:

Hur bokför man obeskattade reserver?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man obeskattade reserver?
 2. Vad är en reservering?
 3. Hur redovisas en avsättning?
 4. Hur mycket är skatten på obeskattade reserver?
 5. När ska en avsättning redovisas?
 6. Hur mycket kan man sätta av till periodiseringsfond?
 7. Är det bra att ha obeskattade reserver?
 8. Hur man bokför i Bokio?
 9. Är avsättning en skuld?
 10. Varför skapar företag obeskattade reserver?
 11. Vad är det för skillnad mellan skulder och avsättningar?
 12. Hur bokför man avsättning till periodiseringsfond?
 13. Är det bra med periodiseringsfond?
 14. Vad är fördelen med periodiseringsfond?
 15. Är uppskjuten skatt en obeskattad reserv?

Hur bokför man obeskattade reserver?

En juridisk person får sätta av upp till 25% av årets vinst i en periodiseringsfond. Avsättningen gör att bolagets resultat sänks med det avsatta beloppet, och därmed sänks den skatt som bolaget ska betala. Avsättningen måste återföras senast det 6:e året efter att avsättningen gjordes, men man får göra en frivillig återföring tidigare, på del av eller hela beloppet. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar. Periodiseringsfonderna fungerar alltså som en sorts buffert som kan jämna ut resultatet mellan år med olika bra rörelseresultat.

Det är värt att notera att avsättning till en periodiseringsfond inte minskar den totala skatten som ett företag betalar. Däremot kan det förbättra företagets likviditet (genom att man slipper ligga ute med skatt) och därför kan avsättningar ändå vara lämpliga. Aktiebolag betalar också skatt på en schablonintäkt som baseras på hur stor den totala avsättningen var vid beskattningsårets ingång. Det finns alltså även en kostnad förknippad med att använda sig av periodiseringsfonder.

Vad är en reservering?

En avsättning är en speciell post i balansräkningen.

Avsättningarna skiljer sig från skulderna genom att de på bokslutsdagen ska vara

Hur redovisas en avsättning?

Som avsättning redovisar man sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till beloppet eller till den tidpunkt då de ska infrias (3 kap. 9 § ÅRL).

I redovisningsnormgivningen förtydligas vad som krävs för att ett företag ska få redovisa en avsättning. Generellt gäller enligt normgivningen att följande tre krav ska vara uppfyllda:

 • företaget har på balansdagen en förpliktelse till följd av en inträffad händelse
 • det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen
 • en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Om någon av förutsättningarna inte är uppfylld ska någon avsättning inte redovisas. En avsättning får endast användas för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för (BFNAR 2012:1 punkt 21.11).

Hur mycket är skatten på obeskattade reserver?

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 29 Inkomstskatter. I resultaträkningen ska både aktuell skatt och uppskjuten skatt tas med i skattekostnaden/-intäkten.

Uppskjuten skatt är enligt punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till

När ska en avsättning redovisas?

Garantiåtaganden, bindande kontrakt att köpa råvaror och banklån – vilken av dessa räknas som en avsättning? Det är inte alltid lätt att veta. FAR:s expert hjälper dig navigera rätt.

Ett företag har sålt varor och skickat ut dem till kund. Samtidigt har man genom ett garantiåtagande förbundit sig att ersätta eller reparera fel i varan. Hur redovisas det här?  

Hur mycket kan man sätta av till periodiseringsfond?

Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet. Det belopp du satt av ett år blir en egen fond. Du får sätta av med ett belopp som är högst 30 % av inkomsten i närings­verksam­heten före avsättning till periodiseringsfond. I NE-bilagan motsvarar detta summan i ruta R33.

Är det bra att ha obeskattade reserver?

Företag som upprättar ett förenklat årsbokslut får inte göra några redovisningsmässiga avsättningar, d.v.s. man ska inte redovisa skulder som hänför sig till räkenskapsåret eller tidigare år, och som är säkra eller sannolika, men där det råder ovisshet om beloppet eller betalningstidpunkten. En avsättning till en periodiseringsfond är inte en redovisningsmässig avsättning utan får göras för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren. En avsättning till en periodiseringfond ska dock i vissa fall göras i räkenskaperna för att ett avdrag ska kunna medges skattemässigt.

Ett företag får göra avsättningar till en periodiseringsfond för att utjämna det skattemässiga resultatet över åren, vilket innebär en uppskjuten beskattning. Avsättningen ska därför redovisas som en obeskattad reserv. Ett företag som tillämpar det allmänna rådet om årsbokslut (BFNAR 2017:3) får endast redovisa en obeskattad reserv om det finns regler i skattelagstiftningen som för avdragsrätten kräver att motsvarande belopp bokförs i redovisningen (BFNAR 2017:3 punkt 14.3). Läs om förutsättningarna för att få göra ett skattemässigt avdrag för en avsättning till en periodiseringsfond.

Företaget ska redovisa det sammanlagda värdet av gjorda avsättningar till bl.a. periodiseringsfonder under rubriken Obeskattade reserver enligt balansräkningsuppställningen i BFNAR 2017:3 punkterna 4.6 och 4.7.

Årets förändring av periodiseringsfonder redovisas under rubriken Bokslutsdispositioner enligt resultaträkningsuppställningen i BFNAR 2017:3 punkterna 4.3 och 4.4.

Hur man bokför i Bokio?

Att bokföra i Bokio är automatiserat och enkelt med hjälp av färdiga bokföringsmallar. Det går såklart också att göra sin bokföring helt manuellt i Bokio.

Bokio tolkar uppladdade underlag och föreslår bokföringsmallar som underlaget ska bokföras med. Du söker enkelt på det du vill bokföra eller väljer en passande mall under kategorier. Har du exempelvis köpt en dator så söker du på "dator" och en mall kommer automatiskt upp för att bokföra just inköp av dator.

Knappen Ladda upp hittar du alltid högst uppe i vänstermenyn. Genom att klicka på pilen bredvid får du upp flera alternativ. Välj Ladda upp underlag om du vill ladda upp kvittot, fakturan eller annat underlag som du vill bokföra. Bokio stödjer uppladdning av både PDF- och bildfiler. Du kan också välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt. 

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till underlaget vid senare tillfälle.

När du laddar upp ett underlag kan du välja att bokföra direkt, alternativt vänta till senare tillfälle. Allt uppladdat material som ännu inte blivit bokfört hittar du på sidan Att göra under Uppladdat i vänstermenyn.

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

Är avsättning en skuld?

För i Finland ett särskilt straff för tjänstemän och därmed jämställda, se Avsättning (straff).

Avsättningar är förpliktelser som visserligen är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är obestämda ifråga om belopp eller tidpunkt då de skall infrias. Exempelvis kan avsättning göras för förväntade kundförluster innan de blivit realiserade. Andra exempel på avsättningar kan vara avsättning för pension och avsättningar för framtida viteutbetalning. Avsättning görs enligt försiktighetsprincipen och behandlas i IAS 37 alternativt RR 16. Avsättningen ska tas upp i balansräkningen om den är en befintlig förpliktelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas och om utflödets storlek går att bestämma tillförlitligt. [1] En avsättning har likheter med en skuld men med en stor skillnad; beräkningsmöjligheten, en avsättning är mer oviss att beräkna än en skuld.

Varför skapar företag obeskattade reserver?

Många småföretagare undrar årligen hur man kan minska skatten? Kanske gardera sig inför potentiell likviditetsbrist nästa år? Det enklaste sättet är att göra en avsättning i form av en ”frivillig” bokslutsdisposition. Vilket man gör genom en enkel bokföringsorder som redovisas i balansräkningen och resulterar i ett skattemässigt avdrag. Man kan avsätta upp till 25% av resultatet efter finansiella poster till periodiseringsfond.    

Obeskattade reserver inkluderar främst periodiseringsfonder men även ackumulerade överavskrivningar samt övriga obeskattade reserver. Dessa tre kategoriseras både som eget kapital och skulder inom redovisning. Anledningen är att avsättningen måste återföras till beskattning senast på det sjätte året. Alltså består obeskattade reserver av både en uppskjuten (latent/dold) skatteskuld samt obeskattade vinster. Således hamnar dem i en mellanställning i förhållande till eget kapital och skulder.

Vad är det för skillnad mellan skulder och avsättningar?

Eget kapitalI redovisningen är skillnaden mellan är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder eget kapital, med andra företagets bokföring. I redovisningen finns det ofta en skillnad på tillgångens marknadsmässiga värde och hur den tagits upp i bokföringen.

Det kapital som utgör en verksamhets egna medel är eget kapital. Ur en verksamhets synpunkt kan man betrakta det egna kapitalet som en skuld till ägaren.

Hur bokför man avsättning till periodiseringsfond?

Ett aktiebolag har en skattepliktig vinst på 72 000 kr. Man väljer att sätta av maximala 25%, dvs 18 000 kr, av inkomsten till periodiseringsfond [8811] och bokför avsättningen som en obeskattad reserv på kontot periodiseringsfond 2022 [2122].

Aktiebolag gör avsättningen till periodiseringsfond i bokslutet och beskattas för en schablonränta på gjorda avsättningar till periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Schablonräntan ska inte bokföras utan tas endast upp i deklarationen som en intäkt och ska räknas med i underlaget för beräkning av årets skatt. Avsättningen ska återföras senast efter sex år. Varje års avsättning bildar en egen periodiseringsfond vilket innebär att det går att ha maximalt sex fonder samtidigt.

Är det bra med periodiseringsfond?

Nu när vi har på fötterna om periodiseringsfonder kan vi titta på hur de kan användas för att skatteplanera smart.

Vår käre enskilda näringsidkare har under år ett gjort en vinst på 1 000 000 kr. 300 000 kr sätts av i en periodiseringsfond och undgår beskattning det året. Nästa år gör företaget en förlust på 400 000 kr. Ägaren återför då periodiseringsfonden.  Resultatet innan skatt blir då - 400 000 + 300 000 = -100 000 kr. 

Trots återförandet har företaget alltså en beskattningsbar förlust, vilket innebär att den enskilda näringsidkaren inte betalar någon vinstskatt det året och alltså inte heller på de 300 000 kr i avsatt vinst från året innan. 

Vad är fördelen med periodiseringsfond?

Nu när vi har på fötterna om periodiseringsfonder kan vi titta på hur de kan användas för att skatteplanera smart.

Vår käre enskilda näringsidkare har under år ett gjort en vinst på 1 000 000 kr. 300 000 kr sätts av i en periodiseringsfond och undgår beskattning det året. Nästa år gör företaget en förlust på 400 000 kr. Ägaren återför då periodiseringsfonden.  Resultatet innan skatt blir då - 400 000 + 300 000 = -100 000 kr. 

Trots återförandet har företaget alltså en beskattningsbar förlust, vilket innebär att den enskilda näringsidkaren inte betalar någon vinstskatt det året och alltså inte heller på de 300 000 kr i avsatt vinst från året innan. 

Är uppskjuten skatt en obeskattad reserv?

Enligt K3 ska inga obeskattade reserver redovisas i koncernens balansräkning. De obeskattade reserverna, även moderföretagets, ska delas upp i två delar, en skattedel och en eget kapitaldel.

Skattedelen ska upptas som skuld under rubriken Uppskjuten skatteskuld. Egetkapitalandelen av obeskattade reserver ska i koncernbalansräkningen redovisas som en del av posten Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat.