:

Vilka fyra viktiga principer finns inom offentlig rätt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka fyra viktiga principer finns inom offentlig rätt?
 2. Vilka förvaltningsrättsliga principer?
 3. Vad är skillnaden mellan en princip och andra rättsregler?
 4. Vad menas med civilrätt och offentlig rätt?
 5. Vad menas med civil rätt?
 6. Var regleras Officialprincipen?
 7. Vad är en princip juridik?
 8. Vad är ett Objektivitetsprincipen?
 9. Vad är en princip inom juridik?
 10. Vad innebär en princip?
 11. Vilka lagar är civilrättsliga?
 12. Är avtalsrätt civilrätt?
 13. Är Sverige civil law?
 14. Vad menas med Officialprincipen?
 15. Vad är juridisk doktrin?

Vilka fyra viktiga principer finns inom offentlig rätt?

I offentlig rätt i vid bemärkelse ingår statsrätt, processrätt och förvaltningsrätt, som alla reglerar myndigheternas roll gentemot medborgarna samt myndigheters interna relationer. Den vanligare och mer snäva definitionen av offentlig rätt avser de rättsområden som rör statens och kommunernas organisation och kompetens, samt statliga och kommunala myndigheters förvaltning och myndighetsutövning. Motsatsen till offentlig rätt är civilrätt.

Principer inom den offentliga rätten

Vilka förvaltningsrättsliga principer?

Från och med den 11 september 2023 har utbildningsverksamheten flyttats över till JUC, en stor aktör inom juridiska nätverk och utbildningar.

Se kurser hos JUC

Vad är skillnaden mellan en princip och andra rättsregler?

Rättsinformation är all information som kan användas för att ta reda på vad gällande rätt är. Rättskällelära är reglerna om vilken information som är rättsinformation, och vilken information som har företräde vid konflikter. Juridisk metod, slutligen, är den arbetsmetod som jurister använder för att tillämpa rättsinformation enligt rättskälleläran på en konkret frågeställning, för att ge ett juridiskt underbyggt svar. Själva arbetet kallas ofta rättsutredning.

Vad menas med civilrätt och offentlig rätt?

I offentlig rätt i vid bemärkelse ingår statsrätt, processrätt och förvaltningsrätt, som alla reglerar myndigheternas roll gentemot medborgarna samt myndigheters interna relationer. Den vanligare och mer snäva definitionen av offentlig rätt avser de rättsområden som rör statens och kommunernas organisation och kompetens, samt statliga och kommunala myndigheters förvaltning och myndighetsutövning. Motsatsen till offentlig rätt är civilrätt.

Principer inom den offentliga rätten

Vad menas med civil rätt?

Allmän avtalsrätt

Avtalsrätt behandlar hur ett avtal uppkommer, dess giltighet samt hur avtalet ska tolkas vid en tvist mellan parterna. Det går att dela in avtalsrätten i allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt. Allmän avtalsrätt är de regler som gäller alla avtal, oavsett vad avtalet handlar om. Speciell avtalsrätt är de regler som gäller vissa avtalstyper, exempelvis gäller köplagen enbart vid köp – vilket kan jämföras med avtalslagen som gäller samtliga avtal.

Var regleras Officialprincipen?

Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda (40 kap. 1 § SFL).

Bestämmelsen är tillämplig på alla ärenden enligt SFL. Utöver egentliga beskattningsärenden omfattas också exempelvis ärenden om registrering av skattskyldiga, godkännande för F-skatt, sanktionsavgifter och ersättningsärenden.

Syftet med en utredning är att klarlägga de för ärendet relevanta faktiska förhållandena. I grundlag är det föreskrivet att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § RF). Utredningen ska alltså göras objektivt och inte bara inriktas mot omständigheter som är till fördel för det allmänna.

När det gäller utredningsåtgärder, särskilt sådana som är ingripande mot den enskilde, gör sig ett antal principer gällande.

Vad är en princip juridik?

Avtalet är det centrala instrumentet för civilrättsliga mellanhavanden. Avtal används som verktyg för att möjliggöra försäljning av varor och tjänster. Den viktigaste och mest typiska funktionen i ett avtal är transaktionen. Även reglering av den ena partens förpliktelser och den andra partens rättigheter är karakteristisk i ett avtal. Därför det är så viktigt med avtal för våra civilrättsliga mellanhavanden och har stor betydelse för vår ekonomi.

Avtalslagen är stommen i svensk avtalsrätt. Den snart 100 år gamla avtalslagen reglerar allt ifrån att handla mjölk på ICA till om en myndighet ska upphandla en viss vara eller tjänst. Men det finns olika typer av avtal. Exempelvis används vissa avtal som styrmedel, så som kollektivavtal där man reglerar vad som gäller vid anställningar.

Vad är ett Objektivitetsprincipen?

Objektivitetsprincipen är en grundlagsskyddad rättsprincip som innebär att alla i Sverige ska behandlas lika inför lagen. I praktiken innebär principen att arbete inom offentlig sektor måste utföras sakligt och opartiskt. Beslut måste grundas på omständigheter som är relevanta för uppdraget.

Till exempel, om man i en domstol har att göra med en lag som gör skillnad på ålder, ska man inte ta hänsyn till kön. Ingen som är under 15 år dömas till straff, eftersom det följer av lag. Kön är inte relevant för lagen och ska därför inte heller påverka domarens beslut. Domstolen ska inte heller lägga vikt vid en persons arbete vid straffbedömningen, om inte brottet begåtts i tjänsten.

Objektivitetsprincipen säger dessutom att egenskaper som social ställning inte ska påverka hur du behandlas om du skulle gripas. Vad som är relevant vid ett gripande varierar från fall till fall men det viktiga är att beslutet grundas på relevanta omständigheter för gripandet. 

Vad är en princip inom juridik?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, alla principer som du nämnde är allmänna rättsprinciper. Man kan säga att allmänna rättsprinciper är oskrivna regler utan angiven rättsföljd. Det är regler som många anser vara en del av gällande rätt trots att de inte finns reglerade i lagtexten. De är med andra ord underförstådda regler som utvecklats genom praxis.

Vad innebär en princip?

Människan har sedan urminnes tider drömt om att flyga. Bara i sin vildaste fantasi kunde människan föreställa sig hur det var att flyga som en fågel. Det största hindret människan stötte på var gravitationslagen som ingen riktigt förstod sig på.

Under slutet av 1600-talet upptäckte vetenskapsmannen Isaac Newton principer för rörelse och gravitation. År 1687 publicerade han den banbrytande boken Principia (latin för principer) som innehöll Newtons rörelselagar och gravitationslagen.

Med hjälp av Newtons arbete kunde Bröderna Wright börja experimentera med flygplan under 1800-talet. År 1903 lyckades bröderna flyga den första flygningen av ett motordrivet flygplan. Två år senare lyckades de flyga det första praktiska flygplanet.

När jag slog upp definitionen i ordboken stod det att principer betyder:

 • Sanning eller regel som utgör den yttersta grunden eller orsaken till något (t.ex. gravitationen som förklarar vad som händer när du släpper ett föremål)
 • Påstående eller teori som utgör grunden eller riktlinjerna för utformningen av något praktiskt (t.ex. väletablerade ekonomiska principer som paretoprincipen).
 • Vilka lagar är civilrättsliga?

  Hej!

  En offentligrättslig lag är en lag på den offentliga rättens område, medan en civilrättslig lag är en lag på civilrättens område. Den offentliga rätten rör förhållanden mellan stat och människa. Hit hör bland annat förvaltningsrätten (se t.ex. http://lagen.nu/1986:223), processrätten (se t.ex. http://www.lagen.nu/1942:740) och straffrätten (se t.ex. http://www.lagen.nu/1962:700). Civilrätten handlar om allt som inte är offentlig rätt, dvs. förhållanden mellan människor i övrigt. Exempel på civilrättsliga rättsområden är familjerätt (se t.ex. http://www.lagen.nu/1987:230), sakrätt (se t.ex. http://lagen.nu/1986:796), avtalsrätt (se t.ex. http://www.lagen.nu/1915:218) och obligationsrätt (se t.ex. http://lagen.nu/1936:81). Skillnaden mellan offentligrättslig lag och civilrättslig sådan utgörs alltså av vilka förhållanden lagen siktar in sig på, och vilka problem den är till för att lösa.

  Är avtalsrätt civilrätt?

  När stämningsansökan kommit in till tingsrätten och tingsrätten har kontrollerat så att alla handlingar finns med och att stämningsansökan uppfyller vissa krav utfärdas stämning mot svaranden. Svaranden får då viss tid på sig att bemöta vad som anges i stämningsansökan och avge sin inställning. Detta sker genom att svaranden inger svaromål.

  Käranden lämnar därefter som regel ett yttrande (bemötande) av vad som anges i svaromålet.

  Är Sverige civil law?

  On the following page, you will find information regarding your rights as a Swedish resident, as well obligations you have towards fellow residents.

  • Sweden is a democratic country with low corruption. All people are equal before the law. Sweden is also a secular state, which means that legislation and political decisions are separate from religion.
  • In Sweden, all people are considered equal and have the same rights regardless of gender, age, sexual orientation, ethnic background, religion or disability. All people have the right to decide over their own lives and their own bodies, without influence from society or other people, including their family.
  • It is important to respect these rights. It is punishable, for example, to use violence against women and to discriminate against someone on the basis of their sexual orientation.
  • In Sweden, everyone under the age of 18 is a child by law. There are several laws that exist to protect children and guarantee them a safe upbringing free from, for example, violence, child labour and forced marriage. Violating children's rights can be punishable or it may lead to the child being taken into care by the social services.
  • If you feel you are struggling as a parent/guardian, you can get help and support from the municipality, for example, at a healthcare centre, at school or the social services. Social services in Sweden exist to help parents/ guardians and their children so that the family can stay together and feel safe and well.

  Swedish law guarantees you freedoms and rights in Sweden. However, there are also obligations that you as a resident must understand and follow. You must also respect the rights of others and you are expected to contribute to society.

  Vad menas med Officialprincipen?

  En myndighets eller domstols prövning av en fråga på eget initiativ.

  Frågan måste alltså inte ha åberopats av någon enskild part för att prövas, utan domstolen eller myndigheten får efter fritt skön anse frågan vara uppe till prövning. När domstolen eller myndigheten utför en officialprövning så sägs den handla ex officio.

  Vad är juridisk doktrin?

  Doktrin är en rättskälla och ett viktigt juridiskt begrepp. Doktrin utgör en egen rättskälla, men har inte lika stark ställning som exempelvis förarbeten eller rättspraxis.

  Begreppet har sitt ursprung från de latinska orden doctrina och doceo, som betyder undervisning, lärdom och ”jag undervisar/jag lär ut”.