:

Vad är Riktvärdeområde?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Riktvärdeområde?
 2. När sker fastighetstaxering?
 3. Vad är ett riktvärde?
 4. Vilka Värdebegrepp är det som i första hand tillämpas i praktisk fastighetsvärdering?
 5. När kommer Fastighetsdeklarationen 2023?
 6. Hur mycket högre är marknadsvärdet än taxeringsvärdet?
 7. Vad är KM massor?
 8. Vad klassas som förorenad mark?
 9. Vad räknas som en värdering?
 10. Vad kollar man på vid en värdering?
 11. När betala restskatt 2023 utan ränta?
 12. Kan man sänka taxeringsvärdet?
 13. Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?
 14. Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?
 15. Hur mycket är en 1 km?

Vad är Riktvärdeområde?

Tjänsten visar värdeområdenas geografiska utbredning på en karta och de fastighetsförsäljningar som skett inom området.

Du kan också ta del av beskrivningar av värdeområdena som pdf-filer. Du hittar pdf-filerna under de olika taxeringsåren nedan. Det finns filer för skog respektive åkermark, betesmark och ekonomibyggnader.

När sker fastighetstaxering?

Du som äger en fastighet får en fastighetsdeklaration vart tredje eller sjätte år. Däremellan kan du få en särskild fastighetstaxering om det skett några större förändringar på din fastighet eller om den är nybildad. Skatteverket använder uppgifterna i fastighetsdeklarationen för att beräkna taxeringsvärdet, som ligger till grund för hur stor fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala.

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, exempelvis en villa, ett radhus eller ett fritidshus. En obebyggd tomt som är tänkt att bebyggas med småhus är också en småhusfastighet.

Vad är ett riktvärde?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Vilka Värdebegrepp är det som i första hand tillämpas i praktisk fastighetsvärdering?

Marknadsvärde är det MEST SANNOLIKA priset vid försäljning av fastigheten vid VÄRDETIDPUNKTEN under normala förhållanden på en FRI OCH ÖPPEN MARKNAD med NORMAL marknadsföringstid utan partsrelation och TVÅNG.

- AVGRÄNSA en delmarknad (geografiskt, fastighetstyp)- Avgränsa och GALLRA BORT avvikande objekt (Pris, K/T, BOA)- Beräkna PRISUTVECKLINGEN för ett större antal objekt- APPLICERA prisutvecklingen för de relevanta jämförelseobjekten- Ta fram MEDELTAL för köpeskillingarna för jämförelseobjekten till aktuell VÄRDETIDPUNKT för värderingsobjektet K/T och/eller K/BOA- Jämför nu NYCKELTALEN från jämförelseobjekten med det aktuella värderingsobjektet

När kommer Fastighetsdeklarationen 2023?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Hur mycket högre är marknadsvärdet än taxeringsvärdet?

Du kan se taxeringsvärdet på ditt eget hus genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster. Har du nyligen gjort en större förändring på din fastighet, som till exempel en utbyggnad, kan du göra en egen beräkning av ditt taxeringsvärdeÖppnas i nytt fönster. På så sätt kan du se om ditt taxeringsvärde kommer förändras efter ombyggnaden.

Vill du kolla upp taxeringsvärdet på en annan fastighet kan du söka upp det hos SkatteverketÖppnas i nytt fönster. För att hitta rätt fastighet behöver du känna till fastighetsbeteckningen och kommunen.

Vad är KM massor?

Ordet sanering betyder att "göra ren". Närliggande begrepp är efterbehandling av förorenad mark som betyder att "göra hälsosam". Industriverksamhet, gruvnäring, olyckor, utsläpp, med mera har medfört att mark på åtskilliga platser är förorenade. Länsstyrelserna i Sverige kartlägger sedan några år förorenade områden i Sverige. Under år 2006 har stått att läsa på Naturvårdsverkets hemsida att cirka 45 000 områden är identifierade. Antalet ökar för varje år. Föroreningar i marken sker ännu i vår tid men mycket av det som man finner har skett under 1800- och 1900-talen.

I Stockholm kan nämnas delar av östra Södermalm där klädesindustrier startade redan på 1600- och 1700-talen (läsförslag: Per Anders Fogelströms stadsserie). Även Beckholmen är förorenat efter flottans verksamheter med örlogsfartyg och långvarig varvsverksamhet. I Bergslagen kan nämnas gruvverksamheter från medeltiden och framåt. I Göta älvdalen och i Göta älvs bottensediment kan nämnas lämningar efter industrier från även sena 1900-talet.

Föroreningsgraden varierar liksom slaget av föroreningar. Vanliga föroreningar är av petroleumprodukter (såsom olja, bensin och diesel), PAH (polycykliska aromatiska kolväten), tungmetaller (arsenik, koppar, kvicksilver, krom, zink med flera) och bekämpningsmedel som DDT och Lindan. Även föroreningar såsom klorerade lösningsmedel, polyklorerade bifenyler och dioxiner är vanligt. Dessutom är det vanligt med blandföroreningar av ovanstående föroreningar.

När ett nytt område inventeras är föroreningar antingen kända på förhand, eller också finns en misstanke på grund av att typiskt förorenande verksamhet har funnits på platsen tidigare. I dessa fall utförs provtagning, och analyser får visa hur situationen är. Det är inte helt ovanligt att man under pågående schaktning, inför exempelvis ett husbygge eller ett vägbygge, finner att det är något fel med jorden. Det kanske luktar bensin och diesel, eller också är jorden konstigt färgad.

Naturvårdsverket har utgivit rapporter med generella riktvärden för förorenad mark. Kortfattat kan nämnas KM och MKM. KM står för känslig markanvändning och betyder att marken kan användas för till exempel bostadsändamål. MKM betyder mindre känslig markanvändning och kan användas i exempelvis industriområden eller som täckning av en deponi. Vanligt förekommande är även platsspecifika värden som tas fram för den enskilda saneringsplatsen och de förhållanden som råder på platsen.

Vad klassas som förorenad mark?

När Norrköping växer har många förorenade områden blivit attraktiva. Inre hamnen är ett sådant område. Här har närheten till vatten har varit viktig för områdets industrier. När industrierna lämnade området blev den förorenade marken kvar. Innan Inre hamnen kan byggas måste marken saneras. Det gör man med en ny teknik som renar marken på djupet.

När Norrköping växer har många förorenade områden blivit attraktiva. Inre hamnen är ett sådant område. Här har närheten till vatten har varit viktig för områdets industrier. När industrierna lämnade området lämnade de också förorenad mark efter sig. Innan Inre hamnen kan byggas måste marken saneras. Det gör man med en ny teknik som renar marken på djupet.

Vad räknas som en värdering?

Värdering innebär enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (K3) (BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 2.20) att företaget ska fastställa det belopp till vilket ett företag ska redovisa tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i en finansiell rapport. Vid värderingen ska företaget utgå från en värderingsgrund, t.ex. anskaffningsvärde, återanskaffningsvärde, försäljningsvärde, nuvärde, verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Dessa värderingsgrunder finns normalt inte lagfästa utan utvecklas genom normgivning och god redovisningssed. I 4 kap. 3 § ÅRL anges dock vad som är anskaffningsvärde för anläggningstillgångar och vad som ska ingå i anskaffningsvärdet. Motsvarande regel för omsättningstillgångar finns i 4 kap. 9 § ÅRL.

Värderingsgrunderna används när en tillgång eller skuld ska värderas under normala förhållanden i en pågående verksamhet. Normgivningen på redovisningsområdet kan innehålla regler som anger vilken värderingsgrund som ska tillämpas i olika situationer och kombinationer.

Att något ska värderas till diskonterade belopp innebär att man vid värderingstillfället beräknar ett nuvärde med hänsyn tagen till en given räntesats. Vid värdering till odiskonterade belopp tas inte någon hänsyn till framtida förändringar av penningvärde eller ränta.

Tillgångar kan värderas enligt BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 2.20 på följande två olika sätt:

 • det belopp som vid anskaffningstillfället betalats med likvida medel
 • det verkliga värde av en tillgång som lämnades i byte när tillgången anskaffades.

Skulder kan värderas enligt BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 2.20 på följande två sätt:

Vad kollar man på vid en värdering?

Vilket värde din villa får i en värdering påverkas av en rad olika faktorer som kan delas in i följande kategorier: marknaden, husets läge och husets egenskaper.

När betala restskatt 2023 utan ränta?

12 september gäller, för alla som fick slutskattebesked i juni.

Alla som får deklaration från Skatteverket är skyldiga att deklarera. Syftet med deklarationen är att räkna fram den verkliga skatten du är skyldig att betala på dina inkomster. Har du betalat för mycket i preliminärskatt under inkomståret kommer du att få återbäring. Om du däremot betalat för lite får du så kallad restskatt.

I denna artikel får du lära dig mer om restskatt, vad det är och när den ska betalas. Likvidum tipsar också om vad du kan göra för att undvika restskatt helt.

Den främsta anledningen till att du får restskatt är att skatten som har dragits på din lön under förra året är lägre än slutskatten du får med din deklaration. Slutskattebeskedet du får gäller förutsatt att du inte ska göra ytterligare ändringar som kan påverka beräkningen av den slutliga skatten.

Kan man sänka taxeringsvärdet?

Just nu pågår fastighetstaxeringen för Sveriges 350 000 lantbruksfastigheter.

Sedan förra taxeringen 2011 beräknas taxeringsvärdena i snitt öka med 9 procent. Bland de län som ökar mest finns Dalarna med 16 procent, medan Värmland är det enda länet i landet vars värde minskar en aning. Ett för högt taxeringsvärde kan få onödiga konsekvenser efter riksdagsvalet nästa år, varnar Martin Lindskog, VD på Areal.

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

 • Köpa bostad
 • Så mycket kan du låna
 • Ansök om lånelöfte
 • Flytta bolån till oss
 • Ditt bolån hos oss
 • Bolåneräntor
 • Så funkar det
 • Ansök om privatlån
 • Samla dina lån
 • Billån
 • Energilån
 • Privatlåneräntor

Kan man sälja en fastighet under taxeringsvärdet?

I Sverige beskattas inte gåvor, men när det kommer till fastigheter är det inte glasklart vad som ska räknas som gåva eller köp. En ren gåva är en gåva som gåvotagaren får helt gratis, men fastigheter kan faktiskt ges i gåva mot viss betalning. 

Ibland kan en fastighet säljas till ett pris under marknadsvärdet. I andra fall kan fastigheten ges bort gratis eller säljas till ett underpris, i utbyte mot att gåvotagaren tar över betalningsansvaret för fastighetens lån. Både köp till underpris och övertagande av lån är en typ av betalning, men ändå kan fastigheten betraktas som en gåva. Hur kommer det sig?

För att avgöra om överlåtelsen av en fastighet är en gåva eller ett köp används huvudsaklighetsprincipen: Om priset som den nya ägaren betalar för fastigheten är mindre än fastighetens taxeringsvärde, behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Om priset motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som ett köp. 

Hur mycket är en 1 km?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring