rätt att ta ut extra betalning för ditt besvär. Du kan alltså lägga till det som kallas för ”dröjsmålsränta” på fakturabeloppet när du skickar en påminnelse. 

Ränta på sena betalningar täcker det extra besväret som du som säljare av produkten eller tjänsten upplever och uppmuntrar även kunder att betala sina fakturor i tid.

Ränta ska löpa omedelbart dagen efter förfallodagen. Om inget förfallodatum har överenskommits för betalningen, börjar räntebetalningen 30 dagar efter det att originalfakturan har skickats.

Du kan enkelt beräkna storleken på dröjsmålsräntan med vår räntekalkylator.

Hur man räknar ut dröjsmålsränta?

Lägg in ett datum i dröjsmålsränteräknaren (t.ex. räkningens förfallodag) då beräkningen börjar och datumet då räkningen kommer att betalas.

Vad är dröjsmålsräntan 2023?

Dröjsmålsränta är en extra ränta som tillkommer när en faktura eller ett lån inte betalas i tid. Den fungerar som en ersättning till borgenären (den som lånat ut pengar) för att gäldenären (den som lånat pengar) inte uppfyllt betalningsvillkoret. I Sverige regleras dröjsmålsränta av räntelagen och baseras på Sveriges Riksbanks referensränta plus 8 procentenheter.

Enligt räntelagen (Räntelag (1975:635)) så får inte ett bolag ta ut dröjsmålsränta från dig som kund förrän inom 30 dagars från att fakturan skickades.

Det ska tydligt informeras om dröjsmålsränta på fakturor som bolaget skickar till en privatperson.

För att räkna ut ut dröjsmålsränta gör du såhär:

 • Kontrollera referensräntan: För att räkna ut dröjsmålsränta behöver du först veta den aktuella referensräntan. Den kan du hitta på Sveriges Riksbanks webbplats eller hos din bank.
 • Lägg till 8 procentenheter: Enligt räntelagen ska dröjsmålsräntan baseras på referensräntan plus 8 procentenheter. Om referensräntan exempelvis är 0,5%, blir dröjsmålsräntan 8,5%.
 • Är dröjsmålsavgifter avdragsgilla?

  Du får bara dra av utgifterna om de enbart lagts ned för att höja din verksamhets skattepliktiga inkomster eller sänka avdragsgilla kostnader. Det kan exempelvis handla om advokat- och rättegångskostnader på grund av en tvist om priset på en levererad vara eller tjänst.Utgifter för skatteprocesser som rör svensk inkomstskatt är inte avdragsgilla eftersom svensk inkomstskatt inte är en avdragsgill kostnad hos näringsidkaren.

  Du får bara göra avdrag för arbetskläder som inte ses som lämpliga att använda privat. Kläderna ska även ha speciella egenskaper som har ett klart samband med din verksamhet. Det kan till exempel vara arbetsbyxor för hantverkare med särskilda fickor för förvaring av verktyg och insydda knäskydd med mera.

  Hur mycket kan man ta ut i påminnelseavgift?

  Redan på ett tidigt stadium bör dröjsmålsränta

  , förfallodag och eventuell påminnelseavgift specificeras i offert eller avtal. Det går att avtala bort rätten till dröjsmålsränta när du säljer till konsument men det går inte att avtala bort rätten till dröjsmålsränta mellan näringsidkare.

  Dröjsmålsräntan ska beräknas på faktureringsbeloppet inklusive moms

  Får man sätta vilken dröjsmålsränta man vill?

  Propositionen innehåller förslag som syftar till att genomföra ett EGdirektiv om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner. Direktivet kan beskrivas som ett åtgärdspaket för att stävja dröjsmål med betalningar i affärslivet. Det innehåller bestämmelser om dröjsmålsränta, ersättning för indrivningskostnader, förbud mot oskäliga betalningsvillkor, återtagandeförbehåll och tidsfrister för indrivning av obestridda fordringar. På ett flertal av dessa områden görs i remissen bedömningen att svensk rätt redan i dag uppfyller direktivets krav.

  I propositionen föreslås att diskontot ersätts av en referensränta som baseras på Riksbankens reporänta. Det föreslås att ränta i vissa fall skall betalas utan att det när kravet framställs behöver anges att underlåtenhet att betala i tid medför skyldighet att betala ränta. Detta skall gälla i förhållanden mellan näringsidkare liksom när en näringsidkare har en fordran på betalning för varor eller tjänster på en myndighet eller ett annat offentligt organ. Det föreslås också några mindre anpassningar när det gäller längden på lagenliga betalningsfrister. Vidare föreslås en möjlighet att förbjuda den fortsatta användningen av oskäliga avtalsvillkor som det allmänna ställer upp för ett avtal med näringsidkare enligt vilket denne skall tillhandahålla varor eller tjänster mot betalning. I dag gäller detta endast när det allmänna agerar som näringsidkare.

  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2002.

  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

  Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 29 juni 2000 direktivet (00/35/EG) om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (direktivet om sena betalningar). Direktivet innehåller bestämmelser om betalningsfrister och ränta, rätt till ersättning för indrivningskostnader, skyndsam handläggning vid myndigheter som behandlar betalningskrav samt ogiltighet av och förbud mot grovt oskäliga betalningsvillkor. Direktivet skall vara genomfört senast den 8 augusti 2002.

  Direktivet om sena betalningar finns i bilaga 1 till denna proposition, som innehåller förslag för att genomföra direktivet i svensk rätt.

  Som ett led i arbetet att genomföra direktivet utarbetades inom Justitiedepartementet departementspromemorian Åtgärder mot sena betalningar (Ds 2001:56). I promemorian föreslås vissa lagändringar.

  Direktivet om sena betalningar innehåller en rad bestämmelser med det gemensamma syftet att stävja dröjsmål med betalningar. Arbetet inom EU på detta område har pågått under flera år. I en rekommendation den 12 maj 1995 uppmanade kommissionen medlemsstaterna att ta itu med problemet med betalningsförseningar (se EGT L 127, 10.6.1995, s. 19). Enligt kommissionens meddelande den 9 juli 1997 hade endast ett fåtal medlemsstater vidtagit några åtgärder samtidigt som den genomsnittliga betalningstiden hade ökat (se EGT C 216, 17.7.1997, s. 10). I kommissionens meddelande sades därför att ett förslag om minimikrav på nationell lagreglering skulle läggas fram. Vid sidan av kommissionens arbete har både Europaparlamentet och Ekonomiska och Sociala kommittén uppmanat till åtgärder på gemenskapsnivå (se EGT C 211, 22.7.1996,

  Kan man avtala bort dröjsmålsränta?

  Om ett företag eller en privatperson inte betalar en räkning eller faktura innan förfallodagen har den som skickat fakturan, borgenären, rätt att lägga på det som kallas för dröjsmålsränta. Här hittar du allt om hur dröjsmålsränta fungerar och vilka regler som gäller enligt räntelagen.  

  Dröjsmålsränta är en ränta som erläggs för att någon inte betalat en fordran i tid och är lika med referensräntan plus åtta procentenheter.

  Syftet med räntan är att säkerställa att betalning sker enligt avtal och att borgenären ska få en kompensation för de extra kostnader som belastar denne när gäldenären, den som är skyldig pengar, inte betalar i tid.  

  Vad kommer räntan ligga på 2024?

  Överraskande hög inflation i januari får Riksbanken att höja styrräntan mer än vad den tidigare signalerat. Det är tydligt att alla ledamöter i direktionen är bekymrade och Nordeas prognos är nu att styrräntan höjs med 0,5 procentenheter i april och med 0,25 procentenheter i juni till 3,75 procent.

  Det betyder att hushåll som lånar till en rörlig ränta bör ta höjd för att bolåneräntan stiger med ytterligare 0,75 procentenheter i närtid och att listräntan därmed närmar sig 6 procent.

  Hur mycket höjs räntan nästa gång?

  Torsdagen 29 juni meddelande Riksbanken ännu en gång att styrräntan kommer att höjas med 0,25 procentenheter. Det är den sjunde räntehöjningen i paraden av höjningar.

  Det var ett ordentligt spännande räntebesked idag då förväntningarna låg på just 0,25 procentenheter, men det var flera experter som började luta allt mer åt en höjning på 0,5 procentenheter efter att Norges och Englands riksbank överraskade med en dubbelhöjning förra veckan.

  Men, den samlade förväntan från marknaden var ändå en en höjning på 0,25 procentenheter, så det blev ingen överraskning. Eftersom börsen redan var inställd på en höjning enligt förväntan reagerade börsen med ro på beskedet. Skönt!

  Riksbanken höjer räntan för att försöka trycka ner inflationen som är alldeles för hög. Målet är en inflation som ligger mellan 1-3 procent, och i Sverige toppade inflationen (KPIF) på 10,2 procent i december 2022. Sen dess kan man se tydligt att inflationen är på väg neråt. I maj var inflationen 6,7 procent.

  Att inflationen är på väg ner är positivt för det betyder att de höjda räntorna fått viss effekt. Men, dels är det fortfarande en bra bit kvar tills inflationen är tillbaka vid inflationsmålet, dels finns det en del andra indikationer i samhället som inte påverkats så mycket som Riksbanken velat. Bland annat kan man se att arbetslösheten fortfarande är låg, vilket såklart är positivt som arbetande människa, men för ekonomin i stort betyder det att ekonomin fortfarande är ”het”.

  Hur bokför man Dröjsmålsavgift?

  En redovisningsenhet som glömmer eller underlåter att betala en leverantörsfaktura innan förfallodatum kan få en betalningspåminnelse från leverantören eller ett ombud till leverantören med tillägg för förseningsavgift.

  En leverantör behöver inte nödvändigtvis skicka en betalningspåminnelse avseende obetalda fakturor utan får omedelbart skicka inkassokrav, ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om att försätta en redovisningsenhet i konkurs. Det är god sed att påbörja ett indrivningsärende genom att först skicka en betalningspåminnelse då leverantörsfakturan kanske inte kommit fram eller helt enkelt glömts bort.

  Hur många dagar innan man får påminnelseavgift?

  Du som har fått en påminnelseavgift behöver betala ikapp det som saknas till nästa månad för att undvika fler påminnelseavgifter.

  Exempel Om du missat att betala i februari får du en påminnelse från CSN. Du ska då betala beloppet för februari tillsammans med påminnelseavgift på 450 kronor, i slutet av mars. Om du betalar månadsvis innehåller beloppet i mars både beloppet för februari och för mars, samt påminnelseavgiften.

  Du kan se dina kommande betalningar och betalningssätt på Mina sidor.

  Måste dröjsmålsränta?

  Dröjsmålsränta är en kostnad som tas ut när betalningen av en faktura är försenad. Företag tar ut dröjsmålsränta som en form av kompensation från kunder som inte betalat innan förfallodatumet på en faktura passerat.

  Enligt räntelagen kan inte ett företag ansöka om dröjsmålsränta från en kund förrän efter att 30 dagar gått sedan fakturan skickades om inte annat avtalats. Dessutom måste det tydligt framgå på fakturor riktade mot privatkunder att dröjsmålsränta kommer tas ut vid utebliven betalning.

  När det gäller fakturor till företagskunder tas det för givet att de är medvetna om dröjsmålsräntan, just eftersom de är företagare. Av denna anledning finns det inget uttalat krav att en notifikation behöver finnas med på fakturor riktade mot företag. Detta gäller även om kunder som fakturerats är olika slags myndigheter eller tillhör offentliga verksamheter av något slag.

  Vad ligger dröjsmålsräntan på 2023?

  Dröjsmålsränta är en kostnad som tas ut när betalningen av en faktura är försenad. Företag tar ut dröjsmålsränta som en form av kompensation från kunder som inte betalat innan förfallodatumet på en faktura passerat.

  Enligt räntelagen kan inte ett företag ansöka om dröjsmålsränta från en kund förrän efter att 30 dagar gått sedan fakturan skickades om inte annat avtalats. Dessutom måste det tydligt framgå på fakturor riktade mot privatkunder att dröjsmålsränta kommer tas ut vid utebliven betalning.

  När det gäller fakturor till företagskunder tas det för givet att de är medvetna om dröjsmålsräntan, just eftersom de är företagare. Av denna anledning finns det inget uttalat krav att en notifikation behöver finnas med på fakturor riktade mot företag. Detta gäller även om kunder som fakturerats är olika slags myndigheter eller tillhör offentliga verksamheter av något slag.