:

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
 2. Hur bokföra moms inom EU?
 3. Hur bokför man inköp av varor från EU?
 4. Måste man betala moms inom EU?
 5. Hur fungerar det med moms inom EU?
 6. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 7. Är det moms mellan EU-länder?
 8. Vilka regler gäller när du köper något av ett företag inom EU?
 9. Hur bokföra moms från utlandet?
 10. Hur kan man få tillbaka betald utländsk moms inom EU?
 11. Hur fungerar moms inom EU?
 12. Hur fakturerar man inom EU?
 13. Vad ska det stå på faktura inom EU?
 14. Vem betalar moms vid import?
 15. Är det moms på tjänster inom EU?

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Moms tas ut i och tillfaller destinationslandet, det vill säga det land dit varorna förs. Det innebär att en skattskyldig beskattningsbar person (näringsidkare) i ett EU-land säljer utan moms till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land. Det är i stället köparen som redovisar och betalar in momsen till skattemyndigheten i det land där hon eller han är verksam.

Hur bokföra moms inom EU?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Hur bokför man inköp av varor från EU?

Inköp av varor bokförs normalt under kontogrupp 40 Inköp av varor och material. Momspliktiga belopp vid inköp av varor utanför EU kan bokföras under kontogrupp 45 Övriga momspliktiga inköp.

När ett företag köper varor från ett land utanför EU betalas normalt ingen moms till leverantören. Moms på import ska redovisas i företagets momsdeklaration till Skatteverket. Tullavgifter, moms och eventuellt andra skatter redovisas i en importdeklaration till Tullverket i Sverige. Den vanligaste momssatsen för import är 25 procent, men även import av varor med momssats 12 procent och 6 procent förekommer. Tänk på att valutakursen kan ändra sig mellan fakturadagen och betaldagen. Därför är det bra att bokföra redovisningsvalutan och när leverantörsfakturan betalas bokas även eventuella valutadifferenser.

Måste man betala moms inom EU?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Hur fungerar det med moms inom EU?

Om du säljer och skickar varor till en näringsidkare i ett annat EU-land, ska du inte ta ut någon moms – förutsatt att kunden har ett giltigt momsregistreringsnummer i EU.

Vid distansförsäljning till kunder i EU är tröskelvärdet för moms 10 000 euro. Försäljning av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster samt distansförsäljning av varor i EU som säljs under detta belopp omfattas eventuellt av moms i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

Om du säljer varor eller tjänster på nätet, vilket även omfattar digitala plattformar och marknadsplatser, behöver du bara registrera dig i ett EU-land för att deklarera och betala moms för all distansförsäljning av varor och tjänster till kunder i andra EU-länder.

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

När du beställer en vara från ett land utanför EU ska du alltid betala moms, precis som du gör när du köper en vara i en butik i Sverige. Du kan också behöva betala tull och eventuellt andra skatter och avgifter. Dessutom ska din vara tulldeklareras. Det här gäller oavsett om varan är ny eller begagnad, om den är köpt i en nätbutik eller på en nätauktion. Det gäller också priser som du har vunnit på nätet.

Det företag som transporterar din vara är oftast också de som gör din tulldeklaration och betalar tull och moms åt dig. Detta kan företaget som transporterar varan ta ut en avgift för. Som underlag för deklarationen använder de fakturor och andra handlingar som följer med ditt paket. För att de ska kunna göra det på uppdrag av dig behöver du ge dem en fullmakt. Det sker ofta genom att transportören kontaktar dig och ber om en fullmakt.

Ombudets namn ska framgå av fullmakten och det behöver finnas uppgifter som gör att du som kund kan identifieras. Ett så kallat tyst medgivande, det vill säga att någon genom att förhålla sig passiv utser en person att vara tullombud för att agera för sin egen räkning gentemot Tullverket, anser Tullverket inte vara rättssäkert. Om det inte går att styrka att det finns en fullmakt agerar tullombudet i eget namn och för egen räkning, vilket kan resultera i att ombudet blir gäldenär och därmed den som ska betala avgifterna.

Ladda ner blanketten Fullmakt för privatperson / enskild firma Pdf, 159.4 kB.

Är det moms mellan EU-länder?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Vilka regler gäller när du köper något av ett företag inom EU?

När du beställer en vara från ett land utanför EU ska du alltid betala moms, precis som du gör när du köper en vara i en butik i Sverige. Du kan också behöva betala tull och eventuellt andra skatter och avgifter. Dessutom ska din vara tulldeklareras. Det här gäller oavsett om varan är ny eller begagnad, om den är köpt i en nätbutik eller på en nätauktion. Det gäller också priser som du har vunnit på nätet.

Det företag som transporterar din vara är oftast också de som gör din tulldeklaration och betalar tull och moms åt dig. Detta kan företaget som transporterar varan ta ut en avgift för. Som underlag för deklarationen använder de fakturor och andra handlingar som följer med ditt paket. För att de ska kunna göra det på uppdrag av dig behöver du ge dem en fullmakt. Det sker ofta genom att transportören kontaktar dig och ber om en fullmakt.

Ombudets namn ska framgå av fullmakten och det behöver finnas uppgifter som gör att du som kund kan identifieras. Ett så kallat tyst medgivande, det vill säga att någon genom att förhålla sig passiv utser en person att vara tullombud för att agera för sin egen räkning gentemot Tullverket, anser Tullverket inte vara rättssäkert. Om det inte går att styrka att det finns en fullmakt agerar tullombudet i eget namn och för egen räkning, vilket kan resultera i att ombudet blir gäldenär och därmed den som ska betala avgifterna.

Ladda ner blanketten Fullmakt för privatperson / enskild firma Pdf, 159.4 kB.

Hur bokföra moms från utlandet?

När du beställer en vara från ett land utanför EU ska du alltid betala moms, precis som du gör när du köper en vara i en butik i Sverige. Du kan också behöva betala tull och eventuellt andra skatter och avgifter. Dessutom ska din vara tulldeklareras. Det här gäller oavsett om varan är ny eller begagnad, om den är köpt i en nätbutik eller på en nätauktion. Det gäller också priser som du har vunnit på nätet.

Det företag som transporterar din vara är oftast också de som gör din tulldeklaration och betalar tull och moms åt dig. Detta kan företaget som transporterar varan ta ut en avgift för. Som underlag för deklarationen använder de fakturor och andra handlingar som följer med ditt paket. För att de ska kunna göra det på uppdrag av dig behöver du ge dem en fullmakt. Det sker ofta genom att transportören kontaktar dig och ber om en fullmakt.

Ombudets namn ska framgå av fullmakten och det behöver finnas uppgifter som gör att du som kund kan identifieras. Ett så kallat tyst medgivande, det vill säga att någon genom att förhålla sig passiv utser en person att vara tullombud för att agera för sin egen räkning gentemot Tullverket, anser Tullverket inte vara rättssäkert. Om det inte går att styrka att det finns en fullmakt agerar tullombudet i eget namn och för egen räkning, vilket kan resultera i att ombudet blir gäldenär och därmed den som ska betala avgifterna.

Ladda ner blanketten Fullmakt för privatperson / enskild firma Pdf, 159.4 kB.

Hur kan man få tillbaka betald utländsk moms inom EU?

Du kan i MinSkatt ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land. Du behöver fakturor och andra verifikationer på de varor och tjänster för vilka du ansöker om momsåterbäring.

Hur fungerar moms inom EU?

Från 1 juli 2021 gäller nya momsregler för handel inom EU. De två största nyheterna:

Monteringsleveranser av varor och försäljning av nya fordon hör till det som undantas från de nya reglerna, som skatteinformatör Ulf Nilsson och hans kollegor nu bland annat informerar om via fullbokade webbseminarier med tillhörande frågestund.

Hur fakturerar man inom EU?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Vad ska det stå på faktura inom EU?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Vem betalar moms vid import?

Du kan betala momsen för skatteperioden i MinSkatt. Kom ihåg att använda referensnumret för skatter på eget initiativ om du betalar skatten till exempel i nätbanken. Du kan kontrollera referensnumret och övriga betalningsuppgifter i MinSkatt.

Är det moms på tjänster inom EU?

I bestämmelserna om försäljningsland för tjänster anges vilken stat som har rätt att beskatta försäljningen och vilken stats mervärdesskattelagstiftning som tillämpas på försäljningen. I tjänstehandel bestäms försäljningslandet enligt karaktären av den sålda tjänsten och dessutom enligt huruvida en tjänst säljs till en konsument eller en näringsidkare. Det som också ofta påverkar hur försäljningslandet bestäms är var säljarens eller köparens hemort eller fasta driftställe befinner sig.

I 64–69 l § i mervärdesskattelagen (MomsL) regleras när försäljningen av en tjänst sker i Finland, det vill säga när försäljningslandet för en tjänst är Finland. När försäljningen sker i Finland ska finländsk moms betalas, om inte försäljningen separat undantagits från moms. Momsen betalas av säljaren, om inte omvänd momsskyldighet tillämpas på försäljningen. I mervärdesskattedirektivet (20016/112/EG) finns motsvarande bestämmelser om tjänstehandel i artiklarna 43–59. Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011, som ändrats bland annat genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013, innehåller dessutom bestämmelser om tjänstehandel, som utgör lagstiftning som ska tillämpas som sådan i Finland. Mer information om genomförandeförordningen och ändringen av denna finns i Skatteförvaltningens anvisning Europeiska unionens förordning 282/2011 harmoniserar tolkningen av mervärdesskattedirektivet.  

Försäljningslandet för en tjänst bestäms ofta på olika sätt beroende på huruvida tjänsten säljs till en näringsidkare eller någon annan än en näringsidkare (konsument). På tjänster som sålts till näringsidkare och konsumenter tillämpas olika allmänna bestämmelser. En allmän bestämmelse tillämpas alltid när det för den aktuella tjänsten inte finns några specialbestämmelser. Enligt den allmänna bestämmelsen beskattas försäljning till en näringsidkare i det land där köparen är etablerad (65 § i MomsL) och försäljning till en konsument i det land där säljaren är etablerad (66 § i MomsL). De allmänna bestämmelserna tillämpas på största delen av tjänsterna.

Enligt mervärdesskattelagen avses med vara materiella föremål samt elektricitet, gas, värme, kyla och andra med dem jämförbara energinyttigheter. Med tjänst avses allt annat som kan säljas i form av rörelse (17 § i MomsL). Tjänster omfattar till exempel byggarbete, uthyrning av varor, överlåtelse av patent, överlåtelse av rätt till grustäkt, åtagande att avstå från ett handlande eller att tolerera ett handlande eller en situation samt förmedling av varor i någon annans namn och för någon annans räkning.

Varor och tjänster kan i allmänhet skiljas åt från varandra. Ibland säljs både tjänster och varor samtidigt så, att dessa har anknytning till varandra. En försäljning ska betraktas som en enda transaktion, om en del av denna anses vara den huvudsakliga transaktionen och de övriga delarna tillägg till den huvudsakliga transaktionen. I momsbeskattningen kan det dock vara fråga om försäljning av enbart tjänster eller försäljning av enbart varor, även om en transaktion inkluderar både tjänster och varor.

Tillverkning och montering av lös egendom utgör försäljning av en tjänst i det fall att köparen levererar materialet till säljaren. Om endast en del av materialet levereras av köparen, ska det avgöras från fall till fall huruvida det är fråga om försäljning av varor eller tjänster. Till exempel montering av en maskin eller anordning av delar som levererats av kunden utgör försäljning av en tjänst (artikel 8 i rådets genomförandeförordning nr 282/2011). Reparationsarbete utgör också försäljning av tjänst. Förpackningsarbete är försäljning av tjänst, även då den som utför arbetet överlåter förpackningsmaterialet. Uthyrning av varor är försäljning av tjänst. Det är dock fråga om varuförsäljning, om ett hyresobjekt avtalsenligt övergår i hyrestagarens ägo när hyresperioden går ut eller om hyrestagaren är skyldig att lösa in objektet. 

Vid tillämpning av bestämmelserna om försäljningslandet för en tjänst är begreppet näringsidkare omfattande. Näringsidkare är alla rörelseidkare eller yrkesutövare oavsett om verksamheten är momspliktig eller inte. Till exempel säljare av momsfria finansieringstjänster samt hälso- och sjukvårdstjänster är näringsidkare. Allmännyttiga föreningar betraktas som näringsidkare som avses i bestämmelserna om tjänstehandel i det fall att de mot vederlag säljer varor och tjänster, även om deras verksamhet inte är momspliktig (4 § i MomsL). En allmännyttig förening är inte en näringsidkare som avses i tjänstehandeln, om den inte bedriver någon som helst verksamhet mot vederlag, till exempel när dess verksamhet finansieras med enbart allmänna bidrag eller donationer. Idkare av verksamhet i liten skala (3 § i MomsL) är näringsidkare. När den som idkar verksamhet i liten skala köper tjänster som avses i den allmänna bestämmelsen och inte är momsskyldig i Finland, är denna part på basis av den omvända momsskyldigheten momsskyldig för tjänsterna. Staten och kommunerna betraktas som näringsidkare vid tillämpning av bestämmelserna om försäljningsland för tjänster.

När bestämmelserna om försäljningslandet för tjänster tillämpas är näringsidkare i regel också sådana juridiska personer som finns upptagna i registret över momsskyldiga (64 § 1 mom. 2 punkten i MomsL). Näringsidkare är förutom de juridiska personer som införts i registret över momsskyldiga för rörelseidkande också juridiska personer, som av någon annan anledning införts i registret över momsskyldiga. När en icke-momsskyldig juridisk person annars införs i registret över momsskyldiga på basis av eget bruk av fastighetstjänster eller restaurang- och cateringtjänster eller till följd av att gränsen för gemenskapsinterna förvärv överskridits, anses denna juridiska person på grund av momsregistreringen vara en näringsidkare. Den bestämmelse om försäljningsland som gäller konsumenter tillämpas dock på en juridisk person som annars inte är momsskyldig, men som till följd av ett köp från en utländsk part och endast på basis av den omvända momsskyldigheten registrerat sig som momsskyldig.

Vid tillämpning av bestämmelserna om försäljningsland anses en näringsidkare som också bedriver annan verksamhet än varu- och tjänsteförsäljning vara näringsidkare i fråga om alla tjänster som överlåts till hen. Till exempel en allmännyttig förening som bedriver kaféverksamhet anses vara en näringsidkare även i det fall att tjänster överlåts till föreningen för användning i dess allmännyttiga idrottsverksamhet. På motsvarande sätt anses en kommun vara en näringsidkare, om tjänster överlåts till denna för användning i myndighetsverksamhet som står utanför tillämpningsområdet för momslagen.