:

Vad menas med begreppet social omsorg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med begreppet social omsorg?
 2. Vilka begrepp används inom social omsorg?
 3. Vad betyder social omsorg 1?
 4. Vad är formell och informell social omsorg?
 5. Vad är de 3 perspektiven på social omsorg?
 6. Vem har rätt till social omsorg?
 7. Vad är de tre olika perspektiven inom social omsorg?
 8. Vilka yrkesgrupper arbetar med social omsorg?
 9. Hur bör vi arbeta inom social omsorg?
 10. Vad handlar social omsorg 2 om?
 11. Vilka två lagar styr social omsorg?
 12. Vilka lagar styr social omsorg?
 13. Vad ingår i socialt arbete?
 14. Vad ingår i omsorg?
 15. Vad är socialt arbete inom vården?

Vad menas med begreppet social omsorg?

Förutom att tjänsten måste vara av social karaktär finns det även krav på säljaren för att tjänsten ska kunna undantas från skatteplikt. Säljaren måste vara en sådan som normalt tillhandahåller tjänster som till sin natur är av social karaktär. Det innebär att säljarens verksamhet måste ha ett socialt ändamål och syfte (jfr C-543/14, Ordre des barreaux francophones et germanophone m.fl., punkt 62 och 63).

Barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg anses vara social omsorg, om den bedrivs på ett sätt som motsvarar sådan social omsorg som en kommun eller staten ansvarar för enligt offentligrättslig lagstiftning.

Skatteverket anser att verksamheten måste innehålla någon form av omsorgstjänster, t.ex. verksamhet som vård och uppfostran av barn och ungdomar, omvårdnad av äldre, hjälpverksamhet bland behövande och socialt trygghetsarbete. Det är till exempel inte tillräckligt att en säljares verksamhet är att tillhandahålla enstaka servicetjänster som ingår i en hemtjänst, t.ex. städning. Säljaren ska normalt även erbjuda någon slags omsorgstjänst. Det som säljaren erbjuder vid hemtjänst ska vara fråga om både omsorgs- och servicetjänster för att säljaren ska anses ha en verksamhet som är av social karaktär (Skatteverkets ställningstagande Social omsorg).

Vilka begrepp används inom social omsorg?

Något som kan utföras av någon eller något inom vård och omsorg. Aktiviteter inom vård och omsorg syftar till att identifiera och hantera tillstånd eller problem hos vård- och omsorgstagaren och utgörs av till exempel utredning, genomförande och uppföljning.

Informationsmodell:Aktivitet

Vad betyder social omsorg 1?

Cattrin är författare till elevböckerna i Social omsorg. Hon är legitimerad förskollärare och gymnasielärare, verksam som distanslärare och kursutvecklare för Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Cattrin har flera års erfarenhet av social omsorg inom äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättningsområdet. Hon har även erfarenhet av att ha arbetat som skolkurator.

Caroline är författare till lärarhandledningarna i Social omsorg. Hon är leg. sjuksköterska och leg. vårdlärare samt Silviasjuksköterska med specialisering inom demensvård. Caroline har erfarenhet av vård och omsorg såväl i Storbritannien som i Sverige och har flera års erfarenhet från Komvux och yrkeshögskolan, både som utbildningsledare och lärare. Hon arbetar idag främst som adjunkt på sjuksköterskeutbildningen vid Karolinska Institutet.

Vad är formell och informell social omsorg?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vad är de 3 perspektiven på social omsorg?

Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, tar i sin inledning upp att en jämlik vård och omsorg behöver ta hänsyn till vilka den riktar sig till och hur man ska nå dem.

Vem har rätt till social omsorg?

För individuellt inriktade insatser inom socialtjänsten ska följande begrepp och principer vara vägledande:

 • helhetssyn
 • frivillighet och självbestämmande
 • normalisering
 • kontinuitet
 • flexibilitet
 • närhet.

Vad är de tre olika perspektiven inom social omsorg?

Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, tar i sin inledning upp att en jämlik vård och omsorg behöver ta hänsyn till vilka den riktar sig till och hur man ska nå dem.

Vilka yrkesgrupper arbetar med social omsorg?

När man är i behov av hjälp både från vården inom Västra Götalandsregionen och från sin kommuns socialtjänst, kan man erbjudas så kallad samordnad habilitering och rehabilitering. Ibland är det kommunens LSS-enhet som kopplas in. LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I samordningsarbetet är det myndigheternas och personalens ansvar att hitta en arbetsmodell och skapa samarbete över olika gränser. En patient inom vården, brukare inom LSS eller klient inom socialtjänsten, kan dock själv driva frågan. Det är alltid berörd personal som kallar till ett första möte men som patient/anhörig kan man påverka genom att påtala att behovet finns. Det går också att tacka nej när samordning erbjuds.

Hur bör vi arbeta inom social omsorg?

Här har vi samlat ett urval av SKR:s stödmaterial som kan vara till hjälp i det lokala utvecklingsarbetet inom hälsa, vård och omsorg till äldre.

Vad handlar social omsorg 2 om?

Fråga 1 Berätta om individ- och familjeomsorgens ansvarsområden i samhället. Du ska visa att du har kunskaper om samhällets individ- och familjeomsorg och hur den är organiserad i samhället. Individ- och familjeomsorg finns i varje kommun och är för alla människor som är i behov av stöd eller hjälp. Individ- och familjeomsorgen omfattar såväl förebyggande verksamhet som utredningar och behandlingar för enskilda individer så som att stödja barn och unga med vilka rättigheter dem har att få en god och trygg uppväxt men även för att familjens levnadsförhållanden att bli bättre. Med stöd av socialtjänstlagen kan man få bidrag och bistånd under olika perioder av livet. Det finns föreskrifter angående rättigheter till både ekonomiskt stöd och socialt stöd i socialtjänstlagen även vad kommunerna har för ansvar att förhålla sig till gällande alla människor som bor i kommunen. Individ- och familjeomsorgen arbete är förebyggande och dem gör en utredning av underhållsstöd, omvårdnad, anhörigstöd, behandling och andra insatser och lösningar och behandlar även dem. Fråga 2 Berätta om minst två lagar och riktlinjer som reglerar individ- och familjeomsorgens ansvarsområde. Du ska visa att du har kunskaper om samhällets individ- och familjeomsorg och hur den är organiserad i samhället. Allt gällande individ- och familjeomsorgen finns i föreskrifterna i socialtjänstlagen och den lagen har som utgångspunkten att se det lika värdet hos varje människa och även den lika rätten till ekonomisk- och social trygghet men även till vård och omsorg. Alla människor ska själv kunna bestämma och ta emot hjälp och stöd frivilligt. Lagen om vård av unga (LVU) är en lag som reglerar individ- och familjeomsorgens arbete då det handlar om säkerheten men även tryggheten hos barn och unga. Skulle det inte finns ett medgivande till att ett barn behöver hjälp eller vård när barnet far illa så användes man sig utav LVU som är en lag som man blir tvingad att använda sig utav i sådana fall. Lagen om vård av missbrukar i vissa fall (LVM) är också en lag som kliver in när det måste tvingas. LVM liknar LVU genom att om det inte finns något medgivande till vård när det kommer missbruk som är fara för livet så används LVM. Fråga 3 Berätta om anmälningsplikten och vad den innebär för dig i ditt kommande yrke i vård och omsorg.

Vilka två lagar styr social omsorg?

Hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag. Det innebär att den huvudsakligen innehåller bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för verksamheten. Den reglerar det som regioner, kommuner och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienterna. En ny hälso- och sjukvårdslag trädde i kraft 1 april 2017 och ersatte då den tidigare gällande lagen. Den nya lagen har en ny stryktur och uppbyggnad i form av avdelningar och kapitel. Syftet är att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt. Nästan alla bestämmelser i den tidigare hälso- och sjukvårdslagen har förts över till den nya lagen. Den nya lagen innehåller ett fåtal nya bestämmelser, några förtydliganden och ändringar i sak samt språkliga och redaktionella ändringar. Den nya hälso- och sjukvårdslagen kompletteras av en hälso- och sjukvårdsförordning. Läs mer om den nya hälso- och sjukvårdslagen på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida. Länk finns på sidan Relaterad information.

Lagen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga, som trädde i kraft den 1 mars 2016, innebär att regionen ska lämna bidrag för kostnad för glasögon och kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av regionernas skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen. Regeringen har också meddelat föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget samt om återbetalningsskyldighet.

Lagen om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet trädde i kraft 15 april 2017. I anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds ska regionen erbjuda ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år en hälsoundersökning på initiativ av socialnämnden. Socialstyrelsen har meddelat förskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningens syfte och omfattning. Med hälsoundersökningen som underlag ska vårdgivaren göra en bedömning av vilket vårdbehov barnet eller den unga personen har. I ett meddelandeblad beskriver Socialstyrelsen innebörden av föreskrifterna. Länk finns på sidan Relaterad information.

Vilka lagar styr social omsorg?

De flesta insatserna inom socialtjänsten är frivilliga, men vissa insatser kan vara kopplat till tvång, exempelvis lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM). Här kan du läsa mera om de olika lagarna som styr socialtjänsten.

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket innebär att lagen lägger ramarna för verksamheten, medan kommunen får utforma verksamheten inom de givna ramarna.

Vad ingår i socialt arbete?

Socialt arbete handlar om att stötta och stödja människor i olika stadier i livet. Här hittar du yrken som socialsekreterare, personlig assistent, barnskötare och vårdare.

Här ser du de vanligaste yrkena som ingår i yrkesområdet Yrken med social inriktning, sorterade i storleksordning.

Vad ingår i omsorg?

Hemtjänst är en tjänst av både omsorgs- och servicekaraktär. Omsorgstjänster som ingår i hemtjänst är sådana tjänster som är av social karaktär. Om omsorgs- och servicetjänster erbjuds gemensamt är tjänsten, hemtjänsten, till sin natur av social karaktär. När det gäller säljare som tillhandahåller sådan hemtjänst som utgör social omsorg och som i det enskilda fallet tillhandahåller endast servicetjänster kan även dessa tjänster ses som tjänster av social karaktär. Det avgörande är att säljaren enligt avtalet med kommunen faktiskt erbjuder tjänster av både omsorgs- och servicekaraktär och inte vad som faktiskt tillhandahålls till de enskilda brukarna. Detta påverkas inte av en eventuell uppdelning vid faktureringen.

Skatteverket anser att barnpassning inte är sådan barnomsorg som är undantagen från skatteplikt. Detta gäller när det är barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande och som omfattas av lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete.

Vad är socialt arbete inom vården?

Det är svårt att definiera vad socialt arbete är eftersom definitionerna skiftar mellan traditioner och länder.

Enligt en av de mer centrala forskarna kring socialt arbete, Malcolm Payne, handlar socialt arbete om (1) social förändring, (2) problemlösning för den enskilda individen och (3) att öka människors välbefinnande. Vilka delar man väljer att betona skiftar beroende på vilken verksamhet socialarbetaren befinner sig inom. Payne knyter idén om social förändring till en socialistisk tradition där det sociala arbetet försöker att uppnå en samhällsförändring. Problemlösningen bygger, enligt Payne, på en liberal idé där socialarbetarens tjänster efterfrågas av klienten, på grund av att hon upplever att hon är i behov av hjälp. Den tredje delen, menar Payne, är starkt relaterad till psykoterapi och handlar om att få människor att bättre förstå sig själva. Dessa definitioner gäller dock i första hand hos socialarbetare själva. Vad som är hjälp eller frigörande kan av andra istället betraktas som repression och paternalism.

När socialt arbete först uppkom beror på hur man definierar socialt arbete och ur vilket perspektiv man undersöker. Menar man att socialt arbete bara kan bedrivas av personer som är utbildade hävdar man också att socialt arbete uppkom när man inrättade de första utbildningarna. Menar man att socialt arbete bedrivs av en speciell människosyn så kan man däremot hävda att socialt arbete går att spåra tillbaka till bibliska tider.

Det vi idag kallar för socialt arbete hade under 1800-talet andra benämningar, till exempel fattigvårdsarbete, välgörenhetsarbete, hjälparbete, barmhärtighetsarbete och räddningsarbete. Begreppet filantropi verkar även ha fungerat som ett slags övergångsbegrepp till begreppet socialt arbete. Termen socialt arbete förekom sällan under 1800-talet. Däremot talade man om den sociala frågan, sociala institutioner och ordnade sociala kongresser.

Den sociala frågan innefattande många olika "problem" i samhället. Vid industrialiseringen och urbaniseringen uppmärksammades en hel del saker, bland annat fattigdom, alkoholism, familjens sönderfall, barnarbete och olycksfall. Filantropin hade fortfarande ett stort inflytande i fattigvårdsarbetet. Filantropimodellen kritiserades dock av arbetarklassen som krävde insatser från offentlig sektor.