:

Vad krävs för att någon ska få näringsförbud?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att någon ska få näringsförbud?
 2. Kan man se om en person har näringsförbud?
 3. Vad händer om man får näringsförbud?
 4. Vad händer om man bryter mot näringsförbud?
 5. När kan man få näringsförbud?
 6. Vem beslutar näringsförbud?
 7. Hur många har näringsförbud i Sverige?
 8. När börjar näringsförbud gälla?
 9. Hur länge gäller ett näringsförbud?
 10. Vad innebär bedriva näringsverksamhet?
 11. Vad innebär det att ha näringsförbud?
 12. Får man sälja utan att ha företag?
 13. Hur mycket får man tjäna privat utan att betala skatt?
 14. Hur mycket får man sälja som privatperson utan att skatta?
 15. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Vad krävs för att någon ska få näringsförbud?

En grundläggande princip i svensk rätt är att var och en har rätt att bedriva näringsverksamhet. Näringsfriheten är skyddad i grundlagen. Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva ett yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen (2 kap. 17 § kungörelse [1974:152] om beslutad ny regeringsform). Näringsförbud är den mest ingripande inskränkningen, då förbudet i princip innebär att näringsidkaren måste upphöra att bedriva eller ta del i näringsverksamhet under viss tid.

Andra rättigheter som är skyddade av grundlagen, t. ex. yttrandefrihet, mötesfrihet eller tryckfrihet, påverkas inte av ett näringsförbud. Exempelvis får en enskild näringsidkare som har näringsförbud driva tryckeri, teater, sälja tidningar och böcker eller arbeta som författare (14 § lagen [2014:836] om näringsförbud och prop. 2013/14:215 s 97 jämfört med prop. 1985/86:126 s 166).

Lagen om näringsförbud innehåller en uppräkning av vad den som har näringsförbud inte får göra (11 § lagen [2014:836] om näringsförbud). Den som har näringsförbud är bland annat förhindrad att

Om det är uppenbart att en person bör få näringsförbud kan domstolen bestämma om ett tillfälligt förbud tills ärendet är prövat (21 § lagen [2014:836] om näringsförbud).

Kan man se om en person har näringsförbud?

En företagsbot innebär böter för ett företag med anledning av att brott har begåtts i näringsverksamheten. Företagsboten för vanliga företag är som lägst 5 000 kronor och som högst 10 miljoner kronor. För större företag finns en specialreglering och vid särskilt allvarlig brottslighet ska företagets finansiella ställning beaktas. Det högsta beloppet kan då bli 500 miljoner kronor. Som större företag räknas bland annat enskilda näringsidkare och bolag som i medeltal haft 50 anställda och en redovisad nettoomsättning om minst 80 miljoner kronor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Även företag med tillgångar om 40 miljoner kronor kan i vissa fall räknas som större företag.

Förverkande innebär att den som gjort sig skyldig till brott antingen blir av med viss egendom, eller skyldig att betala ett visst belopp som motsvarar värdet av den egendom eller den vinst hen har tillskansat sig på sin brottsliga verksamhet. Att ett värde förklaras förverkat innebär alltså att den som drabbas av förverkandet blir skyldig att betala ett visst belopp till staten.

Även egendom som har använts som hjälpmedel vid brott får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Exempel på sådan egendom kan vara datorer, vapen eller specialpreparerade väskor som används vid butiksstölder. Ett förverkande får bara ske om det inte är oskäligt. Domstolen får alltså göra en avvägning mellan behovet att förverka egendom och ägarens skäl till att få behålla egendomen.

Vad händer om man får näringsförbud?

 • Den person som bedriver verksamheten.
 • Den person som utåt har stått som ansvarig för verksamheten. Om det är flera personer som tillsammans står för den faktiska ledningen kan samtliga få näringsförbud.
 • Styrelseledamöter
 • Styrelsesuppleanter
 • Verkställande direktör
 • Vice verkställande direktör

Även andra personer som står för den faktiska ledningen av en näringsverksamhet kan få näringsförbud.

Enligt 3 § lagen om näringsförbud kan bland annat styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD och vice VD i aktiebolag få näringsförbud. Här framgår även vilka ytterligare personer som kan få näringsförbud.

Vad händer om man bryter mot näringsförbud?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Näringsförbud innebär att Du inte får driva närings-verksamhet i företag och bolag, vara firmatecknare i ett företag, vara ombud för en juridiska person som driver näring, sitta i ledningen för en näringsverksamhet, ha röstmajoritet i ett aktiebolag, vara anställd eller ta uppdrag i den verksamhet där näringsförbudet gäller och vara anställd i näringsverksamhet som drivs av närstående.

När kan man få näringsförbud?

Näringsförbudet har huvudsakligen två syften. Det ena syftet är att hindra personer från att bedriva näringsverksamhet sedan de har visat sig olämpliga för detta (”undanröja en skadehärd”). Det andra syftet är att utgöra en ”adekvat reaktion” mot ett klandervärt beteende (prop. 1985/86:126 s. 34 och 62 och prop. 2013/14:215 s. 49). Näringsförbud meddelas av en allmän domstol.

De personer som driver enskild näringsverksamhet och de personer som utåt har framträtt som ansvariga för en enskild näringsverksamhet får meddelas näringsförbud (2 § lagen [2014:836] om näringsförbud).

Näringsförbud kan även meddelas de personer som utövar den faktiska ledningen av en näringsverksamhet, oavsett i vilken juridisk form näringsverksamheten har bedrivits (3 § lagen [2014:836] om näringsförbud). Det är den som ansöker om näringsförbud som ska visa att personen verkligen har utövat faktisk ledning av verksamheten för att frågan ska kunna prövas (prop. 2013/14:215 s. 89).

Personer med vissa befattningar hos olika slag av juridiska personer kan meddelas näringsförbud, oavsett om de faktiskt har utövat ledningen för den juridiska personen (se uppräkning i 3 § andra stycket 1–8 lagen [2014:836] om näringsförbud).

Vem beslutar näringsförbud?

1 §  Genom ett beslut om näringsförbud enligt denna lag meddelas en näringsidkare under viss tid begränsningar i rätten att bedriva eller ta del i näringsverksamhet.

Hur många har näringsförbud i Sverige?

Realtid.se har listan över alla företagare som har näringsförbud.

Enligt Bolagsverket har 888 personer näringsförbud i Sverige och ökningstakten ligger nära 10 procent per år.

När börjar näringsförbud gälla?

Allmän åklagare väckte vid Värmlands tingsrätt åtal mot K.Å. för i huvudsak ekonomisk brottslighet. Åklagaren yrkade även att K.Å. skulle meddelas näringsförbud.

Hur länge gäller ett näringsförbud?

Näringsförbudet har huvudsakligen två syften. Det ena syftet är att hindra personer från att bedriva näringsverksamhet sedan de har visat sig olämpliga för detta (”undanröja en skadehärd”). Det andra syftet är att utgöra en ”adekvat reaktion” mot ett klandervärt beteende (prop. 1985/86:126 s. 34 och 62 och prop. 2013/14:215 s. 49). Näringsförbud meddelas av en allmän domstol.

De personer som driver enskild näringsverksamhet och de personer som utåt har framträtt som ansvariga för en enskild näringsverksamhet får meddelas näringsförbud (2 § lagen [2014:836] om näringsförbud).

Näringsförbud kan även meddelas de personer som utövar den faktiska ledningen av en näringsverksamhet, oavsett i vilken juridisk form näringsverksamheten har bedrivits (3 § lagen [2014:836] om näringsförbud). Det är den som ansöker om näringsförbud som ska visa att personen verkligen har utövat faktisk ledning av verksamheten för att frågan ska kunna prövas (prop. 2013/14:215 s. 89).

Personer med vissa befattningar hos olika slag av juridiska personer kan meddelas näringsförbud, oavsett om de faktiskt har utövat ledningen för den juridiska personen (se uppräkning i 3 § andra stycket 1–8 lagen [2014:836] om näringsförbud).

Vad innebär bedriva näringsverksamhet?

 • ^ https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/vadarnaringsverksamhet.4.6efe6285127ab4f1d25800025792.html
 • ^ ”Bokföringsnämndens uttalande, BFNAR 2002:8, sid. 3”. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071004231210/http://www.bfn.se/redovisning/NYUTT/utt02-8.pdf. Läst 26 februari 2008.
 • Vad innebär det att ha näringsförbud?

  Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

  Näringsförbud innebär att Du inte får driva närings-verksamhet i företag och bolag, vara firmatecknare i ett företag, vara ombud för en juridiska person som driver näring, sitta i ledningen för en näringsverksamhet, ha röstmajoritet i ett aktiebolag, vara anställd eller ta uppdrag i den verksamhet där näringsförbudet gäller och vara anställd i näringsverksamhet som drivs av närstående.

  Får man sälja utan att ha företag?

  Skatteverket har i ett ställningstagande besvarat frågan om hur beskattning bör ske av tillfällig försäljning av varor och liknande verksamhet som varken bedöms utgöra näringsverksamhet eller hobby.

  Det kan till exempel handla om någon som köpt in ett begränsat parti mobilskal eller kepsar och sålt dem med vinst under en dag på en marknad eller på internet och sedan upphört med verksamheten. Frågan är om resultatet ska redovisas under inkomst av kapital eller inkomst av tjänst?

  Hur mycket får man tjäna privat utan att betala skatt?

  • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
  • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
  • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
  • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

  Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

  Hur mycket får man sälja som privatperson utan att skatta?

  Om du säljer varor vid något enstaka tillfälle så ska den eventuella vinsten som överstiger 50 000 kronor beskattas med 30 procent.

  Vinsten är skillnaden mellan ditt inköpspris för varan och det pris du sedan säljer varan för. Om du har fått eller ärvt det du säljer så är det den förre ägarens inköpspris du ska räkna på. Vet du inte inköpspriset kan du använda dig av ett schablonvärde som är 25 procent av ditt försäljningspris.

  Om du säljer varor regelbundet så ska du redovisa inkomsten i din deklaration oavsett hur mycket du tjänat på försäljningen. Du redovisar då inkomsten antingen som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har.

  Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

  Tjänar du under 20 431 kronor på ett år, exempelvis för att du studerar, behöver du inte betala skatt. En 500-lapp för att passa grannens hund är alltså inte svartjobb om du inte gör det regelbundet.

  Om du anlitar en privatperson för mindre än 1 000 kronor på ett år, behöver du inte heller göra något skatteavdrag, betala arbetsgivaravgift eller lämna kontrolluppgift till Skatteverket. 

  Troligen inte. Det dras visserligen ingen skatt på din lön, men ofta behåller arbetsgivaren pengarna själv. Om du jobbar svart missar du också många trygghetssystem. Du kan inte sjukskriva dig om du blir sjuk och får inte a-kassa. Pensionen blir också lägre och det blir svårare att låna pengar eller hyra lägenhet.