:

Vilka statliga myndigheter finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka statliga myndigheter finns det?
 2. Vad gör en statlig myndighet?
 3. Är en statlig myndighet?
 4. Hur många statliga myndigheter har vi i Sverige?
 5. Vad skiljer kommunala myndigheter från statliga?
 6. Är riksdagen en statlig myndighet?
 7. Är Försäkringskassan en myndighet?
 8. Är kommunen statlig?
 9. Är regeringen en myndighet?
 10. Är socialtjänsten en myndighet?
 11. Vem är chef över Försäkringskassan?
 12. Vem kontrollerar Försäkringskassan?
 13. Var går gränsen för statlig?
 14. Är Skatteverket en myndighet?
 15. Är IVO en statlig myndighet?
 16. Vilka är de statliga myndigheterna?
 17. Vilka departement är statliga myndigheter?
 18. Vad är en myndighet i Sverige?
 19. Vilka är de svenska myndigheterna?
 20. Vilka är de statliga myndigheterna?
 21. Vilka departement är statliga myndigheter?
 22. Vad är en myndighet i Sverige?
 23. Vilka är de svenska myndigheterna?

Vilka statliga myndigheter finns det?

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Vad gör en statlig myndighet?

Ett samverkansområde består av ett antal myndigheter som av regeringen har fått ett särskilt ansvar för samhällets krisberedskap och där samverkan mellan flera myndigheter är särskilt viktig.Myndigheterna inom ett samverkansområde träffas med jämna mellanrum för att planera olika åtgärder som stärker krisberedskapen inom till exempel transportsektorn, el- och teleförsörjningen eller inom bank- och finanssektorn.

Varje samverkansområde ska i sin tur samverka med näringsliv, kommuner och länsstyrelser.

Är en statlig myndighet?

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som innebär att personer i en rättsprocess i vissa fall kan få hjälp med att betala olika omkostnader.

Rättshjälpsmyndighetens uppgift är att verkställa en domstols beslut i rättshjälpsfrågor och att fatta beslut om rättshjälp i ärenden som inte handläggs vid domstol.

Hur många statliga myndigheter har vi i Sverige?

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Vad skiljer kommunala myndigheter från statliga?

Vi använder oss av begreppet anställda när vi talar om antalet personer som arbetar i staten, på heltid eller deltid. Detta begrepp skiljer sig alltså från begreppet årsarbetskrafter, som är ett mått på antalet anställda omräknat till heltidstjänster. Vi använder begreppet anställda när vi vill säga någonting om gruppen som sådan, exempelvis när vi delar in gruppen efter arbetsområde, kön eller ålder.

Vi har hämtat statistiken över de anställda i statsförvaltningen från olika källor. Det innebär att uppgifterna inte är helt jämförbara, eftersom definitioner och tidpunkten för när de har uppdaterats kan skilja sig åt. I vissa delar av kapitlet ingår hela den statliga sektorn i begreppet anställda. Det betyder att myndigheter under riksdagen, Regeringskansliet och riksdagens anställda är inkluderade. I andra delar redovisar vi endast uppgifter om de anställda i myndigheter under regeringen. Vi redogör i varje del vilken grupp som uppgifterna gäller för.

Det totala antalet anställda i myndigheter under regeringen var ungefär 279 000 år 2022. De fyra områden där flest anställda vid myndigheterna under regeringen arbetar inom är  

Är riksdagen en statlig myndighet?

Sveriges regeringsform skiljer mellan två typer av offentliga organ: beslutande politiska församlingar, till exempel riksdagen, och myndigheter.[1][2] Samtliga statliga och kommunala organ med undantag för de beslutande församlingarna är myndigheter.

Regeringen styr riket.[3] För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.[4]

Privaträttsliga rättssubjekt, till exempel aktiebolag och ideella föreningar, faller utanför myndighetsbegreppet även om staten eller kommunen har ett kontrollerande inflytande exempelvis genom att äga aktierna i bolaget. Ett enskilt rättssubjekt som har anförtrotts förvaltningsuppgifter, till exempel AB Svensk Bilprovning, är inte en myndighet ens om uppgiften innefattar myndighetsutövning.

Regeringen är ansvarig inför riksdagen.[3] Myndigheten består av statsministern och övriga statsråd.[6] För att bereda regeringsärenden och för att biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt ska det finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för olika verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen.[7] Regeringskansliet är en förvaltningsmyndighet under regeringen.[8][9]

De svenska domstolarna är de allmänna domstolarna (tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen), de allmänna förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen) och två specialdomstolar (Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen).

Är Försäkringskassan en myndighet?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Godkänner du att vi också använder kakor för webbanalys?

Är kommunen statlig?

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ med - undantag för beslutande politiska församlingar - är myndigheter enligt regeringsformen.

Regeringsformens indelning utgår från organisationsformen, inte från vilken funktion organet har.

Är regeringen en myndighet?

Statskontoret definierar en myndighet som en varaktig verksamhet med en egen instruktion i förordning eller lag. Till myndigheter under regeringen räknar vi enbart permanenta verksamheter. Statliga förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk, domstolar och AP-fonderna ingår i vår definition av en myndighet.  

Vi räknar utlandsmyndigheterna som delar av Regeringskansliet. Vi redovisar inte uppgifter om myndigheter under riksdagen, som till exempel Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen.  

I vissa delar av redovisningen redogör vi för uppgifter om hela den statliga sektorn, där också myndigheter under riksdagen ingår. Då framgår det i texten att uppgifterna gäller för hela den statliga sektorn. 

Den första januari 2023 fanns det 344 myndigheter under regeringen. Det var en fler än den första januari 2022. Sedan årsskiftet har två myndigheter upphört. Därför finns det i dag 342 myndigheter under regeringen.

Är socialtjänsten en myndighet?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärderar och analyserar såväl offentligt som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares perspektiv. Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som regeringen gör.

Vem är chef över Försäkringskassan?

Den här texten publicerades i nummer 8/2017 av Chef. 27 april 2018 kom beskedet att Begler får lämna jobbet som generaldirektör.

Klockan var tolv, det hade gått några timmar sedan nyheten hade presenterats. Nu stod Försäkringskassans nya generaldirektör inför sin ledningsgrupp för första gången, på huvudkontoret vid Telefonplan i Stockholm.

Vem kontrollerar Försäkringskassan?

Arbetet har tidigare berättat om Försäkringskassans genomlysning av sitt eget arbete med sjukförsäkringen efter den hårda kritiken mot myndigheten.

Hittills har genomlysningen lett till att myndigheten bett om flera hundra miljoner kronor extra för att kunna anställa ett stort antal jurister, med målet att göra sina utredningar mer rättssäkra.

Var går gränsen för statlig?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Är Skatteverket en myndighet?

Skatteverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för både allmänhet och företag samt motverka brottslighet.

Allmänhet och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet och alla ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten.  

Skatteverkets uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket.

Skillnaden mellan de teoretiskt riktiga och de fastställda beloppen för skatter och avgifter (skattefelet) ska vara så liten som möjligt. Skatte- verket ska vart fjärde år bedöma skattefelets storlek och i vilken grad skattefelet har förändrats. Nästa bedömning ska lämnas i årsredovis- ningen för 2025. Skatteverket ska redovisa resultatet av genomförda analyser för att utöka underlaget för kommande bedömning av skattefelet.

Skatteverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja god hälsa vid myndigheten. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft på sjukfrånvaron.

Är IVO en statlig myndighet?

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden.

Vilka är de statliga myndigheterna?

SCB har i myndighetsregistret valt att dela upp de statliga myndigheterna i följande sex kategorier: 1 Statliga förvaltningsmyndigheter (243 stycken) 2 Myndigheter under riksdagen (4 stycken) 3 Statliga affärsverk (3 stycken) 4 AP-fonder (6 stycken) 5 Sveriges domstolar samt Domstolsverket (85 stycken) 6 Svenska utlandsmyndigheter (107 stycken)

Vilka departement är statliga myndigheter?

Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter.

Vad är en myndighet i Sverige?

En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling. Myndigheterna utgör tillsammans med de beslutande församlingarna den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. De svenska myndigheterna är: Regeringen. Domstolarna.

Vilka är de svenska myndigheterna?

De svenska myndigheterna är: 1 Regeringen 2 Domstolarna 3 Förvaltningsmyndigheterna

Vilka är de statliga myndigheterna?

 • SCB har i myndighetsregistret valt att dela upp de statliga myndigheterna i följande sex kategorier: 1 Statliga förvaltningsmyndigheter (243 stycken) 2 Myndigheter under riksdagen (4 stycken) 3 Statliga affärsverk (3 stycken) 4 AP-fonder (6 stycken) 5 Sveriges domstolar samt Domstolsverket (85 stycken) 6 Svenska utlandsmyndigheter (107 stycken)

Vilka departement är statliga myndigheter?

 • Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter.

Vad är en myndighet i Sverige?

 • En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling. Myndigheterna utgör tillsammans med de beslutande församlingarna den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. De svenska myndigheterna är: Regeringen. Domstolarna.

Vilka är de svenska myndigheterna?

 • De svenska myndigheterna är: 1 Regeringen 2 Domstolarna 3 Förvaltningsmyndigheterna