:

Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivaren?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivaren?
 2. Vilka skyldigheter har en arbetstagare?
 3. Vad är en chefs viktigaste uppgift?
 4. Vilket ansvar har arbetsgivaren och arbetstagaren?
 5. Vad räknas som illojalitet mot arbetsgivare?
 6. Får en chef pratar om anställda?
 7. När chefen är ett arbetsmiljöproblem?
 8. Hur ska en bra arbetsgivare vara?
 9. Vad får en arbetsgivare inte säga?
 10. Får man ifrågasätta sin chef?
 11. Får chefen ringa mig när jag är ledig?
 12. Vad gör man om chefen kränker?
 13. Vilka krav får man inte ställa som arbetsgivare?
 14. Vad krävs för att avskeda en anställd?
 15. Hur många varningar krävs för uppsägning?

Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivaren?

Du har rätt till ett skriftligt anställningsavtal. Avtalet ska innehålla

 • arbetsgivarens namn och organisationsnummer
 • ditt namn och personnummer
 • anställningens längd med datum både för start och slut
 • om din tjänst är heltid, deltid eller endast vid behov
 • vad du ska få för lön
 • vilka arbetsuppgifter du ska ha
 • vad du har för yrkesbenämning.

Vilka skyldigheter har en arbetstagare?

Du har rätt till ett skriftligt anställningsavtal. Avtalet ska innehålla

 • arbetsgivarens namn och organisationsnummer
 • ditt namn och personnummer
 • anställningens längd med datum både för start och slut
 • om din tjänst är heltid, deltid eller endast vid behov
 • vad du ska få för lön
 • vilka arbetsuppgifter du ska ha
 • vad du har för yrkesbenämning.

Vad är en chefs viktigaste uppgift?

En vedertagen definition som förklarar skillnaden mellan chefskap och ledarskap är att chef är en formell position (vad) medan ledarskapet är en relation (hur).

Att vara chef innebär en position när du formellt utses till chef av din arbetsgivare. Du är arbetsgivarens företrädare och förlängda arm i verksamheten. Med ditt chefsuppdrag följer ansvar och befogenheter och ditt mandat att leda och fördela arbetet. Din legitimitet som chef baseras på formell makt.

Hur du agerar i din chefsroll – ditt beteende, ditt handlande och hur du kommunicerar med och relaterar till andra – är vad din omgivning betraktar som ditt ledarskap. Ledaren uppnår resultat och mål tillsammans med sina medarbetare. Din legitimitet som ledare baseras på inflytande.

Vilket ansvar har arbetsgivaren och arbetstagaren?

Speaker: Välkomna till Suntarbetslivs podcast. Systematiskt arbetsmiljöarbete bygger på att arbetsgivarna och arbetstagarna samverkar. Som representant för arbetstagarna finns skyddsombudet, vars uppgift är att se till att åtgärder mot ohälsa och olycksfall vidtas, liksom att kraven i arbetsmiljölagen uppfylls. I studion idag har vi Per Djurberg som arbetar som HR-strateg på central nivå i Västra Götalandsregionen och representerar arbetsgivarperspektivet.

Arbetstagarperspektivet har vi med oss i Stina Wernstedt, huvudskyddsombud i Södra Älvsborg och styrelseledamot i Vårdförbundet. Välkomna hit!

Vad räknas som illojalitet mot arbetsgivare?

Om du har klagomål på din arbetsgivare eller tycker att din arbetsplats är dålig har du inte rätt att uttala dig negativt på ett sådant sätt som skadar arbetsgivaren. Det är extra viktigt att tänka på vad du skriver i sociala medier eftersom det kan få en sådan stor spridning. Du får inte heller sitta på en middag i goda vänners sällskap och yttra dig hur som helst. Detta innebär nämligen ett brott mot lojalitetsplikten och kan enligt arbetsrätten leda till uppsägning eller avsked.

Får en chef pratar om anställda?

Uppdaterat 28 augusti 2023

Vad får en chef inte göra? Det är en viktig fråga, särskilt på en arbetsplats där chefens sätt att leda arbetet inte är tillfredsställande, utan riskerar att skapa misstämning och dåligt mående hos de anställda. I värsta fall kan en chefs dåliga beteende leda till att medarbetare vill säga upp sig.

När chefen är ett arbetsmiljöproblem?

Går du till jobbet med känslan av att du aldrig vet när chefen ska bli arg och vad för konsekvenser det kan få? Är du frustrerad över att chefen aldrig lyssnar till eller tar itu med det som du och dina kollegor uppfattar som problem? Det kan vara olika tecken på att chefen inte fungerar.

Vad som är en “dålig chef” kan vara allt från din personliga uppfattning till att vara en upplevelse du delar med majoriteten av dina kollegor. Tecken på dåligt, eller destruktivt ledarskap, samt dess konsekvenser kommer vi att avhandla längre ner. Om du nu redan vet att du har att göra med en dålig chef, hur kan man då göra för att hantera situationen?

Hur ska en bra arbetsgivare vara?

Det är femte året i rad som Academic Work gör undersökning Young Professional Attraction Index (YPAI) tillsammans med Kantar Sifo. Drygt 7 000 unga i karriären har svarat på frågan om vad som är viktigast vid valet av arbetsgivare.

Undersökningen visar att ”Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö” värderas allra högst. Med ”Bra arbetsmiljö” syftar målgruppen i detta fall inte på den fysiska arbetsmiljön utan på den sociala. Det är med andra ord relationerna på arbetsplatsen som står i fokus när unga väljer arbetsgivare.

Vad får en arbetsgivare inte säga?

Om du säger upp en anställd så gäller alltid minst en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara längre, beroende på hur länge personen varit anställd i ditt företag eller vad som står i kollektivavtalet

. Om det inte finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS). 

Innan du kan säga upp någon på grund av arbetsbrist måste du undersöka möjligheten att omplacera den anställda. Omplaceringen ska vara en ledig tjänst som behöver tillsättas inom företaget. Den anställda måste ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna utföra arbetet på den nya tjänsten. Med tillräckliga kvalifikationer avses minimikravet vid en nyanställning. Som arbetsgivare måste du således acceptera den upplärningstid som skulle ha gällt vid en nyanställning på jobbet i fråga.

Du är alltså inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter eller inrätta en ny tjänst.

Får man ifrågasätta sin chef?

I offentlig verksamhet har du som anställd större rätt att framföra kritik offentligt. Det beror på att du arbetar för att tjäna allmänna intresset. Offentlig verksamhet ska bedrivas så öppet som möjligt och medborgarna har rätt till sådan insyn att de kan ställa rättmätiga krav på politikerna.

Därmed har du som anställd rätt – och kanske också skyldighet – att påtala fel och brister, ur demokratisk synpunkt. Däremot får du inte bryta mot den tystnadsplikt som finns i många offentliga verksamheter.

Även i offentlig sektor är det klokt att först vända dig till ansvariga chefer med dina synpunkter. Ge dem möjlighet att göra något åt problemen innan du funderar på att göra din kritik offentlig.

Får chefen ringa mig när jag är ledig?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I semesterlagen finns reglerat att arbetstagaren, om inget annat avtalats, ska få en ledighetsperiod av minst fyra veckor någon gång under perioden juni till augusti. Bryter arbetsgivaren mot lagen kan den tvingas ersätta arbetstagaren ekonomiskt, dels för de kostnader det medför att avbryta en semesterresa, dels ett skade­stånd för själva avbrytandet i sig. Men det finns inget i lagen som hindrar arbetsgivaren att beordra in dig från semestern. I kollektivavtal, med mera, så kan det finnas ytterligare regler och avvikelser kring semester på just din arbetsplats, och detta kan skilja sig beroende på om man är offentligt eller privat anställd.

Vad gör man om chefen kränker?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö har arbetsgivaren ansvaret för att kränkande särbehandling förebyggs. Föreskrifterna konkretiserar reglerna i arbetsmiljölagen.

Det är också viktigt att arbetsgivaren tydligt klargjort att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen och att arbetsgivaren har en beredskap om det skulle inträffa. Genom att ha klara och tydliga rutiner kan detta tillgodoses.  och arbetstagare ska ges förutsättningar att medverka i arbetet med att ta fram rutinerna.

Vilka krav får man inte ställa som arbetsgivare?

Funderar du på att säga upp någon bör du först noggrant gå igenom vilka bevis du har för dina påståenden. Bevisen får inte grunda sig på lösa rykten eller obekräftade antaganden utan du måste ha sakliga skäl (tidigare kallat saklig grund). 

Sakliga skäl för uppsägning innebär att en anställd beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om att beteendet inte är acceptabelt. Du som arbetsgivare är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är felaktigt.

Misskötsamhet, som till exempel samarbetssvårigheter, inkompetens och dåliga arbetsprestationer kan vara sakliga skäl till uppsägning av personliga skäl.

Vad krävs för att avskeda en anställd?

Funderar du på att säga upp någon bör du först noggrant gå igenom vilka bevis du har för dina påståenden. Bevisen får inte grunda sig på lösa rykten eller obekräftade antaganden utan du måste ha sakliga skäl (tidigare kallat saklig grund). 

Sakliga skäl för uppsägning innebär att en anställd beter sig på ett oönskat sätt och är medveten om att beteendet inte är acceptabelt. Du som arbetsgivare är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är felaktigt.

Misskötsamhet, som till exempel samarbetssvårigheter, inkompetens och dåliga arbetsprestationer kan vara sakliga skäl till uppsägning av personliga skäl.

Hur många varningar krävs för uppsägning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om anställning finns i lag om anställningsskydd (LAS).